Rusinowo

​Pla­stik z bute­lek przy­dał się do połą­cze­nia wierz­bo­wych paty­ków na kon­struk­cję pro­wi­zo­rycz­nej szkla­ren­ki. Kopu­ła stoi, prze­trwa­ła pierw­sze podmu­chy wia­trów, a wiać u nas potra­fi moc­no… Wnę­trze pra­wie zago­spo­da­ro­wa­ne… Wierz­bo­wo folio­wa kopu­ła stoi na naszym polu „na gór­ce”. Obec­nie wyno­si­my już z niej czer­wo­ne pomidorki…:)

Leave a Reply