biodynamika notka wstępna

Rol­nic­two bio­dy­na­micz­nerodzaj rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go opie­ra­ją­cy się na bio­dy­na­mi­ce – dzie­dzi­nie wie­dzy z pogra­ni­cza astro­no­mii, antro­po­zo­fii. Począt­ki rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go się­ga­ją począt­ków XX w., a za jego twór­cę uzna­je się Rudol­fa Steinera.
 W rol­nic­twie bio­dy­na­micz­nym zwra­ca się uwa­gę na oddzia­ły­wa­nie kosmo­su; sto­su­je się spe­cjal­ne pre­pa­ra­ty bio­dy­na­micz­ne oraz uwzględ­nia się w pło­do­zmia­nie kwe­stie sąsiedz­twa roślin… Bio­dy­na­mi­ka oraz rol­nic­two bio­dy­na­micz­ne są pre­kur­so­rem współ­cze­sne­go rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go i permakultury.
 Wię­cej wiki­pe­dia.

Poni­żej ↓ wszyst­kie posty ozna­czo­ne tagiem:

Leave a Reply