Lekcje koszenia i wszystkiego co powinniście wiedzieć o kosie :)

Lek­cje kosze­nia, nabi­ja­nia, kle­pa­nia i ostrze­nia kosy ręcz­nej, na któ­rych dowie­cie się „wszyst­kie­go” o tej zani­ka­ją­cej umie­jęt­no­ści, o narzę­dziu i jego obsłu­dze… jak dobrać kosi­sko, jaki mło­tek do kle­pa­nia naj­lep­szy, jaka oseł­ka, itd. na przy­kład rów­nież to, że naj­le­piej się kosi „po rosie” :)


Klub Kosiarzy’18
http://bit.ly/KlubKosiarzy18


Prak­ty­ka ręcz­ne­go kosze­nia :) ↓
ład­ny, „medy­ta­cyj­ny” film instruk­ta­żo­wy pa ruskij :) polecam

Leave a Reply