Łukasz Nowacki

Futu­ry­sta i eko-desi­gner; Zało­ży­ciel Fun­da­cji TRANSFORMACJA; Dyrek­tor Zarzą­dza­ją­cy Pol­skie­go Insty­tu­tu Badaw­cze­go Per­ma­kul­tu­ry, pio­nier ruchu per­ma­kul­tu­ro­we­go w Pol­sce, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia eko­lo­gicz­ne­go. Z wykształ­ce­nia Eko­hy­dro­log i Bio­tech­no­log eko­sys­te­mo­wy. Swo­ją karie­rę zawo­do­wą roz­po­czął jako kon­sul­tant w dzie­dzi­nie zrów­no­wa­żo­nej archi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu, spe­cja­li­zu­jąc się w ogrod­nic­twie miej­skim i rewi­ta­li­za­cji obsza­rów zur­ba­ni­zo­wa­nych. Zafa­scy­no­wa­ny ideą auto­no­micz­nych osad i pro­jek­to­wa­niem funk­cjo­nal­nych bio­sys­te­mów, opra­co­wał inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gię budo­wy samo­wy­star­czal­nych, solar­nych BIO­schro­nień (Pro­jek­ty: Solar­HAB i BIO­schro­nie­nie). Pro­pa­ga­tor i badacz Per­ma­kul­tu­ry, “żyją­cych bio-sys­te­mów”, farm miej­skich, ogro­dów leśnych, alter­na­tyw­nych źró­deł ener­gii, archi­lo­gii oraz budow­nic­twa bio­kli­ma­tycz­ne­go. Ponad­to zain­te­re­so­wa­ny kon­cep­cja­mi bio­mi­mi­kry, ideą ‘open sour­ce’ oraz teo­rią sys­te­mów. Obec­nie prze­wo­dzi gru­pie entu­zja­stów pro­jek­to­wa­nia zrów­no­wa­żo­ne­go zogni­sko­wa­nych wokół Fun­da­cji TRANSFORMACJA, reali­zu­jąc pro­jek­ty rege­ne­ra­tyw­ne oraz wspie­ra­jąc roz­wój samo­wy­star­czal­nych, lokal­nych spo­łecz­no­ści w Pol­sce i na świe­cie. Pro­wa­dzi, ponad­to dzia­ła­nia badaw­czo-edu­ka­cyj­ne na tere­nie mode­lo­we­go gospo­dar­stwa dedy­ko­wa­ne­go pro­mo­wa­niu prak­tycz­nych roz­wią­zań z zakre­su Permakultury.

Leave a Reply