(Polski) Warsztaty Permakultury’18 na terenie Polski :) wybrane siedliska.. Urodzajnia na Średniówce, Centrum Makrobiotyczne Akama, Rebel Garden w Brzezinkach i Jabłonka na Podkarpaciu..

Sor­ry, this entry is only ava­ila­ble in Polish.

Komentarze

 1. ZASADY OPŁAT i FINANSOWANIA

  Cena WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO, jak zwy­kle w szko­le Permakultura.Edu.PL, jest suge­ro­wa­na i wyno­si 400 zł.

  Cena suge­ro­wa­na ozna­cza, że są prze­wi­dzia­ne zniż­ki, ale to zale­ży od miej­sca i cza­su, i będzie uzgad­nia­ne indy­wi­du­al­nie :) Zasa­da suge­ro­wa­nej ceny dzia­ła rów­nież w dru­gą stro­nę, tzn: jeśli w oce­nie uczestniczki/ka 400 zł to za mało, bo warsz­ta­ty oka­żą się bar­dziej war­to­ścio­we, orga­ni­za­to­rzy nie będą zgła­szać sprze­ci­wu i chęt­nie przyj­mą wię­cej :)

  Oso­by, któ­re zde­cy­du­ją się wziąć udział w warsz­ta­tach będą pro­szo­ne o prze­sła­nie z wyprze­dze­niem zalicz­ki w celu potwier­dze­nia rezer­wa­cji w wyso­ko­ści 1/2 ceny (tzn. 200 zł) na kon­to poda­ne w mailu otrzy­ma­nym po zgło­sze­niu.

  Oso­by towa­rzy­szą­ce nie bio­rą­ce udzia­łu w warsz­ta­tach pro­szo­ne będą o dat­ki za posił­ki, noc­le­gi, zaan­ga­żo­wa­nie.. Proś­ba wahać się będzie w zależ­no­ści od sytu­acji i miej­sca :)

  Podział kasy wyglą­da nastę­pu­ją­co: w zależ­no­ści od ponie­sio­nych kosz­tów mniej wię­cej jed­ną trze­cią dosta­ją gospo­dar­stwa :) ..oczy­wi­ście swo­ją część dosta­je rów­nież Rzecz­po­spo­li­ta.

  Cały dochód szko­ły Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej..

 2. ZAPROSZENI GOŚCIE na warsz­ta­tach w zeszłym sezo­nie poja­wia­ły się w zależ­no­ści od miej­sca róż­ne zna­mie­ni­te spe­cja­list­ki i zna­ni fachow­cy: Kasia Don­ner spe­cja­list­ka od Czu­cia Zie­mi, Robert Palu­siń­ski od Dra­gon Dre­aming, Joan­na Boj­czew­ska od upra­wy roślin i agro­eko­lo­gii, Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma) archi­tekt­ka spe­cja­list­ka od budow­nic­twa natu­ral­ne­go, Woj­ciech Gór­ny od pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go i Julia Gmo­siń­ska od agro­jo­gi :)

  W tym sezo­nie też będzie­my zapra­szać gości w celu uroz­ma­ice­nia i pod­nie­sie­nia war­to­ści warsz­ta­tów..

  Kto, kie­dy i gdzie wkrót­ce w uak­tal­nie­niach do poszcze­gól­nych warsz­ta­tów.

 3. HARMONOGRAM DZIENNY ZAJĘĆ :)
  będą w nim prze­su­nię­cia i zmia­ny w zależ­no­ści od pogo­dy..


  czwar­tek
  do połu­dnia:
    zjazd. zaczy­na­my o 13-tej roz­pa­le­niem pod kocioł­kiem :)
  14-ta, 15-ta:
    1. zapo­zna­nie w krę­gu uczest­ni­ków
    2. wpro­wa­dze­nie w warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go
    3. obchód gospo­dar­stwa i oko­li­cy
     (ćwi­cze­nie czu­cia zie­mi i miej­sca)
    4. wstęp­ne mapo­wa­nie tere­nu
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
     ogni­sko


  pią­tek
  rano:
    ulu­bio­ne śnia­da­nie :)
  9-ta:
    1. wpro­wa­dze­nie w zasa­dy reten­cji i prze­chwy­ty­wa­nia wody
    2. obser­wa­cja tere­nu, pra­ca z cyr­klem – mie­rze­nie kon­tu­ru
    3. wry­so­wa­nie sys­te­mu reten­cji w mapę
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. zaba­wa Key­li­ne Design w minia­tur­kę tere­nu
     (lek­cja dzia­ła­nia sys­te­mu reten­cji)
     (pro­jek­to­wa­nie sie­dli­ska)
    2. wspól­ne pro­jek­to­wa­nie gospo­dar­stwa w krę­gu
     (Dra­gon Dre­aming)
  19-ta:
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    film – per­ma inspi­ra­cja


  sobo­ta
    po śnia­da­niu
  9-ta:
    pra­ce ręcz­ne
     (trwa­ła reali­za­cja w gospo­dar­stwie)
     (wał kon­tu­ro­wy?)
  13-ta:
    obiad
  15-ta:
    1. lepie­nie z gli­ny i nasion
     (lek­cja metod upra­wy i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej)
    2. nie­in­wa­zyj­ny zasiew kulek seed bombs :)
    3. lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosie :)
  19-ta
    kola­cja
  wie­czo­rem:
    prak­ty­ka Dra­gon Dre­aming przy ogni­sku
     (marzy­my o eko­sys­te­mo­wym gospo­dar­stwie)


  nie­dzie­la
  po śnia­da­niu:
    domy­ka­nie pro­jek­tu (Dra­gon Dre­aming)
     (mapo­wa­nie tere­nu) (rysu­nek)
  po obie­dzie: koń­czy­my warsz­ta­ty..
    poże­gna­nie w krę­gu
    15-ta, 16-ta, 17-ta roz­jazd
 4. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE :)
  Na warsz­ta­tach zale­ży nam na mini­ma­li­zo­wa­niu teo­rii i jak naj­więk­szym udzia­le nauki przez dzia­ła­nie, dla­te­go codzien­nie będzie­my dzia­łać w zależ­no­ści od pogo­dy chę­ci i nastro­ju gru­py.. :)

  ∗  Mapo­wa­nie tere­nu i prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia.. - cała sztu­ka i sed­no warsz­ta­tów :)

  ∗  Zaba­wa Key­li­ne Designw mia­rę moż­li­wo­ści i ocho­ty zaba­wi­my się w budo­wę sys­te­mu reten­cji opar­te­go na key­li­ne design w małej ska­li, na przy­kład w pia­skow­ni­cy :-) wyzna­czy­my punk­ty klu­czo­we, zbu­du­je­my sta­wek i zepnie­my całość wała­mi kon­tu­ro­wy­mi (swa­les), w celu uwi­docz­nie­nia reguł funk­cjo­no­wa­nia pra­wi­dło­we­go sys­te­mu reten­cji.. Będzie to przy oka­zji prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia sie­dli­ska

  ∗  Mie­rze­nie kon­tu­ru tere­nu z uży­ciem cyr­kla - prak­ty­ka reali­za­cji sys­te­mu reten­cji opar­te­go na pro­jek­to­wa­niu pro­fi­lo­wym

  ∗  Lepie­nie kulek nasien­nych z gli­ny i nasion roślin mio­do­daj­nych.. Goto­we kul­ki roz­sie­je­my na miej­scu wska­za­nym przez gospo­da­rzy pod­no­sząc bio­róż­no­rod­ność na tere­nie sie­dli­ska i w oko­li­cy. Będzie to prak­ty­ka nie­in­wa­zyj­nej meto­dy zasie­wu, po któ­rej.. przyj­dzie czas na:

  ∗  Lek­cje kosze­nia i wie­dzy o kosieczy­li kle­pa­nia, nabi­ja­nia, ostrze­nia i obcho­dze­nia się z narzę­dziem :) Jest to pro­po­zy­cja odświe­że­nia wymie­ra­ją­cej tra­dy­cji ręcz­ne­go kosze­nia..

  ∗  Pro­ste kom­po­sto­wa­nieprzy oka­zji przy­rzą­dza­nia posił­ków.. jeśli na gospo­dar­stwie jest kom­po­stow­nik.. jeśli nie ma, moż­na kom­po­stow­nik zro­bić, a całe dzia­ła­nie poprze­dzić wykła­dem zasad kom­po­sto­wa­nia. Poza tym..

  Chce­my, by na warsz­ta­tach zosta­ło zre­ali­zo­wa­ne coś trwa­łe­go, w zależ­no­ści od woli gospo­da­rzy może to być część sys­te­mu reten­cji np: wał reten­cyj­ny swa­le albo grząd­ka pod­nie­sio­na, spi­ra­la zio­ło­wa, czy kom­po­stow­nik.. Co i gdzie będzie­my ogła­szać w postach miejsc i na wyda­rze­niach Fb :)
   Na warsz­ta­tach prak­ty­ko­wać będzie­my nie tyl­ko fizycz­nie z moty­ką czy kosa, podzia­ła­my rów­nież spo­łecz­no­ścio­wo, na tym polu :) pro­po­nu­je­my Wam:

  ∗  Dra­gon Dre­amingjest to bli­sko spo­krew­nio­na z per­ma­kul­tu­rą (austra­lij­ska) meto­da pro­jek­to­wa­nia i reali­za­cji: wspól­no­to­we­go speł­nia­nia marzeń a tak­że zarzą­dza­nia spo­łecz­no­ścią i pro­wa­dze­nia gru­py.. Dra­gon D. jest rów­nież meto­dą roz­wo­ju oso­bi­ste­go.. Wię­cej o D.D pod lin­kiem.

  Nato­miast w prze­rwach i dla relak­su cał­kiem serio zapro­si­my na:

  ∗  Ćwi­cze­nia czu­cia Zie­mi Ani­ma­te Earth i Gra­nie Wodzie :) – w ramach pogłę­bia­nia kon­tak­tu z Przy­ro­dą pro­po­nu­je­my kil­ka ćwi­czeń Ani­ma­te Earth Ste­pha­na Har­din­ga

  Zaś na wypa­dek desz­czu mamy:

  ∗  Makro­bio­tycz­ne jed­no­da­niów­kimoże­my przy­go­to­wać wspól­ny posi­łek zgod­nie z zasa­da­mi makro­bio­ty­ki z roz­mo­wą o die­cie i zasa­dach zdro­we­go odżyw­nia­nia :-) wię­cej pod lin­kiem tytu­ło­wym

Leave a Reply