Pracownia projektowa Permakultura.Edu.PL

Pro­wa­dzi­my kon­sul­ta­cje oraz doradz­two w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go gospo­darstw, sie­dlisk, ogro­dów, rów­nież w sfe­rze społecznościowej..

Cen­nik:

 • godzi­na pra­cy pro­jek­tan­ta 150 zł
 • opła­ta za dojazd 0,8358 zł/km
 • Pakiet START: 1500 zł + kosz­ty dojazdu
  w pakie­cie: wstęp­ne kon­sul­ta­cje, wizy­ta na miej­scu, pod­sta­wo­wy pro­jekt per­ma­kul­tu­ro­wy (map­ki z istot­ny­mi dla pro­jek­tu war­stwa­mi ↓↓↓ np. obie­gu i reten­cji wody, ana­li­za stref i sek­to­rów, plan i har­mo­no­gram nasadzeń..)


 • Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt.

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  Zapisz się do newslettera

   Akceptuję przetwarzanie i przechowywanie danych przez Permakultura.Edu.PL zgodnie z wymogami RODO oraz naszą polityką prywatności.

   Nie, dziękuję!

   WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

   WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL