Warsztaty zachowywania starych odmian warsztaty „szczepienia“ drzew

W tra­dy­cyj­nym żar­go­nie ogrod­ni­czym powie­dzie­li­by­śmy po pro­stu: warsz­ta­ty szcze­pie­nia jed­nak sło­wo szcze­pie­nie sta­ło się ostat­nio na tyle kon­tro­wer­syj­ne, że zde­cy­do­wa­li­śmy nasze zaję­cia nazwać Warsz­ta­ta­mi zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian :) przede wszyst­kim drzew owo­co­wych, ale rów­nież innych roślin i nie tyl­ko sta­rych.. Nie­któ­re nowe eko­lo­gicz­ne odmia­ny są rów­nie dobre, a czę­sto lep­sze od tych legen­dar­nych na przy­kład Kosz­te­li :)

KIEDYGDZIE: Warsz­ta­ty odbę­dą się wcze­sną wio­sną 2019 roku, koń­cem mar­ca tuż przed okre­sem wege­ta­cji, by „zaszcze­pio­ne“ drzew­ka mogły się przy­jąć w ogro­dach :) – dokład­ne ter­mi­ny w mia­rę usta­la­nia miejsc warsz­ta­tów.. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wać tygo­dnio­wy objazd po Pol­sce (Kra­ków, Lublin, War­sza­wa, Poznań, Wro­cław?) po dobrych miej­scach nie­ko­niecz­nie w mia­stach.

COJAK: Na warsz­ta­tach nauczy­my się i poćwi­czy­my „szcze­pie­nie“ drze­wek, czy­li jed­ną z metod zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych. Dowie­my się przy oka­zji o innych meto­dach i spo­so­bach roz­mna­ża­nia roślin, gene­ra­tyw­nych (płcio­wych) i wege­ta­tyw­nych („klo­no­wań“).

CZAS: Warsz­ta­ty jed­no­dnio­we

CENA: 100 zł (dla sta­łych uczestniczek/uczestników Perma.Edu zniż­ka 25%)
W cenie warsz­ta­tów drzew­ka zaszcze­pio­ne w trak­cie, wła­sno­ręcz­nie, na jed­no­rocz­nych dziczkach 1)↓ – zaszcze­pio­ne eko­lo­gicz­ny­mi odmia­na­mi.


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Na razie nie mamy usta­lo­nych dokład­nych ter­mi­nów i do koń­ca potwier­dzo­nych miejsc (pro­po­zy­cje poni­żej), ale przyj­mu­je­my już zgło­sze­nia uczest­nic­twa – tra­fią tym­cza­sem „do pocze­kal­ni“, skąd oso­bom zare­je­stro­wa­nym będą wysy­ła­ne szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w mia­rę roz­wo­ju sytu­acji :)

(for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kurs@permakultura.edu.pl)

Zapo­zna­łæm sięzasa­da­mi warsz­ta­tów i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
Chcę otrzy­my­wać dal­sze infor­ma­cje.


ZGŁOSZENIE MIEJSCA
Szu­ka­my dobrych miejsc we wszyst­kich zakąt­kach Pol­ski z moż­li­wo­ścią prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów dla 12 osób :) mile widzia­ny ogród i kil­ka sta­rych drzew owo­co­wych..
..pro­si­my o kon­takt.

perma_mapa_polski_logo

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


PROPOZYCJE LOKALIZACJI WARSZTATÓW :-)


Masz pyta­nie? Napisz!

   [ + ]

1. średnio i sła­bo rosną­cych

Komentarze

Dodaj komentarz