Webinary 2020 przedsprzedaż biletów


Przed­sprze­daż bile­tów na KURS PERMAKULTURY’20 – opcja jed­no­ra­zo­wa jak i w pakie­cie – jesz­cze nie­do­stęp­na.
 Tym­cza­sem moż­na się zare­je­stro­wać ↓ otrzy­masz infor­ma­cję o uru­cho­mie­niu webi­na­rów na maila :-)


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
WEBINAROWY KURS PERMAKULTURY’20
(for­mu­larz wysy­ła na kurs@permakultura.edu.pl)

  Zgła­szam chęć udzia­łu w webi­na­ro­wym Kur­sie Permakultury’20

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mipoli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Chcę otrzy­my­wać dal­sze informacje.  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

  WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL