Komentarze

 1. ZRAZY (SZCZEPY)
  (gałąz­ki odmian do zaszcze­pie­nia)

  Permakultura.Edu zapew­nia na warsz­ta­ty zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki).

  Jeże­li chce­cie zaszcze­pić na warsz­ta­tach drzew­ka wła­sny­mi odmia­na­mi, pamię­taj­cie: zra­zy, żeby się przy­ję­ły, muszą być w odpo­wied­nim sta­nie i for­mie, tzn. powin­ny to być pędy jed­no­rocz­ne tzw. wil­ki, oraz powin­ny być pobra­ne z drze­wa zanim ruszą soki, czy­li w sta­nie peł­ne­go zimo­we­go uśpie­nia (moż­na już w stycz­niu), a potem odpo­wied­nio prze­cho­wa­ne (w chłod­nym i ciem­nym miej­scu).

  powrót

 2. PODKŁADKI
  (tzw. dzicz­ki czy­li mło­de drzew­ka, na któ­rych będzie­my szcze­pić „sta­re“, dobre odmia­ny)

  jabłon­ki:
    pod­kład­ka kar­ło­wa M9
    i śred­nio rosną­ce M26P14

  gru­sze:
    gru­sza kau­ka­ska (siew­ka nor­mal­nie rosną­ca)
    i pigwa (pod sła­bo rosną­ce drzew­ka)

  śli­wy (more­le, brzo­skwi­nie):
    szcze­pio­ne będą na siew­ce ały­czy

  cze­re­śnie i wiśnie:
    na siew­ce cze­re­śni pta­siej

  powrót

 3. RABAT NA NARZĘDZIA W SKLEPIE UPRAWIAJ.PL
  Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki Warsz­ta­tów zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian po wpła­cie na kon­to otrzy­ma­ją kupon raba­to­wy 7% zniż­ki na zakup narzę­dzi w skle­pie uprawiaj.pl.

  1. mam drew­nia­ny dom w Pusz­czy Boli­mow­skiej, oko­li­ce War­sza­wy 60km, Pry­wat­nie znam Panią Mar­tę Dziu­biak któ­ra w ogro­dzie w Powsi­nie przez lata zaj­mo­wa­ła się zacho­wa­niem sta­rych odmian w Pol­sce. Zapra­szam ;)

 4. War­sza­wa koniecz­nie !
  Do koń­ca mar­ca koniecz­nie !
  Muszę ura­to­wać Grabsz­ty­ny, któ­re u moje­go sąsia­da prze­trwałt cudem ale są już baaaar­dzo sta­re

Leave a Reply to Gosia Cancel reply

Sorry, this entry is only available in Polish.