Pracownia projektowa Permakultura.Edu.PL

Pro­wa­dzi­my kon­sul­ta­cje i doradz­two w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dlisk i przed­się­wzięć spo­łecz­no­ścio­wych.. Pro­si­my o kon­takt.