Rancho Stokrotka

Naj­trud­niej­szą sztu­ką jest dobre wykle­pa­nie kosy. Wykle­pa­ne ostrze jest cien­kie jak papier i ugi­na się pod naci­skiem paznok­cia. Na naszych warsz­ta­tach poświę­co­nych kosze­niu uczy­my nie tyl­ko jak posłu­gi­wać się kosą, ale tak­że jak o nią dbać i popraw­nie wykle­pać.

Dodaj komentarz