Konsultacje projektowe PermaKultura.Edu.Pl | Ben Lazar

Kon­sul­ta­cje oraz doradz­two w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­wych gospo­darstw, sie­dlisk, ogro­dów, rów­nież w sfe­rze społecznościowej..

Cen­nik:

 • godzi­na pra­cy 60 zł
 • opła­ta za dojazd 0,90 zł/km
 • Poni­żej poglą­do­we map­ki z istot­ny­mi dla pro­jek­tu war­stwa­mi ↓↓↓ np. obie­gu i reten­cji wody, ana­li­za stref i sek­to­rów, plan i har­mo­no­gram nasadzeń..


  Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt.

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL