Komentarz

  1. nie­ste­ty bywa tam też bia­ła gwiaz­da… ogró­dek musiał­by być dodat­ko­wo ogro­dzo­ny (niskim płot­kiem przede wszyst­kim prze­ciw psom, ludzie też nie powin­ni dep­tać po grządkach)
    musia­ła by być duża tabli­ca infor­ma­cyj­na, przed­sta­wia­ją­ca pro­jekt i adres na stro­nę z zachę­tą do wspólpracy..

Leave a Reply