spirala ziołowa

w ogro­dzie KOS na Krzemionkach

Spi­ra­la może być wyko­na­na z róż­nych mate­ria­łów np. z drew­nia­nych koł­ków, ale jeśli ma dzia­łać róż­ni­co­wa­nie mikro­kli­ma­tu, lepiej by do budo­wy został uży­ty mate­riał kumu­lu­ją­cy ener­gię sło­necz­ną: kamie­nie, cegły..

..na zdję­ciu spi­ra­la zio­ło­wa zbu­do­wa­na z potłu­czo­nych, sta­rych płyt chod­ni­ko­wych w ogro­dzie spo­łecz­no­ścio­wym KOS na Krze­mion­kach 2016 – dopie­ro co obsa­dzo­na, sadzaw­ka jesz­cze nie wypeł­nio­na wodą.
______
Spi­ra­la z KOSu na Krze­mion­kach.

Leave a Reply