Wszystkie wpisy, których autorem jest Ben Lazar

czyli redaktor naczelny :)

Mapa Permakultury PermaKultura.Edu.PlZapra­sza­my na nową Mapę Per­ma­kul­tu­ry. Teraz z więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią, z moż­li­wo­ścią prze­glą­da­nia wzglę­dem kate­go­rii, wśród nich: ogro­dy spo­łecz­no­ścio­we, koope­ra­ty­wy, cen­tra edu­ka­cji, pro­jek­tan­ci i projektantki.
 Mapa adre­so­wa­na jest do osób zain­te­re­so­wa­nych per­ma­kul­tu­rą, mogą się na niej ogła­szać oso­by pry­wat­ne, fir­my oraz orga­ni­za­cje utoż­sa­mia­ją­ce się z ruchem per­ma­kul­tu­ry oraz odwo­łu­ją­ce się w swo­ich dzia­ła­niach do jej zasad etycz­nych (patrz: co to jest per­ma­kul­tu­ra): tro­ski o Zie­mię, o Ludzi i Dzie­le­nia się dobra­mi (Earth Care, People Care, Fair Share).
 Celem mapy jest wymia­na i udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji o lokal­nych ini­cja­ty­wach pro­śro­do­wi­sko­wych a tak­że inte­gra­cja świa­do­mej eko­lo­gicz­nie spo­łecz­no­ści na pozio­mie krajowym.

Korzy­staj­cie z mapy (instruk­cja), odwie­dzaj­cie per­ma-loka­cje. Zgła­szaj­cie wła­sne miej­sca, jeśli takie pro­wa­dzi­cie. Działamy!

Wydawnictwo PermaKultura.Edu.PL

Poni­żej wyda­ne przez nas i dostęp­ne wysył­ko­wo książ­ki ↓   Nasza misja.


OGRÓD GAI - PODRĘCZNIK PRZYDOMOWEJ PERMAKULTURY
Naj­lep­szy na świe­cie 1)↓ pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry zna­ko­mi­te­go ame­ry­kań­skie­go auto­ra Toby Hemen­waya. Przy­stęp­nie napi­sa­na książ­ka, dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych, peł­na inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów i podpowiedzi..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY
Fun­da­men­tal­ny pod­ręcz­nik per­ma­kul­tu­ry. Kla­syk pro­jek­to­wa­nia autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w użyciu!
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!PROJEKTOWANIE PERMAKULTUROWE (PRZEDSPRZEDAŻ)
Pod­ręcz­nik – prze­wod­nik krok po kro­ku wpro­wa­dza­ją­cy w sztu­kę pro­jek­to­wa­nia czy­li w sed­no permakultury..
                   ..wię­cej o książ­ce↓   Zamów teraz!
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Pro­po­no­wa­ne książ­ki dostęp­ne są tyl­ko w naszym kio­sku. Wysył­ka kurie­rem po zaksię­go­wa­niu wpła­ty. Zgod­nie z eko­lo­gicz­ną prak­ty­ką zero-waste, książ­ki paku­je­my w mate­ria­ły bio­de­gra­do­wal­ne 2)↓.

Refe­ren­ces
1 pod wzglę­dem ilo­ści prze­kła­dów oraz sprze­da­nych egzemplarzy
2 kar­to­no­we pudeł­ko zabez­pie­cza­my papie­ro­wy­mi taśma­mi pakunkowymi

Dolina Bawole Serce Anna Chęć | Bystra koło Bielska-Białej

Doli­na Bawo­le Ser­ce to edu­ka­cyj­ne sie­dli­sko per­ma­kul­tu­ro­we i miej­sce spo­tkań czło­wie­ka z natu­rą. Doli­na jest poło­żo­na u stóp Beski­dów, na dywa­nie dzi­kich kwia­tów i ziół, na gór­skiej zie­mi. Upra­wia­my kil­ka­dzie­siąt odmian pomi­do­rów, któ­re rosną w naszych kopu­łach geo­de­zyj­nych, któ­re tak­że budu­je­my dla innych sie­dlisk (jako Kosmicz­na Archi­tek­tu­ra Ogrodowa).
Upra­wia­my tak­że inne, róż­no­rod­ne warzy­wa, owo­ce i zio­ła. Na tym kawał­ku Zie­mi dba­my o bio­róż­no­rod­ność i pozo­sta­wie­nie dzi­kich stref dla innych niż ludz­cy, miesz­kań­ców Doli­ny. Miej­sce posia­da kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań zwią­za­nych z małą reten­cją wody (Doli­na znaj­du­je się dokład­nie pod jed­nym z beskidz­kich stoków).
Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty, zapra­sza­my cie­ka­wych gości, orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia i wyda­rze­nia edu­ka­cyj­ne. Posia­da­my ścież­kę edu­ka­cyj­ną doty­czą­cą tema­ty­ki eko­lo­gicz­ne­go ogro­du pro­wa­dzo­ną przed Fun­da­cję „Świat w Naszych Rękach”.
Wciąż roz­wi­ja­my ten mały kawa­łek nasze­go raju, a naszym celem jest poka­za­nie innych, że ogród moż­na pro­wa­dzić zgod­nie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry i bli­sko natu­ry, dba­jąc o rów­no­wa­gę i poszcze­gól­ne ele­men­ty, a jed­no­cze­śnie czer­piąc z nie­go poży­wie­nie dla zdro­wych, szczę­śli­wych ludzi.
Zapra­sza­my do kontaktu!

Kociewski Przysiółek Szczodrowo | Szymon Kowalke

Budu­jąc sad two­rzę gil­dię roślin­ne (np. jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koni­czy­na). Ściół­ku­ję grząd­ki sło­mą, sia­nem, zręb­ka­mi. Ściół­ku­ję borów­ki, porzecz­ki, agrest, mali­ny. Pod cuki­nię two­rzę kop­ce ze sło­my. Tru­skaw­ki sadzę na nie­prze­ko­pa­nej zie­mi, wyście­lo­nej sło­mą. Nie prze­ko­pu­ję grzą­dek, dzię­ki cze­mu część warzyw sama się roz­sie­wa i kieł­ku­je na wio­snę. Eks­pe­ry­men­tu­ję z kształ­tem grzą­dek (m. in. kształt dziur­ki od klu­cza, śli­ma­ko­wy ziel­nik, grząd­ki na tyle wąskie, by nie trze­ba było na nie wcho­dzić). Opry­ski na mszy­ce tyl­ko z gno­jów­ki z pokrzy­wy, do tego odpo­wied­nie rośli­ny towa­rzy­szą­ce (aksa­mit­ka).