(Pol­ski)

PRAKTYKA PERMAKULTURY NA ŚWIECIE I W POLSCE: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły eks­tra… Geoff Law­ton, Zay­tu­na Farm, mikro­kli­mat, woda, bio­róż­no­rod­ność, spo­łecz­ność, eko­wio­ski, eko­fe­mi­nizm, Van­da­na Shi­va i wie­le innych z Pol­ski i zagranicy :) 

królewskie ogrody Highgrove

The gar­den at High­gro­ve embo­dies The Prin­ce­’s envi­ron­men­tal phi­lo­so­phy: that it is bet­ter to work with Natu­re than aga­inst it 1)↓

The Roy­al Gardens

Refe­ren­ces
1 pra­co­wać z Natu­ra a nie prze­ciw niej – dokład­nie o to cho­dzi w per­ma­kul­tu­rze, sło­wa Bil­la Mol­li­so­na. wiel­ki sza­cu­nek dla księ­cia Karo­la za jego zaan­ga­żo­wa­nie w prak­tycz­na filo­zo­fię życia.

Naturalny dom w Sudetach drewno, glina, słoma, konopie…

To pięk­ne, że na natu­ral­nej budo­wie ist­nie­je taka róż­no­rod­ność mate­ria­łów. Drew­no moż­na wykoń­czyć na pięć róż­nych spo­so­bów, to zale­ży od wizji cie­śli. Tynk będzie bar­dziej żół­ty lub czer­wo­ny, zależ­nie od licz­by warstw i jako­ści gli­ny. Na stan­dar­do­wej budo­wie, wyko­rzy­stu­ją­cej prze­my­sło­wy sty­ro­pian czy pusta­ki, nie ma takiej dezyn­wol­tu­ry, tej róż­no­rod­no­ści życia. To jest pięk­ne. Dom będzie się też zmie­niał w cza­sie, nawet w zależ­no­ści od stron świa­ta i natę­że­nia wiatru.

Mie­li­śmy trzech spe­cja­li­stów budow­ni­czych i jed­ne­go cie­ślę z eki­py Bio­ha­bi­tat Opo­le. Oni nad­zo­ru­ją warsz­ta­ty, uczą innych. Resz­ta to warsz­ta­to­wi­cze, któ­rzy przy­jeż­dża­li na tygo­dnio­we „tur­nu­sy” i naj­czę­ściej po raz pierw­szy w życiu mie­li stycz­ność z taki­mi mate­ria­ła­mi. Na każ­dym z warsz­ta­tów przez te pół­to­ra mie­sią­ca budo­wy znaj­do­wa­li się ludzie, któ­rzy sami pla­nu­ją podob­ną zabu­do­wę. Ale naj­wię­cej było archi­tek­tek. Zda­rzy­ło się, że sie­dzie­li­śmy przy ogni­sku w dwa­na­ście osób i osiem z nich to były archi­tekt­ki. Uwa­żam, że postę­py prac nad naszym dom­kiem powin­na doku­men­to­wać jakaś eki­pa tele­wi­zyj­na, z tego powstał­by świet­ny reali­ty show.

Powyż­szy frag­ment pocho­dzi z tek­stu któ­re­go całość moż­na zna­leźć poni­żej.

wyb_glin

wię­cej na temat domu w Sude­tach patrz:
spo­łecz­ność Budu­je­my dom w Potocz­ku na fb.

bud_dom

Geoff Lawton Permaculture Research Institute

geoff-lawton

Geoff Law­ton jest dyrek­to­rem Per­ma­cul­tu­re Rese­arch Insti­tu­te w Austra­lii. Pro­wa­dził kur­sy per­ma­kul­tu­ry PDC oraz pro­jek­ty w oko­ło 30 kra­jach świata.

Na stro­nie poni­żej znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt fil­mów- lek­cji per­ma­kul­tu­ry pro­wa­dzo­nych przez Geof­fa. Dobry mate­riał, więk­szość reali­za­cji w kli­ma­cie austra­lij­skim (jego śród­ziem­no­mor­ski wariant), ale też w innych stre­fach i regio­nach. Polecam.
 By uzy­skać bez­płat­ny dostęp do fil­mów, wystar­czy podać swój adres e‑mail. War­to :-) poćwi­czyć też angielski..

lawton_videos

Naturalne budownictwo Lokalne, biodegradowalne materiały budowlane

domy_z_p

Domy natu­ral­ne, na przy­kład z gli­ny i sło­my koja­rzą się zazwy­czaj z lepian­ka­mi, fakt czę­sto natu­ral­nie budu­je się w sty­lu „hob­bi­ta”, ale nie zawsze, cie­ka­wym przy­kła­dem jest natu­ral­ny dom w Sude­tach z drew­na, gli­ny, sło­my i konopii…
 Tech­ni­kę natu­ral­ne­go budo­wa­nia moż­na poznać na warsz­ta­tach na przy­kład w Bor­szy­cach. Warsz­ta­tów w sezo­nie orga­ni­zo­wa­nych jest spo­ro – wystar­czy śle­dzić stro­nę Cohabitat ↓

warsz_bud_nat

poni­żej ↓ eks­tre­mal­na meto­da budo­wa­nia z epo­ki kamie­nia łupa­ne­go, cie­ka­wy mate­riał poglą­do­wy, polecam.