Warsztaty zachowywania starych odmian 2019 warsztaty „szczepienia” drzew

To było wiel­kie wyda­rze­nie edu­ka­cyj­ne.. W mar­cu i kwiet­niu 2019 roku doby­ło się 13 warsz­ta­tów na 12-tu gospo­dar­stwach (patrz loka­li­za­cje), w któ­rych wzię­ło udział chy­ba 250 osób.. Wszyst­ko dla pod­nie­sie­nia bio­róż­no­rod­no­ści i roz­mno­że­nia sta­rych odmian!!

Warsz­ta­ty były jed­no­dnio­we, odby­wa­ły się week­en­do­wo (sobo­ta, nie­dzie­la), tema­tem głów­nym było „szcze­pie­nie” drze­wek, czy­li jed­na z metod zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych, ale omó­wio­ne zosta­ły przy oka­zji inne meto­dy i spo­so­by roz­mna­ża­nia roślin, gene­ra­tyw­ne (płcio­we) i wege­ta­tyw­ne („klo­no­wa­nia”). Na warsz­ta­tach ćwi­czy­li­śmy prak­ty­kę szcze­pie­nia na sto­so­wa­nie, były zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki). Uczest­ni­czy wyje­cha­li z warsz­ta­tów z wła­sno­ręcz­nie zaszcze­pio­ny­mi drzewkami..

PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry, ini­cja­tor Mapy Per­ma­kul­tu­ry, Klu­bu Kosiarzy’18 oraz akcji Gra­my Wodzie – Rusza Fala Dobrej Wibra­cji; współ­za­ło­ży­ciel Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz Bio.LOKALIZACJEMAPA ↓

  Bio_Arka2 mar­ca
  Adres: Gaje­wo 54a, 64–700 Czarnków
  Link na wyda­rze­nie Fb


  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Agniesz­ka Ignaczuk
  2. Marek Ignaczuk
  3. Mar­ta Dominikowska
  4. Agniesz­ka Maciejewska
  5. Marek Peda
  6. Mar­ce­li Kwaśniewski
  7. Halszka
  8. Seba­stian Zieliński
  9. Agniesz­ka Kluza
  10. Jacek Winckiewicz
  11. Joan­na Łogłoza
  12. Anna Łogłoza
  13. Piotr Marciniak
  14. Emil Lehwark
  15. Iwet­ta Kaczmarek

  Pasie­ka Darz Ul3 mar­ca
  Adres: Trzu­sko­łoń 64, 62–220 Trzuskołoń
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. 2. Joan­na Wenska + dru­ga osoba
  3. Szy­mon Sikora
  4. Kata­rzy­na Klich
  5. Mar­ta Kulczyńska
  6. Bar­tło­miej Lindner
  7. Moni­ka Klimek
  8. Bar­tosz Chlebowski
  9. Tomasz Pobiedziński
  10. Patryk Soro­czyń­ski
  11. Rita Sziłajtis-Obiegło
  12. Susan­na Aalto
  13. Janek
  14. Ewa Wiśniew­ska
  15. 16. Joan­na Rataj­czyk + dru­ga osoba
  17. Maciej Sucholas

  Owo­co­wy Raj – Pra­ce Duże9 mar­ca
  Adres: 05–504 Pra­ce Duże, ul. Główna..
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Kata­rzy­na Pac-Raszewska
  2. Elż­bie­ta Kubajek
  3. Daniel Kęska
  4. Magda
  5. Anto­ni­na Zalewska
  6. Michał Śpiewak
  7. Domi­nik Siwek
  8. Lidia Zielińska
  9. Justy­na Karska
  10. Karo­li­na Bubetty-Kopeć
  11. Fla­vio Anusz
  12. Ali­cja Gach
  13. Grze­gorz Strutyński
  14. Lena Klaudel

  Kru­py – Pra­cow­nia Natu­ry10 mar­ca
  Adres: Kru­py 22, 21–140 Krupy
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Jaro­sław Woliński
  2. Anna Cygan
  3. Doro­ta Poniatowska-Mańka
  4. Iwo­na Zielińska-Buta
  5. Agniesz­ka Żółkowska
  6. Adam Żółkowski
  7. Grze­gorz Kwiatek
  8. Eli­za Pielacha
  9. Marek Poli­chań­czuk
  10. Kata­rzy­na Przytuła
  11. Mar­ty­na Próchniak
  12. Grze­gorz Hawryło
  13. Mał­go­rza­ta Sudoł
  14. Wacław Piedel
  15. Moni­ka Białek
  16. Mar­cin Wygocki
  17. Miko­łaj Maciejewski
  18. Ane­ta Habzda

  Śred­niak16 mar­ca
  Adres: 34–460 Szczawnica
  Link na wyda­rze­nie Fb


  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Tomasz Wietrzyk
  2. Woj­ciech Kupczak
  3. Aga­ta Adamus
  4. Zenon Adamus
  5. Anna Kupczak
  6. Ali­cja Sołtys
  7. Boże­na Tobiasz
  8. Mał­go­rza­ta Multan
  9. Moni­ka Simpson
  10. Scott Simpson
  11. Mar­ta Mirynowska
  12. Kata­rzy­na Blitek
  13. Miro­sła­wa Chęcińska
  14. Krzysz­tof Knapczyk *
  15. Arek Stręk
  16. Maciej Wierzchowski
  17. Joan­na Albin
  18. Darek Szybka
  19. 20. Moni­ka Radoń + dru­ga osoba
  21. Piotr Marciszuk
  22. Doro­ta Kunz *

  Gospo­dar­stwo Gar­tex17 mar­ca
  Adres: Gaj ul. Myśle­nic­ka 15 – 3 km od gra­nic Krakowa
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Kata­rzy­na Zdeb
  2. Mał­go­rza­ta Kisiel-Dorohinicka
  3. Ali­cja Seweryn
  4. Halsz­ka Gasińska
  5. Leszek Gasiński
  6. Moni­ka Moeller
  7. Robert Janik **
  8. Kry­stian Walocha
  9. Krzysz­tof Burzmiński
  10. Łukasz Sokołowski
  11. Kata­rzy­na Wileńska
  12. Danu­ta Pilarczyk
  13. Mał­go­rza­ta Witczak
  14. Mar­ta Trojan
  15. Alek­san­dra Kaczmarek
  16. Michał Czarnecki
  17. Aga­ta Woźniczka
  18. Agniesz­ka Wysocka
  19. Kry­stian Palichleb
  20. 21. Agniesz­ka Hara­zin + dru­ga osoba


  Wer­stok – Dom Dobry23 mar­ca
  Adres: Wer­stok 30 D, 17–204 Dubi­cze Cerkiewne
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Elż­bie­ta Zimnoch
  2. Miro­sław Jakoniuk
  3. Anna Smyk-Kojło
  4. Joan­na Jacel
  5. Mał­go­rza­ta Koszowska
  6. Agniesz­ka Żmijewska
  7. Ryszard Biliński
  8. Tomasz Zymer
  9. Mario­la Ziomek
  10. Mag­da­le­na Magdziarz
  11. Joan­na Kovacs
  12. Kry­sty­na Skiepko-Wasiak
  13. Roman Wnuk
  14. 15. Bar­ba­ra Cio­sek + dru­ga osoba
  16. Mag­da­le­na Murat-Gromada
  17. 18. Joan­na Łapiń­ska + dru­ga osoba
  19. Lud­mi­ła Bogalska
  20. Kata­rzy­na Czurak

  Na Kar­cza­ku24 mar­ca
  Adres: Nowa Wieś 133 – kolo­nia Kar­czak, 19–104 Trzcianne
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Adrian­na Dobrzań­ska Dudkowska
  2. Robert Dudkowski
  3. Agniesz­ka Prymaka
  4. Ewa Wrażeń
  5. Alek­san­dra Pluta
  6. Bogu­mi­ła Zdanowicz
  7. Joan­na Pogońska
  8. Michał Demski
  9. Mał­go­rza­ta Meller
  10. Moni­ka Sameisky
  11. Patry­cja Bukalska
  12. Win­cen­ty Sosna
  13. Agniesz­ka Piłat
  14. Kata­rzy­na Olkowska
  15. Mar­ta Bajko
  16. Jakubowski
  17. Danu­ta Vargas
  18. 19. Urszu­la Zie­liń­ska + dru­ga osoba


  Aka­de­mia Sie­dli­ska pod Lipa­mi30 mar­ca
  Adres: 82–310 Elbląg gmina
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Syl­wa­na Jankuniec-Szmit
  2. Artur Gronek
  3. Ewa Gołaszewska
  4. Moni­ka Górska
  5. 6. Kata­rzy­na Sta­siuk + dru­ga osoba
  7. Kata­rzy­na Leichteris
  8. Agniesz­ka Markiel
  9. Alek­san­dra Cacha
  10. Rafał Janik
  11. Anna Kraińska
  12. Aga­ta Złotowska
  13. Mar­ta Plichta
  14. Ludwik Braczko
  15. Kata­rzy­na Bujna
  16. Joan­na Paniec
  17. Paweł Paniec
  18. Doro­ta Pozorska
  19. Danu­ta Zbroszczyk
  20. Mag­da Kalinowska

  Dom Orga­nicz­ny31 mar­ca
  Adres: Smo­lar­nia 43, 96–315 Wiskitki
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Mał­go­rza­ta Niewiadomska
  2. Łukasz Owczarek
  3. Grze­gorz Strutyński
  4. Kac­per Puchalski *
  5. Mał­go­rza­ta Zielińska
  6. Mał­go­rza­ta Gal
  7. Mariusz Orliński
  8. Joan­na Piasek
  9. 10. Tomasz Chaj­ko + dru­ga osoba
  11. Kata­rzy­na Gajewska
  12. 13. Anna Książ­kie­wicz-Bry­ła + dru­ga osoba
  14. Patry­cja Woźniak
  15. 16. Mał­go­rza­ta Zie­liń­ska-Paw­lak + dru­ga osoba

  Eko­mu­zeum Tkac­twa i Bar­wie­nia Natu­ral­ne­go5 kwiet­nia
  Adres: Chro­śni­ca 68


  Far­ma Mar­ty­ni­ka6 kwiet­nia
  Adres: Jaro­szów­ka 59, 59–225 Chojnów
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Kami­la Bicz
  2. Jaro­sław Pawlak
  3. Agniesz­ka Izbińska
  4. Krzysz­tof Flis
  5. Dariusz Kusz
  6. Rena­ta Rumianowska
  7. Syl­wia Siemienowicz
  8. Piotr Siemienowicz
  9. 10. Mał­go­rza­ta Zie­liń­ska + Przemek
  11. Doro­ta Majlich *
  12. Aga­ta Pawlik
  13. Paweł Węgłowski
  14. Krzysz­tof Szokalski
  15. Wie­sław Mądry
  16. Eliasz Matuła
  17. Ewa Librowska
  18. Jędrzej Maciuk
  19. Edy­ta Tracz-Fior
  20. Paweł Jersak

  Far­ma Mar­ty­ni­ka7 kwiet­nia
  Adres: Jaro­szów­ka 59, 59–225 Chojnów
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. 2. 3. Elż­bie­ta Łycz­ko + dwie osoby
  4. Moni­ka Majewska
  5. Adam Mizera
  6. Miro­sław Jaskólski
  7. Kama Pawelska
  8. Mał­go­rza­ta Listwan
  9. Piotr Chmielewski
  10. Marek Wróbel
  11. Joan­na Bis
  12. Mag­da­le­na Górska **
  13. Mar­ta Dzierewianko
  14. Kasia Leszczyńska-Suwała
  15. Marian Bis
  16. Mar­ta Kistela
  17. Agniesz­ka Tomala
  18. Mał­go­rza­ta Pankowska
  19. Prze­my­sław Jabłoński *
  20. Tomasz Badura
  21. Agnieszka
  22. Irek Rychliński


perma_mapa_polski_logo

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu 🌿

Komentarze

 1. ZRAZY (SZCZEPY)
  (gałąz­ki odmian do zaszczepienia)

  Permakultura.Edu zapew­nia na warsz­ta­ty zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki).

  Jeże­li chce­cie zaszcze­pić na warsz­ta­tach drzew­ka wła­sny­mi odmia­na­mi, pamię­taj­cie: zra­zy, żeby się przy­ję­ły, muszą być w odpo­wied­nim sta­nie i for­mie, tzn. powin­ny to być pędy jed­no­rocz­ne tzw. wil­ki, oraz powin­ny być pobra­ne z drze­wa zanim ruszą soki, czy­li w sta­nie peł­ne­go zimo­we­go uśpie­nia (moż­na już w stycz­niu), a potem odpo­wied­nio prze­cho­wa­ne (w chłod­nym i ciem­nym miejscu).

  powrót

 2. PODKŁADKI
  (tzw. dzicz­ki czy­li mło­de drzew­ka, na któ­rych będzie­my szcze­pić „sta­re”, dobre odmiany)

  jabłon­ki:
    pod­kład­ka kar­ło­wa M9
    i śred­nio rosną­ce M26P14

  gru­sze:
    gru­sza kau­ka­ska (siew­ka nor­mal­nie rosnąca)
    i pigwa (pod sła­bo rosną­ce drzewka)

  śli­wy (more­le, brzoskwinie):
    szcze­pio­ne będą na siew­ce ałyczy

  cze­re­śnie i wiśnie:
    na siew­ce cze­re­śni ptasiej

  powrót

 3. RABAT NA NARZĘDZIA W SKLEPIE UPRAWIAJ.PL
  Uczest­ni­cy i uczest­nicz­ki Warsz­ta­tów zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian po wpła­cie na kon­to otrzy­ma­ją kupon raba­to­wy 7% zniż­ki na zakup narzę­dzi w skle­pie uprawiaj.pl.

  1. mam drew­nia­ny dom w Pusz­czy Boli­mow­skiej, oko­li­ce War­sza­wy 60km, Pry­wat­nie znam Panią Mar­tę Dziu­biak któ­ra w ogro­dzie w Powsi­nie przez lata zaj­mo­wa­ła się zacho­wa­niem sta­rych odmian w Pol­sce. Zapraszam ;)

   1. mamy już dzie­sięć loka­li­za­cji, a cza­su nie­wie­le.. ale może coś wypad­nie. w kontakcie.

 4. War­sza­wa koniecznie !
  Do koń­ca mar­ca koniecznie !
  Muszę ura­to­wać Grabsz­ty­ny, któ­re u moje­go sąsia­da prze­trwałt cudem ale są już baaaar­dzo stare

 5. Cze­mu niby „sło­wo szcze­pie­nie sta­ło się ostat­nio na tyle kon­tro­wer­syj­ne”? Nie obser­wu­ję tego

 6. Kie­dy odbę­dą się warsz­ta­ty w loka­li­za­cji Aka­de­mia Sie­dli­ska pod Lipami?

 7. Ben, czy była­by moż­li­wość zaku­pu pod­ręcz­ni­ka Ogro­dy Gaji na warsztatach?

 8. Dzień dobry,
  a uda­ło by się w przy­szłym roku zor­ga­ni­zo­wać coś w Lublinie?
  Pozdrawiam
  Mał­go­rza­ta Małocha

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL