Szkoła permakultury i głębokiej ekologii

W naszej ofer­cie znaj­du­ją się warsz­ta­ty sta­cjo­nar­ne jak i wyjaz­do­we, wykła­dy na żywo oraz on-line. Nasza baza znaj­du­je się na połu­dniu Pol­ski, na Ślą­sku Cie­szyń­skim, ale dzia­ła­my na tere­nie całe­go kraju.


OGRÓD GAI NA PODLESIU
Sie­dzi­ba szko­ły – poka­zo­wy ogród i sie­dli­sko edukacyjne.


WARSZTATY PROJEKTOWANIA PERMAKULTUROWEGO
Kil­ku­dnio­we wyjaz­do­we warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go w wybra­nych sie­dli­skach na tere­nie całe­go kraju.


WARSZTATY ZACHOWYWANIA STARYCH ODMIAN
Ogrod­ni­cze wyjaz­do­we i sta­cjo­nar­ne warsz­ta­ty szcze­pie­nia i roz­mna­ża­nia roślin.


WEBINARY
Wykła­dy i szko­le­nia on-line dla szkół i orga­ni­za­cji, oraz wła­sne inter­ne­to­we kur­sy edukacyjne.


WYKŁADY
Wykła­dy na żywo na festi­wa­lach oraz pod­czas innych, lokal­nych lub ogól­no­pol­skich wyda­rzeń, a tak­że wła­sne objaz­do­we kur­sy edukacyjne. 

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL