Komentarz

  1. #Objaz­do­wy Kurs per­ma­kul­tu­ry: pro­szę zwró­cić uwa­gę na pro­ces two­rze­nia domu, for­ma otwar­ta i roz­wój oso­bi­sty (indy­wi­du­acja – inte­gra­cja na pozio­mie psy­cho­lo­gii głę­bi – arche­ty­pów i sym­bo­li)

Leave a Reply