Ogród Gai podręcznik przydomowej permakultury wkrótce po polsku! Pomóż w wydaniu tej świetnej książki!

Hej Wam! Uru­cha­mia­my przed­sprze­daż naj­lep­sze­go pod­ręcz­ni­ka do przy­do­mo­wej per­ma­kul­tu­ry — książ­ki, któ­rej nie może nie być po pol­sku. 1)↓

Wydaw­nic­two Permakultura.Edu posia­da wyku­pio­ną licen­cję na wyda­nie pol­skiej wer­sji. Pro­fe­sjo­nal­ne tłu­ma­cze­nie Kata­rzy­ny Byłów jest już na ukoń­cze­niu, w tej chwi­li pra­cu­je­my nad redak­cyj­nym szli­fem tek­stu. Mamy pro­jekt okład­ki. Wkrót­ce zaj­mie­my się skła­dem (lay­out będzie iden­tycz­ny z ory­gi­na­łem — otrzy­ma­li­śmy otwar­te pli­ki). Książ­ka będzie wydru­ko­wa­na na dobrej jako­ści papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki, w mięk­kiej opra­wie. Zawie­ra zdję­cia i kolo­ro­we ilu­stra­cje..
Zgod­nie z pla­nem książ­ka wyj­dzie i tra­fi do Waszy­ch rąk 2)↓ przed świę­ta­mi tego roku 2018. Będzie dobrym pre­zen­tem!
 Pro­si­my o wspar­cie reali­za­cji nasze­go przed­się­wzię­cia udo­stęp­nie­nia po pol­sku tego przy­dat­ne­go źró­dła wie­dzy. Może­sz pomóc poprzez kup­no książ­ki w przed­sprze­da­ży — dostęp­ne dwie opcje ceno­we — wię­cej poni­żej(orien­ta­cyj­ne kosz­ty wyda­nia)

O KSIĄŻCE:
Kie­dy wyszła po raz pierw­szy w 2009 roku Gaia’s Gar­den (Ogrod Gai) pobu­dzi­ła wyobraź­nię ame­ry­kań­ski­ch ogrod­ni­ków poka­zu­jąc jak zre­ali­zo­wać w małej przy­do­mo­wej ska­li głów­ne prze­sła­nie per­ma­kul­tu­ry: pra­ca z natu­rą a nie prze­ciw niej skut­ku­je pięk­niej­szy­mi, bogat­szy­mi i bar­dziej odpor­ny­mi ogro­da­mi. Bar­dzo dobrze przy­ję­ta w eko-ogrod­ni­czym śro­do­wi­sku książ­ka zaowo­co­wa­ła dru­gim popra­wio­nym i pogłę­bio­nym wyda­niem (będą­cym pod­sta­wą nasze­go tłu­ma­cze­nia), w któ­rym per­ma­kul­tu­ro­we podej­ście zosta­ło roz­sze­rzo­ne o kon­tek­st przed­miej­ski­ch i miej­ski­ch potrzeb.

Wie­le osób błęd­nie myśli, że eko­lo­gicz­ne ogrod­nic­two, któ­re obej­mu­je upra­wę sze­ro­kiej gamy roślin użyt­ko­wy­ch w tym jadal­ny­ch, może odby­wać się tyl­ko w dużej ska­li gospo­dar­stwa. Jak poka­zu­je Toby Hemen­way, stwo­rze­nie “przy­do­mo­we­go eko­sys­te­mu” nie jest trud­ne, zaś budo­wa ogro­do­wej spo­łecz­no­ści koope­ru­ją­cy­ch roślin i zwie­rząt może być cie­ka­wą i nie­ba­nal­ną zaba­wą, zwłasz­cza pod wzglę­dem: pod­trzy­my­wa­nia żyzno­ści oraz budo­wy gle­by, prze­chwy­ty­wa­nia i gospo­da­ro­wa­nia wodą w tere­nie, two­rze­nia sie­dli­sk dla poży­tecz­ny­ch owa­dów, pta­ków i zwie­rząt, oraz leśne­go ogro­du sezo­no­wy­ch owo­ców, orze­chów i inny­ch jagód :-)

Popra­wio­ne i zak­tu­ali­zo­wa­ne dru­gie wyda­nie zawie­ra dodat­ko­wy roz­dział doty­czą­cy per­ma­kul­tu­ry miej­skiej, pomy­śla­ny spe­cjal­nie o ludzia­ch w mia­sta­ch i na przed­mie­ścia­ch, gdzie dys­po­nu­je­my zazwy­czaj ogra­ni­czo­ną prze­strze­nią. Nie­za­leż­nie od roz­mia­rów podwór­ka czy ogro­du, sto­su­jąc pod­sta­wo­we zasa­dy per­ma­kul­tu­ry wyło­żo­ne w książ­ce może­sz pod­nie­ść bio­róż­no­rod­no­ść czy­niąc eko­sys­tem ogro­du bar­dziej natu­ral­nym, wydaj­niej­szym i pięk­niej­szym. Co naj­waż­niej­sze zapro­po­no­wa­ny przez Toby­ego per­ma­kul­tu­ro­wy ogród ma tę zale­tę nad innym, że doma­ga się mniej­sze­go wysił­ku i nakła­du pra­cy przy jego utrzy­ma­niu w zdro­wiu i uro­dzie :-)

DANE AMERYKAŃSKIEGO ORYGINAŁU (DRUGIEGO WYDANIA): 328 stron, w tym kolo­ro­we zdję­cia i ilu­stra­cje.
Roz­miar: 20 x 25 cm.
Wydaw­ca: Chel­sea Gre­en Publi­shing


O AUTORZE:
Toby Hemen­way był auto­rem pierw­szej waż­nej książ­ki poświę­co­nej per­ma­kul­tu­rze w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, Gaia’s Gar­den: A Guide to Home-Sca­le Per­ma­cul­tu­re, jak rów­nież The Per­ma­cul­tu­re City. Po uzy­ska­niu dyplo­mu z bio­lo­gii od Tufts Uni­ver­si­ty, Toby przez wie­le lat pra­co­wał jako bada­cz w dzie­dzi­nie gene­ty­ki i immu­no­lo­gii, naj­pierw w labo­ra­to­ria­ch aka­de­mic­ki­ch na Harvar­dzie i na Uni­ver­si­ty of Washing­ton w Seat­tle, a następ­nie w Immu­nex, dużej fir­mie zaj­mu­ją­cej się bio­tech­no­lo­gią medycz­ną. Mniej wię­cej w tym cza­sie, nie­za­do­wo­lo­ny z kie­run­ku w jakim podą­ża bio­tech­no­lo­gia, odkrył per­ma­kul­tu­rę, podej­ście pro­jek­to­we opar­te na zasa­da­ch etycz­ny­ch, któ­re two­rzy zrów­no­wa­żo­ne kra­jo­bra­zy, sie­dli­ska i miej­sca pra­cy. To był prze­ło­mo­wy moment w jego karie­rze, odtąd Toby i jego żona poświę­ci­li się budu­jąc per­ma­kul­tu­rę wiej­ską w połu­dnio­wym Ore­go­nie. W lata­ch 1999–2004 Toby był redak­to­rem naczel­nym Per­ma­cul­tu­re Acti­vi­st cza­so­pi­sma poświę­co­ne­go eko­lo­gicz­nym pro­jek­tom i zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi. Uczył per­ma­kul­tu­ry, kon­sul­to­wał i wykła­dał na temat eko­lo­gicz­ne­go desi­gnu w całym kra­ju, a jego tek­sty poja­wi­ły się w cza­so­pi­sma­ch taki­ch jak Who­le Ear­th Review, Natu­ral Home i Kit­chen Gar­de­ner. Toby zmarł w 2016 roku.

Stro­na Toby Hemen­waya: http://tobyhemenway.com/


PRZEDSPRZEDAŻ “OGRODU GAI”:
Kupu­jąc książ­kę w przed­sprze­da­ży poma­ga­sz ją wydać! Dwie opcje ceno­we: (dla­cze­go tyle?)

 • cena ze wspar­ciem wyda­nia: 120 zł
  (oso­by, któ­re kupią książ­kę do 20-go listo­pa­da 3)↓ ich nazwi­ska zosta­ną wydru­ko­wa­ne na stro­nie pamiąt­ko­wej zaraz po tytu­ło­wej w zacnym gro­nie Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai w “trwal­szej niż ze spi­żu” podzię­ce i gra­ty­fi­ka­cji za wspar­cie wyda­nia książ­ki)
  przej­dź do kio­sku i kup książ­kę w przed­sprze­da­ży
 • cena pod­sta­wo­wa: 80 zł
  (oso­by, któ­re kupią książ­kę za 80 zł, nie wcho­dzą do gru­py wspie­ra­ją­cej publi­ka­cję, ich nazwi­ska nie tra­fią na pamiąt­ko­wą stro­nę ani na listę poni­żej.
  Zachę­ca­my do pierw­szej opcji wspie­ra­ją­cej — oka­zja, by zna­leźć się w “Ogro­dzie Gai” wśród inny­ch dar­czyń­ców już się nie powtó­rzy! ..ale jeśli nie masz kasy, może­sz oczy­wi­ście sko­rzy­stać z tej opcji i dostać książ­kę w cenie pod­sta­wo­wej).
  przej­dź do kio­sku i kup książ­kę w przed­sprze­da­ży


Nazwi­ska osób, któ­re kupią książ­kę za 120 zł w przed­sprze­da­ży do 20-go listopada’18 znaj­dą się na spe­cjal­nej stro­nie, zaraz po tytu­ło­wej, dedy­ko­wa­nej Spo­łecz­no­ści pol­ski­ch Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai :-)


DEDYKOWANA GRUPA WSPARCIA:
(..znaj­dź się w Spo­łecz­no­ści Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai!)

• Joan­na Boj­czew­ska — Inte­gral Mon­do Zen PL
• Krzysz­tof Knap­czyk
• Doro­ta Dyło
• Moni­ka Anna Kowal­ska
• Robert Sty­kow­ski
• Joan­na Gumie­nik
• Kami­la Pawel­ska
• Mate­usz Ter­li­kow­ski
• Michał Sanec­ki
• Pio­tr Micy­gie­wi­cz
• Ali­na Bia­łas
• Edy­ta Tra­cz-Fior
• Elż­bie­ta Susmen­da
• Patry­cja Woź­niak
• Mał­go­rza­ta Sodol­ska — Dom Orga­nicz­ny
• Joan­na Wenska
• Ania Toma­szew­ska-Cichow­las
• Michał Wer­ner
• Ula Dębiec
• Paweł Guba­ła
• Paweł Szym­czak
• Bar­to­sz Chle­bow­ski
• Anna Traut-Seli­ga
• Jaro­sław Per­kow­ski
• Pio­tr Jastrzęb­ski — Pre­sus
• Mag­da­le­na Baj­tlik – zdrowie.je
• Justy­na Der­lat­ka
• Rafał Otwi­now­ski
• Toma­sz Strzał­kow­ski
• Krzysz­tof Makow­ski
• Robert Wie­czo­rek
• Joan­na Bil­ska
• Moni­ka Gaw­ron
• Maciej Chrap­kie­wi­cz
• Kac­per Puchal­ski — uprawiaj.pl
• Joan­na Muniow­ska
• Mar­ty­na Laskow­ska
• Kamil Syl­ler
• Woj­cie­ch Kotliń­ski
• Ste­fa­nia Brej­ska
• Mał­go­rza­ta Wit­czak
Sto­wa­rzy­sze­nie War­to­ścio­wa Książ­ka
• Anna Druzd
• Iga Lalek
• Krzysz­tof Buchwald
• Milo­rad Iva­no­vić
• Marze­na Cz.
• Ale­na Anto­sz-Firek
• Alek­san­dra Kos — Cen­trum Makro­bio­tycz­ne Aka­ma
• Jolan­ta Masio­nek
• Agniesz­ka Cho­łuj
• Gabrie­la Wale­ry­ch — Hor­ti­neo
• Gaja Lesz­ko­wi­cz
• Doro­ta Kle­pac­ka-Suli­ma
• Agniesz­ka Macie­jew­ska
• Andrzej Bed­na­rz
• Kaje­tan Krztoń
• Mario­la Szy­mo­nik — Zagro­da Szczę­śli­wy­ch Zwie­rząt
• Marek Bła­żyt­ko
• Bar­ba­ra Kapi­ca
• Iza­be­la Zalew­ska-Kan­tek — Viri­da­rium
• Kata­rzy­na Wro­na
• Maciej Olcho­wik
• Justy­na Zaczek
• Mar­cin Skow­roń­ski — momaayurveda.com
• Tatia­na Popław­ska
• Jakub F. — Jeden Ar Zdro­wia
• Dariu­sz Pio­trow­ski — ECOXPRESS
• Artur Moś
• Robert Wło­dar­czyk
• Ire­na Luch­ko
• Urszu­la Lisic­ka
• Toma­sz Musioł
• Maria Rózga
• Robert Kopp
• Mag­da Kowal­ska
• Pau­li­na Przy­by­sz
• Ali­cja Kowal­ska
• Dariu­sz Feni­kow­ski
• Danu­ta Pia­ścik
• Ali­cja Cykow­ska
• Pio­tr Porzyc­ki
• Miko­łaj Pod­la­szew­ski
• Vik­to­riya Mel­nyk
• Marek Kamiń­ski — Sel­l­do
• Han­na Wil­czek
• Michał Tywo­niuk
• Zofia Łan­gow­ska
• Mar­ta Zdu­nek
• Mag­da­le­na Gór­ska — eKo­da­ma
• Ewa Goła­szew­ska
• Paweł Lipi­gór­ski
• Mar­ta Wło­dar­czak
• Agniesz­ka Zdu­nek — Jestem Zie­lo­na
• Doro­ta Oriol
• Krzysz­tof Pro­szek
• Anna Chęć — Doli­na Bawo­le Ser­ce
• Elż­bie­ta Szy­ma­niak Śli­wa
• Ali­cja Sewe­ryn
• Joan­na Sym­ko
• Luiza Paw­li­kow­ska-Dłu­go­sz
• Kry­stian Stem­pek
• Syl­wia Sie­mie­no­wi­cz
• Wan­da Sza­frań­ska
• Moni­ka Szpy­ra
• Ewa Wie­chow­ska
• Bar­tlo­miej Pacio­rek — Sym­bio­za
• Andrzej Gra­ba­rz
• Lena Klau­del
• Pio­tr Sta­chu­ra
• Agniesz­ka Klu­za
• Józe­fa Sury
• Aga­ta Kop­ka
• Edy­ta Szy­man­ska — edy­ta­ART
• Anna Śli­piec
• Mał­go­rza­ta Łuczy­wo
• Pio­tr Marek
• Michał Wró­bel
• Michał Czar­nec­ki
• Ane­ta Przy­by­sz
• Bar­to­sz Hry­nie­wiec­ki — Sto­wa­rzy­sze­nie Dzie­ci i Mło­dzie­ży Nie­peł­no­spraw­nej “Pomóż nie będę sam”
• Hali­na Kul­czyc­ka
• Prze­mo Wos- Swia­dom
• Rena­ta Kuty­na
• Ali­cja Mazur
• Mag­da i Daniel Kęska
• Anna Stós
• Krzysz­tof Burz­miń­ski
• Beata Chle­bow­ska
• Karo­li­na Olek­sik
• Elż­bie­ta Kohut
• Moni­ka Suchor­ska
• Artur Gro­nek
• Bar­to­sz Ole­siń­ski
• Doro­ta Zawi­ślak
• Dawid Skrzy­pek
• Kata­rzy­na Szpu­lew­ska-Hałas — Gaja Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Kra­jo­bra­zu
• Agniesz­ka Ziem­ba
• Mariu­sz Rusi­nek
• Ove Ber­ger­sen — Uni­ver­si­te­tet i Sta­van­ger
• Paweł Sta­na Stan­kie­wi­cz
• Gra­ży­na Lada­chow­ska
• Toma­sz Dudzik
• Joan­na Sza­far­ska
• Michał Matysz­czak — Sens
• Anna Śmierz­chal­ska
• Łuka­sz Zejer — Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt
• Doro­ta Maj­li­ch
• Luka­sz Sady
• Agniesz­ka Lan­dow­ska-Franc­kie­wi­cz
• Pio­tr Kosma­ła
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa — slonecznybalkon.pl
• Ewa Woj­now­ska
• Zuzan­na Kaw­ka
• Jakub Moris­son
• Joan­na Pie­tras
• Mał­go­sia Per­szu­tów
• Marek Peda
• Han­na Koczwa­ra
• Pio­tr Nie­dziel­ski
• Olga Oskier­ko
• Ali­cja Gla­dy­sz
• Michał Kogut — blog kogucialaczka.pl
• Iza­be­la i Leszek Wal­czak — Gospo­dar­stwo Eko­log. FOHAT
• Dariu­sz Gór­ski
• Anna Szczę­sna
• San­dra Tysz­ka — Sun­san­dra
• Elzbie­ta Bin­ko
• Krzysz­tof Wrzesz­cz
• Joan­na Świer­czyń­ska
• Anna Ski­ba
• Jacek Winc­kie­wi­cz
Fun­da­cja Dobra Zie­mia
• Anna Zaga­ła
• Grze­go­rz Domi­niak — W Szu­mi­le­sie
• Szy­mon Borzę­da
• Moni­ka Bło­ch
• Kata­rzy­na Leh­nert
• Jacek Pio­trow­ski
• Janu­sz Burz­miń­ski
• Zyg­munt Goń­da
• Anna Čemel­jić
• Woj­cie­ch Nowak
• Halsz­ka Bukow­ska
• Tatia­na Mro­wiec — KORDAKI.PL
• Sła­wa Kobiał­ka — archi­tek­tu­ra glo­bal­nie
• Doro­ta Droz­dek
• Moni­ka Olej­ni­czak
• Toma­sz Badu­ra
• Sła­wo­mi­ra Ruta
• Filip Pod­wiń­ski — Doli­na Har­mo­nii
• Anna Mucha
• Ewe­li­na Tom­czak
• Samia Gra­bow­ska — Mama­lo­ona
• Justy­na Hala­ma
• Domi­ni­ka Parz­niew­ska
• Michał Kowa­lik
• Emi­lia Socha
• Aldo­na Lejeu­nes
• Nata­lia Gru­ba
• Nata­lia Butrym
• Mag­da­le­na Tom­sik
• Wło­dek Lazar
• Anna Pola­niec­ka
• Mar­cin Marek
• Pio­tr Rogac­ki
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska — Przed­szko­le Świe­tlik Mon­tes­so­ri
• Syl­wia Woje­wo­da
• Jadwi­ga Zien­kie­wi­cz
• Syl­wia Mie­czy­sław Łabędz­cy — Lawen­do­wa Barć pod Lasem
• …
• …
   [ + ]

1. ze wzglę­du na ilo­ść wzno­wień i tłu­ma­czeń, Ogród Gai (Gaia’s Gar­den) to naj­lep­szy pod­ręcz­nik do per­ma­kul­tu­ry. Naj­lep­szy na świe­cie!
2. za dodat­ko­wą opła­tą książ­ka będzie roz­sy­ła­na pocz­tą na poda­ny w zamó­wie­niu adres lub bez­płat­nie do odbio­ru oso­bi­ste­go..
3. 20-go listopada’18 zamy­ka­my listę osób któ­ry­ch nazwi­ska znaj­dą się na stro­nie gru­py wspar­cia pol­skie­go pierw­sze­go wyda­nia, potem książ­ka idzie do dru­ku..

Komentarze

 1. ORIENTACYJNE KOSZTY WYDANIA (z 20 MAJA 18):

  1. licen­cja: $1500 (ok. 5500 zł)
  2. tłu­ma­cze­nie: 7000 zł - pro­fe­sjo­nal­ne z dobrą redak­cją
  3. opra­wa gra­ficz­na i skład: 2000 zł
  4. druk (500 egz): 20000 zł - zale­ży nam na jako­ści wyda­nia, na dobrym papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 34500 zł (trzy­dzie­ści czte­ry tysią­ce pięć­set)


  Uak­tu­al­nio­ne kosz­ty wyda­nia z 30 wrze­śnia

  Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18

  Chce­sz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.
 2. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
  DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

  1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki), z kolo­ro­wym dru­kiem, bo w książ­ce mamy zdję­cia ogro­dów.

  2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz wyżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Gaia’s Gar­den po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł, nale­ży sprze­dać 432 książ­ki. Jeśli cena była­by niż­sza np. 60 zł, wte­dy ilo­ść egzem­pla­rzy do sprze­da­nia, zanim wydaw­nic­two cokol­wiek zaro­bi rośnie do 575.. — zwa­żyw­szy “niszo­wo­ść” śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­ża­sz nam nie­co poprzecz­kę ;-)

  3. cena pod­sta­wo­wa 80 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (330 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 120 zł) to wca­le nie jest dużo :-)

 3. DO ODBIORU OSOBISTEGO
  TEMAT: DYSTRYBUCJA

  W nor­mal­nym try­bie książ­ka za dodat­ko­wą opła­tą (10 zł) będzie roz­sy­ła­na na poda­ny w zamó­wie­niu adres albo za dar­mo do odbio­ru oso­bi­ste­go. Ta dru­ga opcja kie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zna­jo­my­ch, z któ­ry­mi się widu­je­my :-) ale mogą na nią zde­cy­do­wać się rów­nież inne oso­by, bo w pla­na­ch mamy pro­mo­cyj­ne tour­née po duży­ch mia­sta­ch Pol­ski zaraz po uka­za­niu się książ­ki, czy­li na począt­ku roku 19-go będzie moż­li­wo­ść odbio­ru oso­bi­ste­go w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kato­wi­ca­ch, Kra­ko­wie i Lubli­nie..

  Poza tym zasta­na­wia­my się nad orga­ni­za­cją alter­na­tyw­nej sie­ci dys­try­bu­cji (na przy­kład w miej­sca­ch taki­ch jak Spół­dziel­nia Ogni­wo, czy Amba­sa­da Kra­ko­wian). Odpo­wied­ni­mi miej­sca­mi wyda­ją nam się koope­ra­ty­wy spo­żyw­cze takie jak np. “Dobrze” w War­sza­wie.. Jeśli uda nam się wej­ść we współ­pra­cę, będzie­my Was infor­mo­wać.
   Jeśli przy­cho­dzi Ci jakiś pomy­sł — napi­sz do nas.

 4. Cały dochód wydaw­nic­twa Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rze­cz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..
   Wyda­nie książ­ki Ogród Gai ma to wła­śnie na celu.

 5. Spra­woz­da­nie finan­so­we pro­jek­tu Ogród Gai
  - pro­jek­tu wyda­nia pol­skiej wer­sji Gaia’a Gar­den Toby Hemen­waya
  na dzień 22 września’18 — 136 dni od począt­ku akcji (10 maja’18)
  i na 79 dni przed zamknię­ciem przed­sprze­da­ży.


  Przed­sprze­da­ny­ch pod­ręcz­ni­ków: 173 egzem­pla­rzy
  ze wspar­ciem (120 zł): 130 egz.
  w cenie pod­sta­wo­wej (80 zł): 43 egz.
  daje sumę: 19 040 zł

  Orien­ta­cyj­ne kosz­ty wyda­nia: 34 500 zł — dla­cze­go tyle?
  bra­ku­je: 15 460 zł czy­li 194 egz.
  - licząc w cenie pod­sta­wo­wej 80 zł


  Każ­da książ­ka kupio­na ze wspar­ciem (120 zł) obni­ża poprzecz­kę wyze­ro­wa­nia kosz­tów przed­się­wzię­cia. Przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł za książ­kę, dla wyze­ro­wa­nia kosz­tów trze­ba było sprze­dać 432 egz. — na dzi­siaj dzię­ki wspar­ciu próg obni­żo­ny został do 366 egz..
   Z 500 egz. pla­no­wa­ne­go nakła­du pod­ręcz­ni­ka pozo­sta­je 134 egz. Sprze­daż tych ksią­żek w cenie pod­sta­wo­wej daje sza­co­wa­ny zysk Wydaw­nic­twa w wyso­ko­ści 10 720 zł minus 18% podat­ku od dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej dla naszej Rze­czy­po­spo­li­tej.. Pozo­sta­je 8790 zł.

  Cały dochód prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rze­cz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej..
   Oczy­wi­ście o ten dochód trze­ba będzie się posta­rać roz­pro­wa­dza­jąc książ­ki, dla­te­go z mojej stro­ny mogę zagwa­ran­to­wać Wam nie­ustan­ną pro­mo­cję tema­tu :-)

  Zale­ży Ci na roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry? Chce­sz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.


  Ear­th Care, People Care, Fair Sha­re!

 6. UAKTUALNIONE KOSZTY WYDANIA (z 30 WRZEŚNIA 18):

  1. licen­cja Chel­sea Gre­en Publi­shing: $1500
  2. tłu­ma­cze­nie Kasia Byłów: 7000 zł
  3. korek­ta Ewa Malec: …?
  4. okład­ka Pau­li­na Zie­lo­na: 1000 zł
  5. skład Pame­la Rud­nik: 1000 zł
  6. druk Arka Cie­szyn (nakład 500 egz): 22 500 zł - wyso­ka jako­ść wyda­nia, na papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki.
  razem: 37 000 zł (trzy­dzie­ści sie­dem tysię­cy)


  Chce­sz pomóc?
  Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.


  Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18

Dodaj komentarz