Wykłady permakultury część trzecia

PRAKTYKA PERMAKULTURY NA ŚWIECIE I W POLSCE: pre­zen­ta­cja wykła­du, biblio­gra­fia + mate­ria­ły eks­tra… Geoff Law­ton, Zay­tu­na Farm, mikro­kli­mat, woda, bio­róż­no­rod­ność, spo­łecz­ność, eko­wio­ski, eko­fe­mi­nizm, Van­da­na Shi­va i wie­le innych z Pol­ski i zagranicy :) 

Praktyka permakultury na świecie i w Polsce Wykłady permakultury część 3

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA


GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Bananowiec Laura Romano – mądrość z Jawy

  …po chwi­li powie­dział: „Wiesz, powin­ni­śmy wię­cej uczyć się od natu­ry; natu­ra jest peł­na mądro­ści. Na przy­kład, każ­da rośli­na nie­sie dla nas prze­sła­nie, a jed­nym z naj­waż­niej­szych dla ludz­kie­go ist­nie­nia dzie­li się z nami bana­no­wiec. Wiesz cze­go nas uczy?”
   Powie­dzia­łam o sile dużych, ela­stycz­nych liści, jakie pozwa­la­ją by szar­pał je wiatr, o mocy jego peł­ne­go wody pnia i słod­kiej hoj­no­ści owoców.
   „Tak, to też” odpo­wie­dział. „Ponad­to bana­no­wiec jest rośli­ną, któ­rą możesz kar­czo­wać set­ki razy, wyci­nać aż do korze­ni, a on zawsze będzie odra­stał – w słoń­cu czy w cie­niu, na każ­dej gle­bie, aż przy­naj­mniej raz zaowo­cu­je. Tyl­ko wte­dy, jeśli go zetniesz, już nie odrośnie.”
  Lau­ra Roma­no Suma­rah – Spi­ri­tu­al Wis­dom from Java

  Nyeleni Polska Suwerenność żywnościowa Food Sovereignty

  W Expo Tran­syl­wa­nia w Cluj Napo­ca w Rumu­nii w zeszłym tygo­dniu zakoń­czy­ło się kil­ku­dnio­we FORUM SUWERENNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ Nyéléni Europe.

  Nyéléni to mię­dzy­na­ro­do­wy oddol­ny ruch w obro­nie suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Celem forum było uzgod­nie­nie wspól­nej stra­te­gii wobec zagro­żeń glo­ba­li­za­cji, koor­dy­na­cja dzia­łań na pozio­mie lokal­nym, wska­za­nie potrze­by pra­cy u pod­staw i uświa­da­mia­nia spo­łe­czeń­stwa w spra­wach żyw­no­ści, bez pomi­ja­nia koniecz­no­ści zmia­ny współ­cze­snej poli­ty­ki rolnej.
   Nazwa Nyéléni pocho­dzi od imie­nia legen­dar­nej kobie­ty z afry­kań­skie­go Mali, któ­ra sym­bo­li­zu­je umie­jęt­ną gospo­dar­kę rol­ną, etos pra­cy, inwen­cji i eko­sys­te­mo­wej tro­ski. Zgod­nie z poda­niem Nyéléni jak praw­dzi­wa „afri­ca Mama” wykar­mi­ła swój lud – w ter­mi­no­lo­gii forum zapew­ni­ła mu food sove­re­ing­ty (suwe­ren­ność żyw­no­ścio­wą), stąd wła­śnie Nyele­ni sta­ła się patron­ką ruchu dając mu swo­je imię pod­czas pierw­sze­go świa­to­we­go forum w Sélin­gué, w Mali 2007 roku, kie­dy to zosta­ły usta­lo­ne ramy wspól­nej poli­ty­ki. Czy­taj dalej

  Chiński Płaskowyż Lessowy permakultura w dużej skali

  Napraw­dę war­to zoba­czyć co moż­na zro­bić z kom­plet­nie zde­wa­sto­wa­nym terem, i jak za pomo­cą eko­sys­te­mo­we­go (per­ma­kul­tu­ro­we­go) pro­jek­to­wa­nia i wspól­nej pra­cy całe­go spo­łe­czeń­stwa moż­na w dwa­dzie­ścia lat przy­wró­cić zie­leń całej pro­win­cji. Pła­sko­wyż Les­so­wy w to koleb­ka chiń­skiej cywi­li­za­cji, ogro­my obszar w środ­ko­wych Chi­nach porów­ny­wal­ny z Żyznym Pół­księ­ży­cem (podob­no było to rów­no­le­gły i nie­za­leż­ny ośro­dek naro­dzin rol­nic­twa i udo­ma­wia­nia roślin). Wideo poni­żej poka­zu­je dłu­gą dro­gę rekul­ty­wa­cji i rewi­ta­li­za­cji chiń­skie­go Pła­sko­wy­żu Les­so­we­go oraz innych dzia­łań Joh­na Liu rów­nież w Ruandzie.

  John D. Liu, jest zaan­ga­żo­wa­nym w świa­to­wą eko­lo­gię chiń­skie­go pocho­dze­nia ame­ry­kań­skim doku­men­ta­li­stą i akty­wi­stą 1)↓

  This is the Full Video of John D. Liu’s pre­sen­ta­tion, Eco­sys­tem Based Adap­ta­tion, The Gre­at Work Of Our Time, that he pre­sen­ted at The Bro­oklyn Com­mons in New York on Octo­ber 21st 2016.
   Find out more info abo­ut John D. Liu­’s and his revi­ta­li­za­tion camps at
  www.Commonland.com
   The pre­sen­ta­ion was hosted by Andrew Faust;
  www.PermaCultureNewYork.com

  Refe­ren­ces
  1 taki nie­co bar­dziej zie­lo­ny Ryszard Kapu­ściń­ski albo Tizia­no Terza­ni :) – przyp. red.

  Książę Karol i ogrody Highgrove

  The gar­den at High­gro­ve embo­dies The Prin­ce­’s envi­ron­men­tal phi­lo­so­phy: that it is bet­ter to work with Natu­re than aga­inst it 1)↓

  The Roy­al Gardens

  Refe­ren­ces
  1 pra­co­wać z Natu­ra a nie prze­ciw niej – dokład­nie o to cho­dzi w per­ma­kul­tu­rze, sło­wa Bil­la Mol­li­so­na. wiel­ki sza­cu­nek dla księ­cia Karo­la za jego zaan­ga­żo­wa­nie w prak­tycz­na filo­zo­fię życia.

  Wspólnota Bagnaia Fragment utopii – dokument w trzech częściach

  Film przed­sta­wia wło­skie gospo­dar­stwo eko­lo­gicz­ne i komu­nę miesz­kań­ców zało­żo­ną po „rewo­lu­cji” 68 roku w Toska­nii, w oko­li­cach Sieny.

  Cie­ka­wost­ka: na począt­ku była to komu­na kato­lic­ko-komu­ni­stycz­na…  1)↓ War­to obej­rzeć ze wzglę­du na opis rela­cji mię­dzy­ludz­kich, spo­sób zarzą­dza­nia wspól­ną wła­sno­ścią, pro­ces podej­mo­wa­nia decy­zji i wycho­wy­wa­nie dzie­ci (alter­na­tyw­na edu­ka­cja). Film po wło­sku z pod­pi­sa­mi angielskimi.

  Bagna­ia – frag­ment uto­pii – część 1

  część 2

  część 3

  Refe­ren­ces
  1 chrze­ści­jań­sko-toł­sto­jow­ska -.- moż­na powiedzieć

  Naturalny dom w Sudetach drewno, glina, słoma, konopie…

  To pięk­ne, że na natu­ral­nej budo­wie ist­nie­je taka róż­no­rod­ność mate­ria­łów. Drew­no moż­na wykoń­czyć na pięć róż­nych spo­so­bów, to zale­ży od wizji cie­śli. Tynk będzie bar­dziej żół­ty lub czer­wo­ny, zależ­nie od licz­by warstw i jako­ści gli­ny. Na stan­dar­do­wej budo­wie, wyko­rzy­stu­ją­cej prze­my­sło­wy sty­ro­pian czy pusta­ki, nie ma takiej dezyn­wol­tu­ry, tej róż­no­rod­no­ści życia. To jest pięk­ne. Dom będzie się też zmie­niał w cza­sie, nawet w zależ­no­ści od stron świa­ta i natę­że­nia wiatru.

  Mie­li­śmy trzech spe­cja­li­stów budow­ni­czych i jed­ne­go cie­ślę z eki­py Bio­ha­bi­tat Opo­le. Oni nad­zo­ru­ją warsz­ta­ty, uczą innych. Resz­ta to warsz­ta­to­wi­cze, któ­rzy przy­jeż­dża­li na tygo­dnio­we „tur­nu­sy” i naj­czę­ściej po raz pierw­szy w życiu mie­li stycz­ność z taki­mi mate­ria­ła­mi. Na każ­dym z warsz­ta­tów przez te pół­to­ra mie­sią­ca budo­wy znaj­do­wa­li się ludzie, któ­rzy sami pla­nu­ją podob­ną zabu­do­wę. Ale naj­wię­cej było archi­tek­tek. Zda­rzy­ło się, że sie­dzie­li­śmy przy ogni­sku w dwa­na­ście osób i osiem z nich to były archi­tekt­ki. Uwa­żam, że postę­py prac nad naszym dom­kiem powin­na doku­men­to­wać jakaś eki­pa tele­wi­zyj­na, z tego powstał­by świet­ny reali­ty show.

  Powyż­szy frag­ment pocho­dzi z tek­stu któ­re­go całość moż­na zna­leźć poni­żej.

  wyb_glin

  wię­cej na temat domu w Sude­tach patrz:
  spo­łecz­ność Budu­je­my dom w Potocz­ku na fb.

  bud_dom

  Geoff Lawton Permaculture Research Institute

  Geoff Law­ton pro­wa­dzi Per­ma­cul­tu­re Rese­arch Insti­tu­te w Austra­lii, insty­tut Bil­la Mol­li­so­na i Davi­da Holm­gre­na.. Geoff jest w tej chwi­li chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym nauczy­cie­lem per­ma­kul­tu­ry na świe­cie, zna­ny przede wszyst­kim z mate­ria­łów udo­stęp­nia­nych w inter­ne­cie, gdzie pro­wa­dzi rów­nież kur­sy per­ma­kul­tu­ry onli­ne. Geoff ma bar­dzo dobrą i boga­tą stro­nę (http://www.geofflawtononline.com/), na któ­rej udo­stęp­nio­ne jest kil­ka­dzie­siąt fil­mów per­ma­kul­tu­ro­wo instruk­ta­żo­wych i wie­le innych mate­ria­łów. Tam rów­nież moż­na zapi­sać się na kurs.. Geoff podró­żu­je po świe­cie, pro­wa­dził pro­jek­ty już w podob­no 30-tu kra­jach, wie­le moż­na obej­rzeć rów­nież na youtu­be.. Geoff Law­ton był rów­nież w Pol­sce, udzie­lił wywia­du Kry­ty­ce Poli­tycz­nej, link poni­żej :) uwa­ga rary­tas, trawniki :)

  Law­ton: Per­ma­kul­tu­ra, czy­li jak żyć w spo­sób spo­łecz­nie odpowiedzialny


  Naturalne budownictwo Lokalne, biodegradowalne materiały budowlane

  domy_z_p

  Domy natu­ral­ne, na przy­kład z gli­ny i sło­my koja­rzą się zazwy­czaj z lepian­ka­mi, fakt czę­sto natu­ral­nie budu­je się w sty­lu „hob­bi­ta”, ale nie zawsze, cie­ka­wym przy­kła­dem jest natu­ral­ny dom w Sude­tach z drew­na, gli­ny, sło­my i konopii…
   Tech­ni­kę natu­ral­ne­go budo­wa­nia moż­na poznać na warsz­ta­tach na przy­kład w Bor­szy­cach. Warsz­ta­tów w sezo­nie orga­ni­zo­wa­nych jest spo­ro – wystar­czy śle­dzić stro­nę Cohabitat ↓

  poni­żej ↓ eks­tre­mal­na meto­da budo­wa­nia z epo­ki kamie­nia łupa­ne­go, cie­ka­wy mate­riał poglą­do­wy, polecam.