nowości

Mapa Permakultury PermaKultura.Edu.PlZapra­sza­my na nową Mapę Per­ma­kul­tu­ry. Teraz z więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią, z moż­li­wo­ścią prze­glą­da­nia wzglę­dem kate­go­rii, wśród nich: ogro­dy spo­łecz­no­ścio­we, koope­ra­ty­wy, cen­tra edu­ka­cji, pro­jek­tan­ci i projektantki.
 Mapa adre­so­wa­na jest do osób zain­te­re­so­wa­nych per­ma­kul­tu­rą, mogą się na niej ogła­szać oso­by pry­wat­ne, fir­my oraz orga­ni­za­cje utoż­sa­mia­ją­ce się z ruchem per­ma­kul­tu­ry oraz odwo­łu­ją­ce się w swo­ich dzia­ła­niach do jej zasad etycz­nych (patrz: co to jest per­ma­kul­tu­ra): tro­ski o Zie­mię, o Ludzi i Dzie­le­nia się dobra­mi (Earth Care, People Care, Fair Share).
 Celem mapy jest wymia­na i udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji o lokal­nych ini­cja­ty­wach pro­śro­do­wi­sko­wych a tak­że inte­gra­cja świa­do­mej eko­lo­gicz­nie spo­łecz­no­ści na pozio­mie krajowym.

Korzy­staj­cie z mapy (instruk­cja), odwie­dzaj­cie per­ma-loka­cje. Zgła­szaj­cie wła­sne miej­sca, jeśli takie pro­wa­dzi­cie. Działamy!

PermaBlitz w Ogrodzie Gai Podlesie – siedziba Permakultura Edu..

Zapra­sza­my do pomo­cy przy two­rze­niu gospo­dar­stwa – sie­dzi­by Per­ma­kul­tu­ra Edu.. żeby nie było wąt­pli­wo­ści – to nie zapro­sze­nie na waka­cje, to jest „call to action”, wezwa­nie do pra­cy!! Szu­ka­my chęt­nych, któ­rzy nie boją zdro­wo zmę­czyć w ogrodzie.

Nasz Per­ma­Blitz będzie odby­wał się w każ­dy week­end – w trak­cie będzie­my robić to, co koniecz­ne w celu utrzy­ma­nia i roz­wo­ju gospo­dar­stwa: pie­lę­gna­cja szkó­łek, przy­go­to­wy­wa­nie miejsc pod nowe nasa­dze­nia, i co nie­zwy­kle istot­ne – budo­wa infra­struk­tu­ry warsz­ta­to­wej, tak by kolej­ne edy­cje Per­ma­Bliz­tu mia­ły lep­sze zaplecze.

W tym momen­cie ogło­sze­nie adre­su­je­my przede wszyst­kim do osób, któ­re miesz­ka­ją w nie­da­le­kiej oko­li­cy Per­ma­kul­tu­ry Pole­sie naszej sie­dzi­by 1)↓, dla­te­go że nie mamy nie­ste­ty jesz­cze moż­li­wo­ści noc­le­go­wych, ale te jeśli dobrze pój­dzie, mogą zostać zor­ga­ni­zo­wa­ne w tym sezonie..

WYNAGRODZENIE:
W zamian za pra­cę (dniów­kę 6h, ewen­tu­al­nie pół­d­niów­kę 3h) uczestniczki/uczestnicy Per­ma­Blit­zu otrzy­ma­ją obli­ga­cje wyemi­to­wa­ne przez szko­łę Permakultura.Edu.. Obli­ga­cje będzie moż­na zre­ali­zo­wać w przy­szło­ści kupu­jąc za nie towa­ry (pło­dy rol­ne wypro­du­ko­wa­ne na gospo­dar­stwie) lub usłu­gi (kur­sy i warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez szko­łę), a po upły­wie roku będzie je moż­na (obli­ga­cje) rów­nież wymie­nić na gotów­kę po kur­sie usta­la­nym wedle uśred­nio­nej dobrej pła­cy praw­dzi­wych robot­ni­czek i robot­ni­ków rolnych.

TERMINY:
20 czerw­ca, 27 czerw­ca, 4 lip­ca, 11 lip­ca, 18 lip­ca, 25 lip­ca, 1 sierp­nia, 8 sierpnia…


Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o każ­dej edy­cji nasze­go Per­ma­Blitz na wyda­rze­niu Fb i po zgło­sze­niu przez for­mu­larz kon­tak­to­wy ↓↓↓ Skon­tak­tu­je­my się z Tobą tele­fo­nicz­nie. Do zobaczenia.

Pra­wie wszyst­ko o miej­scu pod linkiem:
https://permakultura.edu.pl/siedziba/


POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/PRACY4 lip­ca – ple­wie­nie żywo­pło­tu, obka­sza­nie orzechów:
 Anel Ramić – pół dnia

6 lip­ca – pra­ce cie­siel­skie przy budo­wie stodółki:
 Artur Kral – pół dnia
 Anel Ramić – pół dnia


14 lip­ca – usta­wia­nie toa­le­ty i koszenie:
 Anel Ramić – pół dnia

15 lip­ca – pra­ce ziem­ne – mean­der dla sza­rej wody:
 Anel Ramić – pół dnia

22 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dwa oczka wodne:
 Anel Ramić – dzień

23 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dokoń­cze­nie pierw­sze­go oczka:
 Anel Ramić – pół dnia

30 lip­ca – przy­go­to­wy­wa­nie „liścia” pod grząd­ki- kosze­nie i ple­wie­nie szkółki:
 Anel Ramić – pół dnia

6 sierp­nia – zakła­da­nie osło­nek na drzewka:
 Anel Ramić – dzień

7 sierp­nia – ple­wie­nie szkół­ki pod sad:
 Anel Ramić – pół dnia

14 sierp­nia – usta­wia­nie dom­ku na fundamencie:
 Artur Kral – cały dzień
 Anel Ramić – pół dnia

20 sierp­nia – osłon­ki na drzewka:
 Anel Ramić – pół dnia

21 sierp­nia – podnoszenie/wyrównanie dachu stodółki:
 Anel Ramić – cały dzień

29 sierp­nia – pra­ce przy domku:
 Anel Ramić – pół dnia

SPRAWDŹ POGODĘ
Pra­cu­je­my w ład­ną pogo­dę, jeże­li pada mamy wol­ne :) sprawdź pro­gno­zę pogo­dy na naj­bliż­sza sobotę ↓↓↓ 


  ZAGŁOŚ SIĘ NA PERMABLITZ

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Pro­szę o kontakt.

  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl)

  Refe­ren­ces
  1 oko­li­ce Ustro­nia, Cie­szy­na, Biel­ska, Kato­wic – ogól­nie region śląska

  Szymczak Sad Gospodarstwo sadownicze | Michrów

  W kra­inie sły­ną­cej z pro­duk­cji sadow­ni­czej stwo­rzy­li­śmy miej­sce, gdzie temat pro­duk­cji owo­ców ma inny sens. Naszą pasją jest odkry­wa­nie czę­sto już zapo­mnia­nych sta­rych i cie­ka­wych odmian drzew owo­co­wych. Wie­le osób posia­da wspo­mnie­nia o wyglą­dzie, sma­ku i aro­ma­cie daw­nych odmian owo­ców, nie posia­da nato­miast w pamię­ci żad­ne­go śla­du o ich nazwie. Takie wła­śnie odmia­ny gro­ma­dzi­my, wyszu­ku­je­my u kolek­cjo­ne­rów, ścią­ga­my z zagra­ni­cy i z pry­wat­nych kolek­cji. Dla naszej szkół­ki waż­ne są war­to­ści zwią­za­ne z pro­duk­cją, wyko­rzy­sta­niem oraz ura­to­wa­niem przed zapo­mnie­niem roślin rodzą­cych owoce.
   Zebra­li­śmy kolek­cje wie­lu gatun­ków roślin owo­co­wych. Naszą pasją jest pozy­ski­wa­nie odmian jabło­ni, gru­szy, pigwy, dere­nia, cze­re­śni, oliw­ni­ka, mor­wy, gło­gów, nie­szpu­łek, jabło­ni ozdob­nych i wie­lu innych. To, jak sta­re lub mało zna­ne odmia­ny rosną, owo­cu­ją, jak sma­ku­ją z każ­dym sezo­nem dostar­cza nam nowych spo­strze­żeń. Sta­re, przed­wo­jen­ne czy też mało zna­ne odmia­ny drzew owo­co­wych nie powin­ny zostać zapo­mnia­ne. Mają one wie­le zalet któ­re potra­fią zasko­czyć nie­jed­ne­go doświad­czo­ne­go sadownika.

  Dłu­ga tra­dy­cja pro­duk­cji sadow­ni­czej obec­nie prze­pla­ta się z dzia­łal­no­ścią szkół­kar­ską. W kolek­cji posia­da­my kil­ka­set odmian roślin dają­cych jadal­ne owoce.
   Naszą dość nową „zajaw­ką” jest per­ma­kul­tu­ra – uczy­my się i powo­li wdra­ża­my ją w życie.

  Znaj­du­je­my się w miej­sco­wo­ści Michrów, w oko­li­cach Tarczyna.
   Zapraszamy! 🙂