Newsletter PermaKultura.Edu.PL

Zapisz się do new­slet­te­ra.. Będzie­my Cię infor­mo­wać mailo­wo o nowo­ściach i naszych pla­no­wa­nych dzia­ła­niach: wykła­dach, warsz­ta­tach i publikacjach :-) 

    Zgła­szam chęć otrzy­my­wa­nia wia­do­mo­ści, akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO oraz naszą poli­ty­ką pry­wat­no­ści.    ↑ pod­czas lek­cji kosze­nia na Warsz­ta­tach Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go w Nowi­nie w sierp­niu ’17

    przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

    WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

    WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL