Warsztaty zachowywania starych odmian 2020 warsztaty „szczepienia” drzew

Nowa seria 1)↓ warsz­ta­tów zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian, bio­róż­no­rod­no­ści w ogro­dzie albo w tra­dy­cyj­nym żar­go­nie ogrod­ni­czym po pro­stu: szcze­pie­nia drzew przede wszyst­kim owo­co­wych, ale rów­nież krze­wów i innych roślin nie tyl­ko sta­rych.. Wobec nad­cho­dzą­cych zmian kli­ma­tu, nie­któ­re nowe, odpor­ne odmia­ny z Połu­dnia 2)↓ są rów­nie dobre, a czę­sto lep­sze od tych legen­dar­nych na przy­kład Kosz­te­li ↓ Zobacz jak było zeszłą wio­sną.

COJAK: Na warsz­ta­tach nauczy­my się i poćwi­czy­my „szcze­pie­nie” drze­wek, czy­li jed­ną z metod zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian drzew owo­co­wych. Dowie­my się przy oka­zji o innych meto­dach i spo­so­bach roz­mna­ża­nia roślin, gene­ra­tyw­nych (płcio­wych) i wege­ta­tyw­nych („klo­no­wań”). Na warsz­ta­tach zapew­nia­my zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki) oraz potrzeb­ne narzę­dzia (seka­to­ry i noży­ki). Na warsz­ta­ty zale­ca­ne wygod­ne (skó­rza­ne) ręka­wicz­ki ochron­ne; ina­czej będą potrzeb­ne pla­stry (BHP:)

KIEDYGDZIE: Warsz­ta­ty odby­wać się będą week­en­do­wo co sobo­tę, począw­szy od 7‑go mar­ca 2020 roku 3)↓, jak zwy­kle w sys­te­mie objaz­do­wym na wybra­nych gospo­dar­stwach w Pol­sce – miej­sca jesz­cze nie usta­lo­ne, ale zna­my już ter­mi­ny:

29 lute­go o 18-tej 4)↓ odbę­dzie się webi­nar wpro­wa­dza­ją­cy w szcze­gó­ły zagad­nie­nia i w szer­szy, eko­sys­te­mo­wy wymiar; tydzień póź­niej, 7‑go mar­ca rusza pla­no­wa­na seria warsztatów.

TERMINYMIEJSCA WARSZTATÓW:

  Osa­da Młyń­ska Roz­to­ka7 mar­ca
  Adres: Roz­to­ka-Brze­zi­ny 105, Rożnów
  Link na wyda­rze­nie Fb

  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Łukasz Dyląg *
  2. Oli­wia Brzuszczak
  3. Nata­lia Starzyk
  4. Michał Winiarski
  5. Moni­ka Matl *
  6. Boże­na Bartoś *
  7. Wik­tor Polak
  8. Woj­ciech Matoga
  9. Daria Truszel
  10. Mar­cin Truszel
  11. Robert Wary­kie­wicz
  12. Mar­ta Warykiewicz
  13. Darek Szpak
  14. Tomasz Grzybczyk
  15. Nata­lia Kwiecińska
  16. Michał Mytych
  17. Mate­usz Terlikowski **
  18. Anna Niedziela
  19. Kata­rzy­na Wrona
  20. Jack

  Far­ma Mar­ty­ni­ka14 mar­ca oraz 15 mar­ca
  Na Far­mie Mar­ty­ni­ka moż­na prze­no­co­wać za dodat­ko­wą opła­tą.
  Adres: Jaro­szów­ka 59, 59–225 Chojnów

  Warsz­ta­ty 14 mar­ca – sobo­ta (brak miejsc)
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Kry­stian Stempek
  2. Karo­li­na Miara
  3. Mar­ta Wojtysiak
  4. Moni­ka Majewska-Rudiak
  5. Michał Sanec­ki
  6. Piotr Bojaś
  7. Anna Majew­ska *
  8. Dariusz Cie­siel­ski
  9. Piotr Micygiewicz
  10. Beata Lubecka
  11. Mar­cin Cieliczka
  12. Mar­ta Kolasińska
  13. Beata Orzechowska
  14. Igor Chodań
  15. Anna Gajew­ska
  16. Euge­niusz Studziński **
  17. Olga Kanec­ka
  18. Anna Stil­ler
  19. Mag­da­le­na Kormańska
  20. Zofia Stecka
  21. Arka­diusz Sumisławski
  22. Iza­be­la Ignasiak
  23. Mar­ce­li Maniak

  Warsz­ta­ty 15 mar­ca – niedziela
  Link na wyda­rze­nie Fb
  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Szy­mon Celmer
  2. Prze­mek Jermaczek
  3. Marze­na Rybka 
  4. Woj­ciech Rybka
  5. Prze­my­sław Jasiniok
  6. Aga­ta Strzelczyk
  7. Kata­rzy­na Głowinkowska
  8. Jerzy Twa­róg
  9. Inga Schorowska
  10. Ewa Gicze­la Szmaj
  11. Irek Bakowski
  12. Michał Piszczała
  13. Piotr Sobótka
  14. Miro­sław Jaskólski
  15. Mał­go­rza­ta Kowzan
  16. Sta­ni­sła­wa Rudzik
  17. Bog­dan Harasim
  18. Kazi­mierz Garguliński
  19. Justy­na Halama

  Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdro­je­wo21 mar­ca
  Adres: Zdro­je­wo 49, Nowe
  Link na wyda­rze­nie Fb

  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Anna Zyśk
  2. Chris Bul­zac­ki
  3. Krzysz­tof Sztukowski
  4. Michał Kowalik **
  5. Lucjan­na Mionskowska
  6. Kami­la Dziemiańczuk
  7. Moni­ka Hausman-Pniewska
  8. Joan­na Moniewska
  9. Ludwik Braczko
  10. Jeanet­te Knibba
  11. Woj­ciech Zieliński
  12. Karo­li­na Subkowska
  13. Jakub Nobis
  14. Anna Zaga­ła
  15. Jerzy Cichowicz **
  16. Kata­rzy­na Szafran-Baumgartner
  17. Łukash Antkowiak
  18. Mariusz Lewan­dow­ski

  Gospo­dar­stwo Szym­czak Sad28 mar­ca (odwo­ła­ne)
  Adres: Michrów 30, 05–652 Pnie­wy (25 km od War­sza­wy w stro­nę Grójca)
  Link na wyda­rze­nie Fb

  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Mał­go­rza­ta Feder-Żukowska
  2. Artur Bielecki
  3. Agniesz­ka Chołuj
  4. Alek­san­dra Ślińska-Tarasiuk
  5. Ewe­li­na Królicka
  6. Agniesz­ka Dąbrowska
  7. Joan­na Salwicka
  8. Adam Salwicki
  9. Bar­ba­ra Szymańska
  10. Juli­ta Serzysko
  11. Ewa Woj­cie­chow­ska
  12. Łukasz Cuprzyński
  13. Sła­wo­mir Pełkowski
  14. Mar­ta Habzda
  15. Krzysz­tof Moczek
  16. Edy­ta Konopka
  17. Mag­da­le­na Goworek
  18. Vytau­tas Kriauciunas
  19. Juliusz Kublik
  20. Olga Rodak

  Owo­co­wy Raj – Pra­ce Duże29 mar­ca (odwo­ła­ne)
  Adres: 05–504 Pra­ce Duże, ul. Główna..
  Link na wyda­rze­nie Fb

  Lista potwier­dzo­nej obecności 🌿
  1. Joan­na Egit-Pużyńska
  2. Miron Liberadzki
  3. Miro­sła­wa Chęcińska
  4. Zofia Romańska
  5. Ostap Nożak
  6. Krzysz­tof Dębowski
  7. Daniel Chrząstek **
  8. Grze­gorz Szymczyk
  9. Mał­go­rza­ta Plichta
  10. Piotr Macieja
  11. Łukasz Skop
  12. Anna Jazdzyk
  13. Karo­li­na Prokocka
  14. Daniel Kaminski
  15. Boh­dan Stankiewicz
  16. Anna Druzd

PROGRAM: Warsz­ta­ty jednodniowe.
Zaczy­na­my o 10-tej, zapo­zna­niem i przy­po­mnie­niem czę­ści teo­re­tycz­nej 5)↓ po czy przy­stę­pu­je­my do prak­ty­ki.. o trzy­na­stej godzin­na prze­rwa na cie­pły posi­łek, po któ­rym kon­ty­nu­uje­my prak­ty­kę. Koń­czy­my oko­ło 17-tej.

CENA: 200 zł                        [zasady opłat]
W cenie warsz­ta­tów drzew­ka (5 szt. zaszcze­pio­ne wła­sno­ręcz­nie eko­lo­gicz­ny­mi odmia­na­mi do upra­wy w ogro­dzie lub na bal­ko­nie w doni­cy) oraz domo­wy posi­łek.

PROWADZĄCY: Ben Lazar wędrow­ny nauczy­ciel i ani­ma­tor per­ma­kul­tu­ry, ini­cja­tor Mapy Per­ma­kul­tu­ry, Klu­bu Kosiarzy’18 oraz współ­za­ło­ży­ciel Ruchu Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska; wię­cej patrz Bio.


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Jeste­śmy w trak­cie usta­la­nia miejsc. Pro­si­my o zgła­sza­nie zain­te­re­so­wa­nia – ilość warsz­ta­tów zale­ży od ilo­ści chęt­nych – oso­bom zare­je­stro­wa­nym będą wysy­ła­ne infor­ma­cje na poda­ne­go w for­mu­la­rzu maila :)


ZGŁOSZENIE MIEJSCA
Szu­ka­my atrak­cyj­nych gospo­darstw z moż­li­wo­ścią prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów dla oko­ło 20 osób, w tym posi­łek :) mile widzia­ny ogród i kil­ka sta­rych drzew owocowych..
..pro­si­my o kon­takt.

perma_mapa_polski_logo

Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian są czę­ścią pro­jek­tu sie­cio­wa­nia i mapo­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Zapra­sza­my do udzia­łu! Łącz­my się na mapie, ale też w realu :)


Zapra­sza­my na webi­na­ro­wy wstęp do praktyki
29-go lute­go (sobo­ta) godz. 18-ta.. Uczestnicy/uczestniczki webi­na­ru 10% zniż­ki na warsztaty!!
Wię­cej info na wyda­rze­niu Fb lub na stro­nie

Refe­ren­ces
1 po ubie­gło­rocz­nych, uda­nych 13-tu wydarzeniach
2 na przy­kład z Czech
3 musi­my zakoń­czyć przed star­tem wege­ta­cji (zanim ruszą soki), by szcze­pie­nia się przyjęły 🌿
4 pierw­sza prób­na emi­sja odby­ła się 8 lutego
5 patrz: webi­nar

Komentarze

 1. ZRAZY (SZCZEPY)
  (gałąz­ki odmian do zaszczepienia)

  Permakultura.Edu zapew­nia na warsz­ta­ty zra­zy dobrych odmian, tak samo jak pod­kład­ki (dzicz­ki).

  Jeże­li chce­cie zaszcze­pić na warsz­ta­tach drzew­ka wła­sny­mi odmia­na­mi, pamię­taj­cie: zra­zy, żeby się przy­ję­ły, muszą być w odpo­wied­nim sta­nie i for­mie, tzn. powin­ny to być pędy jed­no­rocz­ne tzw. wil­ki, oraz powin­ny być pobra­ne z drze­wa zanim ruszą soki, czy­li w sta­nie peł­ne­go zimo­we­go uśpie­nia (moż­na już w stycz­niu), a potem odpo­wied­nio prze­cho­wa­ne (w chłod­nym i ciem­nym miejscu).

  powrót

 2. BHP
  Na warsz­ta­tach pra­cu­je­my bar­dzo ostry­mi narzę­dzia­mi – noże do szcze­pień są jak brzy­twy! Zapi­su­jąc się na warsz­ta­ty nale­ży mieć to na uwa­dze i zabrać ze sobą wygod­ne ręka­wicz­ki ochron­ne (skó­rza­ne).
   Albo moż­na w zamian pro­fi­lak­tycz­nie przy­nieść ze sobą pla­stry (w rol­ce i z gazą) – owi­ja­my nimi i zabez­pie­cza­my pal­ce szcze­gól­nie nara­żo­ne na skaleczenie.

  powrót

 3. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA
  _________________________________
  Cena warsz­ta­tów wyno­si 200 zł.
  W celu rezer­wa­cji miej­sca pro­si­my o zalicz­kę 100 zł (jest to zalicz­ka bez­zwrot­na, płat­na na kon­to poda­ne po zgło­sze­niu). Resz­ta na warsz­ta­tach. Moż­na też wpła­cić z góry całość na konto 🍀

  Podział przy­cho­du:
  • Gospo­da­rze dosta­ją 50 zł od każ­de­go, każ­dej uczetnika/czki na pokry­cie ponie­sio­nych kosz­tów, na posił­ki i co tam jeszcze..
  • 50 zł idzie na mate­riał szkół­kar­ski (zra­zy i podkładki).
  • pozo­sta­łe 100 zł dla pro­wa­dzą­ce­go i PermaKultura.Edu.
  ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta w podatkach 🍀

  Cały dochód PermaKultura.Edu prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej.

  powrót

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL