Wykłady Permakultury Wideo


TEMATY

 • 1. Co to jest permakultura

 • Czas trwa­nia: 1:32:27
  Pro­wa­dzą­cy: Ben Lazar

  BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POSZERZAJĄCE
  pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły extra: wywiad z Bil­lem Mol­li­so­nem, Toby Hemen­way o per­ma­kul­tu­rze, webi­nar Woj­cie­cha Gór­ne­go, film o Mia­stach Prze­mian i inne cie­ka­we lin­ki, fil­my, książki…

 • 2. Filo­zo­fia i histo­ria idei permakultury


 • Czas trwa­nia: 2:04:52
  Pro­wa­dzą­cy: Ben Lazar

  BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POSZERZAJĄCE
  FILOZORIAHISTORIA IDEI PERMAKULTURY: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły eks­tra… Masa­no­bu Fuku­oka, natu­ral­ne rol­nic­two i upra­wa syner­gicz­na. Rudolf Ste­iner, bio­dy­na­mi­ka i inne filo­zo­ficz­ne korze­nie aż po pre­hi­sto­rię, Jared Dia­mond, a tak­że Deep Eco­lo­gy, czy­li głę­bo­ka eko­lo­gia jako permakultura…

 • 3. Prak­ty­ka permakultury

 • Czas trwa­nia: 1:31:58
  Pro­wa­dzą­cy: Ben Lazar

  BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POSZERZAJĄCE
  PRAKTYKA PERMAKULTURY NA ŚWIECIE I W POLSCE: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły eks­tra… Geoff Law­ton, Zay­tu­na Farm, mikro­kli­mat, woda, bio­róż­no­rod­ność, spo­łecz­ność, eko­wio­ski, eko­fe­mi­nizm, Van­da­na Shi­va i wie­le innych z Pol­ski i zagranicy :)

 • 4. Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia permakulturowego
 • Czas trwa­nia: 2:12:56
  Pro­wa­dzą­cy: Ben Lazar

  BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POSZERZAJĄCE
  ZASADY PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły extra… Dra­gon Dre­aming, czy­li meto­da śnie­nia Tęczo­we­go Węża, zasa­dy pro­jek­to­wa­nia Davi­da Holm­gre­na, wzor­ce w natu­rze i kul­tu­rze, świę­ta geo­me­tria, man­da­le, Carl Gustav Jung, Oskar Han­sen i for­ma otwarta..

 • 5. Woda, reten­cja, fito­re­me­dia­cja i pro­jek­to­wa­nie profilowe
 • Czas trwa­nia: 1:37:11
  Pro­wa­dzą­cy: Ben Lazar

  BIBLIOGRAFIA I MATERIAŁY POSZERZAJĄCE
  WODA, RETENCJA, FITOREMEDIACJA: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły extra… 

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL