Park Korzonek Asteniusz Myśliwiec | Korzonek

Jeste­śmy gru­pą ludzi, któ­rych łączy wspól­ny cel, pasja i miłość do natu­ry. Park Korzo­nek to nowo powsta­ją­ca inwe­sty­cja pro­eko­lo­gicz­na znaj­du­ją­ca się na tere­nie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Lasów nad Gór­ną Liswartą.
 Naszym celem jest popu­la­ry­zo­wa­nie per­ma­kul­tu­ry, gałę­zi pro­jek­to­wa­nia eko­lo­gicz­ne­go, któ­rej pod­sta­wo­wym celem jest budo­wa­nie nasze­go oto­cze­nia na wzór eko­sys­te­mów natu­ral­nych. Chce­my poka­zy­wać, że nowo­cze­sne tech­no­lo­gie mogą dzia­łać w sym­bio­zie z natu­rą. Chce­my edu­ko­wać i wdra­żać nowo­cze­sne roz­wią­za­nia eko­lo­gicz­ne. Poprzez zaba­wę, rekre­ację, warsz­ta­ty będzie­my kre­ować zdro­we postrze­ga­nie świa­ta poprzez naszych naj­młod­szych i nie tylko.Główne kie­run­ki dzia­ła­nia to popu­la­ry­zo­wa­nie dzia­łań eko­lo­gicz­nych, powrót do medy­cy­ny natu­ral­nej jak zio­ło­lecz­nic­two, api­te­ra­pia, tęż­nie solan­ko­we. Pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych ma na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści bycia czę­ścią eko­sys­te­mu. Park jest dla każ­de­go, a przede wszyst­kim dla dzie­ci. Miej­scem doświad­cza­nia spo­ko­ju, natu­ry oraz wyjąt­ko­wo­ści tego miejsca.