Misja PermaKultura.Edu.PL

Osta­tecz­nym celem per­ma­kul­tu­ry nie jest upra­wa roślin ani pro­jek­to­wa­nie eko­sys­te­mo­wych ogro­dów, ale dosko­na­le­nie ludzi i pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści. 1)↓

W świe­tle powyż­sze­go nasza szko­ła i wydaw­nic­two per­ma­kul­tu­ry kon­cen­tru­je się na edu­ka­cji obej­mu­ją­cej cało­ścio­wo (holi­stycz­nie) filo­zo­fię Głę­bo­kiej Eko­lo­gii, współ­od­czu­wa­nia Bios­fe­ry, empa­tii z inny­mi stwo­rze­nia­mi, oraz eko­sys­te­mo­wą prak­ty­kę: tro­ski o Pla­ne­tę, o innych i spra­wie­dli­we­go dzie­le­nia się dobra­mi (fair sha­re), szczę­ściem w Przy­jaź­ni i w zgo­dzie ze sta­ro­żyt­ną ety­ką umia­ru (na wzór nauk ogro­do­we­go filo­zo­fa Epi­ku­ra) i współ­cze­snej dobro­wol­nej pro­sto­ty (PostW­zrost – Degrowth).

W ramach dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej pro­wa­dzi­my wykła­dy, warsz­ta­ty, webi­na­ry, uczest­ni­czy­my w sym­po­zjach i festi­wa­lach w Pol­sce i za gra­ni­cą, a jako wydaw­nic­two udo­stęp­nia­my po pol­sku fun­da­men­tal­ne dla nasze­go świa­to­po­glą­du podręczniki.

Refe­ren­ces
1 para­fra­zu­je­my za pre­kur­so­rem i mistrzem natu­ral­ne­go rol­nic­twa Japoń­czy­kiem Masa­no­bu Fuku­oka, auto­rem Rewo­lu­cji źdźbła słomy

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL