videos & channels

Gospodarstwo Ekologiczne Babalscy mistrz Mieczysław w filmie Grzegorza Łapanowskiego

Pań­stwo Babal­scy od 1986 roku pro­wa­dzą eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo we wsi Pokrzy­do­wo, poło­żo­nej 12 km od Brod­ni­cy. Na 9 hek­ta­rach upra­wia­ją zbo­ża – żyto oraz sta­re odmia­ny psze­ni­cy: orkisz, pła­skur­kę, samo­pszę, tak­że warzy­wa i owo­ce (pan Mie­czy­sław zgro­ma­dził w sadzie 80 odmian jabłoni).
 Poza upra­wą i hodow­lą (kury zie­lo­no­nóż­ki, kro­wy czer­wo­ne pol­skie) od 1991 roku Babal­scy zaj­mu­ją się pro­duk­cją eko­lo­gicz­nych maka­ro­nów z mąki razo­wej pszen­nej, żyt­niej, orki­szo­wej, owsia­nej, jęcz­mien­nej, gry­cza­nej, a nawet gro­cho­wej. W asor­ty­men­cie tak­że znaj­du­ją się płat­ki zbo­żo­we, kasze, mąki i otrę­by wytwa­rza­ne z eko­lo­gicz­nych surowców.

stro­na inter­ne­to­wa: Bio­Ba­bal­scy

królewskie ogrody Highgrove

The gar­den at High­gro­ve embo­dies The Prin­ce­’s envi­ron­men­tal phi­lo­so­phy: that it is bet­ter to work with Natu­re than aga­inst it 1)↓

The Roy­al Gardens

Refe­ren­ces
1 pra­co­wać z Natu­ra a nie prze­ciw niej – dokład­nie o to cho­dzi w per­ma­kul­tu­rze, sło­wa Bil­la Mol­li­so­na. wiel­ki sza­cu­nek dla księ­cia Karo­la za jego zaan­ga­żo­wa­nie w prak­tycz­na filo­zo­fię życia.