(Polski) Kurs permakultury’18 społecznościowe webinaria projektowe

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Poli­sh.

Komentarze

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  NA ŻYWO WEBINAR DOSTĘPNY ZA DARMO
  CO NIE ZNACZY ŻE REZYGNUJEMYCENY :)


  CENA WSPARCIA + MATERIAŁY EKSTRA: PAKIET 100 zł (w pakie­cie: nagra­nia wszyst­ki­ch, pię­ciu webi­na­rów plus seria wideo Wykła­dów Per­ma­kul­tu­ry (eks­tra mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne posze­rza­ją­ce oma­wia­ną na webi­na­ra­ch tema­ty­kę). Suge­ru­je­my dobro­wol­nym uczest­nicz­kom i uczest­ni­kom wyku­pie­nie pakie­tu na rze­cz wspar­cia naszej ini­cja­ty­wy krze­wie­nia per­ma­kul­tu­ry :)

  CENA WSPARCIA ZA JEDEN WEBINAR: 20 zł (tyl­ko nagra­nie webi­na­ru, bez wideo kur­su).

  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rze­cz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

Leave a Reply