grządka KeyHole (dziurka od klucza)

reali­za­cja we wstęp­nej fazie

Oto przy­kład reali­za­cji grząd­ki w sys­te­mie „na dziur­kę od klu­cza” – któ­rą moż­na było zoba­czyć wcze­śniej na innym uję­ciu – tutaj zdję­cie ze wstęp­nej fazy reali­za­cji w ogro­dzie spo­łecz­no­ścio­wym KOS na Krze­mion­kach. Grząd­ka zosta­ła zaście­lo­na butwie­ją­cy­mi zeszło­rocz­ny­mi liść­mi w poło­wie lata, w przy­go­to­wa­niu na następ­ny wio­sen­ny sezon ogro­do­wy.. Grząd­ki naj­le­piej przy­go­to­wy­wać z kil­ku­mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem (dobrze zacząć już latem, a nawet wio­sną jeśli teren jest moc­no zachwasz­czo­ny, a zie­mia zbi­ta i jało­wa). Wię­cej o meto­dach przy­go­to­wy­wa­nia grzą­dek i spo­so­bach natu­ral­ne­go pod­nie­sie­nia żyzno­ści gle­by w przy­go­to­wy­wa­nym pod­ręcz­ni­ku „Ogród Gai”. Książ­ka uka­że się na począt­ku przy­szłe­go roku, już dostęp­na w przedsprzedaży..
Inte­re­su­je Cię per­ma­kul­tu­ra? Zale­ży Ci na jej roz­wo­ju w Pol­sce? Wes­przyj pro­jekt wyda­nia tej dobrej książki..

_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

..gdzie rów­nież moż­na kupić książ­kę ze wspar­ciem: https://permakultura.edu.pl/produkt/ogrod-gai-cena-ze-wsparciem/

Leave a Reply