Mapa Permakultury

Celem mapy jest poza­zna­cza­nie w jed­nym miej­scu wszyst­kich gospo­darstw, ogro­dów oraz innych ini­cja­tyw pro­jek­to­wa­nych zgod­nie i reali­zu­ją­cych zasa­dy per­ma­kul­tu­ry: tro­skę o Zie­mię, o Ludzi i Dzie­le­nia się dobra­mi (Earth Care, People Care, Fair Share).
 Sie­ciu­je­my i kon­so­li­du­je­my spo­łecz­ność per­ma w Pol­sce i zagranicą..
Wejdź na nową mapę

Dolina Bawole Serce Anna Chęć | Bystra koło Bielska-Białej

Doli­na Bawo­le Ser­ce to edu­ka­cyj­ne sie­dli­sko per­ma­kul­tu­ro­we i miej­sce spo­tkań czło­wie­ka z natu­rą. Doli­na jest poło­żo­na u stóp Beski­dów, na dywa­nie dzi­kich kwia­tów i ziół, na gór­skiej zie­mi. Upra­wia­my kil­ka­dzie­siąt odmian pomi­do­rów, któ­re rosną w naszych kopu­łach geo­de­zyj­nych, któ­re tak­że budu­je­my dla innych sie­dlisk (jako Kosmicz­na Archi­tek­tu­ra Ogrodowa).
Upra­wia­my tak­że inne, róż­no­rod­ne warzy­wa, owo­ce i zio­ła. Na tym kawał­ku Zie­mi dba­my o bio­róż­no­rod­ność i pozo­sta­wie­nie dzi­kich stref dla innych niż ludz­cy, miesz­kań­ców Doli­ny. Miej­sce posia­da kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań zwią­za­nych z małą reten­cją wody (Doli­na znaj­du­je się dokład­nie pod jed­nym z beskidz­kich stoków).
Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty, zapra­sza­my cie­ka­wych gości, orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia i wyda­rze­nia edu­ka­cyj­ne. Posia­da­my ścież­kę edu­ka­cyj­ną doty­czą­cą tema­ty­ki eko­lo­gicz­ne­go ogro­du pro­wa­dzo­ną przed Fun­da­cję „Świat w Naszych Rękach”.
Wciąż roz­wi­ja­my ten mały kawa­łek nasze­go raju, a naszym celem jest poka­za­nie innych, że ogród moż­na pro­wa­dzić zgod­nie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry i bli­sko natu­ry, dba­jąc o rów­no­wa­gę i poszcze­gól­ne ele­men­ty, a jed­no­cze­śnie czer­piąc z nie­go poży­wie­nie dla zdro­wych, szczę­śli­wych ludzi.
Zapra­sza­my do kontaktu!

Kociewski Przysiółek Szczodrowo | Szymon Kowalke

Budu­jąc sad two­rzę gil­dię roślin­ne (np. jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koni­czy­na). Ściół­ku­ję grząd­ki sło­mą, sia­nem, zręb­ka­mi. Ściół­ku­ję borów­ki, porzecz­ki, agrest, mali­ny. Pod cuki­nię two­rzę kop­ce ze sło­my. Tru­skaw­ki sadzę na nie­prze­ko­pa­nej zie­mi, wyście­lo­nej sło­mą. Nie prze­ko­pu­ję grzą­dek, dzię­ki cze­mu część warzyw sama się roz­sie­wa i kieł­ku­je na wio­snę. Eks­pe­ry­men­tu­ję z kształ­tem grzą­dek (m. in. kształt dziur­ki od klu­cza, śli­ma­ko­wy ziel­nik, grząd­ki na tyle wąskie, by nie trze­ba było na nie wcho­dzić). Opry­ski na mszy­ce tyl­ko z gno­jów­ki z pokrzy­wy, do tego odpo­wied­nie rośli­ny towa­rzy­szą­ce (aksa­mit­ka).

Park Korzonek Asteniusz Myśliwiec | Korzonek

Jeste­śmy gru­pą ludzi, któ­rych łączy wspól­ny cel, pasja i miłość do natu­ry. Park Korzo­nek to nowo powsta­ją­ca inwe­sty­cja pro­eko­lo­gicz­na znaj­du­ją­ca się na tere­nie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Lasów nad Gór­ną Liswartą.
 Naszym celem jest popu­la­ry­zo­wa­nie per­ma­kul­tu­ry, gałę­zi pro­jek­to­wa­nia eko­lo­gicz­ne­go, któ­rej pod­sta­wo­wym celem jest budo­wa­nie nasze­go oto­cze­nia na wzór eko­sys­te­mów natu­ral­nych. Chce­my poka­zy­wać, że nowo­cze­sne tech­no­lo­gie mogą dzia­łać w sym­bio­zie z natu­rą. Chce­my edu­ko­wać i wdra­żać nowo­cze­sne roz­wią­za­nia eko­lo­gicz­ne. Poprzez zaba­wę, rekre­ację, warsz­ta­ty będzie­my kre­ować zdro­we postrze­ga­nie świa­ta poprzez naszych naj­młod­szych i nie tylko.Główne kie­run­ki dzia­ła­nia to popu­la­ry­zo­wa­nie dzia­łań eko­lo­gicz­nych, powrót do medy­cy­ny natu­ral­nej jak zio­ło­lecz­nic­two, api­te­ra­pia, tęż­nie solan­ko­we. Pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych ma na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści bycia czę­ścią eko­sys­te­mu. Park jest dla każ­de­go, a przede wszyst­kim dla dzie­ci. Miej­scem doświad­cza­nia spo­ko­ju, natu­ry oraz wyjąt­ko­wo­ści tego miejsca.

Permakultura Chocianów Krystian Stempek | Rotmistrza Pileckiego 5/2

Per­ma­kul­tu­ra Cho­cia­nów to pro­jekt two­rze­nia repre­zen­ta­cyj­ne­go ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go w ser­cu mia­stecz­ka. Na nie­ca­łych 500 m², oto­cze­ni sąsia­da­mi i uli­ca­mi, upra­wia­my warzy­wa, zio­ła, kwia­ty, owo­ce, hodu­je­my kur­ki. Samo­dziel­nie two­rzy­my żyzność naszej gle­by, wspie­ra­my bio­róż­no­rod­ność i sta­ra­my się w jak naj­mniej­szym stop­niu być zależ­ny­mi od zewnętrz­nych ener­gii. Wszyst­ko to aby móc dodat­ko­wo pro­wa­dzić lokal­ną edu­ka­cję i inne dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce społeczność.

Szymczak Sad Gospodarstwo sadownicze | Michrów

W kra­inie sły­ną­cej z pro­duk­cji sadow­ni­czej stwo­rzy­li­śmy miej­sce, gdzie temat pro­duk­cji owo­ców ma inny sens. Naszą pasją jest odkry­wa­nie czę­sto już zapo­mnia­nych sta­rych i cie­ka­wych odmian drzew owo­co­wych. Wie­le osób posia­da wspo­mnie­nia o wyglą­dzie, sma­ku i aro­ma­cie daw­nych odmian owo­ców, nie posia­da nato­miast w pamię­ci żad­ne­go śla­du o ich nazwie. Takie wła­śnie odmia­ny gro­ma­dzi­my, wyszu­ku­je­my u kolek­cjo­ne­rów, ścią­ga­my z zagra­ni­cy i z pry­wat­nych kolek­cji. Dla naszej szkół­ki waż­ne są war­to­ści zwią­za­ne z pro­duk­cją, wyko­rzy­sta­niem oraz ura­to­wa­niem przed zapo­mnie­niem roślin rodzą­cych owoce.
 Zebra­li­śmy kolek­cje wie­lu gatun­ków roślin owo­co­wych. Naszą pasją jest pozy­ski­wa­nie odmian jabło­ni, gru­szy, pigwy, dere­nia, cze­re­śni, oliw­ni­ka, mor­wy, gło­gów, nie­szpu­łek, jabło­ni ozdob­nych i wie­lu innych. To, jak sta­re lub mało zna­ne odmia­ny rosną, owo­cu­ją, jak sma­ku­ją z każ­dym sezo­nem dostar­cza nam nowych spo­strze­żeń. Sta­re, przed­wo­jen­ne czy też mało zna­ne odmia­ny drzew owo­co­wych nie powin­ny zostać zapo­mnia­ne. Mają one wie­le zalet któ­re potra­fią zasko­czyć nie­jed­ne­go doświad­czo­ne­go sadownika.

Dłu­ga tra­dy­cja pro­duk­cji sadow­ni­czej obec­nie prze­pla­ta się z dzia­łal­no­ścią szkół­kar­ską. W kolek­cji posia­da­my kil­ka­set odmian roślin dają­cych jadal­ne owoce.
 Naszą dość nową „zajaw­ką” jest per­ma­kul­tu­ra – uczy­my się i powo­li wdra­ża­my ją w życie.

Znaj­du­je­my się w miej­sco­wo­ści Michrów, w oko­li­cach Tarczyna.
 Zapraszamy! 🙂

Podolskie Łąki Kędzierzyn-Koźle, Rybarze | Iwo Podloch

W 1926r mój pra­pra­dzia­dek The­odor Podol­ski zało­żył u brze­gu Odry naprze­ciw Koziel­skie­go por­tu zakład remon­to­wy napra­wia­ją­cy bar­ki. Przy rodzin­nym warsz­ta­cie funk­cjo­no­wa­ło gospo­dar­stwo rol­ne sku­pio­ne na hodow­li bara­nów. Dziś w tej post­in­du­strial­nej prze­strze­ni trwa nie­ustan­na rewitalizacja ;-)
Inspi­ra­cją był dla mnie film Dobry Rok (każ­de­mu pole­cam). Wte­dy zama­rzy­łem o wypro­wadz­ce z dala od miej­skie­go zgieł­ku żyjąc w zgo­dzie z ryt­mem natu­ry. Chce­my zaj­mo­wać się eko­lo­gicz­ną upra­wą, wol­ną od che­mii, naj­chęt­niej z tra­dy­cyj­nych odmian.
 Gdy­by nie „kobie­ca ręka” i kre­atyw­ność mojej żony nic by nie było ani z wypro­wadz­ki na wieś, ani same­go gospo­dar­stwa. Dla­te­go trzy­maj­cie pro­szę kciu­ki za jej pomysł i naszą pracę.
 Pozdra­wiam Iwo

Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny Brzeziny | Michał Winiarski 

Zabyt­ko­wa Osa­da Młyń­ska to zespół budyn­ków drew­nia­nych w skład któ­rych wcho­dzi dom mły­na­rza, budy­nek daw­nej sto­do­ły i staj­ni oraz młyn i tar­tak. Na tere­nie zagro­dy utwo­rzo­no w 2016 roku muzeum reje­stro­wa­ne, a całość jest pod ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską od 2010 roku. Osa­da znaj­du­je się w obsza­rze 3,5 hek­ta­ro­we­go gospo­dar­stwa poło­żo­ne­go wzdłuż poto­ku. Upra­wia­my orkisz, w pla­nach jest odtwo­rze­nie sadu ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew owo­co­wych i pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa według zasad per­ma­kul­tu­ry. Na miej­scu ist­nie­je moż­li­wość zaku­pu mąki orki­szo­wej. Zaj­mu­je­my się tak­że edu­ka­cją w zakre­sie dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go wsi.

The Działks! Wrocław, Heweliusza 5 | Bruno Zachariasiewicz

Dział­ka spo­łecz­no­ścio­wa. Uczy­my się pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go poprzez dba­łość o rege­ne­ra­cję gle­by (ściół­ka, kom­post, bez­or­ki, motyl­ko­we), łapa­nie i gro­ma­dze­nie wody (desz­czów­ka, ściół­ka), bio­róż­no­rod­ność i bio­ma­sę, wyko­rzy­sta­nie efek­tu kra­wę­dzi i nisz, pro­jek­to­wa­nie gil­dii, czy wresz­cie dzie­le­nie się nad­mia­rem plonów.

kon­takt: The Działks!

Akademia Przyziemnych Umiejętności Wilkowice, Magurka Łodygowicka | Igor Bokun

Dzie­sięć lat temu posta­no­wi­łem zmie­nić tryb życia. Ze sta­no­wi­ska pre­ze­sa pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się, noto­wa­nej na GPW spół­ki IT zosta­łem mało­rol­nym hodow­cą kur, owiec i psz­czół. Opie­ku­nem warzyw­ni­ka i sadu. Miesz­kań­cem środ­ka lasu na „koń­cu świata”.

Sto­so­wa­ne prze­ze mnie meto­dy cechu­je współ­dzia­ła­nie z natu­rą oraz brak nasta­wie­nia na mak­sy­mal­ną wydaj­ność. Jeśli potrzeb­ne jest zaszu­flad­ko­wa­nie, to naj­cel­niej­szym sło­wem klu­czo­wym jest permakultura.

Prze­tar­łem te szla­ki i chęt­nie podzie­lę się z Wami moimi doświad­cze­nia­mi. W ramach Aka­de­mii Przy­ziem­nych Umie­jęt­no­ści pro­wa­dzę szko­le­nia i warsz­ta­ty na tema­ty zwią­za­ne z hodow­lą zwie­rząt, upra­wą roślin, prze­twa­rza­nia i prze­cho­wy­wa­nia jedze­nia oraz ogól­nie prze­pro­wadz­ką „na wieś”.

Ogród Gai na Podlesiu siedziba szkoły Permakultura.Edu.PL | Podlesie, gmina Skoczów, Śląsk Cieszyński

Sie­dzi­ba PermaKultura.Edu.Pl i sezo­no­wy ogród edu­ka­cyj­ny. Sie­dli­sko w trak­cie two­rze­nia we współ­pra­cy z biel­ską koope­ra­ty­wą spo­żyw­czą Beskidz­ka Pacz­ka. 1)↓

Sie­dli­sko skła­da się z dom­ku-biu­ra, sto­dół­ki, w sezo­nie roz­kła­da­ny duży namiot warsz­ta­to­wy. Na tere­nie sze­ścio­hek­ta­ro­we­go ogro­du znaj­du­ją się głów­nie pozo­sta­ło­ści szkó­łek drze­wek owo­co­wych (m.in. 20 odmian jabło­ni) prze­kształ­ca­ne stop­nio­wo w sad i ogród leśny (nowe nasa­dze­nia orze­cha wło­skie­go i lesz­czy­ny). Ogród warzyw­ny w roz­wo­ju we współ­pra­cy z biel­ską koope­ra­ty­wą spo­żyw­czą Beskidz­ka Pacz­ka. Resz­ta zie­mi tym­cza­so­wo prze­zna­czo­na pod łąki kwietne.

Oko­li­ca spo­koj­na, po sąsiedz­ku kil­ka gospo­darstw. Wygod­ny dojazd wąską asfal­tów­ką. Ogród poło­żo­ny 7 kilo­me­trów do mia­stecz­ka Sko­czo­wa (ład­ny mały rynek) — dro­ga rowe­ro­wa na skró­ty wałem prze­ciw­po­wo­dzio­wym wzdłuż Wisły. W pobli­żu (2km) sta­cja kole­jo­wa Pier­ściec z bez­po­śred­nim połą­cze­niem do Kato­wic i Wisły (góry Beski­dy w zasię­gu wzroku) 🍀

Od pół­no­cy duży las cią­gną­cy się aż po zalew Goczał­ko­wic­ki, za lasem naj­star­sze na Ślą­sku Cie­szyń­skim sta­wy 2)↓ ze wspa­nia­łą róż­no­rod­no­ścią ptac­twa wod­ne­go. Poza tym w pobli­żu stad­ni­na koni w Próch­nej-Ocha­bach (sta­ra nie­prze­rwa­na tra­dy­cja hodow­li koni anglo­arab­skich), no i Cze­chy – do gra­ni­cy 15 km.

↓ pinez­ka zna­czy Ogród na Pod­le­siu; na mapie zazna­czo­ne rów­nież: sta­cja PKP i stad­ni­na koni.. (zmniejsz mapę – zoba­czysz całą oko­li­cę: Sko­czów, Ustroń, Wisłę i Cie­szyn..); dostęp­na opcja Stre­et View

Doce­lo­wo chce­my, by na tere­nie powstał ośro­dek edu­ka­cyj­ny per­ma­kul­tu­ry oraz pogłę­bio­nej eko­lo­gii rozu­mia­nej jako ścież­ka świec­kie­go roz­wo­ju duchowego.

Ośro­dek będzie począt­ko­wo sezonowy.

Pla­no­wa­ne źró­dła docho­du gospo­dar­stwa: przede wszyst­kim z dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej (z orga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tów), a tak­że z upra­wy zie­mi (jest jej wystar­cza­ją­co dużo pod grząd­ki zdro­wych warzyw lub owo­ców 🌿 albo z innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czo-arty­stycz­nej, bo z hodow­li zwie­rząt raczej nie, chy­ba że pod animaloterapię.


Aktu­al­no­ści | Blog
Sprawdź co dzia­ło się w ubie­głym sezo­nie i co dzie­je się teraz!
Zobacz: Ogród na Pod­le­siu w postach

Refe­ren­ces
1 W sezo­nie 2022 pla­no­wa­ne pierw­sze warsztaty.
2 miej­sce zna­ne od XVI w – obec­nie m. in. znaj­du­je się tam gospo­dar­stwo i zakład doświad­czal­ny PAN Gołysz

Ziemioluby Katarzyna Rączka-Bilińska i Ryszard Biliński | Stare Litewniki

Jeste­śmy na wstęp­nym eta­pie zakła­da­nia ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go, po kil­ku latach małych krocz­ków. Na razie mamy i koń­czy­my bazę miesz­ka­nio­wą – domek straw­ba­le, warsz­tat hemp­cre­te, domek drew­nia­ny, umy­wal­nie, toa­le­ty kompostowe.
 Miej­sce jest na skra­ju lasu, jest łąka, staw choć wszyst­ko wyma­ga zaopiekowania…
 Zaj­mu­je­my się budow­nic­twem natu­ral­nym i na wszyst­ko nie­ste­ty nie wystar­cza sezo­nu, ale już jest cudow­nie więcej :)
 Zapra­sza­my do pomo­cy, do udzia­łu w warsz­ta­tach, do róż­nych form wymia­ny wie­dzą i pra­cą w sze­ro­kim zakre­sie samowystarczalności :)