Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

Agro-Perma-Lab 10-dniowe szkolenie liderów/ek, edukatorów/ek i aktywistów/ek agroekologii i permakultury

Roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję uczestników/ek na pierw­sze w Pol­sce 10-dnio­we szko­le­nie liderów/ek, edukatorów/ek i aktywistów/ek agro­eko­lo­gii! Tre­ning potrwa od 18–28 PAŹDZIERNIKA 2019 i odbę­dzie się w Eko­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­cie Ludo­wym w Grzy­bo­wie. Zapra­sza­my orga­ni­za­cje z pol­skiej sie­ci Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej do nomi­no­wa­nia swo­ich przedstawicieli/ek i zgła­sza­nia ich do udzia­łu Agro-Per­ma-Lab. 10-dnio­wy pro­gram szko­le­nia bazu­je na uni­kal­nym tre­nin­gu mię­dzy­na­ro­do­wej szko­ły agro­eko­lo­gii Scho­la Cam­pe­si­na i jest wyso­ce inte­rak­tyw­ny. Szko­le­nie wypo­sa­ży uczestników/czki w narzę­dzia oddol­nej współ­pra­cy i orga­ni­zo­wa­nia oraz roz­wi­nie umie­jęt­no­ści peda­go­gicz­ne i lider­skie. Zwięk­szy też wie­dzę mery­to­rycz­na z zakre­su agro­eko­lo­gii, suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej oraz mecha­ni­zmów glo­bal­ne­go zarzą­dza­nia rol­nic­twem i żyw­no­ścią. Szko­le­nie popro­wa­dzi wie­lo­let­ni kon­sul­tant ruchu La Via Cam­pe­si­na i edu­ka­tor agro­eko­lo­gii – Andrea Fer­ran­te. Koszt w szko­le­niu wyno­si 2 000 zł – dla 16 osób ofe­ru­je­my sty­pen­dia pokry­wa­ją­ce kosz­ty udzia­łu w szko­le­niu.

Wię­cej o szko­le­niu na stro­nie: www.agroekologia.edu.pl/szkolenie
For­mu­larz zgło­sze­nio­wy: http://bit.ly/formularzAgroPerma
Rekru­ta­cję koor­dy­nu­je Mar­ta Kur­kie­wicz: marta-kurkiewicz@o2.pl

Oprócz szko­le­nia w ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne są dodat­ko­we dzia­ła­nia:

  1. Roz­wój narzę­dzia pro­jek­to­wa­nia sie­dli­ska dla agro­eko­lo­gicz­nych i per­ma­kul­tu­ro­wych gospo­darstw.
    Koor­dy­nu­je Mar­ta Łukow­ska: mar.lukowska@gmail.com we współ­pra­cy z Benem Laza­rem.
  2. Pra­ca nad stwo­rze­niem Sta­no­wi­ska Agro­eko­lo­gii oddol­nych ruchów spo­łecz­nych w Pol­sce
    Koor­dy­nu­ją Agniesz­ka Makow­ska i Joan­na Perzy­na: joannaperzyna@gmail.com

Koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu Joan­na Boj­czew­ska: bojczewska@gmail.com

____________
Link www: http://agroekologia.edu.pl
Link na wyda­rze­nie Fb

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy – EUL Ewa i Peter Stratenwerth | Grzybów

Gospo­dar­stwo Ewy i Pete­ra Stra­ten­wer­thów znaj­du­je się we wsi Grzy­bów w gmi­nie Słu­bi­ce w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim, 90 km na zachód od War­sza­wy. Peter jest Szwaj­ca­rem, któ­ry w 1989 roku prze­pro­wa­dził się do Pol­ski i kupił gospo­dar­stwo. Od począt­ku pro­wa­dził je meto­da­mi eko­lo­gicz­ny­mi.

Jesz­cze w Szwaj­ca­rii nauczył się zawo­du rol­ni­ka i ukoń­czył czte­ro­let­ni kurs rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go. Kurs ten stał się jed­ną z inspi­ra­cji powsta­ją­ce­go Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go. Ewa nato­miast uro­dzi­ła się i wycho­wa­ła w War­sza­wie, z wykształ­ce­nia jest bio­lo­giem – antro­po­lo­giem. W 1992 roku prze­pro­wa­dzi­ła się na wieś. Mają pięć córek, obec­nie wszyst­kie uczą się lub pra­cu­ją w War­sza­wie.

Gospo­dar­stwo Ewy i Pete­ra posia­da cer­ty­fi­kat od 1991 roku, od począt­ku jed­nost­ką cer­ty­fi­ku­ją­cą jest AGRO BIO TEST. W sumie Peter i Ewa gospo­da­ru­ją na 28 hek­ta­rach, z cze­go ponad 11 hek­ta­rów jest ich wła­sno­ścią, a pozo­sta­łe 17 dzier­ża­wią. Zde­cy­do­wa­ną więk­szość are­ału zaj­mu­ją łąki i pastwi­ska (20 ha), któ­re sta­no­wią bazę wyży­wie­nia zwie­rząt w gospo­dar­stwie: 26 kóz, 2 koni, 7 krów oraz 3 jałó­wek. Zarów­no kro­wy, jak i kozy hodo­wa­ne są na mle­ko. Na pozo­sta­łym obsza­rze (8 ha) upra­wia­ne są zbo­ża, rośli­ny motyl­ko­we, dynie i bura­ki pastew­ne oraz gry­ka. W gospo­dar­stwie znaj­du­ją się trak­tor oraz maszy­ny do upra­wy pola i zbio­ru sia­na, m.in.: dwu­ski­bo­wy pług, siew­nik, bro­na, agre­gat przed­siew­ny.

()

Obszar, na któ­rym leży gospo­dar­stwo to z jed­nej stro­ny bogac­two przy­ro­dy – natu­ral­na Wisła, jej doli­na i licz­ne wyspy („kępy”) sta­no­wią sie­dli­sko wie­lu zwie­rząt, zwłasz­cza pta­ków. Jest to część obsza­ru Natu­ra 2000 „Doli­na Środ­ko­wej Wisły”. Z dru­giej stro­ny to boga­te dzie­dzic­two kul­tu­ro­we: zacho­wa­ne śla­dy osad­nic­twa nad­wi­ślań­skie­go: pol­skie­go, olę­der­skie­go i nie­miec­kie­go, a tak­że boga­ta kul­tu­ra ludo­wa Zie­mi San­nic­ko-Gąbiń­skiej oraz dzie­dzic­two Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, któ­ry odwie­dzał, pięk­nie dziś odre­stau­ro­wa­ny, pałac Pru­sza­ków w San­ni­kach i two­rzył w nim swo­je inspi­ro­wa­ne ludo­wą muzy­ką dzie­ła.

Od czte­rech lat gospo­dar­stwo Ewy i Pete­ra jest rów­nież sie­dzi­bą Eko­lo­gicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Ludo­we­go, gdzie stu­den­ci z kra­ju i zagra­ni­cy uczą się zdro­we­go rol­nic­twa.

stro­na: EUL
Sto­wa­rzy­sze­nie eko­lo­gicz­no-kul­tu­ral­ne ZIARNO