Nowina pod Wrocławiem

Nowi­na to nie­wiel­ka wieś malow­ni­czo poło­żo­na w obrę­bie Wzgórz Strze­liń­skich, 60 km na połu­dnie od Wro­cła­wia. Wieś, gdzie koń­czy się asfalt a dro­ga przez pola pro­wa­dzi dalej do lasów.

W prze­ci­wień­stwie do innych oko­licz­nych wsi, Nowi­na stop­nio­wo się zalud­nia. Opusz­czo­ne, ponie­miec­kie domy zysku­ją nowych miesz­kań­ców i tym samym, nowe życie. Małe pola upraw­ne i nie­użyt­ki prze­mie­nia­ją się w sie­dli­ska. Stoi już dom z kost­ki sło­mia­nej, drew­nia­ny dom z Rumu­nii cze­ka na zło­że­nie, sta­re domy są w cią­głym pro­ce­sie remon­tów. Poja­wia­ją się nowi ludzie, rodzi­ny, nowe idee. Łączy nas chęć życia wśród takich jako­ści, jakich nie uda­ło nam się odna­leźć w mia­stach – bycia na co dzień bli­sko natu­ry, podą­ża­nia za jej ryt­ma­mi; budo­wa­nia rela­cji mię­dzy­ludz­kich, jakie są moż­li­we tyl­ko w małych spo­łecz­no­ściach, z dala od ośrod­ków miejskich.
Każ­dy na swój spo­sób zaczy­na zakła­dać wła­sny ogród, nawet, jeśli pier­wot­nie nie to było priorytetem.
 W Nowi­nie spo­ty­ka­ją się dwa świa­ty – tra­dy­cyj­ni gospo­da­rze, któ­rzy żyją z upra­wy pola kla­sycz­ny­mi meto­da­mi i z przy­do­mo­wej hodow­li zwie­rząt oraz sza­leń­cy z mia­sta, któ­rzy wie­rzą, że moż­na ina­czej, i jak na razie im się to udaje…

Gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne Jur­ka Tra­wiń­skie­go, eko­rol­ni­ka i podróż­ni­ka, od wie­lu lat przy­cią­ga tu ludzi ze wszyst­kich stron, szu­ka­ją­cych odpo­czyn­ku od codzien­no­ści. Jurek upra­wia dynie, porzecz­ki, aro­nię, dzi­ką różę i agrest, hodu­je kozy i opie­ku­je się sta­dem pół­dzi­ko żyją­cych koni. Sprze­da­je dynie, prze­two­ry z owo­ców, kozie mle­ko i twa­róg, ofe­ru­je noc­leg w ory­gi­nal­nych prze­strze­niach – odre­mon­to­wa­na sto­do­ła, bara­ko­wo­zy – i kon­ne spa­ce­ry po lasach. W jego gospo­dar­stwie czę­sto odby­wa­ją się kon­cer­ty, wysta­wy, warsz­ta­ty i spek­ta­kle teatralne..

W gospo­dar­stwo Jur­ka i wsi Nowi­nie w dniach 3–6 sierpnia’17 odby­ły się trzy­dnio­we Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­goponi­żej foto­re­la­cja dzię­ki Mag­da­le­na Gór­ska – eKo­da­ma ↓

Patrząc na zdję­cia i twa­rze uczest­ni­ków, warsz­ta­ty zali­czyć moż­na do uda­nych :) Zre­ali­zo­wa­ny został cały pro­gram, cho­ciaż bra­kło nie­co cza­su na lep­sze Czu­cie Zie­mi (Ani­ma­te Earth). Było lepie­nie kulek, mie­rze­nie pro­fi­lu tere­nu, minia­tur­ka reten­cji, lek­cje kosze­nia kosą i jej opo­rzą­dza­nia. Była gim­na­sty­ka poran­na, było kino let­nie per­ma­kul­tu­ro­we, codzien­na bar­dzo waż­na prak­ty­ka głę­bo­kiej demo­kra­cji w krę­gu i dobre jedze­nie: lokal­ne i wege. Było ogni­sko i Dra­gon Dre­aming (dzie­le­nie się eko-marze­nia­mi :) i były też pre­zen­ta­cje, cho­ciaż te jak zwy­kle na warsz­ta­tach były tyl­ko w celu wpro­wa­dze­nia istot­nych tema­tów i nie­zbęd­nej teo­rii. Był też inspi­ru­ją­cy wykład Mag­dy Gór­skiej (eKo­da­ma): wykład o natu­ral­nym budow­nic­twie i kle­pi­skach, czy­li zdro­wej zie­mi pod sto­pa­mi w naszych domach :)
 Warsz­ta­ty w Nowi­nie były już pią­te w serii, więc wszyst­ko raczej szło gład­ko, mimo prze­zię­bie­nia głów­no­pro­wa­dzą­ce­go.. no i szko­da, że gospo­darz Jurek nie włą­czył się naszą per­ma­kul­tu­ro­wą gru­pę, że tyl­ko udo­stęp­nił nam swo­je gospo­dar­stwo – to jest chy­ba jedy­ny man­ka­ment wyda­rze­nia. Za to pro­jekt koń­co­wy wyszedł świet­nie, bo został zro­bio­ny dla powsta­ją­ce­go po sąsiedz­ku sie­dli­ska Kre­tów całej rodzi­ny (taty, mamy i dwóch córek) bio­rą­cej aktyw­ny udział w warsz­ta­tach :) Miło było pro­jek­to­wać razem komuś, kto słu­cha pod­po­wie­dzi i napraw­dę chce to zrealizować…

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW warsz­ta­tów w Nowi­nie (pod­kre­śle­nie zna­czy ukoń­cze­nie warsz­ta­tów i świa­dec­two z zie­lo­nym paskiem :)

  1. Kami­la Pawelska
  2. Kata­rzy­na Czekalska
  3. Tomasz Badu­ra
  4. Mar­ta Chojnacka
  5. Adam Hal­ho­ul
  6. Elż­bie­ta Szymaniak
  7. Sła­wo­mir Śliwa
  8. Wio­la Ostasiewicz
  9. Tomasz Strzał­kow­ski
  10. Piotr Chmiel
  11. Ola Janik
  12. Dariusz Lech
  13. Mag­da­le­na Górska
  14. Michał Stań­kow­ski (Kret)
  15. Mar­ta Grundwald

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsz­ta­tów z dwo­ma cie­ka­wy­mi roz­sze­rze­nie­mi.. W Nowi­nie Warsz­ta­ty Czu­cia Zie­mi i nawią­zy­wa­nia kon­tak­tu z bios­fe­rą ANIMATE EARTH popro­wa­dzi­ła Kasia Don­nerper­for­mer­ka, tan­cer­ka, lal­kar­ka, akro­bat­ka powietrz­na, instruk­tor­ka i ini­cja­tor­ka Fru Aka­de­mii Tań­ca w Powie­trzu we Wro­cła­wiu, lider­ka Teatru Srebr­na Góra. Absol­went­ka reży­se­rii na Wydzia­le Lal­kar­skim Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Teatral­nej we Wro­cła­wiu oraz Aka­de­mii Prak­tyk Teatral­nych w Gar­dzie­ni­cach. Pro­wa­dzi pro­jekt Aerial Dan­ce Lab. Od 4 lat pro­wa­dzi regu­lar­ne zaję­cia powietrz­nych tech­nik cyr­ko­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Srebr­nej Górze.
 Nato­miast Mag­da­le­na Gór­ska (eKo­da­ma)archi­tekt­ka i człon­ki­ni OSBN (Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Budow­nic­twa Natu­ral­ne­go) opo­wie­dzia­ła nam o budow­nic­twie natu­ral­nym i klepiskach :)


HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY :)    WIECEJ INFO


WARSZTATYNOWINIEPOSTACH Fb

↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..↓ Mapa z pinez­ką w Nowinie :)


Poni­żej tro­chę zdjęć z tere­nu i naj­bliż­szej okolicy.

Komentarz

Leave a Reply