Mapa Permakultury PermaKultura.Edu.PlZapra­sza­my na nową Mapę Per­ma­kul­tu­ry. Teraz z więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią, z moż­li­wo­ścią prze­glą­da­nia wzglę­dem kate­go­rii, wśród nich: ogro­dy spo­łecz­no­ścio­we, koope­ra­ty­wy, cen­tra edu­ka­cji, pro­jek­tan­ci i projektantki.
 Mapa adre­so­wa­na jest do osób zain­te­re­so­wa­nych per­ma­kul­tu­rą, mogą się na niej ogła­szać oso­by pry­wat­ne, fir­my oraz orga­ni­za­cje utoż­sa­mia­ją­ce się z ruchem per­ma­kul­tu­ry oraz odwo­łu­ją­ce się w swo­ich dzia­ła­niach do jej zasad etycz­nych (patrz: co to jest per­ma­kul­tu­ra): tro­ski o Zie­mię, o Ludzi i Dzie­le­nia się dobra­mi (Earth Care, People Care, Fair Share).
 Celem mapy jest wymia­na i udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji o lokal­nych ini­cja­ty­wach pro­śro­do­wi­sko­wych a tak­że inte­gra­cja świa­do­mej eko­lo­gicz­nie spo­łecz­no­ści na pozio­mie krajowym.

Korzy­staj­cie z mapy (instruk­cja), odwie­dzaj­cie per­ma-loka­cje. Zgła­szaj­cie wła­sne miej­sca, jeśli takie pro­wa­dzi­cie. Działamy!

Wydawnictwo PermaKultura.Edu.PL

Poni­żej wyda­ne przez nas i dostęp­ne wysył­ko­wo książ­ki ↓   Nasza misja.


OGRÓD GAI - PODRĘCZNIK PRZYDOMOWEJ PERMAKULTURY
Naj­lep­szy na świe­cie 1)↓ pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry zna­ko­mi­te­go ame­ry­kań­skie­go auto­ra Toby Hemen­waya. Przy­stęp­nie napi­sa­na książ­ka, dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych, peł­na inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów i podpowiedzi..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY
Fun­da­men­tal­ny pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry. Kla­syk pro­jek­to­wa­nia autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w użyciu!
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!PROJEKTOWANIE PERMAKULTUROWE (PRZEDSPRZEDAŻ)
Pod­ręcz­nik – prze­wod­nik krok po kro­ku wpro­wa­dza­ją­cy w sztu­kę pro­jek­to­wa­nia czy­li w sed­no permakultury..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Pro­po­no­wa­ne książ­ki dostęp­ne są tyl­ko w naszym kio­sku. Wysył­ka kurie­rem po zaksię­go­wa­niu wpła­ty. Zgod­nie z eko­lo­gicz­ną prak­ty­ką zero-waste, książ­ki paku­je­my w mate­ria­ły bio­de­gra­do­wal­ne 2)↓.

Refe­ren­ces
1 pod wzglę­dem ilo­ści prze­kła­dów oraz sprze­da­nych egzemplarzy
2 kar­to­no­we pudeł­ko zabez­pie­cza­my papie­ro­wy­mi taśma­mi pakunkowymi

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

Zapisz się do newslettera

    Akceptuję przetwarzanie i przechowywanie danych przez Permakultura.Edu.PL zgodnie z wymogami RODO oraz naszą polityką prywatności.

    Nie, dziękuję!