Projektowanie permakulturowe Przewodnik krok po kroku | Aranya

Po Ogro­dzie GaiWpro­wa­dze­niu do per­ma­kul­tu­ry czas na pod­ręcz­nik sku­pio­ny na sztu­ce pro­jek­to­wa­nia – sed­nie per­ma­kul­tu­ry.. Książ­ka Ara­nya, nauczyciela/projektanta cenio­ne­go w śro­do­wi­sku Per­ma­cul­tu­re Asso­cia­tion.       Zamów teraz!

Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we. Prze­wod­nik krok po kro­ku to kom­pak­to­wy pod­ręcz­nik-nie­zbęd­nik adre­so­wa­ny do osób, któ­re zła­pa­ły bak­cy­la per­ma­kul­tu­ry na tyle, by wziąć w swo­je ręce odpo­wie­dzial­ność zapro­jek­to­wa­nia wła­sne­go sie­dli­ska.. Świet­nie usys­te­ma­ty­zo­wa­na książ­ka Ara­nya poma­ga upo­rząd­ko­wać pro­ces pro­jek­to­wa­nia, począw­szy od wstęp­nych pytań, jakie nale­ży sobie zadać, oraz ana­liz miej­sca, jakie nale­ży wyko­nać, poprzez ryso­wa­nie map i dal­sze pla­no­wa­nie realizacji.
 Książ­ka zawie­ra tak­że spo­ro infor­ma­cji doty­czą­cych pro­ble­mów i wyzwań jakie poja­wia­ją się w pra­cy z klien­tem, tzn. powin­ni się w nią zaopa­trzyć rów­nież „zawo­dow­cy”, któ­rzy mają zamiar wkro­czyć na ścież­kę pro­fe­sjo­nal­ne­go pro­jek­to­wa­nia. Nie zna­czy to, że pod­ręcz­nik jest ponad ama­tor­skie umie­jęt­no­ści. Napi­sa­ny przy­stęp­nie i pro­stym języ­kiem pozwo­li zre­wi­do­wać wie­dzę, przy­po­mni i odświe­ży infor­ma­cje każ­de­mu, kto ma za sobą cho­ciaż­by nasze Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­ska.
 Prze­wod­nik Ara­nya chwa­lą tak­że oso­by z ukoń­czo­nym PDC 1)↓, bo uję­te pre­cy­zyj­nie i przej­rzy­ście spi­sa­ne uwa­gi bry­tyj­skie­go mistrza war­to mieć zawsze pod ręką.

O KSIĄŻCE (ZDANIEM AUTORA):

..jest już mnó­stwo dosko­na­łych ksią­żek o per­ma­kul­tu­rze wyja­śnia­ją­cych wie­le zasad pro­jek­to­wa­nia, stra­te­gii i tech­nik, któ­re mogą pomóc uczy­nić świat lep­szym miej­scem dla nas wszyst­kich. Ten prze­wod­nik jest jed­nak nie­co inny. Został napi­sa­ny, aby pomóc oso­bom z pod­sta­wo­wą zna­jo­mo­ścią per­ma­kul­tu­ry lepiej zro­zu­mieć cały, zło­żo­ny pro­ces projektowania.
 W swo­jej karie­rze nauczy­cie­la spo­ty­kam wie­le uczen­nic i uczniów, któ­rzy ukoń­czy­li kurs wpro­wa­dza­ją­cy lub prze­czy­ta­li jed­ną lub dwie książ­ki, zro­zu­mie­li pod­sta­wo­we poję­cia, ale wciąż nie są pew­ni, jak połą­czyć wszyst­kie zdo­by­te infor­ma­cje. Ponie­waż inte­gra­cja jest klu­czem do dobre­go pro­jek­to­wa­nia, niniej­szy prze­wod­nik ma na celu upo­rząd­ko­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­wej wie­dzy i stwo­rze­nie uży­tecz­ne­go wzor­ca, któ­ry będzie moż­na zasto­so­wać do wła­snych prac projektowych.

U pod­staw książ­ki leżą doświad­cze­nia zebra­ne pod­czas moich week­en­do­wych kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Zauwa­ży­łem, że z powo­du kil­ku­ty­go­dnio­wych przerw mię­dzy zaję­cia­mi stu­den­ci czę­sto zapo­mi­na­li o waż­nych szcze­gó­łach. Dla­te­go aby im pomóc i zapew­nić jasną ścież­kę, któ­rą mogli­by podą­żać pod­czas prak­ty­ki pro­jek­to­wa­nia u sie­bie w domu, zaczą­łem przy­go­to­wy­wać odpo­wied­nie szki­ce i mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne. Po ich wpro­wa­dze­niu, pro­jek­ty stu­den­tów zna­czą­co się popra­wi­ły, więc eks­pe­ry­men­tal­nie zaczą­łem prze­ka­zy­wać je gru­pom pro­jek­to­wym na moich kur­sach sta­cjo­nar­nych. Infor­ma­cje zwrot­ne były bar­dzo pozy­tyw­ne. Nie­któ­rzy ucznio­wie suge­ro­wa­li, żebym opu­bli­ko­wał je jako książ­kę.. więc oto jest.
 Mam nadzie­ję, że mój prze­wod­nik pomo­że ci w peł­ni zro­zu­mieć pro­ces pro­jek­to­wa­nia i da ci pew­ność pozwa­la­ją­cą wyjść do ludzi, by zdo­być doświad­cze­nie, któ­re osta­tecz­nie uczy­ni cię uzna­nym projektantem/projektantką permakultury.

DANE ORYGINAŁU:
Pierw­sza publi­ka­cja 2012, reprin­ty 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
192 stro­ny, w tym rysun­ki i wykresy
Roz­miar: 14,8 x 20,1 x 0,9 cm.
Wydaw­ca: Per­ma­nent Publications

Wstęp
Już jesteś projektantem
CZĘŚĆ PIERWSZA – Przygotowania
1. Umie­jęt­ność obser­wa­cji 1.1. Wzor­ce 1.2.  Wpro­wa­dze­nie do sys­te­mów 1.2.1. Spi­ra­le ero­zji i degra­da­cji 1.3. Zasa­dy i dyrek­ty­wy 1.4. Podsumowanie
2. Efek­tyw­ny Pro­jekt 2.1. Iden­ty­fi­ka­cja ról w pro­ce­sie pro­jek­to­wa­nia 2.2. Pra­ca w roli człon­ka zespo­łu 2.2.1. Inklu­zja 2.2.2. Roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów 2.3. Struk­tu­ry­za­cja pro­ce­su 2.3.1. Cykl Action Lear­ning 2.4. Sche­ma­ty blo­ko­we 2.5. Podsumowanie
CZĘŚĆ DRUGA – Pro­ces Projektowania
1. Oglę­dzi­ny dział­ki 1.1. Mapy 1.1.1. Spo­rzą­dza­nie map pod­sta­wo­wych i polo­wych 1.1.2. Two­rze­nie mapy pod­sta­wo­wej z mapy ist­nie­ją­cej 1.1.3. Mapa bazo­wa na pod­sta­wie wła­snych pomiarów
2. Ryso­wa­nie wła­snej mapy bazo­wej 2.1. Pod­su­mo­wa­nie 2.1.1. Sche­mat blo­ko­wy spo­rzą­dza­nia mapy bazowej
3. Zbie­ra­nie infor­ma­cji o dział­ce 3.1.1. Odno­tuj ist­nie­ją­ce ele­men­ty dział­ki 3.1.2. Nanieś na mapę wjaz­dy i ścież­ki 3.1.3. Ziden­ty­fi­kuj róż­ne stre­fy dział­ki 3.1.4. Zaznacz na mapie sek­to­ry 3.1.5. Oceń wyso­ko­ści 3.1.6. Odno­tuj obec­ność wody 3.1.7. Pobierz co naj­mniej jed­ną prób­kę gle­by 3.1.8. Wychwyć pozo­sta­łe czyn­ni­ki ogra­ni­cza­ją­ce dział­ki 3.1.9. Mapuj uzbro­je­nie tere­nu 3.1.10. Ziden­ty­fi­kuj wszyst­kie dar­mo­we lub tanie zaso­by 3.2. Two­rze­nie nakła­dek / warstw mapy bazo­wej 3.3. Pro­wa­dze­nie dzien­ni­ka obser­wa­cji 3.4. Pod­su­mo­wa­nie 3.4.1. Sche­mat blo­ko­wy zbie­ra­nia infor­ma­cji o działce
4. Wywiad z klien­tem 4.1.1. Cele SMART 4.2. Wywiad 4.2.1. Pra­ca z wie­lo­ma klien­ta­mi lub gru­pa­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi 4.2.2. Małe pro­ce­sy spo­łecz­no­ścio­we 4.2.3. Pro­ce­sy dla małych i śred­nich grup 4.2.4. Pla­no­wa­nie w więk­szych spo­łecz­no­ściach 4.3. Pod­su­mo­wa­nie 4.3.1. Sche­mat blo­ko­wy wywia­du z klientem
5. Ana­li­za 5.1. Okre­śle­nie funk­cji 5.1.1. Pro­ces 5.1.2. Funk­cje, sys­te­my i ele­men­ty 5.1.3. Okre­śle­nie klu­czo­wych funk­cji 5.1.4. Two­rze­nie celów SMART 5.2. Wybór sys­te­mów i ele­men­tów 5.2.1. Pro­ces 5.2.1.1 Ety­ki per­ma­kul­tu­ro­we 5.2.1.2. Wpływ na śro­do­wi­sko 5.2.1.3. Nakła­dy finan­so­we 5.2.1.4. Ogra­ni­cze­nia cza­so­we 5.2.1.5. Wła­ści­wy roz­miar 5.2.1.6. Wza­jem­ne powią­za­nia 5.2.1.7. Cechy wro­dzo­ne 5.2.1.8. Porów­na­nie naj­lep­szych opcji 5.2.1.9. Wizja i pro­jek­to­wa­nie “na dzi­ko” 5.3. Pod­su­mo­wa­nie 5.3.1. Sche­mat blo­ko­wy wybo­ru sys­te­mów i elementów
6. Umiej­sco­wie­nie 6.1.1. Wokół ist­nie­ją­ce­go punk­tu cen­tral­ne­go 6.1.1.1. Pro­jek­tuj od wzor­ców do deta­li 6.1.1.2. Mikro­kli­ma­ty 6.1.1.3. Wyso­kość nad pozio­mem morza i wysta­wa 6.1.1.4. Podział na stre­fy 6.1.1.5. Doj­ścia i „linie pożą­da­nia” 6.1.1.6. Sek­to­ry 6.1.1.7. Typ gle­by 6.1.1.8. Uzbro­je­nie tere­nu 6.1.1.9. Wizu­ali­zuj suk­ce­sję 6.1.1.10. Pro­jek­to­wa­nie cią­głe 6.1.1.11. Drob­ne szcze­gó­ły… 6.1.2. Czy­sta kart­ka 6.1.2.1. Meto­da wyklu­cze­nia McHar­ga 6.1.3. Sche­mat blo­ko­wy umiej­sco­wie­nia 6.2. Inte­gra­cja 6.2.1.1. Obieg ener­gii 6.2.1.2. Prze­bieg pro­ce­sów 6.2.1.3. Wzor­ce i zasa­dy 6.2.1.4. Efekt kra­wę­dzi 6.2.1.5. Gil­die i dobre sąsiedz­two roślin 6.2.2. Zbierz­my to wszyst­ko razem… 6.3. Pod­su­mo­wa­nie 6.3.1. Sche­mat blo­ko­wy Integracji
7. Pro­po­zy­cja Pro­jek­tu 7.1. Wcze­śnie dziel się swo­imi pomy­sła­mi 7.2. Two­rze­nie pro­jek­tu koń­co­we­go 7.2.1 Mapo­wa­nie Two­ich pomy­słów 7.2.2. Ryso­wa­nie 7.2.3. Mode­lo­wa­nie 7.2.4. Wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii 7.2.5. Dodat­ko­we mapy 7.2.6. Dal­sze infor­ma­cje 7.2.7. Szcze­gó­ły wdro­że­nia 7.3. Pod­su­mo­wa­nie 7.3.1. Sche­mat blo­ko­wy pro­po­zy­cji projektu
8. Wdro­że­nie 8.1.1. Podział na zada­nia 8.1.1.1. Zacznij skrom­nie i roz­wi­jaj pro­jekt dalej z dobrze zarzą­dza­nych obsza­rów 8.1.2. Czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na prio­ry­tet zadań 8.1.2.1. Mini­mum zmian dla naj­więk­szych efek­tów 8.1.2.2. Pro­jek­to­wa­nie z uwzględ­nie­niem czyn­ni­ków ogra­ni­cza­ją­cych 8.1.2.3. Dostęp­ność zaso­bów 8.1.2.4. Zależ­no­ści (pierw­szeń­stwo) 8.1.2.5. Ska­la Trwa­ło­ści Key­li­ne Yeomans’a 8.1.3. Two­rze­nie pro­ste­go pla­nu wdro­że­nia 8.1.4. Two­rze­nie pla­nu zarzą­dza­nia pro­jek­tem 8.1.5. Ana­li­za Ścież­ki Kry­tycz­nej 8.1.6. Nad­zór nad wdro­że­niem pro­jek­tu 8.2. Podsumowanie
9. Utrzy­ma­nie i Oce­na 9.1.1. Two­rze­nie pla­nu utrzy­ma­nia 9.1.2. Potrze­ba cią­głej oce­ny 9.2. Pod­su­mo­wa­nie 9.2.1. Sche­mat blo­ko­wy wdro­że­nia i utrzymania
10. Pre­zen­ta­cja dla Klien­ta 10.1.1. Sche­mat blo­ko­wy prezentacji
CZĘŚĆ TRZECIA ~ Pro­jek­to­wa­nie Nie­zwią­za­ne z Ziemią
1. Pro­jek­to­wa­nie nie­zwią­za­ne z zie­mią 1.1. Pro­ce­sy pro­jek­to­we 1.2. Pro­jek­to­wa­nie stre­fy 00 1.3. Pro­jek­to­wa­nie struk­tur społecznych
2. Reflek­sje nad procesem
3. Wezwa­nie do działania
4. Dodat­ki 4.1. Biblio­gra­fia 4.2. Sche­mat blo­ko­wy peł­ne­go pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia 4.3. Zaso­by 4.3.1. Mate­ria­ły onli­ne 4.3.2. Pole­ca­ne lektury
4.4. Słownik


AUTOR:
Ara­nya eks­pe­ry­men­tu­je z tym, do cze­go słu­żyć może per­ma­kul­tu­ra od cza­su obja­wie­nia w trak­cie kur­su pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go w 1996 roku. W kolej­nych latach zapro­jek­to­wał kolek­cję ogro­dów wraz z kil­ko­ma inny­mi pro­jek­ta­mi nie­zwią­za­ny­mi z zie­mią, two­rząc je wszyst­kie, aby uzy­skać dyplom ze Sto­so­wa­ne­go Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go w 2003. Od tego cza­su podą­żał ścież­ką dydak­tycz­ną, któ­ra obej­mu­je obec­nie śred­nio dzie­sięć dwu­ty­go­dnio­wych kur­sów pro­jek­to­wa­nia rocz­nie. Na swej dro­dze poznał wie­lu nie­sa­mo­wi­tych ludzi, któ­rzy dają mu nadzie­ję na przy­szłość i któ­rzy w nie­ma­ły spo­sób wpły­nę­li na treść tego przewodnika.
 Poza tym Ara­nya od daw­na cho­dzi boso w prze­ko­na­niu, że dzię­ki temu jest bar­dziej świa­do­my natu­ry, pozo­sta­je w łącz­no­ści z Zie­mią i lek­ko po niej stąpa.

Stro­ny WWW:
Głów­na stro­na auto­ra: www.learnpermaculture.co.uk
Wykaz kur­sów auto­ra: www.designedvisions.com


RECENZJA ŚWIATOWEJ KLASY FACHOWCA:

Nie­któ­re oso­by trzy­ma­ją swo­je narzę­dzia w sto­sie bała­ga­nu, roz­ło­żo­ne, tępe i zanie­dba­ne. Inni utrzy­mu­ją je w ide­al­nym porząd­ku w schlud­nym zesta­wie, każ­de na swo­im miej­scu, naoli­wio­ne, naostrzo­ne i goto­we do pra­cy. Ara­nya jest jed­nym z tych dru­gich, a ta książ­ka to jego skrzyn­ka z narzę­dzia­mi. Otwórz stro­ny książ­ki i możesz od razu zna­leźć potrzeb­ne narzę­dzie do pro­jek­to­wa­nia, od trian­gu­la­cji po kuszą­co nazwa­ne „linie pożą­da­nia”. Wszyst­ko tu jest.

Nie prze­cią­gaj­my jed­nak stru­ny z tą meta­fo­rą. Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we nie jest przy­pad­ko­wym zbio­rem dobrych pomy­słów, jest to pro­ces. Zaczy­na się od chłon­ne­go eta­pu obser­wa­cji i słu­cha­nia, prze­cho­dzi przez etap twór­cze­go podej­mo­wa­nia decy­zji pro­jek­to­wych i pro­wa­dzi do wdro­że­nia w tere­nie oraz do reflek­sji na temat tego, czy popraw­ka tu, popraw­ka tam mogą być przy­dat­ne. Ara­nya pro­wa­dzi cię przez cały pro­ces z taką samą pre­cy­zją, z jaką opi­su­je poszcze­gól­ne narzę­dzia do projektowania.

Dla więk­szo­ści osób uczest­nic­two w kur­sie pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go jest waż­nym wyda­rze­niem życio­wym. Otwie­ra drzwi do nowe­go spo­so­bu patrze­nia na świat, do nowe­go spo­so­bu bycia w świe­cie. Wpły­wa na cie­bie na tak wie­lu pozio­mach, że nie­za­leż­nie od tego, jak dobrze robi­łeś notat­ki, nie­uchron­nie nie­któ­re infor­ma­cje umy­ka­ją. Wła­śnie dla­te­go napi­sa­łem The Earth Care Manu­al i dla­te­go Ara­nya napi­sał Per­ma­cul­tu­re Design. Step by step guide.

Patrick Whi­te­field
pro­jek­tant per­ma­kul­tu­ro­wy, nauczy­ciel, autor


OPINIE CZYTELNICZEKCZYTELNIKÓW:

Dla mnie to jed­na z naj­przy­stęp­niej napi­sa­nych spo­śród dostęp­nych obec­nie ksią­żek o per­ma­kul­tu­rze. A jest ich mnó­stwo (po angiel­sku – przyp. red.) Oczy­wi­ście biblia autor­stwa Mol­li­so­na „Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gners Manu­al” jest ponad wszyst­ko, ale ta książ­ka jest zbyt obszer­na by moż­na ją było trak­to­wać jak pod­ręcz­nik – jest raczej rodza­jem kom­pen­dium, punk­tem odnie­sie­nia.. Ewi­dent­ną zale­tą książ­ki Ara­nyi jest jej przej­rzy­stość w struk­tu­rze, co uła­twia lek­tu­rę, jest w niej spo­ro wie­dzy know-how, ale też wie­le infor­ma­cji na temat same­go pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia a tak­że zadań i wyzwań sto­ją­cych przed pro­fe­sjo­nal­nym pro­jek­tan­tem. Ya Go

Po wie­lu latach stu­dio­wa­nia, czę­sto teo­re­tycz­nych i nie­co zbyt nauko­wych dzieł współ­za­ło­ży­cie­li per­ma­kul­tu­ry (nie zro­zum­cie mnie źle, te fun­da­men­tal­ne książ­ki są nie­zbęd­ną lek­tu­rą dla każ­de­go, kto jest zain­te­re­so­wa­ny per­ma­kul­tu­rą), z rado­ścią odkry­łam książ­kę Aranya.
 Ara­nya ofe­ru­je dokład­nie to, co mówi w pod­ty­tu­le: prze­wod­nik krok po kro­ku doty­czą­cy pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ry, z któ­re­go każ­dy może sko­rzy­stać. Jeśli masz wie­dzę na temat per­ma­kul­tu­ry i potrze­bu­jesz pomo­cy w pro­jek­to­wa­niu wła­snej dział­ki, ta książ­ka popro­wa­dzi Cię w tym pro­ce­sie. A jeśli jesteś począt­ku­ją­cą projektantką/projektantem książ­ka sta­no­wić będzie dla Cie­bie przy­dat­ny model w prak­ty­ce pro­jek­to­wej. Meg McGo­wan

Pod­ręcz­nik Ara­nya to ide­al­na książ­ka „następ­ne­go kro­ku” dla każ­de­go, kto prze­czy­tał jed­ną lub dwie książ­ki wpro­wa­dza­ją­ce w per­ma­kul­tu­rę i jest napraw­dę pod­eks­cy­to­wa­ny rysu­ją­cy­mi się w wyobraź­ni moż­li­wo­ścia­mi, ale tro­chę bra­ku­je mu roze­zna­nia co dalej. Książ­ka powsta­ła jako pod­su­mo­wa­nie warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ry w Wiel­kiej Bry­ta­nii, więc nie­któ­re tre­ści odno­szą się do tego obsza­ru, acz­kol­wiek autor wyko­nu­je wspa­nia­łą pra­cę, mówiąc i wyja­śnia­jąc wszyst­ko w kate­go­riach ogól­nych i bez nad­mia­ru szcze­gó­ło­wych przy­kła­dów, tak by infor­ma­cje mia­ły zasto­so­wa­nie wszędzie.
 Książ­ka popro­wa­dzi Cię krok po kro­ku przez (cza­sem wyczer­pu­ją­cy) pro­ces pro­jek­to­wa­nia, począw­szy od pod­sta­wo­wych pytań, ankie­ty i two­rze­nia mapy, prze­cho­dząc do obser­wa­cji i wyko­ny­wa­nia mapy tere­nu, a koń­cząc na ana­li­zie miej­sca oraz inte­gra­cji róż­nych ele­men­tów pro­jek­tu. Ta książ­ka to nie­zbęd­ny prze­wod­nik, aby roz­po­cząć pro­ces pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ry u sie­bie oraz na zle­ce­nia. Fern­le­af


KSIĄŻKA W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ:  cena: 65 zł
..zero waste – uży­wa­my bio­de­gra­do­wal­nych mate­ria­łów pakunkowych.

Okład­ka mięk­ka ze skrzy­deł­ka­mi, 232 stro­ny, tabel­ki i wykre­sy, gra­fi­ki i zdję­cia, druk kolorowy.
ISBN: 978−83−951032−3−0

Prze­kład: Woj­ciech Górny
Redak­cja: Ben Lazar
Korek­ta: Danu­ta Dorna
Skład: Pame­la Rudnik
Okład­ka: pro­jekt Pau­li­na Zie­lo­na; zdję­cie z warsz­ta­tów pro­jek­to­wa­nia w Gnie­wo­szo­wie – wyzna­cza­nie pozio­mi­cy, tzw. pro­fi­lu albo linii kon­tu­ro­wej tere­nu, fot. Mag­da­le­na Gór­skaDEDYKOWANA GRUPA WSPARCIA:
Pol­skie wyda­nie Per­ma­cul­tu­re Design uka­za­ło się dzię­ki przed­sprze­da­ży i wspar­ciu finan­so­we­mu gru­py osób i podmiotów :-)

Zacne gro­no Pro­jek­tan­tek i Pro­jek­tan­tów Permakultury 🍀

• Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdrojewo
• Sabi­na Tyszko
• Moni­ka Czajka
• Nata­lia Moric
• Tomasz Buczek
• Mar­ce­li­na Harem­za – Ogro­do­wa Alternatywa
• Adam Poloczek
• Aga­ta Kopka
• Mar­ta Jacaszek
• Aga­ta Pawlik
• Ewa Derezińska
• Anna Ochman
• Piotr Macieja
• Damian Dobosz – Eco­na – sklep ekologiczny
• Beata i Jacek Świątek
• Ludwik Bracz­ko – Pasi­ko­nik
• Dariusz Lech
• Piotr Marek
• Mariusz Cielenkiewicz
• Mate­usz Cyra­nik – Tru­skaw­ko­we Pola
• Hubert Zdunek
• Elż­bie­ta Gacek
• Bog­dan Kasper­ski – Aniel­skie Ogrody
• Marek Błażytko
• Michał Sanecki
• Tomasz Musioł
• Dariusz Piotrowski
• Mate­usz Ter­li­kow­ski – Doli­na Zachwytu
• Bar­tosz Pod­gór­ski – Eko Przy­sta­nek Bycina
• Andrzej Kowalczuk
• Emi­lia Socha
• Dariusz Górski
• Kata­rzy­na Czekalska
• Mar­ta Krukowska
• Artur Kurek – mate.pl
• Iwo­na i Andrzej Bryndza
• Andrzej Burysz
• Bar­tosz Chlebowski
• Urszu­la Lisicka
• Mar­cin Krze­szew­ski – Kal­pa­pa­da
• Alek­san­dra Kostyra
• Michał Knychalski
• Kaje­tan Krztoń
• Jola Hyt­kow­ska – Zagro­da Ławeczki
• Eli­za Girguś
• Tomasz Biskupski
• Mał­go­rza­ta Mysz­kow­ska – Skład Towa­rów Wiej­skich w Habdzinie
• Doro­ta Oriol
• Daniel Fra­ni­kow­ski – Pasie­ka Aniołki
• Syl­wia i Dariusz Sękowscy
• Grze­gorz Kamyk
• Wan­da Kania z rodzicami
• Anna Kraszewska
• Żane­ta Geltz – HIPOALERGICZNI.PL
• Rena­ta Kutyna
• Tomasz Strzałkowski
• Kry­stian Stem­pek – Per­ma­kul­tu­ra Chocianów
• Anna Juda
• Michał Bie­niek – www.smakesencjaharmonia.pl
• Joan­na Pustelny
• Ali­cja Kowalska
• Boże­na Bartoś
• Lesław i Mar­ta Paździorowie
• Iza­be­la Iwicka
• Mariusz Olesiejuk
• Joan­na Moniewska
• Joan­na Muniowska
• Dana Przybilla
• Moni­ka Gaw­ron – ZAGAJAM
• Kata­rzy­na Gebauer
• Maria i Andrzej Górz – dzikosc.pl
• Mar­ta Ala­bur­da – Wieluszki.pl
• Klau­dia i Mar­cin Tabała
• Mariusz Rusinek
• Patry­cja Dziewolska
• Anna Dobras
• Urszu­la Dyszlewicz
• Lucjan­na Mionskowska
• Bar­ba­ra Cio­sek – Chasz­cze
• Michał Winiar­ski – Osa­da Młyń­ska Roz­to­ka-Brze­zi­ny 105
• Agniesz­ka Amaro
• Woj­ciech Bąk
• Jakub Żółtowski
• Sła­wo­mi­ra Ruta
• Aga Piotrowska
• Ser­hij Petryczenko
• Win­cen­ty Strutyński
• Tomasz Malczyk
• Marek Oklej
• Łukasz Dyląg
• Paweł Grabowski
NBN Szar­szew­ski – www.budujnaturalnie.pl, www.picas.pl
• Agniesz­ka Marat
• Beata Dziedzińska
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa – www.slonecznybalkon.pl
• Marian­na Mysiorska
• Ali­cja Bałut
• Joan­na Deczkowska
• Mał­go­rza­ta Molenda
• Ire­na Węglarzy
• Mate­usz Chrusciel
• Ewa Gebau­er – EWUK
• Nata­lia Sta­rzyk – Zwor­na Chata
• Elż­bie­ta Wołoszyńska-Wiśniewska
• Michał Łukow­ski – Pra­cow­nia Wspar­cia Tech­nicz­ne­go PANTALAR
• Kata­rzy­na Leichteris
• Kata­rzy­na Wileń­ska – www.bliskoziemi.pl
• Moni­ka Szpyra
• Jacek Jurek
• Elż­bie­ta Szymaniak-Śliwa
• Kata­rzy­na Marczuk
• Mate­usz Nowak – Per­ma­to­cze
• Mar­cin Olecki
• Mate­usz Krzewiński
• Elż­bie­ta Wróblewska
• Robert Bendykowski
• Agniesz­ka Biernacka
• Moni­ka i Woj­ciech Nawroccy
• Jacek Szafrański
• Anna Kociołek
• Agniesz­ka Lonc
• Ariel Klo­skow­ski & Justy­na Woszczyk
• Jojo Wrześniowska
• Cele­sty­nów dla Klimatu
• Sophia Szołtysek
• Iza­be­la Abramek-Jankowska
• Jacek Bujko
• Prze­my­sław Suberlak
• Witold Matus
• Anna Kowalczyk
• Inga Smolarek-Bąba
• Mał­go­rza­ta Koszalińska
• Arka­diusz Jaskólski
• Rena­ta Płoskoń
• Mar­ce­li­na Jarnuszkiewicz
• Mar­ta Belka-Szmit
• Agniesz­ka Kluza
• Anna Traut-Seliga
• Kasia Spi­sak – Dobra Kar­ma
• Grze­gorz Chwiałkowski
• Mar­ta Wojtysiak
• Adam Dąbrowski
• Mar­cin Pieczyński
• Moni­ka Czajkowska
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska – Przed­szko­le Świe­tlik Montessori
• Alek­san­der Miednik
• Agniesz­ka Maciejewska
• Marek Peda
• Alek­san­dra Mielczarek
• Maria Janic­ka – Koleb­ka Wędrówek
• Kata­rzy­na Fijał­kow­ska – sie­dli­sko Bia­łe Bło­ta, Kaszuby
• Jaro­sław Lepka
• Aga­ta Dudek-Wojewoda
• Agniesz­ka Krzyw­da – Juraj­ski Ogród
• Artur Pyrka
• Karol i Karo­li­na Pody­ma – Łąki kwiet­ne
• Arka­diusz Kociem­ba – Pro­jekt Arka
• Dariusz Kosinski
• Kami­la Górka-Czarska
• Kami­la Stanisławczyk
• Jakub Eichelberger
• Artur Gronek
• Jaro­sław Sulima
• Kata­rzy­na Wrona
• Anna Kwiecień
• Juliusz Humienny
• Prze­my­sław Sawic­ki – Dwór Sawi­ce
• Andrzej Orzoł
• Mag­da­le­na Litwinowicz
• Mar­cin Krze­szew­ski – Kal­pa­pa­da
• San­dra i Dawid Chalczyńscy
• Kry­sty­na Kaszta
• Anna Uszyń­ska – Sto­wa­rzy­sze­nie Zio­ło­wa Swołowo
• Łukasz Rachwał
• Mał­go­rza­ta Matczak
• Maciej Miecznikowski
• Artur Kurek – mate.pl
• Elż­bie­ta Sztreker-Racibor
• Kasia Czemarmazowicz
• Piotr Filo­no­wicz – www.pracanadglosem.pl
• Leszek Gasiński
• Zbi­gniew Kowalkowski
• Roma­na Elmer
• Grze­gorz Czekaj
• Krzysz­tof Knapczyk
• Mał­go­rza­ta Lepiech
• Leszek Mroczyński
• Kata­rzy­na Wojewódka
• Ewe­li­na Trem­bec­ka – Dom Wład­cy Łąk
• Kata­rzy­na Czekalska
• Boh­dan Stankiewicz
• dr Ali­cja Aduckiewicz-Tyśnicka
• Justy­na Zaczek, Michał Uli­kow­ski – Chro­śni­ca 30
• Mał­go­rza­ta Gęca
• Andrzej Wróblewski
• Jacek Kowal­czyk – Kawa­łek zie­mi i ogrodu
• Joan­na Sym­ko – Sym­ko­gród
• Ali­cja Łysakowska
• Syl­wia i Mie­czy­sław Łabędz­cy – Lawen­do­wa Barć pod Lasem
• Miko­łaj Podlaszewski
• Anna Szymczak
• Patry­cja Woźniak
• Doro­ta Fiett
• Anna Mieszała
• Krzyś Mate­usz Matyjaszek
• Ire­ne­usz Hendel
• Ani­ta i Tomasz Poni­kło – Dom na Wschodzie
• Mar­cel­la Walczak
• Anna Bunc­ler – Vegan World
• Karo­li­na Olejniczak
• Mag­da Nowak
• Syl­wia Remin
• Daniel Chrząstek
• Moni­ka Wizła-Kubiak – Eko­mu­zeum Tkac­twa i Bar­wie­nia Naturalnego
• Jacek Fudali
• Doro­ta Kardasińska
• Mag­da­le­na Dem­bow­ska – BIOLOGIKA
• Bar­tło­miej Warzyń­ski – Permakultura/Krośnice powiat Milicz
• Nika Zawi­ła – domnagranicy.pl
• Joan­na Moniewska
• Mario­la Myśliwiec-Kowol
• Beata Zarę­ba – Aka­de­mia W Grun­cie Ruchu
• Bar­ba­ra Szymańska
• Emi­lia Socha
• Lilian­na Bocian
• Pro­jekt Las
• Marek Fli­siń­ski – Water&Wine
• Michał Sucho­ra – Par­tia Zieloni
• Domi­ce­la Długosz-Rosada
• Dariusz Lech – TRADEphoto.eu
• Piotr Szymczak
• Domi­nik Strzelecki
• Grze­gorz Szeluga
• Łukasz Wróbel
• Tomasz Drwal
• Sła­wo­mir Serwata
• Are­ta Szpura
• Tere­sa Nowak
• Piotr Czuchaj
• Ewa Nie­nar­to­wicz – Naj­uko­chań­sza Żona
• Robert Warykiewicz
• Danu­ta Nowak – Dom Spo­tkań Twór­czych Pta­sia Dolina
• Tomasz Pla­sko­ta – Czer­wo­na Trawa
• Mira Płocka
• Kac­per Puchal­ski – uprawiaj.pl
• Karo­li­na Kuźniak
• Urszu­la Zielińska
• Wan­da Szafrańska
• Max Fojtuch
• Marek Paszkowski
• Dina Schmidt
• Luby Las
• Mar­ce­li Maniak
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska – Przed­szko­le Świe­tlik Montessori
• Krzysz­tof Buchwald – Tru­skaw­ko­we Pola
• Mary­la Wojciechowska
• Robert Jurkowski
• Sła­wo­mir Sawicki
• Dariusz Kusz
• Alek­san­dra Liśkiewicz
• Bar­ba­ra i Piotr Orłowscy
• Kari­na Bie­law­ska – Dobre Miej­sce
• Beata Gawryszewska
• Domi­nik Budlarek
• Zuzan­na Kawka
• Krzysz­tof Łukasiak
• Tomasz Zmyślony
• Iza­be­la Rozbicka
• Iwo­na i Leszek Rybarczyk
• Ewa Czap
• Ali­cja i Woj­tek – Nova­kóf­ka
• Adam Zakrzewski
• Maciej Mucho­wicz – odMa­kle­ra
• Mate­usz Mar­cin­kie­wicz – Masal­ka
• Mar­cin Lipnicki
• Zyg­munt Chlipała
• Robert Miłek
• Bar­ba­ra Grze­bul­ska – Mazur­ski Folwark
• Cyryl Kwaśniewski
• Kata­rzy­na Pluta-Białek
• Kata­rzy­na Olkowska
• Ewa Wojciechowska
• Gospo­dar­stwo Eko­tu­ry­stycz­ne Na Karczaku
• Anna Kacz­ma­rek – Edro+
• Wie­sław Skrobot
• Anna Zagała
• Andrzej Miński
• Joan­na Egit-Pużyńska
• Mar­cin Śmiałowski
• Agniesz­ka Cajgner-Olędzka
• Krzysz­tof Barański
• Zdzi­sław Andrzejewski
• Łukasz Nowak – Nowespojrzenie.pl
• Robert Bałabuch
• Jola Hyt­kow­ska – Zagro­da Ławeczki
• Michał Gębczyk
• Daniel i Agniesz­ka Kurasz
• Elż­bie­ta Skrzyszewska
• Iwo­na Rybarczyk
• Łukasz Bujnowski
• Adam Durski
• Doro­ta Glaubert
• Joan­na Świerczyńska
• Ire­na Zadworna
• Alek­san­dra Biliń­ska – Kra­sno­gru­da 7c
• Dariusz Fenikowski
• Lau­ra i Jacek Piotrowscy
• Anna Skiba
• Bar­tło­miej Kusior
• Tere­sa Lan­ge – www.rezerwatkolorow.pl
• Kata­rzy­na Madalińska
• Karo­li­na Mey­er i Mate­usz Łangowski
• Ceza­ry Klimczuk
• Piotr Lisiewski
• Dariusz Błażejewicz
• Ewa i Rafał Janik
• Syl­wia Krza­czyń­ska – Pasjo­na­rium
• Kata­rzy­na Sza­fran-Baum­gart­ner – Gospo­dar­stwo Natu­ral­ne „Żywa Ziemia”
• Krzysz­tof Szawala
• Anna Stós
• Maciej Dyżewski
• Agniesz­ka Szymkowiak
• Mag­da­le­na Bar­de­li i Michał Matyszczak
• Wito­sław Madej
• Nata­lia Łajdych
• Kamil Korzyk
• Gosia Mul­tan i Jacek Dajda
• Agniesz­ka Raczyńska
• Elż­bie­ta Marks
• Marze­na Wierzycka-Rek
• Rena­ta Rumia­now­ska – Rena­to­we Izby
• Elż­bie­ta Fojut-Gajewska
• Krzysz­tof Szumski
• Leszek Walczak
• Agniesz­ka Bie­law­ska – Archi­pe­lag Marzeń
• Daria Kraw­czyk-Borys – Fun­da­cja Roz­wo­ju Edu­ka­cji i Komu­ni­ka­cji „Łącz­nik” w21w.pl
• Inez i Blan­ka Borys – www.edukacjadomowa.org
• Tomasz Andrzejczak
• Paweł Borys

Refe­ren­ces
1 Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se, 72-godzin­ny, czę­sto dwu­ty­go­dnio­wy, inten­syw­ny kurs pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go, któ­re­go cur­ri­cu­lum sta­no­wi dzie­ło Bil­la Mol­li­so­na Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gners Manu­al.

Leave a Reply

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL