Wszystkie wpisy, których autorem jest Ben Lazar

czyli redaktor naczelny :)

Mapa Permakultury PermaKultura.Edu.PlZapra­sza­my na nową Mapę Per­ma­kul­tu­ry. Teraz z więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią, z moż­li­wo­ścią prze­glą­da­nia wzglę­dem kate­go­rii, wśród nich: ogro­dy spo­łecz­no­ścio­we, koope­ra­ty­wy, cen­tra edu­ka­cji, pro­jek­tan­ci i projektantki.
 Mapa adre­so­wa­na jest do osób zain­te­re­so­wa­nych per­ma­kul­tu­rą, mogą się na niej ogła­szać oso­by pry­wat­ne, fir­my oraz orga­ni­za­cje utoż­sa­mia­ją­ce się z ruchem per­ma­kul­tu­ry oraz odwo­łu­ją­ce się w swo­ich dzia­ła­niach do jej zasad etycz­nych (patrz: co to jest per­ma­kul­tu­ra): tro­ski o Zie­mię, o Ludzi i Dzie­le­nia się dobra­mi (Earth Care, People Care, Fair Share).
 Celem mapy jest wymia­na i udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji o lokal­nych ini­cja­ty­wach pro­śro­do­wi­sko­wych a tak­że inte­gra­cja świa­do­mej eko­lo­gicz­nie spo­łecz­no­ści na pozio­mie krajowym.

Korzy­staj­cie z mapy (instruk­cja), odwie­dzaj­cie per­ma-loka­cje. Zgła­szaj­cie wła­sne miej­sca, jeśli takie pro­wa­dzi­cie. Działamy!