Ogród Gai podręcznik przydomowej permakultury

Naj­lep­szy (naj­bar­dziej zna­ny na świe­cie) pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry zna­ko­mi­te­go ame­ry­kań­skie­go auto­ra Toby Hemen­waya. Przy­stęp­nie napi­sa­na książ­ka, dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych, peł­na inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów i pod­po­wie­dzi.Zamów teraz!

Kie­dy wyszła po raz pierw­szy w 2009 roku Gaia­’s Gar­den (Ogrod Gai) pobu­dzi­ła wyobraź­nię ame­ry­kań­skich ogrod­ni­ków poka­zu­jąc jak zre­ali­zo­wać w małej przy­do­mo­wej ska­li głów­ne prze­sła­nie per­ma­kul­tu­ry: pra­ca z natu­rą a nie prze­ciw niej skut­ku­je pięk­niej­szy­mi, bogat­szy­mi i bar­dziej odpor­ny­mi ogro­da­mi. Bar­dzo dobrze przy­ję­ta w eko-ogrod­ni­czym śro­do­wi­sku książ­ka zaowo­co­wa­ła dru­gim popra­wio­nym i pogłę­bio­nym wyda­niem (będą­cym pod­sta­wą nasze­go tłu­ma­cze­nia), w któ­rym per­ma­kul­tu­ro­we podej­ście zosta­ło roz­sze­rzo­ne o kon­tekst pod­miej­skich i miej­skich potrzeb.

Wie­le osób błęd­nie myśli, że eko­lo­gicz­ne ogrod­nic­two, któ­re obej­mu­je upra­wę sze­ro­kiej gamy roślin użyt­ko­wych w tym jadal­nych, może odby­wać się tyl­ko w dużej ska­li gospo­dar­stwa. Jak poka­zu­je Toby Hemen­way, stwo­rze­nie „przy­do­mo­we­go eko­sys­te­mu” nie jest trud­ne, zaś budo­wa ogro­do­wej spo­łecz­no­ści koope­ru­ją­cych roślin i zwie­rząt może być cie­ka­wą i nie­ba­nal­ną zaba­wą, zwłasz­cza pod wzglę­dem: pod­trzy­my­wa­nia żyzno­ści oraz budo­wy gle­by, prze­chwy­ty­wa­nia i gospo­da­ro­wa­nia wodą w tere­nie, two­rze­nia sie­dlisk dla poży­tecz­nych owa­dów, pta­ków i zwie­rząt, oraz leśne­go ogro­du sezo­no­wych owo­ców, orze­chów i innych jagód :-)

Pod­ręcz­nik zawie­ra ponad­to roz­dział doty­czą­cy per­ma­kul­tu­ry miej­skiej, pomy­śla­ny spe­cjal­nie o ludziach w mia­stach i na przed­mie­ściach, gdzie dys­po­nu­je­my zazwy­czaj ogra­ni­czo­ną prze­strze­nią. Nie­za­leż­nie od roz­mia­rów podwór­ka czy ogro­du, sto­su­jąc pod­sta­wo­we zasa­dy per­ma­kul­tu­ry wyło­żo­ne w książ­ce możesz pod­nieść bio­róż­no­rod­ność czy­niąc eko­sys­tem ogro­du bar­dziej natu­ral­nym, wydaj­niej­szym i pięk­niej­szym. Co naj­waż­niej­sze zapro­po­no­wa­ny przez Toby­ego per­ma­kul­tu­ro­wy ogród ma tę zale­tę nad innym, że doma­ga się mniej­sze­go wysił­ku i nakła­du pra­cy przy jego utrzy­ma­niu w zdro­wiu i urodzie :-)


W OPINII FACHOWCÓW
„Książ­ka autor­stwa Toby’ego jest napi­sa­na kon­kret­nie i entu­zja­stycz­nie. Szyb­ko sta­ła się kla­sy­kiem — i słusz­nie. Wizjo­ner­ska ale jed­no­cze­śnie prak­tycz­na, poru­sza­ją­ca wie­le wąt­ków a przy tym jasno poka­zu­ją­ca pod­sta­wy, jest wspa­nia­łym punk­tem, od któ­re­go war­to zacząć przy­go­dę z per­ma­kul­tu­rą (…) Gra­tu­la­cje!” Dave Jac­ke, współ­au­tor dwu­to­mo­wej książ­ki Edi­ble Forest Gardens

Ogród Gai autor­stwa Toby’ego Hemen­waya zapi­sze się na kar­tach histo­rii jako kamień milo­wy dla ogrod­ni­ków i pro­jek­tan­tów tere­nu. Oto fuzja tego, co prak­tycz­ne i tego, co wizjo­ner­skie. Toby poka­zu­je, jak wyko­rzy­stać inte­li­gen­cję sym­bio­tycz­nych spo­łecz­no­ści natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych na Zie­mi dla wzmoc­nie­nia i pod­trzy­ma­nia eko­sys­te­mów, w któ­rych czło­wiek jest part­ne­rem a nie anta­go­ni­stą. Zdu­mie­wa­ją­ce osią­gnię­cie udo­wad­nia­ją­ce, że potra­fi­my, ba — musi­my żyć w har­mo­nii z natu­rą!” Paul Sta­mets, autor Myce­lium Run­ning: How Mush­ro­oms Can Help Save the World

W OPISIE AUTORA ZARYS TREŚCI

Ogród Gai podzie­lo­ny jest na trzy czę­ści. Roz­dział 1 sta­no­wi wpro­wa­dze­nie do idei ogro­du jako eko­sys­te­mu. Roz­dział 2 przed­sta­wia uprosz­czo­ny prze­wod­nik po poję­ciach z dzie­dzi­ny eko­lo­gii, któ­re ogrod­ni­cy mogą zasto­so­wać w celu prze­sta­wie­nia swo­ich dzia­łek na tory dzia­ła­nia przy­ro­dy. Bez oba­wy – czy­tel­nik ma w rękach nie pod­ręcz­nik, ale prze­wod­nik po ogrod­nic­twie, więc nie będę wcho­dził w tech­nicz­ne szcze­gó­ły. Podam nato­miast wie­le przy­kła­dów tego, jak zasa­dy per­ma­kul­tu­ry dzia­ła­ją w prak­ty­ce. Następ­nie, w roz­dzia­le 3 opi­su­ję pro­ces pro­jek­to­wa­nia i tech­ni­ki uży­wa­ne w zało­że­niach ogro­du eko­lo­gicz­ne­go. Więk­szość z tych pomy­słów będzie zna­na oso­bom, któ­re mia­ły stycz­ność z per­ma­kul­tu­rą, ale dla osób z tra­dy­cyj­nym wykształ­ce­niem ogrod­ni­czym mogą one sta­no­wić nowość.

Prze­cho­dząc od teo­rii do prak­ty­ki, w czę­ści II tej książ­ki zaj­mie­my się poszcze­gól­ny­mi frag­men­ta­mi eko­lo­gicz­nych ogro­dów. Kolej­ne roz­dzia­ły poświę­co­ne będą gle­bie (roz­dział 4), wodzie (roz­dział 5), rośli­nom (roz­dział 6) i zwie­rzę­tom (roz­dział 7), w uję­ciu odmien­nym od tego, któ­re sto­su­je się w więk­szo­ści ksią­żek o ogrod­nic­twie. Zamiast postrze­gać gle­bę, wodę, rośli­ny i zwie­rzę­ta jako sta­tycz­ne obiek­ty, któ­ry­mi moż­na mani­pu­lo­wać w celu osią­gnię­cia wła­snych celów, potrak­tu­je­my je jako dyna­micz­ne, sta­le ewo­lu­ują­ce ele­men­ty, posia­da­ją­ce wła­sne jako­ści, któ­re trze­ba zro­zu­mieć, aby móc z nimi sku­tecz­nie pra­co­wać, w ści­słym powią­za­niu z wszyst­ki­mi inny­mi ele­men­ta­mi w ogrodzie.

Część III poka­zu­je jak z ele­men­tów ogro­du stwo­rzyć dział­ko­wy eko­sys­tem. Roz­dział 8 roz­po­czy­na się od omó­wie­nia pro­stych tech­nik wspól­ne­go nasa­dza­nia, a potem poka­zu­je, jak two­rzyć poli­kul­tu­ry (będą­ce mie­sza­ni­ną kil­ku lub wie­lu współ­dzia­ła­ją­cych ze sobą roślin) oraz zapro­jek­to­wa­ne przez czło­wie­ka spo­łecz­no­ści roślin, czy­li gil­die. Roz­dział 9 oma­wia kil­ka metod pro­jek­to­wa­nia ogro­do­wych gil­dii. Na pod­sta­wie dwóch poprzed­nich roz­dzia­łów, w roz­dzia­le 10 opi­su­ję jak z roślin i gil­dii stwo­rzyć wie­lo­war­stwo­wy las owo­co­wy bądź ogród leśny. Roz­dział 11 przed­sta­wia stra­te­gie i tech­ni­ki sto­so­wa­ne w obli­czu szcze­gól­nych wyzwań, przed któ­ry­mi sto­ją miesz­kań­cy miast. Ostat­ni roz­dział wyja­wia spo­sób, w jaki te ogro­dy zaczy­na­ją żyć wła­snym życiem i osią­ga­ją doj­rza­łość samo­wy­star­czal­nych minie­ko­sys­te­mów, będą­cych czymś o wie­le więk­szym niż zale­d­wie suma ich ele­men­tów. W roz­dzia­le tym przed­sta­wiam rów­nież kil­ka wska­zó­wek i tech­nik słu­żą­cych przy­spie­sze­niu tego procesu.

Głów­na część tej książ­ki obja­śnia idee sta­no­wią­ce pod­ło­że eko­lo­gicz­ne­go ogro­du i poka­zu­je przy­kła­dy dzia­ła­nia tych idei w prak­ty­ce. Kon­kret­ne tech­ni­ki są zazwy­czaj wyróż­nio­ne z tek­su w ram­kach, tak aby łatwo było je odszu­kać. Dodat­ko­wo książ­ka zawie­ra listę roślin odno­szą­cych się do idei opi­sa­nych w tek­ście (gatun­ków przy­cią­ga­ją­cych owa­dy, roślin odpor­nych na suszę itp.). Załącz­nik zawie­ra wiel­ką tabe­lę poży­tecz­nych roślin wraz z ich charakterystyką.

Wie­le tech­nik i pomy­słów przed­sta­wio­nych w tej książ­ce moż­na użyć odręb­nie, jako spo­so­by zwięk­sze­nia plo­nów w kon­wen­cjo­nal­nym ogro­dzie, bądź uczy­nie­nia go przy­jaź­niej­szym dla śro­do­wi­ska. Nie ma nic złe­go w łącze­niu róż­nych ele­men­tów tych idei i sto­so­wa­niu jedy­nie tych, któ­re łatwo jest użyć w zasta­nym ogro­dzie. Tech­ni­ki te mają jed­nak tak­że wymiar syner­gicz­ny: im wię­cej z nich zasto­su­je­my w prak­ty­ce, tym sku­tecz­niej będą one dzia­łać w celu stwo­rze­nia ści­śle powią­za­ne­go wewnętrz­nie, kom­plet­ne­go śro­do­wi­ska, sta­no­wią­ce­go coś wię­cej niż jedy­nie sumę swo­ich czę­ści. Takie odpor­ne, dyna­micz­ne dział­ko­we eko­sys­te­my dzia­ła­ją jak dzi­kie obsza­ry natu­ry, jed­no­cze­śnie zaspo­ka­ja­jąc nasze potrze­by i zmniej­sza­jąc nasze zapo­trze­bo­wa­nie na kur­czą­ce się zaso­by naszej planety.

Toby Hemen­way
tłum. Kata­rzy­na Byłów


AUTOR:
Toby Hemen­way był auto­rem pierw­szej waż­nej książ­ki poświę­co­nej per­ma­kul­tu­rze w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, Gaia­’s Gar­den: A Guide to Home-Sca­le Per­ma­cul­tu­re, jak rów­nież The Per­ma­cul­tu­re City. Po uzy­ska­niu dyplo­mu z bio­lo­gii od Tufts Uni­ver­si­ty, Toby przez wie­le lat pra­co­wał jako badacz w dzie­dzi­nie gene­ty­ki i immu­no­lo­gii, naj­pierw w labo­ra­to­riach aka­de­mic­kich na Harvar­dzie i na Uni­ver­si­ty of Washing­ton w Seat­tle, a następ­nie w Immu­nex, dużej fir­mie zaj­mu­ją­cej się bio­tech­no­lo­gią medycz­ną. Mniej wię­cej w tym cza­sie, nie­za­do­wo­lo­ny z kie­run­ku w jakim podą­ża bio­tech­no­lo­gia, odkrył per­ma­kul­tu­rę, podej­ście pro­jek­to­we opar­te na zasa­dach etycz­nych, któ­re two­rzy zrów­no­wa­żo­ne kra­jo­bra­zy, sie­dli­ska i miej­sca pra­cy. To był prze­ło­mo­wy moment w jego karie­rze, odtąd Toby i jego żona poświę­ci­li się budu­jąc per­ma­kul­tu­rę wiej­ską w połu­dnio­wym Ore­go­nie. W latach 1999–2004 Toby był redak­to­rem naczel­nym Per­ma­cul­tu­re Acti­vist cza­so­pi­sma poświę­co­ne­go eko­lo­gicz­nym pro­jek­tom i zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi. Uczył per­ma­kul­tu­ry, kon­sul­to­wał i wykła­dał na temat eko­lo­gicz­ne­go desi­gnu w całym kra­ju, a jego tek­sty poja­wi­ły się w cza­so­pi­smach takich jak Who­le Earth Review, Natu­ral HomeKit­chen Gar­de­ner. Toby zmarł w 2016 roku.


KSIĄŻKA W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ:  cena: 120 zł
..zero waste – uży­wa­my bio­de­gra­do­wal­nych mate­ria­łów pakunkowych.

Okład­ka mięk­ka ze skrzy­deł­ka­mi, 315 stron, tabel­ki i wykre­sy, gra­fi­ki i zdję­cia, druk kolorowy.
ISBN: 978−83−951032−0−9

Tłu­ma­cze­nie: część 1 – Kata­rzy­na Byłów, część 2 – Robert Urba­no­wicz, część 3 – Adrian­na Jarosz i Benia­min Lazar
Redak­cja cało­ści: Benia­min Lazar
Korek­ta: Bar­tosz Szpojda
Skład: Pame­la Rudnik
Pro­jekt okład­ki: Pau­li­na ZielonaPol­skie wyda­nie Gaia­’s Gar­den uka­za­ło się dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu osób, któ­re w przed­sprze­da­ży kupi­ły pod­ręcz­nik w wyż­szej cenie, za co, w podzię­ce tra­fi­ły (ich nazwi­ska) do książ­ki na spe­cjal­ną stro­nę, zaraz po tytu­ło­wej, dedy­ko­wa­nej gru­pie pol­skich Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai :-)

ZACNE GRONO OGRODNICZEKOGRODNIKÓW GAI:

• Joan­na Boj­czew­ska – Inte­gral Zen
• Krzysz­tof Knapczyk
• Doro­ta Dyło
• Moni­ka Anna Kowalska
• Robert Stykowski
• Joan­na Gumienik
• Kami­la Pawel­ska – Rebel Gar­den
• Mate­usz Terlikowski
• Michał Sanecki
• Piotr Micygiewicz
• Ali­na Białas
• Edy­ta Tracz-Fior
• Elż­bie­ta Susmenda
• Patry­cja Woźniak
• Mał­go­rza­ta Sodol­ska – Dom Orga­nicz­ny
• Joan­na Wenska
• Ania Tomaszewska-Cichowlas
• Michał Werner
• Ula Dębiec
• Paweł Gubała
• Paweł Szymczak
• Bar­tosz Chlebowski
• Anna Traut-Seliga
• Jaro­sław Perkowski
• Piotr Jastrzęb­ski – Pre­sus
• Mag­da­le­na Baj­tlik – zdrowie.je
• Justy­na Derlatka
• Rafał Otwinowski
• Tomasz Strzałkowski
• Krzysz­tof Makowski
• Robert Wieczorek
• Joan­na Bil­ska – ogrodniczaobsesja.pl
• Moni­ka Gawron
• Maciej Chrapkiewicz
• Kac­per Puchal­ski – uprawiaj.pl
• Joan­na Muniowska
• Mar­ty­na Laskowska
• Kamil Syller
• Woj­ciech Kotliński
• Ste­fa­nia Brejska
• Mał­go­rza­ta Wit­czak – Kom­po­stel­la
Sto­wa­rzy­sze­nie War­to­ścio­wa Książka
• Anna Druzd
• Iga Lalek
• Krzysz­tof Buchwald
• Milo­rad Ivanović
• Marze­na Cz.
• Ale­na Antosz-Firek – Kre­cik w ogrodzie
• Alek­san­dra Kos – Cen­trum Makro­bio­tycz­ne Akama
• Jolan­ta Masionek
• Agniesz­ka Chołuj
• Gabrie­la Wale­rych – Hor­ti­neo
• Gaja Leszkowicz
• Doro­ta Klepacka-Sulima
• Agniesz­ka Maciejewska
• Andrzej Bednarz
• Kaje­tan Krztoń
• Mario­la Szy­mo­nik – Zagro­da Szczę­śli­wych Zwierząt
• Marek Błażytko
• Bar­ba­ra Kapica
• Iza­be­la Zalew­ska-Kan­tek – Viri­da­rium
• Kata­rzy­na Wrona
• Maciej Olchowik
• Justy­na Zaczek
• Mar­cin Skow­roń­ski – momaayurveda.com
• Tatia­na Popławska
• Jakub F. – Jeden Ar Zdrowia
• Dariusz Pio­trow­ski – ECOXPRESS
• Artur Moś
• Robert Włodarczyk
• Ire­na Luchko
• Urszu­la Lisicka
• Tomasz Musioł
• Maria Rózga
• Robert Kopp
• Mag­da Kowalska
• Pau­li­na Przybysz
• Ali­cja Kowalska
• Dariusz Fenikowski
• Danu­ta Piaścik
• Ali­cja Cykowska
• Piotr Porzycki
• Miko­łaj Podlaszewski
• Vik­to­riya Melnyk
• Marek Kamiń­ski – Sel­l­do
• Han­na Wilczek
• Michał Tywoniuk
• Zofia Łangowska
• Mar­ta Zdunek
• Mag­da­le­na Gór­ska – eKo­da­ma
• Ewa Janik
• Paweł Lipigórski
• Mar­ta Włodarczak
• Agniesz­ka Zdu­nek – Jestem Zie­lo­na
• Doro­ta Oriol
• Krzysz­tof Proszek
• Anna Chęć – Doli­na Bawo­le Serce
• Elż­bie­ta Szy­ma­niak Śliwa
• Ali­cja Seweryn
• Joan­na Symko
• Luiza Pawlikowska-Długosz
• Kry­stian Stempek
• Syl­wia Siemienowicz
• Wan­da Szafrańska
• Moni­ka Szpyra
• Ewa Wiechowska
• Bar­tlo­miej Pacio­rek – Sym­bio­za
• Andrzej Grabarz
• Lena Klaudel
• Piotr Stachura
• Agniesz­ka Kluza
• Józe­fa Sury
• Aga­ta Kopka
• Edy­ta Szy­man­ska – edy­ta­ART
• Anna Ślipiec
• Mał­go­rza­ta Łuczywo
• Piotr Marek
• Michał Wróbel
• Michał Czarnecki
• Ane­ta Przybysz
• Bar­tosz Hry­nie­wiec­ki – Sto­wa­rzy­sze­nie Dzie­ci i Mło­dzie­ży Nie­peł­no­spraw­nej „Pomóż nie będę sam”
• Hali­na Kulczycka
• Prze­mo Wos – Swia­dom
• Rena­ta Kutyna
• Ali­cja Mazur
• Mag­da i Daniel Kęska
• Anna Stós
• Krzysz­tof Burzmiński
• Beata Chlebowska
• Karo­li­na Oleksik
• Elż­bie­ta Kohut
• Moni­ka Suchorska
• Artur Gronek
• Bar­tosz Olesiński
• Doro­ta Zawiślak
• Dawid Skrzypek
• Kata­rzy­na Szpu­lew­ska-Hałas – Gaja Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Krajobrazu
• Agniesz­ka Ziemba
• Mariusz Rusinek
• Ove Ber­ger­sen – Uni­ver­si­te­tet i Stavanger
• Paweł Sta­na Stankiewicz
• Gra­ży­na Ladachowska
• Tomasz Dudzik
• Joan­na Szafarska
• Michał Matysz­czak – Sens
• Anna Śmierzchalska
• Łukasz Zejer – Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt
• Alek­san­der Labu­da – Pra­cow­nia zie­le­ni L.and A.rt
• Doro­ta Majlich
• Lukasz Sady
• Agniesz­ka Landowska-Franckiewicz
• Piotr Kosmała
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa – slonecznybalkon.pl
• Ewa Wojnowska
• Zuzan­na Kawka
• Jakub Morisson
• Joan­na Pietras
• Mał­go­sia Perszutów
• Marek Peda
• Han­na Koczwara
• Piotr Niedzielski
• Olga Oskierko
• Ali­cja Gladysz
• Michał Kogut – blog kogucialaczka.pl
• Iza­be­la i Leszek Wal­czak – Gospo­dar­stwo Eko­log. FOHAT
• Dariusz Górski
• Anna Szczęsna
• San­dra Tysz­ka – Sun­san­dra
• Elzbie­ta Binko
• Krzysz­tof Wrzeszcz
• Joan­na Świerczyńska
• Anna Skiba
• Jacek Winc­kie­wicz – Tru­skaw­ko­we Pola
Fun­da­cja Dobra Ziemia
• Anna Zagała
• Grze­gorz Domi­niak – W Szu­mi­le­sie
• Szy­mon Borzęda
• Moni­ka Błoch
• Kata­rzy­na Lehnert
• Jacek Piotrowski
• Janusz Burzmiński
• Zyg­munt Gońda
• Anna Čemeljić
• Woj­ciech Nowak
• Halsz­ka Bukowska
• Tatia­na Mro­wiec – KORDAKI.PL
• Sła­wa Kobiał­ka – archi­tek­tu­ra globalnie
• Doro­ta Drozdek
• Moni­ka Olejniczak
• Tomasz Badura
• Sła­wo­mi­ra Ruta
Doli­na Har­mo­nii – www.dolinaharmonii.pl
• Anna Mucha
• Ewe­li­na Tomczak
• Samia Gra­bow­ska – Mama­lo­ona
• Justy­na Halama
• Domi­ni­ka Parzniewska
• Michał Kowalik
• Emi­lia Socha
• Aldo­na Lejeunes
• Nata­lia Gruba
• Nata­lia Butrym
• Mag­da­le­na Tomsik
• Wło­dek Lazar
• Anna Polaniecka
• Mar­cin Marek
• Piotr Rogacki
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska – Przed­szko­le Świe­tlik Montessori
• Syl­wia Wojewoda
• Jadwi­ga Zienkiewicz
• Syl­wia Mie­czy­sław Łabędz­cy – Lawen­do­wa Barć pod Lasem
• Maria Wanat
• Urszu­la Wesoły
• Moni­ka Jurczak
• Robert Tubek
• Doro­ta Goetz
• Tomasz Doleziński
• Ela Buczyńska
• Michał i Justy­na Czyż
• Agniesz­ka Zarzyc­ka – TuDobrze.pl
• Kata­rzy­na Czekalska
• Daria Kraw­czyk-Borys – www.edukacjadomowa.org
• Tere­sa Białecka-Krawczyk
• Rena­ta Szumigaj
Ray Of Worldwww.rayofworld.com
• Kasia Cie­siel­ska – Wiej­skie Klimaty
• Rena­ta Bednarek
• Mag­da­le­na Filipiak
Zie­lo­na Per­spek­ty­wa Ekoturystyka
• Beata Smołaska
• Bar­tło­miej Lind­ner i Mar­ta Kulczyńska
• Moka Mikowska
• Patry­cja Rudkowska
• Adam Mizera
• Woj­ciech Źrebiec
• Adam Zieliński
• Beata i Kac­per Gąsowscy
• Anna Długosz
• Han­na Ozga
• Andrzej Winnicki
• Anna Czarnik
• Eli­za Gir­guś – Ely­Pro­ject
• Woj­ciech Zieliński
• Seba­stian Krajewski
• Moni­ka Ver­brug­gen Malinowska
• Karo­li­na Olejniczak
• Urszu­la Zielińska
• Mar­ta Bzibziak
• Mak­sy­mi­lian Fojtuch
• Mał­go­rza­ta Gór­ska – Eko­tu­ry­sty­ka „Na Karczaku”
• Jakub Tyrała
• Kasia Backiel
• Agniesz­ka Bielawska
• Sta­ni­sław Ostrowski
• Mar­ta Jacaszek
• Michał Nowicki
• Mar­cin Banka
• Ada Niewiadomska-Uiterwijk
• Sara Fedeń­czak – Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Pro­ludz­kich Entropia
• Julia Mag­da­le­na Kamieniecka
• Nata­lia Łajdych
• Anna Kowalska
• Michał Olejniczak
• Andrzej Miński
• Alek­san­dra Kostyra
• Mał­go­rza­ta Mako­wicz Kalicka
• Marian­na Helska-Lala
Czte­ry Krety
• Agniesz­ka Suchecka
• Beata Urban
• Łukasz Nowak – Nowespojrzenie.pl
• Iwo­na Andrzej Bryndza
• Karo­li­na Mer­ce­des – Mer­ci Nature
• Mar­cin Krze­szew­ski – Kal­pa­pāda
• Mar­cel Stręk
• Krzysz­tof Gór­ski – Góral
Eko­tu­ry­sty­ka Na Karczaku
• Zuzan­na Lulińska
• Doro­ta Szostakowska
• Zdzi­sław Śledź
• Kasia Jakubowska
• Woj­ciech Bąk
• Michał Styn
• Leszek Mro­czyń­ski – Pra­cow­nia Archicon
• Grze­gorz Kuszneruk
• Grze­gorz Kamyk
• Michał Kola­sa – Slái­ne Eastern medi­ci­ne & per­ma­cul­tu­re services
• Patry­cja Bielak
• Iza­be­la Rozbicka
• Dariusz Fijał­kow­ski – Pra­cow­nia Natu­ry Krupy
• Anna Rozynek
• Anna i Tomasz Prag­scy – Tra­vnik / PRAEKOLOGIA
• Mał­go­rza­ta i Kor­ne­liusz Knit­ter – Sie­dli­sko pod Łysym Kotem :)
• Mag­da­le­na Mul­tan i Jacek Dajda
• Seba­stian Bielecki
• Agniesz­ka Szymkowiak
• Maciej Dyżewski
• Tomasz Klaus
• Łukasz Buj­now­ski – Raw­Plan­ta
• Jakub Michalik
• Agniesz­ka Pytkowska
• Karo­li­na i Karol Pody­mo­wie – Łąki kwiet­ne
• Mag­da­le­na Mierzejewska
• Kata­rzy­na Blitek
• Mar­ty­na Próchniak
• Elż­bie­ta Wróblewska
• Julia Grudzińska-Śrama
• Kata­rzy­na Zdeb
• Mari­ta Pietraszewska
• Sła­wo­mir Urbanek
• Michał Knychalski
• Mag­da­le­na Chałupka
• Joan­na Kluge
• Mar­ta Kolasińska
• Anto­ni­na Pieluszczak
• Olga Chorąży
• Ewa Czap
• Apo­li­na­ry Żuchowicz
• Jacek Jarek Mar­ta Piotr Lesiewicz
• Mał­go­rza­ta Kaiser-Karczewska
• Nata­lia Szpakowska
• Jacek Czysz­czoń – Omo­ni kimchi
• Kata­rzy­na Grze­sik – Pod bza­mi
• Mariusz Cielenkiewicz

OPINIE CZYTELNICZEKCZYTELNIKÓW
Komentarze

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL