Ogród Gai podręcznik przydomowej permakultury wkrótce po polsku! Pomóż w wydaniu tej świetnej książki!

Uwa­ga! Z powo­du nie­prze­wi­dzia­nych kom­pli­ka­cji, zapo­wiedź, że książ­ka uka­że się przed świę­ta­mi sta­nę­ła pod dużym zna­kiem zapy­ta­nia.. Dla­te­go jeśli ktoś chce kupić książ­kę na pre­zent pod cho­in­kę :-) niech się dwa razy zasta­no­wi.. Wię­cej info o obec­nej sytu­acji (z dnia 18.10.18) pod lin­kiem.


dnia 10 maja 18
Hej Wam! Uru­cha­mia­my przed­sprze­daż naj­lep­sze­go pod­ręcz­ni­ka do przy­do­mo­wej per­ma­kul­tu­ry – książ­ki, któ­rej nie może nie być po pol­sku. 1)↓

uaktualnienie z dnia 7 października
Wydaw­nic­two Permakultura.Edu posia­da wyku­pio­ną licen­cję na wyda­nie pol­skiej wer­sji. Pro­fe­sjo­nal­ne tłu­ma­cze­nie Kata­rzy­ny Byłów jest w toku, mamy pro­jekt okład­ki, wkrót­ce zaj­mie­my się skła­dem (lay­out będzie iden­tycz­ny z ory­gi­na­łem – otrzy­ma­li­śmy otwar­te pli­ki). Książ­ka będzie wydru­ko­wa­na na dobrej jako­ści papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki, w mięk­kiej opra­wie. Zawie­ra zdję­cia i kolo­ro­we ilu­stra­cje..

Zgod­nie z pla­nem książ­ka wyj­dzie i tra­fi do Waszych rąk 2)↓ przed świę­ta­mi tego roku 2018. Będzie dobrym pre­zen­tem! (uwa­ga info nie­ak­tu­al­ne – patrz link)
 Pro­si­my o wspar­cie reali­za­cji nasze­go przed­się­wzię­cia udo­stęp­nie­nia po pol­sku tego przy­dat­ne­go źró­dła wie­dzy. Możesz pomóc poprzez kup­no książ­ki w przed­sprze­da­ży – dostęp­ne dwie opcje ceno­we – wię­cej poni­żej(orien­ta­cyj­ne kosz­ty wyda­nia)

O KSIĄŻCE:
Kie­dy wyszła po raz pierw­szy w 2009 roku Gaia’s Gar­den (Ogrod Gai) pobu­dzi­ła wyobraź­nię ame­ry­kań­skich ogrod­ni­ków poka­zu­jąc jak zre­ali­zo­wać w małej przy­do­mo­wej ska­li głów­ne prze­sła­nie per­ma­kul­tu­ry: pra­ca z natu­rą a nie prze­ciw niej skut­ku­je pięk­niej­szy­mi, bogat­szy­mi i bar­dziej odpor­ny­mi ogro­da­mi. Bar­dzo dobrze przy­ję­ta w eko-ogrod­ni­czym śro­do­wi­sku książ­ka zaowo­co­wa­ła dru­gim popra­wio­nym i pogłę­bio­nym wyda­niem (będą­cym pod­sta­wą nasze­go tłu­ma­cze­nia), w któ­rym per­ma­kul­tu­ro­we podej­ście zosta­ło roz­sze­rzo­ne o kon­tekst przed­miej­skich i miej­skich potrzeb.

↑ Pro­jekt naszej okład­ki na pod­sta­wie zdję­cia z ame­ry­kań­skie­go ory­gi­na­łu. Autor­ka: Pau­li­na Zie­lo­na


Wie­le osób błęd­nie myśli, że eko­lo­gicz­ne ogrod­nic­two, któ­re obej­mu­je upra­wę sze­ro­kiej gamy roślin użyt­ko­wych w tym jadal­nych, może odby­wać się tyl­ko w dużej ska­li gospo­dar­stwa. Jak poka­zu­je Toby Hemen­way, stwo­rze­nie „przy­do­mo­we­go eko­sys­te­mu“ nie jest trud­ne, zaś budo­wa ogro­do­wej spo­łecz­no­ści koope­ru­ją­cych roślin i zwie­rząt może być cie­ka­wą i nie­ba­nal­ną zaba­wą, zwłasz­cza pod wzglę­dem: pod­trzy­my­wa­nia żyzno­ści oraz budo­wy gle­by, prze­chwy­ty­wa­nia i gospo­da­ro­wa­nia wodą w tere­nie, two­rze­nia sie­dlisk dla poży­tecz­nych owa­dów, pta­ków i zwie­rząt, oraz leśne­go ogro­du sezo­no­wych owo­ców, orze­chów i innych jagód :-)

Popra­wio­ne i zak­tu­ali­zo­wa­ne dru­gie wyda­nie zawie­ra dodat­ko­wy roz­dział doty­czą­cy per­ma­kul­tu­ry miej­skiej, pomy­śla­ny spe­cjal­nie o ludziach w mia­stach i na przed­mie­ściach, gdzie dys­po­nu­je­my zazwy­czaj ogra­ni­czo­ną prze­strze­nią. Nie­za­leż­nie od roz­mia­rów podwór­ka czy ogro­du, sto­su­jąc pod­sta­wo­we zasa­dy per­ma­kul­tu­ry wyło­żo­ne w książ­ce możesz pod­nieść bio­róż­no­rod­ność czy­niąc eko­sys­tem ogro­du bar­dziej natu­ral­nym, wydaj­niej­szym i pięk­niej­szym. Co naj­waż­niej­sze zapro­po­no­wa­ny przez Toby­ego per­ma­kul­tu­ro­wy ogród ma tę zale­tę nad innym, że doma­ga się mniej­sze­go wysił­ku i nakła­du pra­cy przy jego utrzy­ma­niu w zdro­wiu i uro­dzie :-)

DANE AMERYKAŃSKIEGO ORYGINAŁU (DRUGIEGO WYDANIA): 328 stron, w tym kolo­ro­we zdję­cia i ilu­stra­cje.
Roz­miar: 20 x 25 cm.
Wydaw­ca: Chel­sea Gre­en Publi­shing


O AUTORZE:
Toby Hemen­way był auto­rem pierw­szej waż­nej książ­ki poświę­co­nej per­ma­kul­tu­rze w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, Gaia’s Gar­den: A Guide to Home-Sca­le Per­ma­cul­tu­re, jak rów­nież The Per­ma­cul­tu­re City. Po uzy­ska­niu dyplo­mu z bio­lo­gii od Tufts Uni­ver­si­ty, Toby przez wie­le lat pra­co­wał jako badacz w dzie­dzi­nie gene­ty­ki i immu­no­lo­gii, naj­pierw w labo­ra­to­riach aka­de­mic­kich na Harvar­dzie i na Uni­ver­si­ty of Washing­ton w Seat­tle, a następ­nie w Immu­nex, dużej fir­mie zaj­mu­ją­cej się bio­tech­no­lo­gią medycz­ną. Mniej wię­cej w tym cza­sie, nie­za­do­wo­lo­ny z kie­run­ku w jakim podą­ża bio­tech­no­lo­gia, odkrył per­ma­kul­tu­rę, podej­ście pro­jek­to­we opar­te na zasa­dach etycz­nych, któ­re two­rzy zrów­no­wa­żo­ne kra­jo­bra­zy, sie­dli­ska i miej­sca pra­cy. To był prze­ło­mo­wy moment w jego karie­rze, odtąd Toby i jego żona poświę­ci­li się budu­jąc per­ma­kul­tu­rę wiej­ską w połu­dnio­wym Ore­go­nie. W latach 1999–2004 Toby był redak­to­rem naczel­nym Per­ma­cul­tu­re Acti­vist cza­so­pi­sma poświę­co­ne­go eko­lo­gicz­nym pro­jek­tom i zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi. Uczył per­ma­kul­tu­ry, kon­sul­to­wał i wykła­dał na temat eko­lo­gicz­ne­go desi­gnu w całym kra­ju, a jego tek­sty poja­wi­ły się w cza­so­pi­smach takich jak Who­le Earth Review, Natu­ral HomeKit­chen Gar­de­ner. Toby zmarł w 2016 roku.

Stro­na Toby Hemen­waya: http://tobyhemenway.com/


PRZEDSPRZEDAŻ „OGRODU GAI“:
Kupu­jąc książ­kę w przed­sprze­da­ży poma­gasz ją wydać! Dwie opcje ceno­we: (dla­cze­go tyle?)
 • cena ze wspar­ciem wyda­nia: 120 zł
  (oso­by, któ­re kupią książ­kę do 16-go grud­nia 3)↓ ich nazwi­ska zosta­ną wydru­ko­wa­ne na stro­nie pamiąt­ko­wej zaraz po tytu­ło­wej w zacnym gro­nie Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai w „trwal­szej niż ze spi­żu“ podzię­ce i gra­ty­fi­ka­cji za wspar­cie wyda­nia książ­ki)
  przejdź do kio­sku i kup książ­kę w przed­sprze­da­ży
 • cena pod­sta­wo­wa: 80 zł
  (oso­by, któ­re kupią książ­kę za 80 zł, nie wcho­dzą do gru­py wspie­ra­ją­cej publi­ka­cję, ich nazwi­ska nie tra­fią na pamiąt­ko­wą stro­nę ani na listę poni­żej.
  Zachę­ca­my do pierw­szej opcji wspie­ra­ją­cej – oka­zja, by zna­leźć się w „Ogro­dzie Gai“ wśród innych dar­czyń­ców już się nie powtó­rzy! ..ale jeśli nie masz kasy, możesz oczy­wi­ście sko­rzy­stać z tej opcji i dostać książ­kę w cenie pod­sta­wo­wej).
  przejdź do kio­sku i kup książ­kę w przed­sprze­da­ży

Nazwi­ska osób, któ­re kupią książ­kę za 120 zł w przed­sprze­da­ży do 16-go grudnia’18 znaj­dą się na spe­cjal­nej stro­nie, zaraz po tytu­ło­wej, dedy­ko­wa­nej Spo­łecz­no­ści pol­skich Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai :-)


DEDYKOWANA GRUPA WSPARCIA:
(..znajdź się w Spo­łecz­no­ści Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai!)

• Joan­na Boj­czew­ska – Inte­gral Zen
• Krzysz­tof Knap­czyk
• Doro­ta Dyło
• Moni­ka Anna Kowal­ska
• Robert Sty­kow­ski
• Joan­na Gumie­nik
• Kami­la Pawel­ska
• Mate­usz Ter­li­kow­ski
• Michał Sanec­ki
• Piotr Micy­gie­wicz
• Ali­na Bia­łas
• Edy­ta Tracz-Fior
• Elż­bie­ta Susmen­da
• Patry­cja Woź­niak
• Mał­go­rza­ta Sodol­ska – Dom Orga­nicz­ny
• Joan­na Wenska
• Ania Toma­szew­ska-Cichow­las
• Michał Wer­ner
• Ula Dębiec
• Paweł Guba­ła
• Paweł Szym­czak
• Bar­tosz Chle­bow­ski
• Anna Traut-Seli­ga
• Jaro­sław Per­kow­ski
• Piotr Jastrzęb­ski – Pre­sus
• Mag­da­le­na Baj­tlik – zdrowie.je
• Justy­na Der­lat­ka
• Rafał Otwi­now­ski
• Tomasz Strzał­kow­ski
• Krzysz­tof Makow­ski
• Robert Wie­czo­rek
• Joan­na Bil­ska
• Moni­ka Gaw­ron
• Maciej Chrap­kie­wicz
• Kac­per Puchal­ski – uprawiaj.pl
• Joan­na Muniow­ska
• Mar­ty­na Laskow­ska
• Kamil Syl­ler
• Woj­ciech Kotliń­ski
• Ste­fa­nia Brej­ska
• Mał­go­rza­ta Wit­czak
Sto­wa­rzy­sze­nie War­to­ścio­wa Książ­ka
• Anna Druzd
• Iga Lalek
• Krzysz­tof Buchwald
• Milo­rad Iva­no­vić
• Marze­na Cz.
• Ale­na Antosz-Firek
• Alek­san­dra Kos – Cen­trum Makro­bio­tycz­ne Aka­ma
• Jolan­ta Masio­nek
• Agniesz­ka Cho­łuj
• Gabrie­la Wale­rych – Hor­ti­neo
• Gaja Lesz­ko­wicz
• Doro­ta Kle­pac­ka-Suli­ma
• Agniesz­ka Macie­jew­ska
• Andrzej Bed­narz
• Kaje­tan Krztoń
• Mario­la Szy­mo­nik – Zagro­da Szczę­śli­wych Zwie­rząt
• Marek Bła­żyt­ko
• Bar­ba­ra Kapi­ca
• Iza­be­la Zalew­ska-Kan­tek – Viri­da­rium
• Kata­rzy­na Wro­na
• Maciej Olcho­wik
• Justy­na Zaczek
• Mar­cin Skow­roń­ski – momaayurveda.com
• Tatia­na Popław­ska
• Jakub F. – Jeden Ar Zdro­wia
• Dariusz Pio­trow­ski – ECOXPRESS
• Artur Moś
• Robert Wło­dar­czyk
• Ire­na Luch­ko
• Urszu­la Lisic­ka
• Tomasz Musioł
• Maria Rózga
• Robert Kopp
• Mag­da Kowal­ska
• Pau­li­na Przy­bysz
• Ali­cja Kowal­ska
• Dariusz Feni­kow­ski
• Danu­ta Pia­ścik
• Ali­cja Cykow­ska
• Piotr Porzyc­ki
• Miko­łaj Pod­la­szew­ski
• Vik­to­riya Mel­nyk
• Marek Kamiń­ski – Sel­l­do
• Han­na Wil­czek
• Michał Tywo­niuk
• Zofia Łan­gow­ska
• Mar­ta Zdu­nek
• Mag­da­le­na Gór­ska – eKo­da­ma
• Ewa Janik
• Paweł Lipi­gór­ski
• Mar­ta Wło­dar­czak
• Agniesz­ka Zdu­nek – Jestem Zie­lo­na
• Doro­ta Oriol
• Krzysz­tof Pro­szek
• Anna Chęć – Doli­na Bawo­le Ser­ce
• Elż­bie­ta Szy­ma­niak Śli­wa
• Ali­cja Sewe­ryn
• Joan­na Sym­ko
• Luiza Paw­li­kow­ska-Dłu­gosz
• Kry­stian Stem­pek
• Syl­wia Sie­mie­no­wicz
• Wan­da Sza­frań­ska
• Moni­ka Szpy­ra
• Ewa Wie­chow­ska
• Bar­tlo­miej Pacio­rek – Sym­bio­za
• Andrzej Gra­barz
• Lena Klau­del
• Piotr Sta­chu­ra
• Agniesz­ka Klu­za
• Józe­fa Sury
• Aga­ta Kop­ka
• Edy­ta Szy­man­ska – edy­ta­ART
• Anna Śli­piec
• Mał­go­rza­ta Łuczy­wo
• Piotr Marek
• Michał Wró­bel
• Michał Czar­nec­ki
• Ane­ta Przy­bysz
• Bar­tosz Hry­nie­wiec­ki – Sto­wa­rzy­sze­nie Dzie­ci i Mło­dzie­ży Nie­peł­no­spraw­nej „Pomóż nie będę sam“
• Hali­na Kul­czyc­ka
• Prze­mo Wos- Swia­dom
• Rena­ta Kuty­na
• Ali­cja Mazur
• Mag­da i Daniel Kęska
• Anna Stós
• Krzysz­tof Burz­miń­ski
• Beata Chle­bow­ska
• Karo­li­na Olek­sik
• Elż­bie­ta Kohut
• Moni­ka Suchor­ska
• Artur Gro­nek
• Bar­tosz Ole­siń­ski
• Doro­ta Zawi­ślak
• Dawid Skrzy­pek
• Kata­rzy­na Szpu­lew­ska-Hałas – Gaja Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Kra­jo­bra­zu
• Agniesz­ka Ziem­ba
• Mariusz Rusi­nek
• Ove Ber­ger­sen – Uni­ver­si­te­tet i Sta­van­ger
• Paweł Sta­na Stan­kie­wicz
• Gra­ży­na Lada­chow­ska
• Tomasz Dudzik
• Joan­na Sza­far­ska
• Michał Matysz­czak – Sens
• Anna Śmierz­chal­ska
• Łukasz Zejer – Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt
• Alek­san­der Labu­da – Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt
• Doro­ta Maj­lich
• Lukasz Sady
• Agniesz­ka Lan­dow­ska-Franc­kie­wicz
• Piotr Kosma­ła
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa – slonecznybalkon.pl
• Ewa Woj­now­ska
• Zuzan­na Kaw­ka
• Jakub Moris­son
• Joan­na Pie­tras
• Mał­go­sia Per­szu­tów
• Marek Peda
• Han­na Koczwa­ra
• Piotr Nie­dziel­ski
• Olga Oskier­ko
• Ali­cja Gla­dysz
• Michał Kogut – blog kogucialaczka.pl
• Iza­be­la i Leszek Wal­czak – Gospo­dar­stwo Eko­log. FOHAT
• Dariusz Gór­ski
• Anna Szczę­sna
• San­dra Tysz­ka – Sun­san­dra
• Elzbie­ta Bin­ko
• Krzysz­tof Wrzeszcz
• Joan­na Świer­czyń­ska
• Anna Ski­ba
• Jacek Winc­kie­wicz
Fun­da­cja Dobra Zie­mia
• Anna Zaga­ła
• Grze­gorz Domi­niak – W Szu­mi­le­sie
• Szy­mon Borzę­da
• Moni­ka Błoch
• Kata­rzy­na Leh­nert
• Jacek Pio­trow­ski
• Janusz Burz­miń­ski
• Zyg­munt Goń­da
• Anna Čemel­jić
• Woj­ciech Nowak
• Halsz­ka Bukow­ska
• Tatia­na Mro­wiec – KORDAKI.PL
• Sła­wa Kobiał­ka – archi­tek­tu­ra glo­bal­nie
• Doro­ta Droz­dek
• Moni­ka Olej­ni­czak
• Tomasz Badu­ra
• Sła­wo­mi­ra Ruta
Doli­na Har­mo­nii – www.dolinaharmonii.pl
• Anna Mucha
• Ewe­li­na Tom­czak
• Samia Gra­bow­ska – Mama­lo­ona
• Justy­na Hala­ma
• Domi­ni­ka Parz­niew­ska
• Michał Kowa­lik
• Emi­lia Socha
• Aldo­na Lejeu­nes
• Nata­lia Gru­ba
• Nata­lia Butrym
• Mag­da­le­na Tom­sik
• Wło­dek Lazar
• Anna Pola­niec­ka
• Mar­cin Marek
• Piotr Rogac­ki
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska – Przed­szko­le Świe­tlik Mon­tes­so­ri
• Syl­wia Woje­wo­da
• Jadwi­ga Zien­kie­wicz
• Syl­wia Mie­czy­sław Łabędz­cy – Lawen­do­wa Barć pod Lasem
• Maria Wanat
• Urszu­la Weso­ły
• Moni­ka Jur­czak
• Robert Tubek
• Doro­ta Goetz
• Tomasz Dole­ziń­ski
• Ela Buczyń­ska
• Michał i Justy­na Czyż
• Agniesz­ka Zarzyc­ka – TuDobrze.pl
• Kata­rzy­na Cze­kal­ska
• Daria Kraw­czyk-Borys – Fun­da­cja Roz­wo­ju Edu­ka­cji i Komu­ni­ka­cji „Łącz­nik“
• Tere­sa Bia­łec­ka-Kraw­czyk
• Rena­ta Szu­mi­gaj
Ray Of Worldwww.rayofworld.com
• Kasia Cie­siel­ska – Wiej­skie Kli­ma­ty
• Rena­ta Bed­na­rek
• Mag­da­le­na Fili­piak
Zie­lo­na Per­spek­ty­wa Eko­tu­ry­sty­ka
• Beata Smo­ła­ska
• Bar­tło­miej Lind­ner i Mar­ta Kul­czyń­ska
• Moka Mikow­ska
• Patry­cja Rud­kow­ska
• Adam Mize­ra
• Woj­ciech Źre­biec
• Adam Zie­liń­ski
• Beata i Kac­per Gąsow­scy
• Anna Dłu­gosz
• Han­na Ozga
• Andrzej Win­nic­ki
• Anna Czar­nik
• Eli­za Gir­guś – Ely­Pro­ject
• Woj­ciech Zie­liń­ski
• Seba­stian Kra­jew­ski
• Moni­ka Ver­brug­gen Mali­now­ska
• Karo­li­na Olej­ni­czak
• Urszu­la Zie­liń­ska
• Mar­ta Bzib­ziak
• Mak­sy­mi­lian Foj­tuch
• Mał­go­rza­ta Gór­ska – Eko­tu­ry­sty­ka „Na Kar­cza­ku“
• Jakub Tyra­ła
• Kasia Bac­kiel
• Agniesz­ka Bie­law­ska
• Sta­ni­sław Ostrow­ski
• Mar­ta Jaca­szek
• Michał Nowic­ki
• Mar­cin Ban­ka
• Ada Nie­wia­dom­ska-Uiter­wijk
• Sara Fedeń­czak – Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Pro­ludz­kich Entro­pia
• Julia Mag­da­le­na Kamie­niec­ka
• Nata­lia Łaj­dych
• Anna Kowal­ska
• Michał Olej­ni­czak
• Andrzej Miń­ski
• Alek­san­dra Kosty­ra
• Mał­go­rza­ta Mako­wicz Kalic­ka
• Marian­na Hel­ska-Lala
• Michał Stań­kow­ski
• Agniesz­ka Suchec­ka
• Beata Urban
• Łukasz Nowak – Nowespojrzenie.pl
• Iwo­na Andrzej Bryn­dza
• Karo­li­na Mer­ce­des – Mer­ci Natu­re
• Mar­cin Krze­szew­ski – Kal­pa­pāda
• Mar­cel Stręk
• Krzysz­tof Gór­ski – Góral
Eko­tu­ry­sty­ka Na Kar­cza­ku
• Zuzan­na Luliń­ska
• Doro­ta Szo­sta­kow­ska
• Zdzi­sław Śledź
• Kasia Jaku­bow­ska
• Woj­ciech Bąk
• Michał Styn
• Leszek Mro­czyń­ski – Pra­cow­nia Archi­con
• Grze­gorz Kusz­ne­ruk
• Grze­gorz Kamyk
• Michał Kola­sa – Slái­ne Eastern medi­ci­ne & per­ma­cul­tu­re servi­ces
• Patry­cja Bie­lak
• Iza­be­la Roz­bic­ka
• Dariusz Fijał­kow­ski – Pra­cow­nia Natu­ry Kru­py
• Anna Roz­y­nek
• Tomasz Prag­ski – Tra­vnik
• Mał­go­rza­ta Knit­ter
• Mag­da­le­na Mul­tan i Jacek Daj­da
• Seba­stian Bie­lec­ki
• Agniesz­ka Szym­ko­wiak
• Maciej Dyżew­ski
• Tomasz Klaus
• Łukasz Buj­now­ski – Raw­Plan­ta
• Jakub Micha­lik
• Agniesz­ka Pyt­kow­ska
• Karol Pody­ma – Łąki kwiet­ne
• Mag­da­le­na Mie­rze­jew­ska
• Kata­rzy­na Bli­tek
• Mar­ty­na Próch­niak
• Elż­bie­ta Wró­blew­ska
• Julia Gru­dziń­ska-Śra­ma
• Kata­rzy­na Zdeb
• Mari­ta Pie­tra­szew­ska
• Sła­wo­mir Urba­nek
• Michał Kny­chal­ski
• Mag­da­le­na Cha­łup­ka
• Joan­na Klu­ge
• Mar­ta Kola­siń­ska
• Anto­ni­na Pie­lusz­czak
• …
• …


Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych w bazie Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODOpoli­ty­ką pry­wat­no­ści.


   [ + ]

1. ze wzglę­du na ilość wzno­wień i tłu­ma­czeń, Ogród Gai (Gaia’s Gar­den) to naj­lep­szy pod­ręcz­nik do per­ma­kul­tu­ry. Naj­lep­szy na świe­cie!
2. za dodat­ko­wą opła­tą książ­ka będzie roz­sy­ła­na pocz­tą na poda­ny w zamó­wie­niu adres lub bez­płat­nie do odbio­ru oso­bi­ste­go..
3. 16-go grudnia’18 zamy­ka­my listę osób któ­rych nazwi­ska znaj­dą się na stro­nie gru­py wspar­cia pol­skie­go pierw­sze­go wyda­nia, potem książ­ka idzie do dru­ku..

Komentarze

 1. ORIENTACYJNE KOSZTY WYDANIA (z 20 MAJA 18):

  1. licen­cja: $1500 (ok. 5500 zł)
  2. tłu­ma­cze­nie: 7000 zł - pro­fe­sjo­nal­ne z dobrą redak­cją
  3. opra­wa gra­ficz­na i skład: 2000 zł
  4. druk (500 egz): 20000 zł - zale­ży nam na jako­ści wyda­nia, na dobrym papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 34500 zł (trzy­dzie­ści czte­ry tysią­ce pięć­set)


  Uak­tu­al­nio­ne kosz­ty wyda­nia z 30 wrze­śnia

  Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18

  Chcesz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.
 2. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
  DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

  1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki), z kolo­ro­wym dru­kiem, bo w książ­ce mamy zdję­cia ogro­dów.

  2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz wyżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Gaia’s Gar­den po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł, nale­ży sprze­dać 432 książ­ki. Jeśli cena była­by niż­sza np. 60 zł, wte­dy ilość egzem­pla­rzy do sprze­da­nia, zanim wydaw­nic­two cokol­wiek zaro­bi rośnie do 575.. – zwa­żyw­szy „niszo­wość“ śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­żasz nam nie­co poprzecz­kę ;-)

  3. cena pod­sta­wo­wa 80 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (330 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 120 zł) to wca­le nie jest dużo :-)

 3. DO ODBIORU OSOBISTEGO
  TEMAT: DYSTRYBUCJA

  W nor­mal­nym try­bie książ­ka za dodat­ko­wą opła­tą (10 zł) będzie roz­sy­ła­na na poda­ny w zamó­wie­niu adres albo za dar­mo do odbio­ru oso­bi­ste­go. Ta dru­ga opcja kie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zna­jo­mych, z któ­ry­mi się widu­je­my :-) ale mogą na nią zde­cy­do­wać się rów­nież inne oso­by, bo w pla­nach mamy pro­mo­cyj­ne tour­née po dużych mia­stach Pol­ski zaraz po uka­za­niu się książ­ki, czy­li na począt­ku roku 19-go będzie moż­li­wość odbio­ru oso­bi­ste­go w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kato­wi­cach, Kra­ko­wie i Lubli­nie..
  Weź udział w ankie­cie na ten temat.

  Poza tym zasta­na­wia­my się nad orga­ni­za­cją alter­na­tyw­nej sie­ci dys­try­bu­cji (na przy­kład w miej­scach takich jak Spół­dziel­nia Ogni­wo, czy Amba­sa­da Kra­ko­wian). Odpo­wied­ni­mi miej­sca­mi wyda­ją nam się koope­ra­ty­wy spo­żyw­cze takie jak np. „Dobrze“ w War­sza­wie.. Jeśli uda nam się wejść we współ­pra­cę, będzie­my Was infor­mo­wać.
   Jeśli przy­cho­dzi Ci jakiś pomysł – napisz do nas.

 4. Cały dochód wydaw­nic­twa Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..
   Wyda­nie książ­ki Ogród Gai ma to wła­śnie na celu.

 5. Spra­woz­da­nie finan­so­we pro­jek­tu Ogród Gai
  - pro­jek­tu wyda­nia pol­skiej wer­sji Gaia’a Gar­den Toby Hemen­waya
  na dzień 22 września’18 – 136 dni od począt­ku akcji (10 maja’18)
  i na 79 dni przed zamknię­ciem przed­sprze­da­ży.


  Przed­sprze­da­nych pod­ręcz­ni­ków: 173 egzem­pla­rzy
  ze wspar­ciem (120 zł): 130 egz.
  w cenie pod­sta­wo­wej (80 zł): 43 egz.
  daje sumę: 19 040 zł

  Orien­ta­cyj­ne kosz­ty wyda­nia: 34 500 zł – dla­cze­go tyle?
  bra­ku­je: 15 460 zł czy­li 194 egz.
  - licząc w cenie pod­sta­wo­wej 80 zł


  Każ­da książ­ka kupio­na ze wspar­ciem (120 zł) obni­ża poprzecz­kę wyze­ro­wa­nia kosz­tów przed­się­wzię­cia. Przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł za książ­kę, dla wyze­ro­wa­nia kosz­tów trze­ba było sprze­dać 432 egz. – na dzi­siaj dzię­ki wspar­ciu próg obni­żo­ny został do 366 egz..
   Z 500 egz. pla­no­wa­ne­go nakła­du pod­ręcz­ni­ka pozo­sta­je 134 egz. Sprze­daż tych ksią­żek w cenie pod­sta­wo­wej daje sza­co­wa­ny zysk Wydaw­nic­twa w wyso­ko­ści 10 720 zł minus 18% podat­ku od dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej dla naszej Rze­czy­po­spo­li­tej.. Pozo­sta­je 8790 zł.

  Cały dochód prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej..
   Oczy­wi­ście o ten dochód trze­ba będzie się posta­rać roz­pro­wa­dza­jąc książ­ki, dla­te­go z mojej stro­ny mogę zagwa­ran­to­wać Wam nie­ustan­ną pro­mo­cję tema­tu :-)

  Zale­ży Ci na roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry? Chcesz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.


  Earth Care, People Care, Fair Sha­re!

 6. UAKTUALNIONE KOSZTY WYDANIA (z 30 WRZEŚNIA 18):

  1. licen­cja Chel­sea Gre­en Publi­shing: $1500
  2. tłu­ma­cze­nie Kasia Byłów: 7000 zł
  3. korek­ta Ewa Malec: …?
  4. okład­ka Pau­li­na Zie­lo­na: 1000 zł
  5. skład Pame­la Rud­nik: 1000 zł
  6. druk Arka Cie­szyn (nakład 500 egz): 22 500 zł - wyso­ka jakość wyda­nia, na papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 37 000 zł (trzy­dzie­ści sie­dem tysię­cy)


  Chcesz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.


  Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18
 7. Wczo­raj tj. 17 paź­dzier­ni­ka (na 35 dni przed pla­no­wa­nym zamknię­ciem przed­sprze­da­ży 20.11) nie­ocze­ki­wa­nie i mimo wcze­śniej­szych zapew­nień, że wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem, z pro­jek­tu wyco­fa­ła się tłu­macz­ka Kasia.. Jest mi bar­dzo przy­kro.. Uka­za­nie się książ­ki Ogród Gai przed świę­ta­mi sta­nę­ło pod zna­kiem zapy­ta­nia. Trud­no będzie wyro­bić się na czas, mimo, że od razu zosta­ło roz­po­czę­te poszu­ki­wa­nie zastęp­cy (zastęp­ców, bo spró­bu­je­my dotrzy­mać ter­mi­nu anga­żu­jąc w try­bie emer­gen­cy kil­ka tłumaczek/tłumaczy..

  Jeże­li w wyni­ku zagro­że­nia nie­do­trzy­ma­niem umo­wy, ktoś poczuł się w tej chwi­li nie­kom­for­to­wo co do zre­ali­zo­wa­nej już przed­pła­ty na książ­kę i chce zwro­tu kasy, niech od razu to zgła­sza (kontakt@permakultura.edu.pl). Pie­nią­dze będą nie­zwłocz­nie z powro­tem.

  Sytu­acja z wyda­niem pod­ręcz­ni­ka na ten moment ogól­nie wyglą­da tak, że wła­śnie z powo­du zebra­nych przed­płat, książ­ką musi uka­zać się w tym roku kalen­da­rzo­wym – cho­dzi nie tyl­ko o zaufa­nie, rów­nież o roz­li­cze­nia podat­ko­we – ina­czej kata­stro­fa :-) dla­te­go…
  Wszyst­kich zanie­po­ko­jo­nych chcę poin­for­mo­wać, że pra­cu­je­my nad roz­wią­za­niem pro­ble­mu. Liczę na Wasze wspar­cie men­tal­ne: da się zro­bić, książ­ka wyj­dzie po pol­sku i nawet jeśli z opóź­nie­niem, na pew­no będzie, jeśli nie na świę­ta, to jesz­cze w tym albo zaraz na począt­ku przy­szłe­go roku 2019.


  aktualizacja 22 października
  Książ­ki nie będzie na czas, by tra­fi­ła jako pre­zent „pod cho­in­kę“, ale chce­my Was uspo­ko­ić zapew­nia­jąc, że panu­je­my nad sytu­acją, zastęp­cy Kasi tłu­macz­ki już pra­cu­ją nad dal­szy­mi czę­ścia­mi „Ogro­du“ :)
  Książ­ka na pew­no uka­że się w tym roku kalen­da­rzo­wym, przed­sprze­daż pozo­sta­je otwar­ta, tyle że ter­min zosta­nie wydłu­żo­ny :)
 8. UAKTUALNIONE KOSZTY WYDANIA (z 30 PAŹDZIERNIKA 18):

  1. licen­cja Chel­sea Gre­en Publi­shing: $1500
  2. tłu­ma­cze­nie Ada Jarosz i Roger Urba­no­wicz: 5000 zł
  3. korek­ta Ewa Malec: …?
  4. okład­ka Pau­li­na Zie­lo­na: 1000 zł
  5. skład, gra­fi­ki, koor­dy­na­cja dru­ku Pame­la Rud­nik: 3000 zł
  6. druk Arka Cie­szyn (nakład 500 egz): 22 500 zł - wyso­ka jakość wyda­nia, na papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 37 000 zł (trzy­dzie­ści sie­dem tysię­cy)


  Chcesz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.

Dodaj komentarz