Kurs permakultury 2017 Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź

Sie­dem wykła­dów z pre­zen­ta­cją i dys­ku­sją na tema­ty pokrew­ne jak przed rokiem :) czy­li wszyst­ko o per­ma (per­ma­nent­nej) kul­tu­rze w sze­ro­kim filo­zo­ficz­no- antro­po- etno- eko­sys­te­mo­wym uję­ciu :)

Per­ma­kul­tu­ra jako holi­stycz­na nauka o eko­sys­te­mie, jej wymiar glo­bal­ny i lokal­ny, tech­nicz­ny (jak uspraw­nić i wyko­nać) oraz spo­łecz­ny i kul­tu­ro­wy… Rol­nic­two, meto­dy upra­wy i spo­so­by dys­try­bu­cji żyw­no­ści, ich wpływ na śro­do­wi­sko. Agro­eko­lo­gia zako­rze­nio­na w nauko­wej teo­rii Gai – Zie­mia jako orga­nizm, bios­fe­ra i życie dążą­ce do home­osta­zy, w tym czło­wiek i glo­bal­ne ocie­ple­nie… Histo­ria idei per­ma­kul­tu­ry, aż po sta­ro­żyt­ną filo­zo­fię; antro­po­lo­gia, świa­do­mość roślin, die­ta, wege­ta­ria­nizm… świę­ta geo­me­tria i nowe tech­no­lo­gie… psy­cho­lo­gia :) Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia (per­ma­cul­tu­re design), i naj­waż­niej­sze: ety­ka rzą­dzą­ca per­ma­kul­tu­rą.

PROGRAM KURSU:
link na pre­zen­ta­cję https://prezi.com/

Wykła­dy na pod­sta­wie zajęć z ubie­głe­go roku roz­sze­rzo­ne o nową wie­dzę oraz prak­ty­kę w tere­nie: per­ma­kul­tu­ro­wy pro­jekt Ogro­du Spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach, reten­cji i fito­re­me­dia­cji w Par­ku Zabło­cie, i Urban Far­ming na Zakrzów­ku w Kra­ko­wie.

Z per­ma­kul­tu­rą wią­że się (sta­no­wi jej inte­gral­ną część) temat suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­po­no­wa­ne holi­stycz­no-eko­sys­te­mo­we uję­cie per­ma­kul­tu­ry nie omi­nie tego waż­ne­go aspek­tu rów­nież dla pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych sie­dzib i gospo­darstw, tak­że nasze­go miej­sca w Przy­ro­dzie, o czym będzie spo­ro na kur­sie, tak jak w naszym życiu: jedze­nie jest obec­ne codzien­nie :) Wię­cej o suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej na stro­nie:


Ben LazarPROWADZĄCY: Ben Lazar
nauczy­ciel per­ma­kul­tu­ry i pro­jek­tant, ani­ma­tor ogro­du spo­łecz­no­ścio­we­go KOS na Krze­mion­kach i Ruchu na rzecz Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska.

MIEJSCA SPOTKAŃ:

 • WARSZAWA
 • SIECIÓWKA, ul. Iry­so­wa 3A
  KIEDY: od ponie­dział­ku 9-tego stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (ponie­dział­ki: 09 stycz­nia; 23 stycz­nia, 6 lute­go, 20 lute­go, 6 mar­ca, 20 mar­ca, 3 kwiet­nia)
   Lista war­szaw­ska:  1)↓


 • POZNAŃ
 • TRAMPOLINA SZKOŁA DEMOKRATYCZNA, ul. Prze­ła­jo­wa 5
  KIEDY: od wtor­ku 10 stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (wtor­ki: 10 stycz­nia, 24 stycz­nia, 7 lute­go, 21 lute­go, 7 mar­ca, 21 mar­ca i 4 kwiet­nia)
   Lista poznań­ska:  2)↓


 • WROCŁAW
 • EKOCENTRUM, ul. św. Win­cen­te­go 25A
  KIEDY: od śro­dy 11 stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (śro­dy: 11 stycz­nia, 25 stycz­nia, 8 lute­go, 22 lute­go, 8 mar­ca, 22 mar­ca i 5 kwiet­nia)
   Lista wro­cław­skich uczestniczek/ków:  3)↓


 • KRAKÓW
 • AMBASADA KRAKOWIAN, ul. Sto­lar­ska 6/9
  KIEDY: od czwart­ku 12 stycz­nia, regu­lar­nie co dwa tygo­dnie, o 18-tej (czwart­ki: 12 stycz­nia, 26 stycz­nia, 9 lute­go, 23 lute­go, 9 mar­ca, 23 mar­ca, 6 kwiet­nia)
   Lista kra­kow­skich uczestniczek/ków:  4)↓


 • ŁÓDŹ
 • NATURA, Fun­da­cja Fer­so, ul. Piotr­kow­ska 85, w podwór­ku, klat­ka scho­do­wa po pra­wej stro­nie, domo­fon 53 (u Ste­fa­na Popra­wy)
  KIEDY: w Łodzi, w odróż­nie­niu do innych miast, spo­tka­nia podwój­ne, co mie­siąc w nie­dzie­le o 15-tej: 22 stycz­nia, 19 lute­go, 19 mar­ca, 2 kwiet­nia
   Lista łódz­ka:  5)↓


  CZAS TRWANIA JEDNEGO SPOTKANIA:
   +/- dwie godzi­ny (na dłu­gość wpływ ma dys­ku­sja :)

  CENA: jak zwy­kle suge­ro­wa­na :) o co cho­dzi?


  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (PEŁNY KURS)
  …gwa­ran­tu­je otrzy­ma­nie na zakoń­cze­nie kur­su zaświad­cze­nia uczest­nic­twa: 1.w for­mie dyplo­mu oraz 2.dzięki udo­ku­men­to­wa­niu wyda­rze­nia i publi­ka­cji not­ki o uczest­ni­kach i kur­sie na stro­nie Permakultura.Edu.PL

  perma_mapa_polski_logoMapa per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce
  Kurs per­ma­kul­tu­ry odby­wa się rów­no­le­gle w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Wro­cła­wiu, Pozna­niu i Łodzi… jest czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


  Masz pyta­nie? Napisz!

     [ + ]

  1. na kur­sie w War­sza­wie:
  1. Mał­go­rza­ta Sodol­ska (1,4,6)
  2. Eli­za Gir­guś (1,2,3,4,6,7)
  3. Ewa Cisek (1,2,3)
  4. Ali­cja Cykow­ska (1,2,3,5,6)
  5. Kaś­ka Maciąg Fb (1,4)
  6. Kata­rzy­na Mada­liń­ska (1,2,3,4,5,7)
  7. Ali­cja Baczyń­ska (2,3)
  8. Kaja Kie­tlin­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  9. Mag­da Jaroc­ka Fb (1)
  10. Pau­li­na Dudek (1,2,4)
  11. Julia Parol (1,2)
  12. Iga Kosty­rzew­ska (1,2,3,5,6,7)
  13. Nata­lia Sze­mis (1,2,4,7)
  14. Maria Rózga Fb (1,5,6)
  15. Maciej Adam­czyk (1,2,3,4,5,6)
  16. Sara Olak (1,2,3,4,5,6,7)
  17. Karol Gra­le­wicz (1,3,4,5,6,7)
  18. Piotr Sie­wie­ra Fb (1,4)
  19. Ewa Bart­ni­czak-Mar­tin (1,2,3,4,5,6,7)
  20. Mar­cin Skow­ron­ski Fb (1,3,4 w Poznaniu,5)
  21. Moni­ka Jaku­biak Fb (1,4 w Poznaniu,5)
  22. Mate­usz Błą­ka­ła (1,2,3)
  23. Nata­lia Szczęch (1,2,3,4,5,6,7)
  24. Andrzej Ostrow­ski (1,2)
  25. Joan­na Hara-Ostrow­ska (2)
  26. Ire­na Gumiń­ska (2,4,5,6,7)
  27. Łukasz Smyk (1,2,3,4,5,6,7)
  28. Maciej Nowic­ki (1,4,7)
  29. Aga­ta Hof­fa (2)
  30. Szy­mon Borzę­da (1,2,3,4,5,6,7)
  31. Justy­na Osiec­ka (1,2,3,4,6,7)
  32. Kata­rzy­na Micha­lik (1,2,6)
  33. Aga­ta Wójt (1)
  34. Alek­san­dra Górec­ka (1)
  35. Pau­li­na Suli­ma (1,2,3,4,6,7)
  36. Andrzej Zie­liń­ski (1,2,3,4,5,6,7)
  37. Klau­dia Ewe­li­na Kryń­ska (1)
  38. Tomasz Różań­ski (2,3,4,5)
  39. Agniesz­ka Kowal­ska (3)
  40. Iza Rud­nic­ka (3)
  41. Jacek Kasprzyk (3)
  42. Ewa Makow­ska (3,4,5,6,7)
  43. Mar­cin Stę­pień (3)
  44. Mar­cin Wygoc­ki (4,5,6,7)
  45. Woj­ciech Czaj­ka (4,5,6,7)
  46. Nata­lia Kucza (5,7)
  47. Mar­cin Krze­szew­ski Fb
  48. Janek Mar­tin (6)
  49. Krzysz­tof Kaspro­wiak (7)
  2. na kur­sie w Pozna­niu:
  1. Joan­na Wenska Fb (1,2,3,5,6,7)
  2. Anna Śmierz­chal­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  3. Aga­ta Wala (1,2,3,4,5,6,7)
  4. Moni­ka Szo­pa (1,2,4,5,6,7)
  5. Mar­cin Szcze­pa­niak (1,2,3,4,5,6,7)
  6. Mag­da­le­na Gar­czar­czyk (1,2,3,4,5,6)
  7. Kin­ga Micha­łow­ska Fb (1,2,3,4,5,6)
  8. Bar­tosz Chle­bow­ski (1,2,4,5,6,7)
  9. Mar­ta Wło­dar­czak (1,5,7)
  10. Kamil Pią­tek (1)
  11. Anna Mucha (1,2,3,4,6,7)
  12. Michał Kali­szan (1,2,3,4)
  13. Agniesz­ka Zdu­nek (1,2,4)
  14. Mał­go­rza­ta Sta­ni­szew­ska Fb (1,2,3,4,5)
  15. Kata­rzy­na Dziąć­ko (1,2,3,5,6)
  16. Justy­na Kac­prow­ska Fb (1,2,4,5)
  17. Piotr Wil­czyń­ski (1,2,4,5)
  18. Paweł Jar­musz­kie­wicz (1,2,3,4,6,7)
  19. Julia Gaer­tig Fb (1,5)
  20. Kasia Wągrow­ska Fb (1,2,5,6)
  21. Tere­sa Poran­kie­wicz-Bart­ko­wiak Fb (1)
  22. Jakub Gaw­roń­ski (1,2,3,7)
  23. Marek Peda (1,2,3,4,5,6,7)
  24. Agniesz­ka Macie­jew­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  25. Ali­cja Kowal­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  26. Pau­la Buczyń­ska (1,4,5,6)
  27. Elwi­ra Begier (1)
  28. Anna Kor­das (1,2,3,4,5,6,7)
  29. Leszek Wal­czak (1,2,3,4,5,6,7)
  30. Iza­be­la Wal­czak (1,2,3,4,5,6,7)
  31. Anna Ogo­now­ska Fb (1)
  32. Kamil Skrzy­pa Fb (1)
  33. Iwo­na Rybar­czyk (1,3,4)
  34. Agniesz­ka Lin­ke (1,2,3,4,5,6,7)
  35. Pau­li­na Borow­ska-Bas (1,2,4,6,7)
  36. Robert Bia­lek Fb (1,2,3,4,5,6)
  37. Tomasz Cho­do­row­ski (1)
  38. Janusz Gostyń­ski (1)
  39. Agniesz­ka Sadow­ska-Kon­czal (1)
  40. Mag­da Wosko­wicz (2)
  41. Adam Dur­ski (2)
  42. Kata­rzy­na Bejen­ka (3)
  46. Ceza­ry Czem­plik Fb (4)
  47. Jolan­ta Bronk (4)
  48. Mar­cin Skow­roń­ski (4)
  49. Moni­ka Jaku­biak (4)
  50. Mar­ta Grun­dwald (4)
  51. Ilo­na Gro­chow­ska (4,6)
  52. Andrzej Zby­szow­ski (4,5)
  53. Andrzej Zby­szow­ski (4,5)
  54. Jola Hel­l­wing (4)
  55. Anna Nowa­czyk (5)
  3. na kur­sie we Wro­cła­wiu:
  1. Mał­go­rza­ta Hut­nik Fb (1,2,3,4,5,6,7)
  2. Kami­la Pawel­ska (1,2,3,5,6)
  3. Ali­na Sar­niak Fb (1,2,3,4,5,6,7)
  4. Mag­da­le­na Tracz (1,2,5)
  5. Justy­na Zaczek (1,2,3,4,5,6,7)
  6. Kasia Don­ner (1,2,3,4,6,7)
  7. Mag­da­le­na Gór­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  8. Mar­ta Ulbrych Fb (1,2,3,4,5,6,7)
  9. Mar­ce­la Nar­kie­wicz Fb (1,2,4,5,6,7)
  10. Mał­go­rza­ta Stęp­czak- Gąsio­rek (1,2,3,4,5,6,7)
  11. Tomasz Strzał­kow­ski (1,2,3,4,5,6,7)
  12. Ste­fan Polań­ski (1,2,3,4,5,6,7)
  13. Iwo­na Gra­bow­ska Fb (1,2,3,4,6,7)
  14. Joan­na Czu­ba (1)
  15. Tomasz Badu­ra (1,2,3,4,5,7)
  16. Karo­li­na Olek­sik (1,2,3,4,5)
  17. Kasia Lesz­czyń­ska-Suwa­ła (1,2,4,5,6)
  18. Iza­be­la Winsz­tal (1,2,4,6)
  19. Syl­wia Michal­ska (1,2,3,4,7)
  20. Mał­go­rza­ta Kaiser (1,2,3,4,5,6)
  21. Mate­usz Koślacz (1,3,4,5,7)
  22. Patryk Koł­tow­ski Fb (1,2,3,4,5,6,7)
  23. Joan­na Bil­ska (1,2,4,7)
  24. Rita Zaliń­ska (1,2)
  25. Kata­rzy­na Cze­kal­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  26. Jaro­mir Cze­kal­ski (1,2,3,5,6,7)
  27. Mar­cin Soko­łow­ski (1)
  28. Mar­ta Choj­nac­ka (2,3,4,5,6,7)
  29. Justy­na Sło­niow­ska (2,3,4)
  30. Danu­ta Dorna (1,2,3,4,5,6,7)
  31. Anna Juch­no­wicz (3)
  32. Seba­stian Wasie­lew­ski (4)
  33. Elż­bie­ta Szy­ma­niak (4,5,6,7)
  34. Mag­da­le­na Madrow­ska
  35. Mar­ta Grun­dwald (5,7)
  36. Jacek Wilen­to­wicz (5)
  37. Mag­da­le­na Tere­cha (6)
  38. Lesław Paź­dzior (6,7)
  39. Mar­cin Mase­rak (7)
  40. Grze­gorz Sagań­ski (7)
  4. na kur­sie w Kra­ko­wie:
  1. Maria Bor­kow­ska (1,3,4,6,7)
  2. Justy­na Sal­wie­rak (1,2,4,5,6)
  3. Agniesz­ka Zamoj­ska-King (1,2,3,5)
  4. Ali­cja Sewe­ryn (1,2,3,4,5,6,7)
  5. Mał­go­rza­ta Wit­czak Fb (2,3,4,5,6)
  6. Lara Malan Wood­ga­te (1,2)
  7. Piotr Więc­kow­ski Fb (1,2)
  8. Marze­na Bia­ła-Urba­nik (1)
  9. Zofia Mzyk (1,2,3,4,5,6,7)
  10. Leszek Mzyk (1,2,3,4,5,6,7)
  11. Lucy­na Pie­kar­czyk (1,3,4,5,6,7)
  12. Han­na Wil­czek (1,2,4)
  13. Jakub Tyra­ła Fb (1,2,3,4)
  14. Justy­na Der­lat­ka (1,2,3,4,5,6,7)
  15. Dawid Skrzy­pek (2,4,5,7)
  16. Nata­lia Pydyn (1,2,3,4,5,6,7)
  17. Mał­go­rza­ta Kosow­ska (1)
  18. Pan Inco­gni­to (1)
  19. Piotr Siwek (1)
  20. Iza­be­la Fol­ga (1,2,3,4,6,7)
  21. Mate­usz Kyc (1,2,3)
  22. Ewa Lesz­czyń­ska (1,2,3)
  23. Moni­ka Jur­czak (2,3,4,5,7)
  24. Mate­usz Ter­li­kow­ski (1,2,3,4,5,6,7)
  25. Zuzan­na Ter­li­kow­ska (3,4,6,7)
  26. Michał Kozłow­ski (1,2,3,4,5,6,7)
  27. Kata­rzy­na Leh­nert (1,3,4,5,6,7)
  28. Joan­na Gaw­ry­luk (1)
  29. Pau­la Racz­kow­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  30. Kasia Kozak (1,2,4,5,7)
  31. Kasia Wro­na (1,2,3,4,5)
  32. Asia Żyłow­ska (1)
  33. Tomasz Grzybarczyk/Natalia Kwie­ciń­ska (1,2,3,4,5,6)
  34. Agniesz­ka Lesz­czyń­ska (2,3,5)
  35. Tere­sa Chal­carz (2,3,5,6,7)
  36. Mał­go­rza­ta Sowa-Maciąg (2)
  37. Kor­dian Kubi­ca (2)
  38. Roman Pi (2,4,5,7)
  39. Maja Gęgo­tek (2,3,4,5,6,7)
  40. Apo­li­na­ry Żucho­wicz (3,4,5,6,7)
  41. Bar­ba­ra Ziar­kow­ska (3)
  42. Adam Ziar­kow­ski (3)
  43. Mar­ta Gębu­ra (3,5,6)
  44. Julia Michal­ska (3)
  45. Lara Moło­nie­wicz (3)
  46. Mar­cin Rajew­ski (3,5)
  47. Paweł Sobiś (3)
  48. Anna Teska (3,4)
  49. Inga Janu­szek (3)
  50. Mag­da­le­na Zabie­gaj (3,4)
  51. Wacław Idziak (4)
  52. Mar­ta Danie­low­ska (4)
  53. Szy­mon Wyrzy­kow­ski (4,5)
  54. Sła­wek Urba­nik (4)
  55. Daniel Pacek (5)
  56. Krzysz­tof Piąt­kow­ski (5)
  57. Dariusz Feni­kow­ski (5,7)
  58. Kasia Grze­sik
  5. na kur­sie w Łodzi:
  1. Zosia i Julia Gmo­siń­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  2. Joan­na Muniow­ska (1,2,3,4,5,6,7)
  3. Kata­rzy­na Matusz­czak (1,2,3,4,5,6,7)
  4. Anna Traut-Seli­ga (1,2,3,4,5,6,7)
  5. Kasia Musia­ło­wicz (1,2)
  6. Piotr Woź­niak (1,2,3,4,5,6,7)
  7. Syl­wia Sie­mie­no­wicz (1,2,5,6,7)
  8. Julia Pla­sko­ta (1,2,3,4,5,6)
  9. Syl­wia Krza­czyń­ska Fb (1,2,3,4,5,6)
  10. Mar­ty­na Kuchar­ska (1,2,3,4,5,6)
  11. Anna Gór­nik (1,2)
  12. Mar­cin Radwań­ski (1,2)
  13. Gosia Moska­le­wicz (1,2,7)
  14. Zyg­munt Goń­da (1,2,3,4,5,6,7)
  15. Rafał Otwi­now­ski (1,2,3,4)
  16. Sła­wo­mi­ra Ruta (3,4,5,6)
  17. Alek­san­dra Cie­siel­ska (3,4,5,6,7)


  legen­da:
 • Żół­te Pod­kre­śle­nie ozna­cza gru­pę wspar­cia
 • (1,2,3,4,5,6,7) w nawia­sie – obec­ność na kolej­nych spo­tka­niach kur­su
 • Komentarze

  1. ZASADY OPŁAT I FINANSOWANIA

   Kurs per­ma­kul­tu­ry jest otwar­ty i moż­na przy­cho­dzić nawet jeśli nie ma się kasy albo uwa­ża, że jest za dro­go.. ale cena suge­ro­wa­na 30 zł zna­czy, że coś wypa­da dać, oczy­wi­ście moż­na dać wię­cej ;) nie­ko­niecz­nie pie­nię­dzy, zapła­ta przyj­mo­wa­na jest rów­nież w for­mie wymia­ny np. na wła­sne, zdro­we prze­two­ry spo­żyw­cze :)

   Zachę­cam jed­nak do wpła­ty peł­nej sumy (cały kurs = 7 spo­tkań = 200zł) na star­cie. Oso­by, któ­re wpła­cą peł­ną sumę na star­cie par­ty­cy­pu­ją w zabez­pie­cze­niu finan­so­wym kur­su. Jest to mile widzia­na for­ma spo­łecz­nej ase­ku­ra­cji, tzw. gru­py wspar­cia na wzór rol­ni­cze­go RWS-u: gru­pa umoż­li­wia zaist­nie­nie wyda­rze­nia i bie­rze w nim udział do koń­ca (na obec­ność osób któ­re wpła­cą moż­na liczyć? :)

   Dla osób, któ­re zde­cy­du­ją się na całość kur­su z góry, po jego ukoń­cze­niu prze­wi­dzia­na jest gra­ty­fi­ka­cja w for­mie dyplo­mu uczest­nic­twa z logo szko­ły i tak dalej :) oraz udo­ku­men­to­wa­nie na stro­nie Permakultura.Edu.PL (co jest lep­sze niż papier, bo moż­na łatwo pod­lin­ko­wać :)

   Cały dochód z kur­su prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej;
    – jed­ną trze­cią sumy dosta­ją miej­sca: szko­ły i ośrod­ki spo­tkań w podzię­ce za współ­pra­cę :) na powyż­sze cele.

  2. Sza­now­ne kole­żan­ki i kole­dzy! :-)
   Niniej­szym postem ogła­szam, że OBJAZDOWY KURS PERMAKULTURY 2017 dobiegł szczę­śli­we­go koń­ca!

   Z tej oka­zji chcia­łem podzię­ko­wać Wam za licz­ne uczest­nic­two we wszyst­kich mia­stach (War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kra­ko­wie i Łodzi), za dobrą atmos­fe­rę, za ener­gię, jaką dzie­li­li­ście się wza­jem­nie i zachę­tę do dal­szej pra­cy :) cze­go efek­tem jest zbli­ża­ją­ca się seria WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO na tere­nie Pol­ski :)

   Jeśli zain­te­re­so­wa­nie per­ma­kul­tu­rą w naszym kra­ju nie spad­nie, w przy­szłym roku odbę­dzie się KOLEJNA EDYCJA OBJAZDOWEGO KURSU, zimą, po mia­stach, bo to naj­lep­szy czas by ani­mo­wać ducha zaklę­te­go w beto­nie i szkle :) dla­te­go..
    Pro­szę Was o wysta­wia­nie opi­nii (pod postem na Fb albo w komen­ta­rzach u dołu tej stro­ny) Opi­nie Wasze pomo­gą zachę­cić nowe adept­ki i nowych adep­tów nauk holi­stycz­nych do czyn­ne­go zaję­cia się eko-prze­bu­do­wą Pol­ski – wie­rzę, że to moż­li­we :)

   Dzię­ku­ję Wam wszyst­kim jesz­cze raz, bez Wasze­go wspar­cia OBJAZDOWY KURS PERMAKULTURY na pew­no nie był­by tak uda­ny.

   W tle pro­gra­mu kur­su na zdję­ciu powy­żej War­sza­wa z sate­li­ty zimą w ponie­dzia­łek 9-go stycz­nia o 18-tej? wte­dy w Sie­ciów­ce zaczy­nał się wła­śnie pierw­szy wykład kur­su ;)
  3. Dzię­ki Beno­wi i pro­wa­dzo­ne­mu przez nie­go kur­so­wi per­ma­kul­tu­ry dosta­łem duży zastrzyk nadziei, że moje dzie­ci i wnu­ki będą żyły w świe­cie rów­no­wa­gi i sym­bio­zy czło­wie­ka z natu­rą. Dowie­dzia­łem się jak filo­zo­fia par­ma­kul­tu­ry prze­ni­ka we wszyst­kie sfe­ry nasze­go życia i jest natu­ral­nym kro­kiem na ducho­wej ścież­ce. Wszyst­ko to opar­te na prak­tycz­nej wie­dzy i roz­wią­za­niach. Dzię­ku­je, za inspi­ra­cję i ener­gię! <3

  4. Kurs per­ma­kul­tu­ry 2017 to naj­lep­sza for­ma spę­dza­nia miej­skich zimo­wych wie­czor­ków! Bar­dzo się cie­szę, że mogłam być czę­ścią tego wyda­rze­nia :) Spo­ty­ka­nie tylu „eko-świ­rów“ :) na raz jest źró­dłem rado­ści i daje poczu­cie, że wszyst­ko zmie­rza ku dobre­mu… (bo gdzie indziej?) Poczu­cie to po sto­kroć wzmac­niał we mnie sam pro­wa­dzą­cy – dzię­ki! <3 – łącząc per­ma wie­dzę z tak nie­od­łącz­ny­mi ele­men­ta­mi życia ludz­kie­go jak zdro­we odży­wia­nie, dba­łość o cia­ło a przede wszyst­kim… kosmicz­ny porzą­dek! Dzię­ku­ję za roz­pa­la­nie ognia i posze­rza­nie świa­do­mo­ści!

  5. Bar­dzo inte­li­gent­ny i faj­ny kurs, dużo wie­dzy o per­ma­kul­tu­rze i pokrew­nych tema­tach. Cho­ciaż nie zga­dzam się że Per­ma­kul­tu­ra to to samo co agro­eko­lo­gia czy rol­nic­two natu­ral­ne, Ben Lazar widać dużo wie o tym co się dzie­je w Pol­sce i na świe­cie zwią­za­ne z Per­ma­kul­tu­rą. Pole­cam ten kurs bar­dzo.

   1. dzię­ku­ję :) też do koń­ca nie zga­dzam się z tym że per­ma­kul­tu­ra to agro­eko­lo­gia, cho­ciaż natu­ral­ne rol­nic­two jak rozu­miał je Fuku­oka czu­ję bar­dzo bli­sko :)

  6. Bar­dzo pole­cam kurs wszyst­kim pozy­tyw­nie zakrę­co­nym, duża daw­ka wie­dzy poda­na w bar­dzo cie­ka­wej for­mie. Każ­de spo­tka­nie się prze­dłu­ża­ło a i tak zawsze było za krót­ko, ener­gia była fan­ta­stycz­na. Ben, widać, że wkła­dasz w to całe ser­ce, napraw­dę czu­jesz ten temat i żyjesz nim – to zaraź­li­we ☺ Dzię­ki za inspi­ra­cję i opty­mizm – na pew­no będę zgłę­biać wie­dzę o per­ma­kul­tu­rze i ogrod­nic­twie natu­ral­nym, bo war­to. Wła­śnie star­tu­ję z upra­wą bal­ko­no­wą ☺

   1. dzię­ku­ję pozy­tyw­nie zakrę­co­ne :) upra­wa bal­ko­no­wa jest super, moż­na żyć bli­sko z rośli­na­mi. pamię­taj o sys­te­mie nawad­nia­nia, pozwa­la wyje­chać latem na waka­cje :)

  7. Cykl wykła­dów Bena to podzie­lo­ne na 7 tema­tów teo­re­tycz­ne wpro­wa­dze­nie do per­ma­kul­tu­ry – każ­de zagad­nie­nie popar­te głę­bo­kim doświad­cze­niem, inspi­ru­ją­cy­mi przy­kła­da­mi, okra­szo­ne mnó­stwem zabaw­nych aneg­dot i opo­wie­dzia­ne w spo­sób ujmu­ją­co pięk­ny, mądry i dobry, z sza­cun­kiem dla natu­ry i posza­no­wa­niem praw roślin i zwie­rząt. Ben jest mistrzem opo­wie­ści :) Nigdy nie zapo­mnę jed­ne­go z pierw­szych wykła­dów, kie­dy Ben mówił o filo­zo­fiach i para­dyg­ma­tach, a uczest­ni­cy słu­cha­li z zapar­tym tchem z nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem :) będę tęsk­nić za tymi wykła­da­mi i – oczy­wi­ście pole­cam! To była teo­ria – teraz czas na per­ma­kul­tu­ro­wą prak­ty­kę pod­czas wyjaz­do­wych warsz­ta­tów w żywym gospo­dar­stwie :)

  8. Świet­na atmos­fe­ra! Spo­ro cen­nej wie­dzy i bar­dzo pozy­tyw­na ener­gia!
   Spo­tka­nia bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ne, pro­wa­dzo­ne lek­ko i z poczu­ciem humo­ru. Bar­dzo cie­ka­we pre­zen­ta­cje. Gorą­co pole­cam każdemu!!Dzięki Ben! Pozdra­wiam! :)

  9. Jak w poprzed­nim roku, tak i w tym ten kurs to było wspa­nia­łe źró­dło nie tyl­ko wie­dzy, ale i inspi­ra­cji i natchnie­nia do dal­szych dzia­łań każ­de­go we wła­snym zakre­sie. Wspa­nia­ła spo­łecz­ność, zawsze, ale to zawsze, dowia­du­ję się cze­goś nowe­go, pozna­ję super ludzi, i – jak to Ben mówi – nasza kolek­tyw­na mądrość się ujaw­nia :) Dzię­ku­ję Beno­wi oraz wszyst­kim i do zoba­cze­nia!

  10. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję i pozdra­wiam pro­wa­dzą­ce­go oraz wszyst­kich uczest­ni­ków. Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z tego kur­su. Otrzy­ma­łam dużo cen­nej wie­dzy i inspi­ra­cji. Pole­cam każ­de­mu! Po wykła­dach czas na per­ma­kul­tu­ro­wą prak­ty­kę pod­czas wyjaz­do­wych warsz­ta­tów w żywym gospo­dar­stwie :) Dzię­ki Ben!

  11. Bena świet­nie się słu­cha. Przy­szłam na kurs z pew­nym baga­żem wie­dzy, ale wyryw­ko­wej. Dzię­ki Beno­wi wie­le rze­czy mi się pięk­nie poskła­da­ło w całość, dużo się dowie­dzia­łam, a entu­zjazm Bena i jego ogól­no­hu­ma­ni­stycz­ne i filo­zo­ficz­ne podej­ście inspi­ru­je do dal­szych poszu­ki­wań i jest wiel­ką war­to­ścią doda­ną tego kur­su. Więc pew­nie, że pole­cam! Bar­dzo. I dzię­ku­ję :)

  Dodaj komentarz