Lekcje koszenia i wszystkiego co powinniście wiedzieć o kosie :)

Lek­cje kosze­nia, nabi­ja­nia, kle­pa­nia i ostrze­nia kosy ręcz­nej, na któ­ry­ch dowie­cie się “wszyst­kie­go” o tej zani­ka­ją­cej umie­jęt­no­ści, o narzę­dziu i jego obsłu­dze… jak dobrać kosi­sko, jaki mło­tek do kle­pa­nia naj­lep­szy, jaka oseł­ka, itd. na przy­kład rów­nież to, że naj­le­piej się kosi “po rosie” :)

poni­żej ład­ny, “medy­ta­cyj­ny” film instruk­ta­żo­wy pa ruskij :) pole­cam

Lek­cje kosze­nia są opcjo­nal­nym roz­sze­rze­niem prak­tycz­nym Warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. W zależ­no­ści od chę­ci uczest­ni­ków :)
Spra­wę omó­wi­my szcze­gó­ło­wo na warsz­ta­ta­ch.


PRAKTYKA RĘCZNEGO KOSZENIA W POSTACH FB :) ↓


Dodaj komentarz