Zachowywanie odmian Warsztaty techniki szczepienia drzew, zachowywania starych odmian i podtrzymywania bioróżnorodności w ogrodzie


Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia odmian sta­rych 2022
(szcze­pie­nia drzew), (pod­trzy­my­wa­nia bioróżnorodności)


Sezon wio­sna 2021
Z powo­du trwa­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian w sezo­nie 2021 nie będą orga­ni­zo­wa­ne.


Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian 2020
(szcze­pie­nia drzew), (pod­trzy­my­wa­nia bioróżnorodności)


Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian 2019
2 mar­ca – 8 kwietnia
13 warsz­ta­tów, 12 gospo­darstw, 250 uczestniczek/uczestników


Leave a Reply