Wprowadzenie do Permakultury Bill Mollison i Reny Mia Slay

Uru­cha­mia­my przed­sprze­daż kolejnego 1)↓ fun­da­men­tal­ne­go pod­ręcz­ni­ka per­ma­kul­tu­ry. Tym razem kla­syk autor­stwa austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­naReny Mia Slay. Żaden prak­ty­kant czy pasjo­nat­ka per­ma­kul­tu­ry nie może tej książ­ki nie mieć w biblio­tecz­ce i w uży­ciu!

O KSIĄŻCE:
Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re to obec­nie kla­sycz­na już pozy­cja książ­ko­wa będą­ca dosko­na­łym wpro­wa­dze­niem do per­ma­kul­tu­ry oraz myśli jej austra­lij­skie­go pre­kur­so­ra Bil­la Mol­li­so­na 2)↓. Książ­ka jest praw­dzi­wym kom­pen­dium wie­dzy stwo­rzo­nym na pod­sta­wie dwóch pierw­szych pod­ręcz­ni­ków per­ma­kul­tu­ry: Per­ma­cul­tu­re One (Mol­li­son i Holm­gren, 1978)Per­ma­cul­tu­re Two (Mol­li­son, 1979), sta­no­wiąc ich rze­czo­we i spraw­dzo­ne w prak­ty­ce pod­su­mo­wa­nie. Bazu­ją­ce na poprzed­nich książ­kach Intro­duc­tion.. zosta­ło ponad­to wzbo­ga­co­ne o mate­riał pocho­dzą­cy z pod­ręcz­ni­ka Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gners’ Manu­al (z tzw. biblii per­ma­kul­tu­ry) oraz o notat­ki i uwa­gi z kur­sów pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ry pro­wa­dzo­nych przez Bil­la Mol­li­so­na (1981, 1986) i Lea Har­ri­son (1985). Całość zre­da­go­wa­na zosta­ła przez Reny Mia Slay co jest dodat­ko­wą zale­tą tej książ­ki zwa­żyw­szy dosyć trud­ny i „suchy“, pozba­wio­ny ele­men­tów lek­kiej nar­ra­cji cha­rak­ter pisar­stwa Bil­la Mol­li­so­na :-) Książ­ka jest typo­wym pod­ręcz­ni­kiem podzie­lo­nym na osiem roz­dzia­łów poprze­dzo­nych krót­kim wstę­pem. Każ­dy roz­dział koń­czy lista źró­deł wraz z posze­rza­ją­cą temat biblio­gra­fią.

DANE AUSTRALIJSKIEGO ORYGINAŁU
Wyda­nie popra­wio­ne (1 sierp­nia 1997)
216 stron, w tym rysun­ki i wykre­sy
Roz­miar: 20 x 28 x 1,3 cm.
Wydaw­ca: Taga­ri Publi­ca­tions

Wstęp
1. Zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry 1.1. Wstęp 1.2. Zna­cze­nie loka­li­za­cji 1.3. Każ­dy ele­ment speł­nia wie­le funk­cji 1.4. Każ­da istot­na funk­cja jest wspie­ra­na przez wie­le ele­men­tów 1.5. Efek­tyw­ne pla­no­wa­nie ener­ge­tycz­ne 1.6. Orga­nicz­ne źró­dła ener­gii 1.7. Domy­ka­nie obie­gów ener­gii 1.8. Inten­syw­ne sys­te­my w małej ska­li 1.8. Przy­spie­sza­nie suk­ce­sji i pro­ce­sów ewo­lu­cji 1.10. Bio­róż­no­rod­ność 1.11. Efekt kra­wę­dzi 1.12. Przy­zwy­cza­je­nia i odpo­wied­nie podej­ście 1.13. Źró­dła i biblio­gra­fia
2. Pro­jek­to­wa­nie per­ma­kul­tu­ro­we (w sze­ro­kim uję­ciu) 2.1. Wstęp 2.2. Iden­ty­fi­ka­cja zaso­bów 2.3. Ukształ­to­wa­nie tere­nu (topo­gra­fia) 2.4. Kli­mat i mikro­kli­mat 2.5. Gle­ba 2.6. Woda 2.7. Istot­na infra­struk­tu­ra 2.8. Pro­jek­to­wa­nie na wypa­dek kata­strof 2.8. Źró­dła i biblio­gra­fia
3. Rozu­mie­nie wzor­ców natu­ry 3.1. Wstęp 3.2. Wzor­ce w natu­rze 3.3. Wzor­ce w pro­jek­to­wa­niu 3.4. Źró­dła i biblio­gra­fia
4. Struk­tu­ry trwa­łe (domy i budyn­ki gospo­dar­cze) 4.1. Wstęp 4.2. Dom stre­fy umiar­ko­wa­nej 4.3. Dom w tro­pi­kach 4.4. Dom w kli­ma­cie pustyn­nym 4.5. Domy roślin­ne 4.6. Odpa­dy domo­we i ich zago­spo­da­ro­wy­wa­nie 4.7. Tech­no­lo­gicz­ne inno­wa­cje 4.8. Źró­dła i biblio­gra­fia
5. Pro­jek­to­wa­nie ogro­du przy­do­mo­we­go 5.1. Wstęp 5.2. Sza­blon ogro­du (lay­out) 5.3. Zakła­da­nie ogro­du 5.4. Miej­ski ogród per­ma­kul­tu­ro­wy 5.5. Ogro­du w stre­fach chłod­nych 5.6. Ogro­dy tro­pi­kal­ne 5.7. Ogro­dy w stre­fach suchych 5.8. Źró­dła i biblio­gra­fia
6. Sady, upra­wy leśne i zbo­żo­we 6.1. Sady 6.2. Lasy upraw­ne 6.3. Upra­wy zbóż i strącz­ko­wych 6.4. Bio­pa­li­wa 6.5. Upra­wy komer­cyj­ne 6.6. Źró­dła i biblio­gra­fia
7. Zwie­rzę­ta w per­ma­kul­tu­rze oraz akwa­kul­tu­ry 7.1. Wstęp 7.2. Zwie­rzę­ta stre­fy I 7.3. Hodow­la dro­biu 7.4. Hodow­la świń 7.5. Kozy 7.6. Pastwi­ska oraz hodow­la dużych zwie­rząt 7.7. Akwa­kul­tu­ra i mokra­dła 7.8. Źró­dła i biblio­gra­fia
8. Stra­te­gie miej­skie i wspól­no­to­we 8.1. Miej­ska upra­wa żyw­no­ści 8.2. Zor­ga­ni­zo­wa­ne przed­mie­ścia 8.3. Wspól­no­to­we gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi (recy­kling wspól­no­to­wy) 8.4. Wspól­no­to­wy dostęp do zie­mi 8.5. Wspól­no­to­wa eko­no­mia 8.6. Etycz­ne inwe­sto­wa­nie 8.7. Per­ma­kul­tu­ro­wa wspól­no­ta (spo­łecz­ność) 8.8. Źró­dła i biblio­gra­fia
Doda­tek A: Lista roślin uży­tecz­nych w per­ma­kul­tu­rze
Doda­tek B: Gatun­ki upo­rząd­ko­wa­ne w uży­tecz­ne kate­go­rie
Doda­tek C: Zwy­cza­jo­we i łaciń­skie nazwy roślin
Doda­tek D: Słow­nik


OPINIE CZYTELNICZEKCZYTELNIKÓW

To jest naj­lep­sza książ­ka spo­śród pod­ręcz­ni­ków, jaką prze­czy­ta­łam od cza­sów stu­diów, a może kie­dy­kol­wiek. Poucza­ją­ca i instruk­ta­żo­wa, wyja­śnia­ją­ca w pro­sty spo­sób kon­cep­cje i spo­so­by wdra­ża­nia per­ma­kul­tu­ry w wie­lu róż­nych sytu­acjach. Ta książ­ka zain­spi­ro­wa­ła mnie do posze­rze­nia wie­dzy w dzie­dzi­nie per­ma­kul­tu­ry. Jestem bar­dzo wdzięcz­na za to, cze­go się dzię­ki niej nauczy­łam i co mogę teraz sku­tecz­nie reali­zo­wać! Tes­sa

Sądząc, że „Wpro­wa­dze­nie do Per­ma­kul­tu­ry“ jest w rze­czy­wi­sto­ści zbio­rem arty­ku­łów i skryp­tów sta­no­wią­cych pod­sta­wę kur­su per­ma­kul­tu­ry pro­wa­dzo­ne­go przez Bil­la Mol­li­so­na w 1981 roku, pomy­śla­łem, że wystar­czy tę książ­kę przej­rzeć.. Ależ się pomy­li­łem! Ten pod­ręcz­nik jest pełen inspi­ru­ją­cych pomy­słów, któ­re spra­wia­ją że napraw­dę mamy ocho­tę spró­bo­wać reali­za­cji. Mol­li­son jest geniu­szem. David Koblos


Pró­bo­wa­łam prze­czy­tać tę książ­kę, kie­dy po raz pierw­szy zetknę­łam się z per­ma­kul­tu­rą. Wte­dy poczu­łam się przy­tło­czo­na jej tre­ścią i doło­ży­łam na pół­kę. Się­gnę­łam po nią póź­niej, gdy mia­łam już na kon­cie tro­chę prak­tycz­nych doświad­czeń oraz wię­cej roz­mów na temat z inny­mi doświad­czo­ny­mi w per­ma­kul­tu­rze, i dopie­ro wte­dy napraw­dę ją doce­ni­łam (i zro­zu­mia­łam). Mimo, że ma to być wpro­wa­dze­nie, zale­cam prze­czy­ta­nie jej po zapo­zna­niu się z inny­mi auto­ry­te­ta­mi per­ma­kul­tu­ry i być może po prze­czy­ta­niu Ogro­du Gai Toby Hemen­waya, któ­ry moim zda­niem jest znacz­nie bar­dziej przy­stęp­ny na począ­tek. Jena Buc­kwell

Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re w nie­sa­mo­wi­ty bo wyjąt­ko­wo tech­nicz­ny spo­sób pozwa­la spoj­rzeć na nasze rela­cje z zie­mią. Obej­mu­je on widok na funk­cję każ­de­go budyn­ku, każ­de­go skraw­ka tere­nu pod wypo­czy­nek, zago­nu pod upra­wę, każ­de­go kawał­ka lasu czy łąki, za któ­re możesz być odpowiedzialna/y, i zoba­czyć zara­zem jak te wszyst­kie kawał­ki do sie­bie pasu­ją. Książ­ka jest bar­dzo obszer­na i zde­cy­do­wa­nie posze­rzy­ła moją per­spek­ty­wę podej­ścia do tego, z czym będę pra­co­wać. War­to poszu­kać wła­snej zie­mi, cho­ciaż rady zawar­te moż­na sto­so­wać na każ­dym nie­waż­ne jak małym podwór­ku i ogród­ku – wizja jest wystar­cza­ją­co ela­stycz­na, odpo­wied­nia dla arów i hek­ta­rów. Che­ryl

Porad­nik jak wcho­dzić w inte­rak­cje i orga­ni­zo­wać wszyst­kie skład­ni­ki zie­mi (gle­ba, wiatr, świa­tło, stok, roślin­ność, woda) w zło­żo­ne, pozy­tyw­ne sprzę­że­nia zwrot­ne, inte­rak­tyw­ne cykle i stre­fy. PRAGMATYCZNIE. Sfor­mu­ło­wa­ne przez ojca idei Bil­la Mol­li­so­na..
 Przej­rzy­sta, mądra książ­ka do prze­czy­ta­nia przez wszyst­kich myślą­cych poważ­nie o zrów­no­wa­żo­nym życiu i zain­te­re­so­wa­nych meto­da­mi eko­lo­gicz­ne­go gospo­da­ro­wa­nia z ele­men­ta­mi sur­wi­wa­lu. K Luglia­ni


AUTORZY:
Reny Mia Slay i Bill Mol­li­son

Bill Mol­li­son (1928–2016) pre­kur­sor i współ­twór­ca per­ma­kul­tu­ry; uro­dził się w małej rybac­kiej wio­sce Stan­ley w Tasma­nii. Gdy miał 15 lat, porzu­cił naukę w szko­le, by pomóc rodzi­nie w pro­wa­dze­niu pie­kar­ni. Nie­dłu­go potem został ryba­kiem łowią­cym reki­ny, póź­niej pra­co­wał jako leśni­czy, mły­narz, tra­per i przy­rod­nik. W 1954 roku zaczął pra­cę w Oddzia­le Badań nad Fau­ną i Flo­rą Orga­ni­za­cji Badań Nauko­wych i Prze­my­sło­wych Wspól­no­ty Naro­dów (Com­mon­we­alth Scien­ti­fic and Indu­strial Rese­arch Orga­ni­sa­tion, CSIRO) i przez następ­ne dzie­więć lat, jako star­szy urzęd­nik ds. tech­nicz­nych, pro­wa­dził bada­nia nad sta­nem rol­nic­twa i lasów odle­głych czę­ści Austra­lii. W 1963 roku peł­nił obo­wiąz­ki kusto­sza Muzeum Tasma­nii, po czym wró­cił do pra­cy w tere­nie jako czło­nek Komi­sji ds. Rybo­łów­stwa Śród­lą­do­we­go, w któ­rej zaj­mo­wał się bada­niem nad ujścia­mi rzek i fau­ną dróg wod­nych.

W 1966 roku wró­cił do for­mal­nej edu­ka­cji, jed­no­cze­śnie utrzy­mu­jąc się z naj­róż­niej­szych doryw­czych zajęć: poga­nia­cza bydła, bram­ka­rza na zaba­wach tanecz­nych, poła­wia­cza reki­nów i nauczy­cie­la w eks­klu­zyw­nych szko­łach dla dziew­cząt. Stu­dio­wał m.in. bio­ge­ogra­fię i psy­cho­lo­gię spo­łecz­ną, a po uzy­ska­niu dyplo­mu został wykła­dow­cą stu­diów dok­to­ranc­kich na Uni­wer­sy­te­cie Tasmań­skim na kie­run­ku ochro­na śro­do­wi­ska, a głów­nym obsza­rem jego zain­te­re­so­wań w tym cza­sie było oddzia­ły­wa­nie śro­do­wi­ska na zacho­wa­nia popu­la­cji krę­gow­ców. Na uczel­ni tej pro­wa­dził opra­co­wa­ny przez sie­bie kurs, w któ­rym łączył osią­gnię­cia psy­cho­lo­gii stre­su z wie­dzą na temat funk­cjo­no­wa­nia ukła­du hor­mo­nal­ne­go. W 1974 roku wspól­nie z Davi­dem Holm­gre­nem, wów­czas stu­den­tem tego uni­wer­sy­te­tu, opra­co­wał kon­cep­cję per­ma­kul­tu­ry, któ­ra sta­ła się pod­sta­wą ich książ­ki Per­ma­cul­tu­re One.

Porzu­ciw­szy karie­rę aka­de­mic­ką, Mol­li­son zało­żył w 1978 roku Insty­tut Per­ma­kul­tu­ry i wydaw­nic­two Taga­ri Publi­ca­tions, by cał­ko­wi­cie poświę­cić się pro­pa­go­wa­niu zasad i stra­te­gii per­ma­kul­tu­ry na świe­cie. Swo­ją wie­dzę prze­ka­zał tysiąc­om stu­den­tów, pro­jek­to­wał, zakła­dał i finan­so­wał nie­zli­czo­ną licz­bę pro­jek­tów, wspól­not i insty­tu­tów na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. Na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach poświę­co­nych zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi czę­sto wygła­szał prze­mó­wie­nia pro­gra­mo­we. Napi­sał wie­le arty­ku­łów, pro­gra­mów, rapor­tów i zale­ceń doty­czą­cych pro­jek­tów gospo­darstw, sku­pisk miej­skich i funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji pań­stwo­wych. Jest lau­re­atem licz­nych nagród, takich jak:
 ● Ste­ward of Susta­ina­ble Agri­cul­tu­re, USA, 1966,
 ● The Bank­sia Envi­ron­men­tal Award Austra­lia, 1994, przy­zna­na za pro­mo­wa­nie zrów­no­wa­żo­nych sys­te­mów na świe­cie,
 ● Out­stan­ding Austra­lian Achie­ver Award, 1993,
 ● Vavi­lov Medal, Moskwa, 1991 of Rosyj­skiej Aka­de­mii Nauk Rol­ni­czych za wkład w roz­wój rol­nic­twa zrów­no­wa­żo­ne­go i sys­te­mów wspól­no­to­wych,
 ● hono­ro­we człon­ko­stwo Rosyj­skiej Aka­de­mii Nauk Rol­ni­czych, 1991, wyróż­nie­nie przy­zna­ne jako pierw­sze­mu obco­kra­jow­co­wi,
 ● Reco­no­ci­mien­to, Mek­syk, 1989, nagro­da przy­zna­na przez guber­na­to­ra sta­nu Sono­ra za pra­cę z bied­ny­mi rol­ni­ka­mi z obsza­rów wiej­skich i pod­miej­skich,
 ● Hono­ra­ry Fel­low of the Schu­ma­cher Socie­ty, Sur­rey, Wiel­ka Bry­ta­nia, 1989,
 ● Tree Tax Award, Holan­dia, 1988,
 ● Right Live­li­ho­od Award, 1981, nagro­da przy­zna­wa­na oso­bom, któ­re opra­co­wa­ły prak­tycz­ne i wzor­co­we roz­wią­za­nia powszech­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych i śro­do­wi­sko­wych (nazy­wa­na alter­na­tyw­ną Nagro­dą Nobla).


Pod koniec lat dzie­więć­dzie­sią­tych Mol­li­son wyco­fał się z aktyw­no­ści dydak­tycz­nej, jed­nak do póź­ne­go wie­ku podró­żo­wał po świe­cie, pro­pa­gu­jąc swo­ją teo­rię zrów­no­wa­żo­nych sys­te­mów. Ostat­nie lata życia spę­dził w rodzin­nej Tasma­nii. Zmarł w wie­ku 88 lat.

Reny Mia Slay uczen­ni­ca i wie­lo­let­nia współ­pra­cow­ni­ca Bil­la Mol­li­so­na; wycho­wa­ła się na Wyspach Kana­ryj­skich. Jej ociec był nauczy­cie­lem i wła­ści­cie­lem gospo­dar­stwa warzyw­ne­go. Prze­pro­wa­dzi­ła się do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, by tam roz­po­cząć stu­dia i we wcze­snych lat sie­dem­dzie­sią­tych zaan­ga­żo­wać się w ruch z powro­tem ku zie­mi (back to the land). Jest współ­au­tor­ką Home­ste­aders Hand­bo­ok, któ­ra pra­co­wa­ła sezo­no­wo w jed­nym z pierw­szych gospo­darstw eko­lo­gicz­nych z Kali­for­nii.

Po poby­cie zawo­do­wym w Mek­sy­ku tra­fi­ła do The Faral­lo­nes Insi­tu­te, któ­ry był pio­nier­skim ośrod­kiem dydak­tycz­nym i badaw­czym w dzie­dzi­nie tzw. odpo­wied­nich tech­no­lo­gii (appro­pria­te tech­no­lo­gy) i zrów­no­wa­żo­ne­go pro­jek­to­wa­nia. Była jed­no­cze­śnie kie­row­nicz­ką biu­ra, orga­ni­za­tor­ką warsz­ta­tów, prze­wod­nicz­ką wycie­czek i prak­ty­kant­ką w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia tere­nów upraw­nych (edi­ble land­sca­ping). Zain­spi­ro­wa­na teo­rią par­ma­kul­tu­ry prze­pro­wa­dzi­ła się do Tasma­nii i zosta­ła „zagra­nicz­ną przed­sta­wi­ciel­ką” Bil­la Mol­li­so­na i orga­ni­za­tor­ką jego wyjaz­dów do Euro­py, Nowej Zelan­dii, Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Nepa­lu, a tak­że objaz­dów po Austra­lii. Do 1998 Reny Slay kie­ro­wa­ła wydaw­nic­twem Taga­ri Publi­ca­tions. Przez wie­le lat ści­śle współ­pra­co­wa­ła z Bil­lem Mol­li­so­nem nad wyda­niem ksią­żek o per­ma­kul­tu­rze. Reny Mia Slay reali­zo­wa­ła się rów­nież w sztu­ce jako artyst­ka o usta­lo­nej reno­mie.


PRZEDSPRZEDAŻ PODRĘCZNIKA
Kupu­jąc książ­kę w przed­sprze­da­ży poma­gasz ją wydać! Naten­czas mamy zagwa­ran­to­wa­ne pra­wa do publi­ka­cji w języ­ku pol­skim, pod­pi­sa­ną umo­wę i wpła­co­ną zalicz­kę.. Teraz zbie­ra­my na opła­ce­nie resz­ty licen­cji, a następ­nie (w kolej­no­ści reali­za­cji): na pro­fe­sjo­nal­ne tłumaczenie 3)↓ na okładkę 4)↓ skład 5)↓ oraz oczy­wi­ście druk..
Pro­po­nu­je­my dwie opcje ceno­we:   (dla­cze­go tyle?)Nazwi­ska osób, któ­re kupią książ­kę w przed­sprze­da­ży za 90 zł (cena ze wspar­ciem) znaj­dą się w książ­ce na spe­cjal­nej stro­nie, zaraz po tytu­ło­wej, dedy­ko­wa­nej zacne­mu gro­nu :-)

DEDYKOWANA GRUPA WSPARCIA:
(zacne gro­no pol­skich Per­ma­kul­tu­ry­stek i Per­ma­kul­tu­ry­stów!:))
(bądź kolej­ną oso­ba na liście)


• Joan­na Wenska
• Kata­rzy­na Soło­wiej Rut­kow­ska
• Bar­tło­miej Lind­ner – Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ry Zdro­je­wo
• Andrzej Górz
• Jacek Winc­kie­wicz – Tru­skaw­ko­we Pola
• Agniesz­ka Rafał Pin­del – Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ro­we Dzi­kie Pola Kaleń
• Moni­ka Gaw­ron
• Krzysz­tof Makow­ski
• Ane­ta Golus
• Mar­ta Mił­kow­ska – Far­ma Mar­ty­ni­ka
• Maria Przy­szy­chow­ska
• Anna Pola­niec­ka
• Joan­na i Marek Jacel – Dom na Wscho­dzie
• Andrzej Orzoł
• Woj­tek Kotliń­ski
• Jola Hyt­kow­ska – Zagro­da Ławecz­ki Lanc­ko­ro­na
• Ewa i Rafał Janik
• Mag­da Arek Mar­cel Stręk
• Kamil Pią­tek
• Agniesz­ka Chmu­ra – Who Else
• Mar­ce­li­na Harem­za – Ogro­do­wa Alter­na­ty­wa
• Justy­na Zaczek
• Kaje­tan Krztoń
• Kata­rzy­na Cze­kal­ska
• Maciej Olcho­wik
• Kata­rzy­na Pac-Raszew­ska – Przed­szko­le Świe­tlik Mon­tes­so­ri
• Dariusz Pio­trow­ski – ECOXPRESS
• Jakub F. – Jeden Ar Zdro­wia
• Artur Moś – San­gha Dogen Zen­ji
• Kata­rzy­na Kieł­biow­ska
• Bar­tosz Chle­bow­ski
• Michał Sanec­ki
• Tomasz Badu­ra
• Darek Szpak
• Mar­ty­na Laskow­ska
• Piotr Marek – PM For­ge LTD
• Piotr Sta­chu­ra
• Ali­cja Cykow­ska
• Doro­ta Oriol
• Anna Traut-Seli­ga
• Jacek Pio­trow­ski
• Kasia Bac­kiel
• Alek­san­dra Kos – Cen­trum Makro­bio­tycz­ne Aka­ma
• Sła­wo­mi­ra Ruta
• Iwo­na i Andrzej Bryn­dza
• Anna Uszyń­ska
• Paweł Szym­czak
• Mar­cin Lip­nic­ki
• Dariusz Lech – LDstu­dio
• Ani­ta Swo­bo­da – Swo­bo­da
• Mag­da­le­na Baj­tlik – zdrowie.je
• Joan­na Ber­nac­ka
• Krzysz­tof Buchwald
• Krzysz­tof Burz­miń­ski
• Krzysz­tof Lands­berg
• Mał­go­rza­ta Łuczy­wo
• Marek Peda
• Agniesz­ka Macie­jew­ska
• Tomasz Strzał­kow­ski
• Eli­za Gir­guś – Ely­Pro­ject
• Bar­tosz Pod­gór­ski – Gla­shaus
• Doro­ta Droz­dek
• Miko­łaj Pod­la­szew­ski
• Ser­hij Petry­czen­ko
• Mar­le­na Saks-Miłosz
• Agniesz­ka Goliń­ska
• Mał­go­rza­ta Pie­chu­ra
• Woj­ciech Zie­liń­ski
• Mał­go­rza­ta Wit­czak – Kom­po­ste­la
• Ewa Nie­rn­see
• Syl­wia Sar­nec­ka Konar­ska
• Sara i Emin Gür­can
• Mate­usz Nowak
• Gra­ży­na Weso­łow­ska
• Gosia Mul­tan i Jacek Daj­da
• Anna Brze­ziń­ska-Hem­pe­rek
• Kasia Wal­czak – kozadomowa.pl
• Mał­go­rza­ta Gutow­ska-Adam­czyk
• Maciej Adam­czyk
• Łukasz Buj­now­ski – Raw­Plan­ta
• Ludwik Bracz­ko – Pasi­ko­nik
• Daniel Fra­ni­kow­ski – Pasie­ka Anioł­ki
• Mar­ta Pisa­rek
• Kry­stian Stem­pek – Per­ma­kul­tu­ra Cho­cia­nów
• Alek­san­dra Kosty­ra
• Roma­na Elmer
• Kata­rzy­na Olkow­ska
• Olga Pająk
• Michał Kny­chal­ski
• Ray­OfWorld- www.rayofworld.com
• Mariusz Cie­len­kie­wicz
• Bar­ba­ra Chro­now­ska-Cho­le­wa – www.slonecznybalkon.pl
• Mar­ta i Lesław Paź­dzio­ro­wie
• Andże­li­ka Zacha­ra-Sta­chec­ka
• Lucy­na Mey­er
• Piotr Macie­ja
• Łukasz Pala
• Lau­ra Pio­trow­ska
• Mag­da­le­na Gór­ska – eKo­da­ma Archi­tek­tu­ra
• Dariusz Feni­kow­ski
• Mar­ta Kru­kow­ska
• Bar­tosz Ole­siń­ski
• Ali­cja Mazur
• Filip Pod­win­ski – www.dolinaharmonii.pl
• Wan­da Kania z rodzi­ca­mi
• Michał Bie­niek – smakesencjaharmonia.pl
• Aga­ta Paw­lik
• Elż­bie­ta Droz­dow­ska
• Marek Kamiń­ski
• Lena Lewan­dow­ska
• Sto­wa­rzy­sze­nie War­to­ścio­wa Książ­ka
• Joan­na Ornow­ska
• Prze­my­sław Jaroc­ki
• Joan­na Pustel­ny
• Józe­fa Sury
• Mariusz Szy­mań­ski
• Krzysz­tof Knap­czyk
• Miro­sław Jako­niuk
• Prze­my­sław Sub­er­lak
• Patry­cja Woź­niak
• Kac­per Puchal­ski – uprawiaj.pl
• Łukasz Sady
• Doro­ta Kuczew­ska
• Joan­na Sym­ko – Sym­ko­gród
• Mag­da­le­na Dem­bow­ska – Bio­lo­gi­ka
• Moni­ka Czaj­ka
• Jakub Moris­son
• Joan­na Egit-Pużyń­ska
• Michał Kogut – Wide­oBlog KoguciaLaczka.pl
• Wan­da Sza­frań­ska
• Jakub Tyra­ła – Raw Retre­ats Pol­ska
• Moni­ka Szpy­ra
• Andrzej Kowal­czuk
• Łukasz Dyląg
• Maria Wanat
• Marian­na Mysior­ska
• Elż­bie­ta Wró­blew­ska
• Mar­ty­na Laskow­ska
• Tomasz Musioł
• Łukasz But­kie­wicz
• Kata­rzy­na Gal­la
• Doro­ta Kobie­row­ska-Dębiec
• Zbi­gniew Lis – www.nightfox.pl
• Bar­ba­ra Kali­now­ska – Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA
• Justy­na Hala­ma – Natu­ra­li­ca
• Dariusz Fijał­kow­ski – Pra­cow­nia Natu­ry Kru­py
• Ewe­li­na Kró­lic­ka
• Tere­sa Toczy­dłow­ska-Bań­kow­ska – ANTER Cen­trum Tera­pii i Edu­ka­cji
• Anna Ogo­now­ska
• Joan­na Świer­czyń­ska
• Łukasz Szy­dłak – www.zielonyblok.pl
• Mał­go­rza­ta Sta­ni­szew­ska
• Krzysz­tof Sztu­kow­ski
• Pau­la Buczyń­ska
• Mariusz Rusi­nek
• Mate­usz Krze­wiń­ski
• Grze­gorz Kamyk
• Modest Resze­wicz
• Kata­rzy­na Grze­sik – Pod bza­mi
• Beata Kap
• Edy­ta Tracz-Fior
• Agniesz­ka Klu­za – Bała­gan Arty­stycz­ny
• Elż­bie­ta Kohut
• Rena­ta Kuty­na
• Patry­cja Dzie­wol­ska
• Mag­da­le­na Kle­in – Eco Arte­mi­sja
• Elż­bie­ta Fojut-Gajew­ska
• Anel Ramić – Zeml­ja­ni
• Mar­cin Krze­szew­ski – Kal­pa­pāda
• Gabrie­la Moraw­ska – Sto­wa­rzy­sze­nie Milin­da
• Marek Bła­żyt­ko
• Mag­da­le­na Gowo­rek
• Artur Kurek – www.mate.pl
• Mariusz Jan­kow­ski
• Agniesz­ka Zdu­nek – Jestem Zie­lo­na
• Mate­usz Ter­li­kow­ski
• Doro­ta Kle­pac­ka-Suli­ma i Maciek Suli­ma Pod­la­sie
• Łukasz Rachwał
• Woj­ciech Kraw­czyń­ski – Eko­lo­gicz­ne Gospo­dar­stwo Agro­tu­ry­sty­ka W Lesie
• Elż­bie­ta Szy­ma­niak-Śli­wa
• Nata­lia Sta­rzyk – Zwor­na Cha­ta
• Żane­ta Geltz – HIPOALERGICZNI
• Jerzy Baryc­ki
• Sła­wo­mir Peł­kow­ski
• Miłosz Więc­kow­ski
• …
• …

Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych w bazie Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODOpoli­ty­ką pry­wat­no­ści.

   [ + ]

1. kolejnego po Ogro­dzie Gai Toby Hemen­waya
2. Cicha rewo­lu­cja – wywiad z Bil­lem Mol­li­so­nem
3. książkę tłu­ma­czy Robert Mito­raj
4. okładkę pro­jek­tu­je Pau­li­na Zie­lo­na, autor­ka uda­nej i chwa­lo­nej okład­ki Ogro­du Gai
5. nad skła­dem czu­wać będzie Pame­la Rud­nik
6. listę wspar­cia zamy­ka­my tuż przed zło­że­niem książ­ki do dru­ku..

Komentarze

 1. SZACOWANE KOSZTY WYDANIA 1000 egz.
  (dnia 17 kwiet­nia 2019)

  licen­cja: 5500 zł (2000 AUD)
  tłu­ma­cze­nie: 8000 zł
  kon­sul­ta­cja: 700 zł
  korek­ta: 700 zł
  skład: 1500 zł
  okład­ka: 1500 zł
  druk: 11000 zł

  _____________
  razem: 28 900 zł

 2. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
  DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

  1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki).

  2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz niżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 60 zł, nale­ży sprze­dać 528 ksią­żek. Jeśli cena była­by niż­sza np. 50 zł, wte­dy ilość egzem­pla­rzy do sprze­da­nia rośnie do 634.. – zwa­żyw­szy „niszo­wość“ śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­żasz nam nie­co poprzecz­kę ;-)

  3. cena pod­sta­wo­wa 60 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (220 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 90 zł) to nie jest dużo :-)

 3. BONUS DLA GRUPY WSPARCIA WYDAWNICTWA
  Oso­by, któ­re kupi­ły książ­kę Ogród Gai ze wspar­ciem i zna­la­zły się w zacnym gro­nie Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków, otrzy­ma­ją mailem (na adres, jaki został poda­ny przy zama­wia­niu pod­ręcz­ni­ka) kod raba­to­wy war­to­ści 10 zł na zakup Wpro­wa­dze­nia do per­ma­kul­tu­ry jako podzię­kow­nie i zachę­tę do dal­sze­go wspie­ra­nia nasze­go per­ma­kul­tu­ro­we­go wydaw­nic­twa.

 4. SZACOWANE KOSZTY WYDANIA 1000 egz.
  (dnia 9 paź­dziier­ni­ka 2019)

  licen­cja: 5500 zł (2000 AUD)
  tłu­ma­cze­nie: 8000 zł
  kon­sul­ta­cja: 1000 zł
  korek­ta: 700 zł
  skład: 1500 zł
  okład­ka: 1500 zł
  druk, okład­ka ze skrzy­deł­ka­mi i wewnętrz­nym zadru­kiem: 13800 zł

  _____________
  razem: 32 000 zł

Dodaj komentarz