Arbuzi Bar

Tuż u pod­nó­ża gór znaj­du­ją się pola arbu­zów i melo­nów. Dzię­ki bogac­twu jakie daje Doli­na Ala­za­ni, w naszym barze moż­na cie­szyć się dar­mo­wym arbu­zem, któ­rym wita­my swo­ich gości.

Leave a Reply