Ogród Gai na Podlesiu gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński | Ben Lazar

Rezer­wat pta­ków polnych, per­ma­kul­tu­ra, hor­ti­te­ra­pia. Sie­dzi­ba wydaw­nic­twa PermaKultura.Edu.Pl i sezo­no­wy ogród edu­ka­cyj­ny.

Sie­dli­sko skła­da się z dom­ku-kam­pin­gu i drew­nia­nej szo­py, w sezo­nie roz­kła­da­ny duży namiot warsz­ta­to­wy. Na tere­nie sze­ścio­hek­ta­ro­we­go ogro­du znaj­du­ją się głów­nie pozo­sta­ło­ści szkó­łek drzew owo­co­wych prze­kształ­ca­nych stop­nio­wo w sad i ogród leśny (nowe bio­róż­no­rod­ne nasa­dze­nia) z prio­ry­te­tem nakie­ro­wa­nym na two­rze­nie bez­piecz­ne­go i obfi­te­go sie­dli­ska pta­ków.. Część zie­mi (z utrzy­my­wa­nym poten­cja­łem rol­nym) prze­zna­czo­na pod łąki. Ogród warzyw­ny i inne per­ma­kul­tu­ro­we roz­wią­za­nia ogra­ni­czo­ne do mini­mal­nych potrzeb gospodarza. 

Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka gospo­darstw. Wygod­ny dojazd wąską asfal­tów­ką. Ogród poło­żo­ny 7 kilo­me­trów do mia­stecz­ka Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek) — dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. W pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły (góry Beski­dy w zasię­gu wzroku) 🍀

Od pół­no­cy duży las (Obszar Natu­ra 2000 Pier­ściec), za nim naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim sta­wy 1)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go. Na pół­noc­ny wschód las cią­gnie się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki (leśna dro­ga rowe­ro­wa do prze­pięk­nej Psz­czy­ny, patrz: pałac i park księ­cia Anhalt). Poza tym w pobli­żu stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­bach (sta­ra nie­prze­rwa­na tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­skich), no i Cze­chy – naj­bli­żej do pięk­nej Kar­wi­ny; po dro­dze, przy pała­cu w Koń­czy­cach Wiel­kich, naj­star­sze w regio­nie tysiąc­let­nie dęby…

↓ pinez­ka zna­czy Ogród na Pod­le­siu; na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniejsz mapę – zoba­czysz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..); dostęp­na opcja Stre­et View

Chciał­bym, by na tere­nie ogro­du powstał rezer­wat pta­ków polnych wraz z towa­rzy­szą­cym mu per­ma­kul­tu­ro­wym ośrod­kiem edu­ka­cyj­nym w nur­cie pogłę­bio­nej eko­lo­gii rozu­mia­nej jako ścież­ka świec­kie­go roz­wo­ju ducho­we­go.”   Ben Lazar


Aktu­al­no­ści | Blog
Sprawdź co dzia­ło się w ubie­głym sezo­nie i co dzie­je się teraz!
Zobacz: Ogród na Pod­le­siu w postach

Refe­ren­ces
1 miej­sce zna­ne od XVI w – obec­nie m. in. znaj­du­je się tam gospo­dar­stwo i zakład doświad­czal­ny PAN Gołysz

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL