Kociewski Przysiółek Szczodrowo | Szymon Kowalke

Budu­jąc sad two­rzę gil­dię roślin­ne (np. jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koni­czy­na). Ściół­ku­ję grząd­ki sło­mą, sia­nem, zręb­ka­mi. Ściół­ku­ję borów­ki, porzecz­ki, agrest, mali­ny. Pod cuki­nię two­rzę kop­ce ze sło­my. Tru­skaw­ki sadzę na nie­prze­ko­pa­nej zie­mi, wyście­lo­nej sło­mą. Nie prze­ko­pu­ję grzą­dek, dzię­ki cze­mu część warzyw sama się roz­sie­wa i kieł­ku­je na wio­snę. Eks­pe­ry­men­tu­ję z kształ­tem grzą­dek (m. in. kształt dziur­ki od klu­cza, śli­ma­ko­wy ziel­nik, grząd­ki na tyle wąskie, by nie trze­ba było na nie wcho­dzić). Opry­ski na mszy­ce tyl­ko z gno­jów­ki z pokrzy­wy, do tego odpo­wied­nie rośli­ny towa­rzy­szą­ce (aksa­mit­ka).

Leave a Reply