Crowd­fun­dingfor­ma finan­so­wa­nia pro­jek­tów przez spo­łecz­ność, któ­ra jest lub zosta­nie wokół tych pro­jek­tów zor­ga­ni­zo­wa­na. Przed­się­wzię­cie jest w takim przy­pad­ku finan­so­wa­ne poprzez dużą licz­bę drob­nych, jed­no­ra­zo­wych wpłat doko­ny­wa­nych przez oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­jek­tem. Upo­wszech­nie­nie się inter­ne­tu pozwa­la na łatwe infor­mo­wa­nie o pro­jek­tach i two­rze­nie wokół nich spo­łecz­no­ści, co przy­czy­ni­ło się do roz­wo­ju zja­wi­ska crowdfundingu…
 Wię­cej wiki­pe­dia.

Poni­żej ↓ posty ozna­czo­ne tagiem: 

Leave a Reply