Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Ogród Gai | PermaKultura.Edu.PL
Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Ogród Gai podręcznik przydomowej permakultury


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/rumi2/domains/permakultura.edu.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Książ­ka dostęp­na! Do naby­cia w kio­sku.


O KSIĄŻCE:
Kie­dy wyszła po raz pierw­szy w 2009 roku Gaia­’s Gar­den (Ogrod Gai) pobu­dzi­ła wyobraź­nię ame­ry­kań­skich ogrod­ni­ków poka­zu­jąc jak zre­ali­zo­wać w małej przy­do­mo­wej ska­li głów­ne prze­sła­nie per­ma­kul­tu­ry: pra­ca z natu­rą a nie prze­ciw niej skut­ku­je pięk­niej­szy­mi, bogat­szy­mi i bar­dziej odpor­ny­mi ogro­da­mi. Bar­dzo dobrze przy­ję­ta w eko-ogrod­ni­czym śro­do­wi­sku książ­ka zaowo­co­wa­ła dru­gim popra­wio­nym i pogłę­bio­nym wyda­niem (będą­cym pod­sta­wą nasze­go tłu­ma­cze­nia), w któ­rym per­ma­kul­tu­ro­we podej­ście zosta­ło roz­sze­rzo­ne o kon­tekst pod­miej­skich i miej­skich potrzeb.

Wie­le osób błęd­nie myśli, że eko­lo­gicz­ne ogrod­nic­two, któ­re obej­mu­je upra­wę sze­ro­kiej gamy roślin użyt­ko­wych w tym jadal­nych, może odby­wać się tyl­ko w dużej ska­li gospo­dar­stwa. Jak poka­zu­je Toby Hemen­way, stwo­rze­nie „przy­do­mo­we­go eko­sys­te­mu“ nie jest trud­ne, zaś budo­wa ogro­do­wej spo­łecz­no­ści koope­ru­ją­cych roślin i zwie­rząt może być cie­ka­wą i nie­ba­nal­ną zaba­wą, zwłasz­cza pod wzglę­dem: pod­trzy­my­wa­nia żyzno­ści oraz budo­wy gle­by, prze­chwy­ty­wa­nia i gospo­da­ro­wa­nia wodą w tere­nie, two­rze­nia sie­dlisk dla poży­tecz­nych owa­dów, pta­ków i zwie­rząt, oraz leśne­go ogro­du sezo­no­wych owo­ców, orze­chów i innych jagód :-)

Pod­ręcz­nik zawie­ra ponad­to roz­dział doty­czą­cy per­ma­kul­tu­ry miej­skiej, pomy­śla­ny spe­cjal­nie o ludziach w mia­stach i na przed­mie­ściach, gdzie dys­po­nu­je­my zazwy­czaj ogra­ni­czo­ną prze­strze­nią. Nie­za­leż­nie od roz­mia­rów podwór­ka czy ogro­du, sto­su­jąc pod­sta­wo­we zasa­dy per­ma­kul­tu­ry wyło­żo­ne w książ­ce możesz pod­nieść bio­róż­no­rod­ność czy­niąc eko­sys­tem ogro­du bar­dziej natu­ral­nym, wydaj­niej­szym i pięk­niej­szym. Co naj­waż­niej­sze zapro­po­no­wa­ny przez Toby­ego per­ma­kul­tu­ro­wy ogród ma tę zale­tę nad innym, że doma­ga się mniej­sze­go wysił­ku i nakła­du pra­cy przy jego utrzy­ma­niu w zdro­wiu i uro­dzie :-)

DANE POLSKIEGO WYDANIA (na pod­sta­wie popra­wio­ne­go, dru­gie­go wyda­nia ame­ry­kań­skie­go); 328 stron, w tym kolo­ro­we zdję­cia i ilu­stra­cje.
Roz­miar: 20 x 25 x 2 cm.
cena: 80 zł
dostęp­na w kio­sku

O AUTORZE:
Toby Hemen­way był auto­rem pierw­szej waż­nej książ­ki poświę­co­nej per­ma­kul­tu­rze w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, Gaia­’s Gar­den: A Guide to Home-Sca­le Per­ma­cul­tu­re, jak rów­nież The Per­ma­cul­tu­re City. Po uzy­ska­niu dyplo­mu z bio­lo­gii od Tufts Uni­ver­si­ty, Toby przez wie­le lat pra­co­wał jako badacz w dzie­dzi­nie gene­ty­ki i immu­no­lo­gii, naj­pierw w labo­ra­to­riach aka­de­mic­kich na Harvar­dzie i na Uni­ver­si­ty of Washing­ton w Seat­tle, a następ­nie w Immu­nex, dużej fir­mie zaj­mu­ją­cej się bio­tech­no­lo­gią medycz­ną. Mniej wię­cej w tym cza­sie, nie­za­do­wo­lo­ny z kie­run­ku w jakim podą­ża bio­tech­no­lo­gia, odkrył per­ma­kul­tu­rę, podej­ście pro­jek­to­we opar­te na zasa­dach etycz­nych, któ­re two­rzy zrów­no­wa­żo­ne kra­jo­bra­zy, sie­dli­ska i miej­sca pra­cy. To był prze­ło­mo­wy moment w jego karie­rze, odtąd Toby i jego żona poświę­ci­li się budu­jąc per­ma­kul­tu­rę wiej­ską w połu­dnio­wym Ore­go­nie. W latach 1999–2004 Toby był redak­to­rem naczel­nym Per­ma­cul­tu­re Acti­vist cza­so­pi­sma poświę­co­ne­go eko­lo­gicz­nym pro­jek­tom i zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi. Uczył per­ma­kul­tu­ry, kon­sul­to­wał i wykła­dał na temat eko­lo­gicz­ne­go desi­gnu w całym kra­ju, a jego tek­sty poja­wi­ły się w cza­so­pi­smach takich jak Who­le Earth Review, Natu­ral HomeKit­chen Gar­de­ner. Toby zmarł w 2016 roku.
http://tobyhemenway.com/


Pol­skie wyda­nie Gaia­’s Gar­den uka­za­ło się dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu osób, któ­re w przed­sprze­da­ży kupi­ły pod­ręcz­nik w wyż­szej cenie, za co, w podzię­ce tra­fi­ły (ich nazwi­ska) do książ­ki na spe­cjal­ną stro­nę, zaraz po tytu­ło­wej, dedy­ko­wa­nej gru­pie pol­skich Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai :-)

ZACNE GRONO OGRODNICZEKOGRODNIKÓW GAI:
• Joan­na Boj­czew­ska – Inte­gral Zen
• Krzysz­tof Knap­czyk
• Doro­ta Dyło
• Moni­ka Anna Kowal­ska
• Robert Sty­kow­ski
• Joan­na Gumie­nik
• Kami­la Pawel­ska – Rebel Gar­den
• Mate­usz Ter­li­kow­ski
• Michał Sanec­ki
• Piotr Micy­gie­wicz
• Ali­na Bia­łas
• Edy­ta Tracz-Fior
• Elż­bie­ta Susmen­da
• Patry­cja Woź­niak
• Mał­go­rza­ta Sodol­ska – Dom Orga­nicz­ny
• Joan­na Wenska
• Ania Toma­szew­ska-Cichow­las
• Michał Wer­ner
• Ula Dębiec
• Paweł Guba­ła
• Paweł Szym­czak
• Bar­tosz Chle­bow­ski
• Anna Traut-Seli­ga
• Jaro­sław Per­kow­ski
• Piotr Jastrzęb­ski – Pre­sus
• Mag­da­le­na Baj­tlik – zdrowie.je
• Justy­na Der­lat­ka
• Rafał Otwi­now­ski
• Tomasz Strzał­kow­ski
• Krzysz­tof Makow­ski
• Robert Wie­czo­rek
• Joan­na Bil­ska – ogrodniczaobsesja.pl
• Moni­ka Gaw­ron
• Maciej Chrap­kie­wicz
• Kac­per Puchal­ski – uprawiaj.pl
• Joan­na Muniow­ska
• Mar­ty­na Laskow­ska
• Kamil Syl­ler
• Woj­ciech Kotliń­ski
• Ste­fa­nia Brej­ska
• Mał­go­rza­ta Wit­czak – Kom­po­stel­la
Sto­wa­rzy­sze­nie War­to­ścio­wa Książ­ka
• Anna Druzd
• Iga Lalek
• Krzysz­tof Buchwald
• Milo­rad Iva­no­vić
• Marze­na Cz.
• Ale­na Antosz-Firek – Kre­cik w ogro­dzie
• Alek­san­dra Kos – Cen­trum Makro­bio­tycz­ne Aka­ma
• Jolan­ta Masio­nek
• Agniesz­ka Cho­łuj
• Gabrie­la Wale­rych – Hor­ti­neo
• Gaja Lesz­ko­wicz
• Doro­ta Kle­pac­ka-Suli­ma
• Agniesz­ka Macie­jew­ska
• Andrzej Bed­narz
• Kaje­tan Krztoń
• Mario­la Szy­mo­nik – Zagro­da Szczę­śli­wych Zwie­rząt
• Marek Bła­żyt­ko
• Bar­ba­ra Kapi­ca
• Iza­be­la Zalew­ska-Kan­tek – Viri­da­rium
• Kata­rzy­na Wro­na
• Maciej Olcho­wik
• Justy­na Zaczek
• Mar­cin Skow­roń­ski – momaayurveda.com
• Tatia­na Popław­ska
• Jakub F. – Jeden Ar Zdro­wia
• Dariusz Pio­trow­ski – ECOXPRESS
• Artur Moś
• Robert Wło­dar­czyk
• Ire­na Luch­ko
• Urszu­la Lisic­ka
• Tomasz Musioł
• Maria Rózga
• Robert Kopp
• Mag­da Kowal­ska
• Pau­li­na Przy­bysz
• Ali­cja Kowal­ska
• Dariusz Feni­kow­ski
• Danu­ta Pia­ścik
• Ali­cja Cykow­ska
• Piotr Porzyc­ki
• Miko­łaj Pod­la­szew­ski
• Vik­to­riya Mel­nyk
• Marek Kamiń­ski – Sel­l­do
• Han­na Wil­czek
• Michał Tywo­niuk
• Zofia Łan­gow­ska
• Mar­ta Zdu­nek
• Mag­da­le­na Gór­ska – eKo­da­ma
• Ewa Janik
• Paweł Lipi­gór­ski
• Mar­ta Wło­dar­czak
• Agniesz­ka Zdu­nek – Jestem Zie­lo­na
• Doro­ta Oriol
• Krzysz­tof Pro­szek
• Anna Chęć – Doli­na Bawo­le Ser­ce
• Elż­bie­ta Szy­ma­niak Śli­wa
• Ali­cja Sewe­ryn
• Joan­na Sym­ko
• Luiza Paw­li­kow­ska-Dłu­gosz
• Kry­stian Stem­pek
• Syl­wia Sie­mie­no­wicz
• Wan­da Sza­frań­ska
• Moni­ka Szpy­ra
• Ewa Wie­chow­ska
• Bar­tlo­miej Pacio­rek – Sym­bio­za
• Andrzej Gra­barz
• Lena Klau­del
• Piotr Sta­chu­ra
• Agniesz­ka Klu­za
• Józe­fa Sury
• Aga­ta Kop­ka
• Edy­ta Szy­man­ska – edy­ta­ART
• Anna Śli­piec
• Mał­go­rza­ta Łuczy­wo
• Piotr Marek
• Michał Wró­bel
• Michał Czar­nec­ki
• Ane­ta Przy­bysz
• Bar­tosz Hry­nie­wiec­ki – Sto­wa­rzy­sze­nie Dzie­ci i Mło­dzie­ży Nie­peł­no­spraw­nej „Pomóż nie będę sam“
• Hali­na Kul­czyc­ka
• Prze­mo Wos – Swia­dom
• Rena­ta Kuty­na
• Ali­cja Mazur
• Mag­da i Daniel Kęska
• Anna Stós
• Krzysz­tof Burz­miń­ski
• Beata Chle­bow­ska
• Karo­li­na Olek­sik
• Elż­bie­ta Kohut
• Moni­ka Suchor­ska
• Artur Gro­nek
• Bar­tosz Ole­siń­ski
• Doro­ta Zawi­ślak
• Dawid Skrzy­pek
• Kata­rzy­na Szpu­lew­ska-Hałas – Gaja Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Kra­jo­bra­zu
• Agniesz­ka Ziem­ba
• Mariusz Rusi­nek
• Ove Ber­ger­sen – Uni­ver­si­te­tet i Sta­van­ger
• Paweł Sta­na Stan­kie­wicz
• Gra­ży­na Lada­chow­ska
• Tomasz Dudzik
• Joan­na Sza­far­ska
• Michał Matysz­czak – Sens
• Anna Śmierz­chal­ska
• Łukasz Zejer – Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt
• Alek­san­der Labu­da – Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt
• Doro­ta Maj­lich
• Lukasz Sady
• Agniesz­ka Lan­dow­ska-Franc­kie­wicz
• Piotr Kosma­ła
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa – slonecznybalkon.pl
• Ewa Woj­now­ska
• Zuzan­na Kaw­ka
• Jakub Moris­son
• Joan­na Pie­tras
• Mał­go­sia Per­szu­tów
• Marek Peda
• Han­na Koczwa­ra
• Piotr Nie­dziel­ski
• Olga Oskier­ko
• Ali­cja Gla­dysz
• Michał Kogut – blog kogucialaczka.pl
• Iza­be­la i Leszek Wal­czak – Gospo­dar­stwo Eko­log. FOHAT
• Dariusz Gór­ski
• Anna Szczę­sna
• San­dra Tysz­ka – Sun­san­dra
• Elzbie­ta Bin­ko
• Krzysz­tof Wrzeszcz
• Joan­na Świer­czyń­ska
• Anna Ski­ba
• Jacek Winc­kie­wicz – Tru­skaw­ko­we Pola
Fun­da­cja Dobra Zie­mia
• Anna Zaga­ła
• Grze­gorz Domi­niak – W Szu­mi­le­sie
• Szy­mon Borzę­da
• Moni­ka Błoch
• Kata­rzy­na Leh­nert
• Jacek Pio­trow­ski
• Janusz Burz­miń­ski
• Zyg­munt Goń­da
• Anna Čemel­jić
• Woj­ciech Nowak
• Halsz­ka Bukow­ska
• Tatia­na Mro­wiec – KORDAKI.PL
• Sła­wa Kobiał­ka – archi­tek­tu­ra glo­bal­nie
• Doro­ta Droz­dek
• Moni­ka Olej­ni­czak
• Tomasz Badu­ra
• Sła­wo­mi­ra Ruta
Doli­na Har­mo­nii – www.dolinaharmonii.pl
• Anna Mucha
• Ewe­li­na Tom­czak
• Samia Gra­bow­ska – Mama­lo­ona
• Justy­na Hala­ma
• Domi­ni­ka Parz­niew­ska
• Michał Kowa­lik
• Emi­lia Socha
• Aldo­na Lejeu­nes
• Nata­lia Gru­ba
• Nata­lia Butrym
• Mag­da­le­na Tom­sik
• Wło­dek Lazar
• Anna Pola­niec­ka
• Mar­cin Marek
• Piotr Rogac­ki
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska – Przed­szko­le Świe­tlik Mon­tes­so­ri
• Syl­wia Woje­wo­da
• Jadwi­ga Zien­kie­wicz
• Syl­wia Mie­czy­sław Łabędz­cy – Lawen­do­wa Barć pod Lasem
• Maria Wanat
• Urszu­la Weso­ły
• Moni­ka Jur­czak
• Robert Tubek
• Doro­ta Goetz
• Tomasz Dole­ziń­ski
• Ela Buczyń­ska
• Michał i Justy­na Czyż
• Agniesz­ka Zarzyc­ka – TuDobrze.pl
• Kata­rzy­na Cze­kal­ska
• Daria Kraw­czyk-Borys – www.edukacjadomowa.org
• Tere­sa Bia­łec­ka-Kraw­czyk
• Rena­ta Szu­mi­gaj
Ray Of Worldwww.rayofworld.com
• Kasia Cie­siel­ska – Wiej­skie Kli­ma­ty
• Rena­ta Bed­na­rek
• Mag­da­le­na Fili­piak
Zie­lo­na Per­spek­ty­wa Eko­tu­ry­sty­ka
• Beata Smo­ła­ska
• Bar­tło­miej Lind­ner i Mar­ta Kul­czyń­ska
• Moka Mikow­ska
• Patry­cja Rud­kow­ska
• Adam Mize­ra
• Woj­ciech Źre­biec
• Adam Zie­liń­ski
• Beata i Kac­per Gąsow­scy
• Anna Dłu­gosz
• Han­na Ozga
• Andrzej Win­nic­ki
• Anna Czar­nik
• Eli­za Gir­guś – Ely­Pro­ject
• Woj­ciech Zie­liń­ski
• Seba­stian Kra­jew­ski
• Moni­ka Ver­brug­gen Mali­now­ska
• Karo­li­na Olej­ni­czak
• Urszu­la Zie­liń­ska
• Mar­ta Bzib­ziak
• Mak­sy­mi­lian Foj­tuch
• Mał­go­rza­ta Gór­ska – Eko­tu­ry­sty­ka „Na Kar­cza­ku“
• Jakub Tyra­ła
• Kasia Bac­kiel
• Agniesz­ka Bie­law­ska
• Sta­ni­sław Ostrow­ski
• Mar­ta Jaca­szek
• Michał Nowic­ki
• Mar­cin Ban­ka
• Ada Nie­wia­dom­ska-Uiter­wijk
• Sara Fedeń­czak – Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Pro­ludz­kich Entro­pia
• Julia Mag­da­le­na Kamie­niec­ka
• Nata­lia Łaj­dych
• Anna Kowal­ska
• Michał Olej­ni­czak
• Andrzej Miń­ski
• Alek­san­dra Kosty­ra
• Mał­go­rza­ta Mako­wicz Kalic­ka
• Marian­na Hel­ska-Lala
Czte­ry Kre­ty
• Agniesz­ka Suchec­ka
• Beata Urban
• Łukasz Nowak – Nowespojrzenie.pl
• Iwo­na Andrzej Bryn­dza
• Karo­li­na Mer­ce­des – Mer­ci Natu­re
• Mar­cin Krze­szew­ski – Kal­pa­pāda
• Mar­cel Stręk
• Krzysz­tof Gór­ski – Góral
Eko­tu­ry­sty­ka Na Kar­cza­ku
• Zuzan­na Luliń­ska
• Doro­ta Szo­sta­kow­ska
• Zdzi­sław Śledź
• Kasia Jaku­bow­ska
• Woj­ciech Bąk
• Michał Styn
• Leszek Mro­czyń­ski – Pra­cow­nia Archi­con
• Grze­gorz Kusz­ne­ruk
• Grze­gorz Kamyk
• Michał Kola­sa – Slái­ne Eastern medi­ci­ne & per­ma­cul­tu­re servi­ces
• Patry­cja Bie­lak
• Iza­be­la Roz­bic­ka
• Dariusz Fijał­kow­ski – Pra­cow­nia Natu­ry Kru­py
• Anna Roz­y­nek
• Anna i Tomasz Prag­scy – Tra­vnik / PRAEKOLOGIA
• Mał­go­rza­ta i Kor­ne­liusz Knit­ter – Sie­dli­sko pod Łysym Kotem :)
• Mag­da­le­na Mul­tan i Jacek Daj­da
• Seba­stian Bie­lec­ki
• Agniesz­ka Szym­ko­wiak
• Maciej Dyżew­ski
• Tomasz Klaus
• Łukasz Buj­now­ski – Raw­Plan­ta
• Jakub Micha­lik
• Agniesz­ka Pyt­kow­ska
• Karo­li­na i Karol Pody­mo­wie – Łąki kwiet­ne
• Mag­da­le­na Mie­rze­jew­ska
• Kata­rzy­na Bli­tek
• Mar­ty­na Próch­niak
• Elż­bie­ta Wró­blew­ska
• Julia Gru­dziń­ska-Śra­ma
• Kata­rzy­na Zdeb
• Mari­ta Pie­tra­szew­ska
• Sła­wo­mir Urba­nek
• Michał Kny­chal­ski
• Mag­da­le­na Cha­łup­ka
• Joan­na Klu­ge
• Mar­ta Kola­siń­ska
• Anto­ni­na Pie­lusz­czak
• Olga Cho­rą­ży
• Ewa Czap
• Apo­li­na­ry Żucho­wicz
• Jacek Jarek Mar­ta Piotr Lesie­wicz
• Mał­go­rza­ta Kaiser-Kar­czew­ska
• Nata­lia Szpa­kow­ska
• Jacek Czysz­czoń – Omo­ni kim­chi
• Kata­rzy­na Grze­sik – Pod bza­mi
• Mariusz Cie­len­kie­wicz


OPINIE CZYTELNICZEKCZYTELNIKÓW
Komentarze

  1. Erra­ta
    Na stro­nie 79 Ogro­du Gai zda­rzył nam się błąd w prze­li­cze­niach ame­ry­kań­skich miar powierzch­ni i wagi: napi­sa­li­śmy, że dżdżow­ni­ce prze­wra­ca­ją rocz­nie sześć ton gle­by na jed­nym arze, a powin­no być sześć ton na dzie­się­ciu arach. Prze­pra­sza­my rów­nież (albo przede wszyst­kim) dżdżow­ni­ce 🍀

Dodaj komentarz

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

Bill Mollison & Reny Mia Slay
WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY


Zależy Ci na rozwoju ekosystemowego myślenia i działania w Polsce?  ..na podnoszeniu własnych kompetencji?  Wesprzyj inicjatywę wydania po polsku podręcznika charyzmatycznego prekursora permakultury.  Książka już w przedsprzedaży!

..więcej o autorze, książce i projekcie wydania pod linkiem →