Kurs permakultury 2017 Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź

Sie­dem wykła­dów z pre­zen­ta­cją i dys­ku­sją na tema­ty pokrew­ne jak przed rokiem :) czy­li wszyst­ko o per­ma (per­ma­nent­nej) kul­tu­rze w sze­ro­kim filo­zo­ficz­no- antro­po- etno- eko­sys­te­mo­wym ujęciu :)

Per­ma­kul­tu­ra jako holi­stycz­na nauka o eko­sys­te­mie, jej wymiar glo­bal­ny i lokal­ny, tech­nicz­ny (jak uspraw­nić i wyko­nać) oraz spo­łecz­ny i kul­tu­ro­wy… Rol­nic­two, meto­dy upra­wy i spo­so­by dys­try­bu­cji żyw­no­ści, ich wpływ na śro­do­wi­sko. Agro­eko­lo­gia zako­rze­nio­na w nauko­wej teo­rii Gai – Zie­mia jako orga­nizm, bios­fe­ra i życie dążą­ce do home­osta­zy, w tym czło­wiek i glo­bal­ne ocie­ple­nie… Histo­ria idei per­ma­kul­tu­ry, aż po sta­ro­żyt­ną filo­zo­fię; antro­po­lo­gia, świa­do­mość roślin, die­ta, wege­ta­ria­nizm… świę­ta geo­me­tria i nowe tech­no­lo­gie… psy­cho­lo­gia :) Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia (per­ma­cul­tu­re design), i naj­waż­niej­sze: ety­ka rzą­dzą­ca permakulturą.

PROGRAM KURSU:
link na pre­zen­ta­cję https://prezi.com/

Wykła­dy na pod­sta­wie zajęć z ubie­głe­go roku roz­sze­rzo­ne o nową wie­dzę oraz prak­ty­kę w tere­nie: per­ma­kul­tu­ro­wy pro­jekt Ogro­du Spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach, reten­cji i fito­re­me­dia­cji w Par­ku Zabło­cie, i Urban Far­ming na Zakrzów­ku w Krakowie.

Z per­ma­kul­tu­rą wią­że się (sta­no­wi jej inte­gral­ną część) temat suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­po­no­wa­ne holi­stycz­no-eko­sys­te­mo­we uję­cie per­ma­kul­tu­ry nie omi­nie tego waż­ne­go aspek­tu rów­nież dla pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych sie­dzib i gospo­darstw, tak­że nasze­go miej­sca w Przy­ro­dzie, o czym będzie spo­ro na kur­sie, tak jak w naszym życiu: jedze­nie jest obec­ne codzien­nie :) Wię­cej o suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej na stronie:


Ben LazarPROWADZĄCY: Ben Lazar
nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry i pro­jek­tant, ani­ma­tor ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach i Ruchu na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska.

MIEJSCA SPOTKAŃ:

 • WARSZAWA
 • SIECIÓWKA, ul. Iry­so­wa 3A
  KIEDY: od ponie­dział­ku 9‑tego stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (ponie­dział­ki: 09 stycz­nia; 23 stycz­nia, 6 lute­go, 20 lute­go, 6 mar­ca, 20 mar­ca, 3 kwietnia)


 • POZNAŃ
 • TRAMPOLINA SZKOŁA DEMOKRATYCZNA, ul. Prze­ła­jo­wa 5
  KIEDY: od wtor­ku 10 stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (wtor­ki: 10 stycz­nia, 24 stycz­nia, 7 lute­go, 21 lute­go, 7 mar­ca, 21 mar­ca i 4 kwietnia)


 • WROCŁAW
 • EKOCENTRUM, ul. św. Win­cen­te­go 25A
  KIEDY: od śro­dy 11 stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (śro­dy: 11 stycz­nia, 25 stycz­nia, 8 lute­go, 22 lute­go, 8 mar­ca, 22 mar­ca i 5 kwietnia)


 • KRAKÓW
 • AMBASADA KRAKOWIAN, ul. Sto­lar­ska 6/9
  KIEDY: od czwart­ku 12 stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (czwart­ki: 12 stycz­nia, 26 stycz­nia, 9 lute­go, 23 lute­go, 9 mar­ca, 23 mar­ca, 6 kwietnia)


 • ŁÓDŹ
 • NATURA, Fun­da­cja Fer­so, ul. Piotr­kow­ska 85, w podwór­ku, klat­ka scho­do­wa po pra­wej stro­nie, domo­fon 53 (u Ste­fa­na Poprawy)
  KIEDY: w Łodzi, w odróż­nie­niu do innych miast, spo­tka­nia podwój­ne, co mie­siąc w nie­dzie­le o 15-tej: 22 stycz­nia, 19 lute­go, 19 mar­ca, 2 kwietnia


  CZAS TRWANIA JEDNEGO SPOTKANIA:
   +/- dwie godzi­ny (na dłu­gość wpływ ma dyskusja :)


  perma_mapa_polski_logoMapa per­ma­kul­tu­ry w Polsce
  Kurs per­ma­kul­tu­ry odby­wa się rów­no­le­gle w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Wro­cła­wiu, Pozna­niu i Łodzi… jest czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


  Masz pyta­nie? Napisz!

  Komentarze

  1. Sza­now­ne kole­żan­ki i koledzy! :-)
   Niniej­szym postem ogła­szam, że OBJAZDOWY KURS PERMAKULTURY 2017 dobiegł szczę­śli­we­go końca!

   Z tej oka­zji chcia­łem podzię­ko­wać Wam za licz­ne uczest­nic­two we wszyst­kich mia­stach (War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kra­ko­wie i Łodzi), za dobrą atmos­fe­rę, za ener­gię, jaką dzie­li­li­ście się wza­jem­nie i zachę­tę do dal­szej pra­cy :) cze­go efek­tem jest zbli­ża­ją­ca się seria WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO na tere­nie Polski :)

   Jeśli zain­te­re­so­wa­nie per­ma­kul­tu­rą w naszym kra­ju nie spad­nie, w przy­szłym roku odbę­dzie się KOLEJNA EDYCJA OBJAZDOWEGO KURSU, zimą, po mia­stach, bo to naj­lep­szy czas by ani­mo­wać ducha zaklę­te­go w beto­nie i szkle :) dlatego..
    Pro­szę Was o wysta­wia­nie opi­nii (pod postem na Fb albo w komen­ta­rzach u dołu tej stro­ny) Opi­nie Wasze pomo­gą zachę­cić nowe adept­ki i nowych adep­tów nauk holi­stycz­nych do czyn­ne­go zaję­cia się eko-prze­bu­do­wą Pol­ski – wie­rzę, że to możliwe :)

   Dzię­ku­ję Wam wszyst­kim jesz­cze raz, bez Wasze­go wspar­cia OBJAZDOWY KURS PERMAKULTURY na pew­no nie był­by tak udany.

   W tle pro­gra­mu kur­su na zdję­ciu powy­żej War­sza­wa z sate­li­ty zimą w ponie­dzia­łek 9‑go stycz­nia o 18-tej? wte­dy w Sie­ciów­ce zaczy­nał się wła­śnie pierw­szy wykład kursu ;)
  2. Dzię­ki Beno­wi i pro­wa­dzo­ne­mu przez nie­go kur­so­wi per­ma­kul­tu­ry dosta­łem duży zastrzyk nadziei, że moje dzie­ci i wnu­ki będą żyły w świe­cie rów­no­wa­gi i sym­bio­zy czło­wie­ka z natu­rą. Dowie­dzia­łem się jak filo­zo­fia par­ma­kul­tu­ry prze­ni­ka we wszyst­kie sfe­ry nasze­go życia i jest natu­ral­nym kro­kiem na ducho­wej ścież­ce. Wszyst­ko to opar­te na prak­tycz­nej wie­dzy i roz­wią­za­niach. Dzię­ku­je, za inspi­ra­cję i ener­gię! <3

  3. Kurs per­ma­kul­tu­ry 2017 to naj­lep­sza for­ma spę­dza­nia miej­skich zimo­wych wie­czor­ków! Bar­dzo się cie­szę, że mogłam być czę­ścią tego wyda­rze­nia :) Spo­ty­ka­nie tylu „eko-świ­rów” :) na raz jest źró­dłem rado­ści i daje poczu­cie, że wszyst­ko zmie­rza ku dobre­mu… (bo gdzie indziej?) Poczu­cie to po sto­kroć wzmac­niał we mnie sam pro­wa­dzą­cy – dzię­ki! <3 – łącząc per­ma wie­dzę z tak nie­od­łącz­ny­mi ele­men­ta­mi życia ludz­kie­go jak zdro­we odży­wia­nie, dba­łość o cia­ło a przede wszyst­kim… kosmicz­ny porzą­dek! Dzię­ku­ję za roz­pa­la­nie ognia i posze­rza­nie świadomości!

  4. Bar­dzo inte­li­gent­ny i faj­ny kurs, dużo wie­dzy o per­ma­kul­tu­rze i pokrew­nych tema­tach. Cho­ciaż nie zga­dzam się że Per­ma­kul­tu­ra to to samo co agro­eko­lo­gia czy rol­nic­two natu­ral­ne, Ben Lazar widać dużo wie o tym co się dzie­je w Pol­sce i na świe­cie zwią­za­ne z Per­ma­kul­tu­rą. Pole­cam ten kurs bardzo.

   1. dzię­ku­ję :) też do koń­ca nie zga­dzam się z tym że per­ma­kul­tu­ra to agro­eko­lo­gia, cho­ciaż natu­ral­ne rol­nic­two jak rozu­miał je Fuku­oka czu­ję bar­dzo blisko :)

  5. Bar­dzo pole­cam kurs wszyst­kim pozy­tyw­nie zakrę­co­nym, duża daw­ka wie­dzy poda­na w bar­dzo cie­ka­wej for­mie. Każ­de spo­tka­nie się prze­dłu­ża­ło a i tak zawsze było za krót­ko, ener­gia była fan­ta­stycz­na. Ben, widać, że wkła­dasz w to całe ser­ce, napraw­dę czu­jesz ten temat i żyjesz nim – to zaraź­li­we ☺ Dzię­ki za inspi­ra­cję i opty­mizm – na pew­no będę zgłę­biać wie­dzę o per­ma­kul­tu­rze i ogrod­nic­twie natu­ral­nym, bo war­to. Wła­śnie star­tu­ję z upra­wą balkonową ☺

   1. dzię­ku­ję pozy­tyw­nie zakrę­co­ne :) upra­wa bal­ko­no­wa jest super, moż­na żyć bli­sko z rośli­na­mi. pamię­taj o sys­te­mie nawad­nia­nia, pozwa­la wyje­chać latem na wakacje :)

  6. Cykl wykła­dów Bena to podzie­lo­ne na 7 tema­tów teo­re­tycz­ne wpro­wa­dze­nie do per­ma­kul­tu­ry – każ­de zagad­nie­nie popar­te głę­bo­kim doświad­cze­niem, inspi­ru­ją­cy­mi przy­kła­da­mi, okra­szo­ne mnó­stwem zabaw­nych aneg­dot i opo­wie­dzia­ne w spo­sób ujmu­ją­co pięk­ny, mądry i dobry, z sza­cun­kiem dla natu­ry i posza­no­wa­niem praw roślin i zwie­rząt. Ben jest mistrzem opo­wie­ści :) Nigdy nie zapo­mnę jed­ne­go z pierw­szych wykła­dów, kie­dy Ben mówił o filo­zo­fiach i para­dyg­ma­tach, a uczest­ni­cy słu­cha­li z zapar­tym tchem z nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem :) będę tęsk­nić za tymi wykła­da­mi i – oczy­wi­ście pole­cam! To była teo­ria – teraz czas na per­ma­kul­tu­ro­wą prak­ty­kę pod­czas wyjaz­do­wych warsz­ta­tów w żywym gospodarstwie :)

  7. Świet­na atmos­fe­ra! Spo­ro cen­nej wie­dzy i bar­dzo pozy­tyw­na energia!
   Spo­tka­nia bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ne, pro­wa­dzo­ne lek­ko i z poczu­ciem humo­ru. Bar­dzo cie­ka­we pre­zen­ta­cje. Gorą­co pole­cam każdemu!!Dzięki Ben! Pozdrawiam! :)

  8. Jak w poprzed­nim roku, tak i w tym ten kurs to było wspa­nia­łe źró­dło nie tyl­ko wie­dzy, ale i inspi­ra­cji i natchnie­nia do dal­szych dzia­łań każ­de­go we wła­snym zakre­sie. Wspa­nia­ła spo­łecz­ność, zawsze, ale to zawsze, dowia­du­ję się cze­goś nowe­go, pozna­ję super ludzi, i – jak to Ben mówi – nasza kolek­tyw­na mądrość się ujaw­nia :) Dzię­ku­ję Beno­wi oraz wszyst­kim i do zobaczenia!

  9. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję i pozdra­wiam pro­wa­dzą­ce­go oraz wszyst­kich uczest­ni­ków. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z tego kur­su. Otrzy­ma­łam dużo cen­nej wie­dzy i inspi­ra­cji. Pole­cam każ­de­mu! Po wykła­dach czas na per­ma­kul­tu­ro­wą prak­ty­kę pod­czas wyjaz­do­wych warsz­ta­tów w żywym gospo­dar­stwie :) Dzię­ki Ben!

  10. Bena świet­nie się słu­cha. Przy­szłam na kurs z pew­nym baga­żem wie­dzy, ale wyryw­ko­wej. Dzię­ki Beno­wi wie­le rze­czy mi się pięk­nie poskła­da­ło w całość, dużo się dowie­dzia­łam, a entu­zjazm Bena i jego ogól­no­hu­ma­ni­stycz­ne i filo­zo­ficz­ne podej­ście inspi­ru­je do dal­szych poszu­ki­wań i jest wiel­ką war­to­ścią doda­ną tego kur­su. Więc pew­nie, że pole­cam! Bar­dzo. I dziękuję :)

  Leave a Reply