Formularz wpisowy znajdź się na mapie permakultury w Polsce :)

Wypeł­nij for­mu­larz, podaj dokład­ny adres (współ­rzęd­ne google maps) a twój ogród lub gospo­dar­stwo znaj­dzie się na mapie per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Jeśli dodasz zdję­cie, opis, two­je miej­sce tra­fi rów­nież na stro­nę pod zakład­kę: miej­sca.

    Zga­dzam się na udo­stęp­nie­nie danych na Mapie Per­ma­kul­tu­ry zgod­nie z poli­ty­ką pry­wat­no­ści oraz akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez PermaKultura.Edu.PL wedle wymo­gów RODO.    for­mu­larz wysy­ła treść na adres: redakcja@permakultura.edu.pl

    przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

    WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

    WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL