Rancho Stokrotka

Zima jest dla nas cza­sem odpo­czyn­ku. Ogró­dek rów­nież odpo­czy­wa pod śnie­giem. „Nad­miar” wol­ne­go cza­su wyko­rzy­stu­je­my na spa­ce­ry z psa­mi i koń­mi.

Dodaj komentarz