Nasze miejsce na Ziemi internetowe seminarium praktycznej filozofii permakultury

Nasze miej­sce na Zie­mi to inter­ne­to­we semi­na­rium eko­świa­do­mo­ści i prak­tycz­nej filo­zo­fii permakultury..

Spo­tka­nia odby­wać się będą raz w tygo­dniu, w sobo­ty od godzi­ny 17-tej do 18.30 na plat­for­mie inter­ne­to­wej Zoom, wstęp będzie bez­płat­ny, aby zachę­cić nowych gości, uczest­ni­cy pro­sze­ni jed­nak będą o drob­ne lub wedle uzna­nia więk­sze wpła­ty w celu pod­trzy­ma­nia obie­gu ener­gii w przy­ro­dzie…             KUP BILET.

Lin­ki dostę­po­we do kolej­nych spo­tkań oraz dodat­ko­we infor­ma­cje będą publi­ko­wa­ne na wyda­rze­niu Fb (jeśli chcesz być na bie­żą­co, wejdź na Fb i zaznacz, że bie­rzesz udział lub zare­je­struj się poni­żej).


PROWADZĄCY: Ben Lazar – nauczy­ciel i pro­mo­tor per­ma­kul­tu­ry, opie­kun Ogro­du Gai na Pod­le­siu, filo­zof zorien­to­wa­ny w nur­tach głę­bo­kiej eko­lo­gii, wydaw­ca Permakultura.Edu.Pl oraz ani­ma­tor ruchu suwe­ren­no­ści żywnościowej.

Chcę się z Wami podzie­lić wie­dzą i doświad­cze­nia­mi, przede wszyst­kim z dzie­dzi­ny per­ma­kul­tu­ry oraz sze­rzej rozu­mia­ne­go życia w zgo­dzie z natu­rą. Ale podzie­lę się rów­nież odczu­cia­mi i prze­my­śle­nia­mi na temat koniecz­nej i przy­dat­nej zmia­ny mate­ria­li­stycz­ne­go para­dyg­ma­tu rzą­dzą­ce­go współ­cze­sną ludz­ko­ścią (naszą codzien­no­ścią). W obli­czu gro­żą­ce­go kry­zy­su kli­ma­tycz­no-poli­tycz­ne­go, war­to zatrzy­mać się i zasta­no­wić.. dokąd dalej? Naj­pierw zaznacz­my punkt wyj­ścia, czy­li określ­my nasze miejsce.

Nasze miej­sce może być ogro­dem na wsi lub miesz­ka­niem w mie­ście, może być w Pol­sce, w innym kra­ju albo być miej­scem bez żad­nej kon­kret­nej loka­li­za­cji (w noma­dycz­nym świe­cie wiecz­nych wędrow­ców), co prze­no­si rozu­mie­nie tegoż „miej­sca” w glo­bal­ny kon­tekst nas jako gatun­ku homo sapiens żyją­ce­go pośród innych orga­ni­zmów, istot, stwo­rzeń.. Kim pośród nich jeste­śmy? Świa­do­mym sie­bie szczy­tem ewolucji?

Pod­czas pro­po­no­wa­ne­go semi­na­rium zasta­no­wi­my się nad świa­do­mo­ścią w ogó­le, ale rów­nież nad świa­do­mo­ścią roślin i zwie­rząt. Roz­wa­ża­jąc „nasze miej­sce” nie spo­sób nie zadać pyta­nia o naszą natu­rę, jak rów­nież natu­rę Wszech­świa­ta.. W odpo­wie­dzi się­gał będę do sta­rych i dobrze zna­nych z histo­rii filo­zo­fii idei i kon­cep­tów, nie będę rów­nież uni­kał śmia­łych, nowych hipo­tez two­rzo­nych na bazie naj­now­szych odkryć nauki, acz­kol­wiek zacho­wu­jąc zdro­wy i prag­ma­tycz­ny roz­są­dek. W naszym inter­ne­to­wym semi­na­rium (z łac. semi­na­rium 🌱 szkół­ka roślin) sta­łym punk­tem odnie­sie­nia będzie zawsze solid­ny grunt pod noga­mi – jak to w kla­sycz­nej per­ma­kul­tu­rze – trzy­mać się będzie­my real­ne­go wymia­ru naszej egzy­sten­cji, nasze­go miej­sca na zie­mi, ogrodu.”

PIERWSZE SPOTKANIE doty­czyć będzie kon­tek­stu całe­go semi­na­rium, hasło­wo: co to jest per­ma­kul­tu­ra, jej zasa­dy etycz­ne, Głę­bo­ka Eko­lo­gia, świat jako sank­tu­arium, panp­sy­chizm, pole mor­fo­ge­ne­tycz­ne i teo­ria Gai, super­or­ga­nizm, biofilia..

DRUGIE SPOTKANIE: pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we na przy­kła­dzie Ogro­du Gai na Pod­le­siu, wymiar mate­rial­ny, spo­łecz­ny i ducho­wy, hor­ti­te­ra­pia, ogród jako sank­tu­arium i świę­ta geometria..

TRZECIE SPOTKANIE: dom jako cen­trum sie­dli­ska i potrze­ba schro­nie­nia, budow­nic­two natu­ral­ne, mini­ma­lizm, cohau­sing i ekowioski..

CZWARTE SPOTKANIE: jedze­nie jako pod­sta­wo­wa potrze­ba i jej kon­tra­punkt: post (gło­dów­ka) jako meto­da posze­rza­nia świa­do­mo­ści, samo­wy­star­czal­ność i stra­te­gie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej, die­ta dla kli­ma­tu, makrobiotyka..

PIĄTE SPOTKANIE będzie o wodzie: woda jako sub­stan­cja oraz nośnik życia, pamięć wody, czwar­ty stan sku­pie­nia, stra­te­gie na suszę, pan­ta rhei..

SZÓSTE SPOTKANIE o rośli­nach: życie spo­łecz­ne roślin, świę­te rośli­ny i grzy­by, ich świa­do­mość, prawa/uprawa i fotosynteza..

SIÓDME SPOTKANIE o zwie­rzę­tach i współ­pra­cy, o emo­cjach, trau­mach, naszym cie­le, poko­le­niach i trans­per­so­nal­nej psy­cho­lo­gii głę­bi, sło­wem: ego-eko­lo­gia i agro-joga 🙂

Moż­li­we, że spo­tkań będzie wię­cej, tema­ty zwy­kle poja­wia­ją się na bieżąco.
 Pro­wa­dzą­cy zacho­wu­je pra­wo zmia­ny programu.


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
SEMINARIUM NASZE MIEJSCE NA ZIEMI
(for­mu­larz wysy­ła na kurs@permakultura.edu.pl)

  Zgła­szam chęć udzia­łu w semi­na­rium „Nasze miej­sce na Ziemi”.

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mipoli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Chcę otrzy­my­wać dal­sze informacje.


  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  Kup bilet wstępu na seminarium wspierając obieg energii w przyrodzie.. Cena sugerowana za jedno spotkanie 15 zł.
  Nie wahaj się, możesz od razu kupić więcej 🌿            ↓↓↓

  PermaKultura.Edu.PL