Formularz wpisowy znajdź się na mapie permakultury w Polsce :)

Wypeł­nij for­mu­la­rz, podaj dokład­ny adres (współ­rzęd­ne google maps) a twój ogród lub gospo­dar­stwo znaj­dzie się na mapie per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce. Jeśli doda­sz zdję­cie, opis, two­je miej­sce tra­fi rów­nież na stro­nę pod zakład­kę: miej­sca.for­mu­la­rz wysy­ła tre­ść na adres: redakcja@permakultura.edu.pl