Warsztaty Projektowania Permakulturowego 2019 w wybranych siedliskach na terenie Polski

Nowa seria objaz­do­wych czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska (eko­sys­te­mu gospo­dar­stwa), z uwzględ­nie­niem wymia­ru spo­łecz­no­ścio­we­go; holi­stycz­ne nauko­wo-filo­zo­ficz­ne podej­ście w myśl teo­rii Gai i głę­bo­kiej eko­lo­gii, z wyko­rzy­sta­niem zasad pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go oraz meto­dy Dra­gon Dre­aming.. (sprawdź jak było w zeszłym roku)

W tym sezo­nie mamy dwóch pro­wa­dzą­cych; to ozna­cza zna­czą­cą roz­bu­do­wę pro­gra­mu ↓ (nie­któ­re zaję­cia będą się odby­wać rów­no­le­gle).


WARSZTATY PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO
 W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ OBEJMUJĄ:
  PROJEKTOWANIE EKOSYSTEMU GOSPODARSTWA

  Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go (per­ma­cul­tu­re design) w tym zasa­dy reten­cji (key­li­ne design) i gospo­da­ro­wa­nia wodą, zasa­dy stref i sek­to­rów, wzor­ce w przy­ro­dzie i w pro­jek­tach, oraz efekt kra­wę­dzi. (Ben)
  Krót­kie wykła­dy z pre­zen­ta­cja­mi

  PROJEKTOWANIE ZIELENIUPRAW

  Zasa­dy per­ma­kul­tu­ro­wych upraw i nasa­dzeń: zacho­wy­wa­nie nasion, przy­go­to­wy­wa­nie roz­sa­dy, upra­wy współ­rzęd­ne, sąsiedz­two roślin, poli­kul­tu­ry. Budo­wa grzą­dek, ściół­ko­wa­nie i zasa­dy kom­po­sto­wa­nia. Tro­ska o gle­bę oraz spo­so­by jej natu­ral­ne­go użyź­nia­nia (Joan­na). Gil­die i ogro­dy leśne (Ben).
  Krót­kie wykła­dy z pre­zen­ta­cja­mi

  PROJEKTOWANIE SPOŁECZNOŚCI

  Pro­jek­to­wa­nie spo­łecz­no­ści tzw. „gru­py wspar­cia gospo­dar­stwa“ meto­dą Dra­gon Dre­aming (Ben) oraz stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej dla gospo­darstw, wsi i miast (Joan­na)
  Krót­kie wykła­dy z pre­zen­ta­cja­mi

Pod­czas warsz­ta­tów zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie w nawią­za­niu do teo­rii będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy i nastro­ju gru­py.. 🍀
 W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ PROPONUJEMY:

  PRAKTYKA PROJEKTOWANIA

  • Mapo­wa­nie tere­nu i ryso­wa­nie pro­jek­tu – cała sztu­ka i sed­no warsz­ta­tów :)
  Dra­gon Dre­aming
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

  PRAKTYKA RETENCJI

  • Mie­rze­nie kon­tu­ru tere­nu z uży­ciem cyr­kla i niwe­la­to­ra.
  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

  PRAKTYKA UPRAWY

  • Kul­ki nasien­ne z gli­ny i roślin okry­wo­wych motyl­ko­wych.. Nie­in­wa­zyj­ne meto­dy upra­wy (Ben)
  • Przy­go­to­wy­wa­nie roz­sa­dy, nasio­na? (Joan­na)

  Warsz­ta­ty prak­tycz­ne

Jako pod­su­mo­wa­nie naszej prak­ty­ki i na pamiąt­kę warsz­ta­tów moż­na by zre­ali­zo­wać coś trwa­łe­go na przy­kład spi­ra­lę zio­ło­wą – pięk­na sym­bo­li­ka i jak rów­nież per­ma­kul­tu­ro­wa wie­lo­funk­cyj­ność. Ale to zale­ży od gospo­da­rzy (muszą przy­go­to­wać mate­riał na budo­wę: cegły albo kamie­nie).. 🍀

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

uak­tu­al­nia­ny
będą w nim prze­su­nię­cia i zmia­ny
czwar­tekzaczy­na­my oko­ło 13-tej posił­kiem i zapo­zna­niem w krę­gu
   wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty i w zasa­dy pro­jek­to­wa­nia per­ma (Ben)
   obchód gospo­dar­stwa i oko­li­cy (Ben, Joan­na)
   wstęp­ne mapo­wa­nie tere­nu (Ben)
   wstęp do nasien­nic­twa (Joan­na)
wie­czo­rem
 kola­cja o 19-tej, po kola­cji ogni­sko albo film


pią­tekzaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej, potem krąg
   wpro­wa­dze­nie w zasa­dy reten­cji i tro­ska o wodę (Ben)
   wpro­wa­dze­nie w upra­wę roślin i tro­ska o gle­bę (Joan­na)
 obiad o 13-tej
popo­łu­dniu
   prak­ty­ka reten­cji – mie­rze­nie kon­tu­ru (Ben)
   prak­ty­ka roz­sa­dy (Joan­na)
   wry­so­wy­wa­nie obie­gu wody w mapę (Ben)
   … (Joan­na)
wie­czo­rem
 kola­cja
   wpro­wa­dze­nie w Dra­gon Dre­aming


sobo­tazaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej, potem krąg
   pra­ce ręcz­ne – kul­ki nasien­ne albo spi­ra­la (Ben)
   wykład suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej (Joan­na)
 obiad o 13-tej
popo­łu­dniu
   sady, gil­die, i ogro­dy leśne (Ben)
   zasa­dy kom­po­sto­wa­nia i obieg mate­rii (Joan­na)
wie­czo­rem
 kola­cja
   wspól­na prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming


nie­dzie­lazaczy­na­my od śnia­da­nia o ósmej
   pro­jek­to­wa­nie eko­sys­te­mo­we­go gospo­dar­stwa
po obie­dzie
 pod­su­mo­wa­nie warsz­ta­tów i zamy­ka­ją­cy krąg oko­ło 15-tej


ZAKWATEROWANIE. Warsz­ta­ty pro­wa­dzi­my w róż­nych miej­scach, tak więc warun­ki rów­nież będą róż­ne. Cza­sem jest to wygo­da agro­tu­ry­stycz­ne­go gospo­dar­stwa, cza­sem wygo­da sto­do­ły, a cza­sem war­to mieć namiot. Zawsze dobrze mieć wła­sny śpi­wór. Infor­ma­cje na temat lokal­nych warun­ków będą publi­ko­wa­ne na wyda­rze­niach Fb i na stro­nach miejsc.

WYŻYWIENIE. Dla uła­twie­nia orga­ni­za­cji kuch­ni (i nie tyl­ko:) na warsz­ta­tach obo­wią­zu­je wege­ta­ria­nizm – jedze­nie pro­ste i zdro­we – ze wzglę­du na pro­mo­wa­ną przez nas poli­ty­kę suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, w mia­rę moż­li­wo­ści lokal­ne: z gospo­dar­stwa albo od sąsia­dów, lub z miej­sco­we­go tar­gu rol­no-spo­żyw­cze­go (nie z super­mar­ke­tu).
War­to mieć ze sobą suchy pro­wiant, np. muesli na wszel­ki wypa­dek, ale też z powo­dów die­te­tycz­nych.. Zdro­wa die­ta leży w kon­tek­ście warsz­ta­tów.


PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry, ini­cja­tor Mapy Per­ma­kul­tu­ry, Klu­bu Kosiarzy’18 oraz akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibra­cji; współ­za­ło­ży­ciel Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz Bio.

Joan­na Boj­czew­ska absol­went­ka Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go EUL, ini­cja­tor­ka Eko­po­let­ka, nauczy­ciel­ka w pra­cow­ni agro­eko­lo­gii Osa­dy Twór­ców 2018; współ­za­ło­ży­ciel­ka i ani­ma­tor­ka Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska.


CENA WARSZTATÓW: 600 zł.(ZASADY OPŁAT I FINANSOWANIA)
W celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji zalicz­ka w wyso­ko­ści 1/2 ceny.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Nie mamy jesz­cze usta­lo­nych ter­mi­nów (pro­po­zy­cje loka­li­za­cji na map­ce poni­żej), ale przyj­mu­je­my już zgło­sze­nia uczest­nic­twa – oso­bom zare­je­stro­wa­nym będą wysy­ła­ne infor­ma­cje w mia­rę roz­wo­ju sytu­acji 🍀

Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi warsz­ta­tów i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje.

(for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)


ZGŁOSZENIE GOSPODARSTWA
Szu­ka­my dobrych miejsc we wszyst­kich zakąt­kach Pol­ski z moż­li­wo­ścią zakwa­te­ro­wa­nia i wykar­mie­nia 12 osób. Jeśli pro­wa­dzisz gospo­dar­stwo, w któ­rym moż­na zor­ga­ni­zo­wać warsz­ta­ty..
..pro­si­my o infor­ma­cje.

perma_mapa_polski_logo

Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu 🍀


🍀 PROPOZYCJE LOKALIZACJI WARSZTATÓW


Masz pyta­nie? Napisz!

Komentarz

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA


  Cena jest suge­ro­wa­na, ozna­cza to, że są prze­wi­dzia­ne zniż­ki, ale zale­żą od miej­sca i cza­su, i będą uzgad­nia­ne indy­wi­du­al­nie 🍀 Zasa­da ceny suge­ro­wa­nej dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę, tzn: jeśli w oce­nie uczestniczki/ka 600 zł to za mało, bo warsz­ta­ty oka­żą się bar­dziej war­to­ścio­we, orga­ni­za­to­rzy nie będą zgła­szać sprze­ci­wu i przyj­mą wię­cej.

  Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­tach pro­szo­ne będą o dat­ki za posił­ki, noc­le­gi, zaan­ga­żo­wa­nie.. Proś­ba wahać się będzie w zależ­no­ści od sytu­acji i miej­sca 🍀

  Podział kasy wyglą­da nastę­pu­ją­co: na pokry­cie ponie­sio­nych kosz­tów 1/4 dosta­ją gospo­dar­stwa, po 1/4 obo­je pro­wa­dzą­cy, a za orga­ni­za­cję wyda­rze­nia pozo­sta­łą 1/4 zacho­wu­je PermaKultura.Edu ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta w podat­kach 🍀

  Cały dochód PermaKultura.Edu prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

  powrót

Dodaj komentarz