Misja PermaKultura.Edu.PL

Osta­tecz­nym celem per­ma­kul­tu­ry „nie jest upra­wa roślin, ale dosko­na­le­nie ludzi i pod­no­sze­nie świa­do­mo­ści“ – powta­rza­my za pre­kur­so­rem i mistrzem natu­ral­ne­go rol­nic­twa Masa­no­bu Fuku­oka :-)

W świe­tle powyż­sze­go nasza szko­ła per­ma­kul­tu­ry kon­cen­tru­je się na edu­ka­cji obej­mu­ją­cej cało­ścio­wo (holi­stycz­nie) filo­zo­fię Głę­bo­kiej Eko­lo­gii, współ­od­czu­wa­nia Bios­fe­ry, empa­tii z inny­mi stwo­rze­nia­mi, oraz eko­sys­te­mo­wą prak­ty­kę tro­ski o Pla­ne­tę, o innych i spra­wie­dli­we­go dzie­le­nia się dobra­mi (fair sha­re) – szczę­ściem w Przy­jaź­ni i w zgo­dzie ze sta­ro­żyt­ną ety­ką umia­ru (na wzór nauk ogro­do­we­go filo­zo­fa Epi­ku­ra) i współ­cze­snej dobro­wol­nej pro­sto­ty (PostW­zrost – Degrowth).

W ramach dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej pro­wa­dzi­my wykła­dy, warsz­ta­ty, webi­na­ry, uczest­ni­czy­my w sym­po­zjach i festi­wa­lach w Pol­sce i za gra­ni­cą.. Pro­wa­dzi­my rów­nież dzia­łal­ność wydaw­ni­czą.