spirala ziołowa

oczko wod­ne

Cie­płe w jesien­nym słoń­cu lokal­ne gła­zy dobre na sie­dze­nie. I jakie miej­sce medy­ta­cyj­ne pod gra­nie wodzie! (http://bit.ly/GramyWodzie) :)

Woda jest bar­dzo waż­na. Sadzaw­ka nie­odzow­na w każ­dym ogro­dzie – pod­no­si bio­róż­no­rod­ność dając się owa­dom, pta­kom i innym zwie­rzę­tom nie­rzad­ko pożytecznym.

Woda mody­fi­ku­je rów­nież mikro­kli­mat łago­dząc ampli­tu­dy tem­pe­ra­tu­ry w naj­bliż­szym oto­cze­niu i pod­no­sząc wil­got­ność powie­trza co w przy­pad­ku spi­ra­li zio­ło­wej jest waż­nym wzmoc­nie­niem jej funkcji.

Leave a Reply