David Holmgren

Zasady permakultury David Holmgren

Zasady permakultury

powy­żej ↑ gra­fi­ka ze stro­ny: permacultureprinciples.com

Pod­sta­wę i cen­trum per­ma­kul­tu­ry sta­no­wią zasa­dy etycz­ne warun­ku­ją­ce sto­so­wa­nie 12-tu reguł projektowania 1)↓. Ety­ka stoi na stra­ży ich wła­ści­wej reali­za­cji i odpo­wied­nie­go wpro­wa­dza­nia w życie.
 Regu­ły i zasa­dy są uni­wer­sal­ne; są wytycz­ny­mi, któ­re mogą pomóc w oso­bi­stej, eko­no­micz­nej, spo­łecz­nej i poli­tycz­nej reor­ga­ni­za­cji, cho­ciaż spo­so­by ich reali­za­cji będą zmie­niać się dosto­so­wu­jąc do kon­kret­nych warun­ków miej­sca i sytu­acji.
 Każ­da zasa­da pro­jek­to­wa­nia może być punk­tem wyj­ścia, drzwia­mi, jakie otwie­ra­ją się i pozwa­la­ją ogar­nąć cały sys­tem myśle­nia, lecz z okre­ślo­nej per­spek­ty­wy, jaka (jeśli tyl­ko zosta­nie zacho­wa­na wraż­li­wość na wza­jem­ne powią­za­nia w roz­wa­ża­nej cało­ści – holi­stycz­ność pro­ble­mu) może uwy­dat­nić wie­lo­ra­kie pozio­my i aspek­ty zasto­so­wa­nia.

  Per­ma­kul­tu­ro­we zasa­dy etycz­ne
  • Tro­ska o zie­mię
  • Tro­ska o ludzi
  • Spra­wie­dli­wy podział  2)↓rein­we­sto­wa­nie zysków w tro­skę o ludzi i zie­mię

  Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia

  1. Obser­wuj i współ­dzia­łaj
  2. Zbie­raj i maga­zy­nuj ener­gię
  3. Zadbaj o dochód
  4. Sto­suj samo­re­gu­la­cję i akcep­tuj feed­back
  5. Sto­suj i dowar­to­ścio­wuj odna­wial­ne źró­dła i usłu­gi
  6. Nie pro­du­kuj odpa­dów
  7. Pro­jek­tuj od ogó­łu do szcze­gó­łów
  8. Łącz raczej niż dziel
  9. Sto­suj spo­koj­ne i drob­ne roz­wią­za­nia
  10. Sto­suj i doce­niaj róż­no­rod­ność
  11. Korzy­staj z obsza­rów gra­nicz­nych i ceń mar­gi­nal­ność
  12. Wyko­rzy­stuj i dopo­wia­daj twór­czo na zmia­nę

patrz rów­nież: Toby Hemen­way Zasa­dy per­ma­kul­tu­ry

   [ + ]

1. co do trzech zasad etycz­nych w śro­do­wi­sku per­ma­kul­tu­ro­wym panu­je zgo­da, nato­miast zasa­dy pro­jek­to­wa­nia [tutaj 12] cza­sem się róż­nią, cza­sem jest ich mniej lub wię­cej
2. Ory­gi­nal­nie trze­cia z tych zasad w pod­ręcz­ni­ku Bil­la Mol­li­so­na Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gne­r’s Manu­al (1988) sta­no­wi­ła: Ogra­nicz popu­la­cję i kon­sump­cję, co potem zosta­ło zmie­nio­ne na Spra­wie­dli­wy podział (Fair Sha­re), a nawet dzie­le­nie się nad­mia­rem, praw­do­po­dob­nie ze wzglę­du na łagod­niej­szy wydźwięk i łatwiej­sze spo­pu­la­ry­zo­wa­nie idei per­ma­kul­tu­ry… – wiki­pe­dia