gospodarstwo Fohat

Nigdy nie wysie­wa­my wszyst­kich odmian pomi­do­rów, a mimo to jest ich co roku ponad trzy­dzie­ści. Te podłuż­ne pomi­dor­ki są w kształ­cie męskich siu­sia­ków, co widać szcze­gól­nie od spodu, gdyż mają wgłę­bie­nie po środ­ku i trud­no sko­ja­rzyć je ina­czej, ich nazwa też cie­ka­wa – Zabava.

Leave a Reply