Wszystkie wpisy, których autorem jest Ben Lazar

czyli redaktor naczelny :)

PermaBlitz w Ogrodzie Gai Podlesie – siedziba Permakultura Edu..

Zapra­sza­my do pomo­cy przy two­rze­niu gospo­dar­stwa – sie­dzi­by Per­ma­kul­tu­ra Edu.. żeby nie było wąt­pli­wo­ści – to nie zapro­sze­nie na waka­cje, to jest „call to action“, wezwa­nie do pra­cy!! Szu­ka­my chęt­nych, któ­rzy nie boją zdro­wo zmę­czyć w ogrodzie.

Nasz Per­ma­Blitz będzie odby­wał się w każ­dy week­end – w trak­cie będzie­my robić to, co koniecz­ne w celu utrzy­ma­nia i roz­wo­ju gospo­dar­stwa: pie­lę­gna­cja szkó­łek, przy­go­to­wy­wa­nie miejsc pod nowe nasa­dze­nia, i co nie­zwy­kle istot­ne – budo­wa infra­struk­tu­ry warsz­ta­to­wej, tak by kolej­ne edy­cje Per­ma­Bliz­tu mia­ły lep­sze zaplecze.

W tym momen­cie ogło­sze­nie adre­su­je­my przede wszyst­kim do osób, któ­re miesz­ka­ją w nie­da­le­kiej oko­li­cy Per­ma­kul­tu­ry Pole­sie naszej sie­dzi­by 1)↓, dla­te­go że nie mamy nie­ste­ty jesz­cze moż­li­wo­ści noc­le­go­wych, ale te jeśli dobrze pój­dzie, mogą zostać zor­ga­ni­zo­wa­ne w tym sezonie..

WYNAGRODZENIE:
W zamian za pra­cę (dniów­kę 6h, ewen­tu­al­nie pół­d­niów­kę 3h) uczestniczki/uczestnicy Per­ma­Blit­zu otrzy­ma­ją obli­ga­cje wyemi­to­wa­ne przez szko­łę Permakultura.Edu.. Obli­ga­cje będzie moż­na zre­ali­zo­wać w przy­szło­ści kupu­jąc za nie towa­ry (pło­dy rol­ne wypro­du­ko­wa­ne na gospo­dar­stwie) lub usłu­gi (kur­sy i warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez szko­łę), a po upły­wie roku będzie je moż­na (obli­ga­cje) rów­nież wymie­nić na gotów­kę po kur­sie usta­la­nym wedle uśred­nio­nej dobrej pła­cy praw­dzi­wych robot­ni­czek i robot­ni­ków rolnych.

TERMINY:
20 czerw­ca, 27 czerw­ca, 4 lip­ca, 11 lip­ca, 18 lip­ca, 25 lip­ca, 1 sierp­nia, 8 sierpnia…


Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o każ­dej edy­cji nasze­go Per­ma­Blitz na wyda­rze­niu Fb i po zgło­sze­niu przez for­mu­larz kon­tak­to­wy ↓↓↓ Skon­tak­tu­je­my się z Tobą tele­fo­nicz­nie. Do zobaczenia.

Pra­wie wszyst­ko o miej­scu pod linkiem:
https://permakultura.edu.pl/siedziba/


POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/PRACY4 lip­ca – ple­wie­nie żywo­pło­tu, obka­sza­nie orzechów:
 Anel Ramić – pół dnia

6 lip­ca – pra­ce cie­siel­skie przy budo­wie stodółki:
 Artur Kral – pół dnia
 Anel Ramić – pół dnia


14 lip­ca – usta­wia­nie toa­le­ty i koszenie:
 Anel Ramić – pół dnia

15 lip­ca – pra­ce ziem­ne – mean­der dla sza­rej wody:
 Anel Ramić – pół dnia

22 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dwa oczka wodne:
 Anel Ramić – dzień

23 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dokoń­cze­nie pierw­sze­go oczka:
 Anel Ramić – pół dnia

30 lip­ca – przy­go­to­wy­wa­nie „liścia“ pod grząd­ki- kosze­nie i ple­wie­nie szkółki:
 Anel Ramić – pół dnia

6 sierp­nia – zakła­da­nie osło­nek na drzewka:
 Anel Ramić – dzień

7 sierp­nia – ple­wie­nie szkół­ki pod sad:
 Anel Ramić – pół dnia

14 sierp­nia – usta­wia­nie dom­ku na fundamencie:
 Artur Kral – cały dzień
 Anel Ramić – pół dnia

20 sierp­nia – osłon­ki na drzewka:
 Anel Ramić – pół dnia

21 sierp­nia – podnoszenie/wyrównanie dachu stodółki:
 Anel Ramić – cały dzień

29 sierp­nia – pra­ce przy domku:
 Anel Ramić – pół dnia

SPRAWDŹ POGODĘ
Pra­cu­je­my w ład­ną pogo­dę, jeże­li pada mamy wol­ne :) sprawdź pro­gno­zę pogo­dy na naj­bliż­sza sobotę ↓↓↓ 


  ZAGŁOŚ SIĘ NA PERMABLITZ

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Pro­szę o kontakt.

  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl)

  Refe­ren­ces
  1 oko­li­ce Ustro­nia, Cie­szy­na, Biel­ska, Kato­wic – ogól­nie region śląska

  Joanna Szulc

  Uro­dzo­na i wycho­wa­na na gospo­dar­stwie rol­no-hodow­la­nym w Wielkopolsce.
   Znacz­ną część życia spę­dzi­łam w nie­miec­kiej Kolo­nii gdzie stu­dio­wa­łam, aktyw­nie dzia­ła­łam w ruchu wegań­skim Vega­ne Power­frau­en e. V i pie­lę­gno­wa­łam moją fascy­na­cję przy­ro­dą w Carls Gar­ten.
   Moja przy­go­da z per­ma­kul­tu­rą zaczę­ła się dopie­ro w 2015 roku w Uru­gwa­ju gdzie spę­dzi­łam kil­ka mie­się­cy na 60 ha gospo­dar­stwie samowystarczalnym.
   Po tej przy­go­dzie jesz­cze raz zanio­sło mnie do mia­sta, aby za chwi­lę budo­wać ze sło­my i kopać doły pod „hüge­kul­tu­ry“ w moich rodzin­nych stronach.
   Od 2018 współ­two­rzę prze­strzeń Sere­ni­ty-Agu­ata­var na hisz­pań­skiej wyspie kana­ryj­skiej i dążę do samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej, w czym poma­ga mi wegań­ska die­ta i kli­mat wyspy wiecz­nej wiosny.
   2020 Kurs PDC Autar­ca Matri­cul­tu­ra La Palma

  kon­takt: jowa8905@gmail.com

  Park Korzonek Asteniusz Myśliwiec | Korzonek

  Jeste­śmy gru­pą ludzi, któ­rych łączy wspól­ny cel, pasja i miłość do natu­ry. Park Korzo­nek to nowo powsta­ją­ca inwe­sty­cja pro­eko­lo­gicz­na znaj­du­ją­ca się na tere­nie Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Lasów nad Gór­ną Liswartą.
   Naszym celem jest popu­la­ry­zo­wa­nie per­ma­kul­tu­ry, gałę­zi pro­jek­to­wa­nia eko­lo­gicz­ne­go, któ­rej pod­sta­wo­wym celem jest budo­wa­nie nasze­go oto­cze­nia na wzór eko­sys­te­mów natu­ral­nych. Chce­my poka­zy­wać, że nowo­cze­sne tech­no­lo­gie mogą dzia­łać w sym­bio­zie z natu­rą. Chce­my edu­ko­wać i wdra­żać nowo­cze­sne roz­wią­za­nia eko­lo­gicz­ne. Poprzez zaba­wę, rekre­ację, warsz­ta­ty będzie­my kre­ować zdro­we postrze­ga­nie świa­ta poprzez naszych naj­młod­szych i nie tylko.Główne kie­run­ki dzia­ła­nia to popu­la­ry­zo­wa­nie dzia­łań eko­lo­gicz­nych, powrót do medy­cy­ny natu­ral­nej jak zio­ło­lecz­nic­two, api­te­ra­pia, tęż­nie solan­ko­we. Pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych ma na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści bycia czę­ścią eko­sys­te­mu. Park jest dla każ­de­go, a przede wszyst­kim dla dzie­ci. Miej­scem doświad­cza­nia spo­ko­ju, natu­ry oraz wyjąt­ko­wo­ści tego miejsca.

  Permakultura Chocianów Krystian Stempek | Rotmistrza Pileckiego 5/2

  Per­ma­kul­tu­ra Cho­cia­nów to pro­jekt two­rze­nia repre­zen­ta­cyj­ne­go ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go w ser­cu mia­stecz­ka. Na nie­ca­łych 500 m², oto­cze­ni sąsia­da­mi i uli­ca­mi, upra­wia­my warzy­wa, zio­ła, kwia­ty, owo­ce, hodu­je­my kur­ki. Samo­dziel­nie two­rzy­my żyzność naszej gle­by, wspie­ra­my bio­róż­no­rod­ność i sta­ra­my się w jak naj­mniej­szym stop­niu być zależ­ny­mi od zewnętrz­nych ener­gii. Wszyst­ko to aby móc dodat­ko­wo pro­wa­dzić lokal­ną edu­ka­cję i inne dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce społeczność.

  Szymczak Sad Gospodarstwo sadownicze | Michrów

  W kra­inie sły­ną­cej z pro­duk­cji sadow­ni­czej stwo­rzy­li­śmy miej­sce, gdzie temat pro­duk­cji owo­ców ma inny sens. Naszą pasją jest odkry­wa­nie czę­sto już zapo­mnia­nych sta­rych i cie­ka­wych odmian drzew owo­co­wych. Wie­le osób posia­da wspo­mnie­nia o wyglą­dzie, sma­ku i aro­ma­cie daw­nych odmian owo­ców, nie posia­da nato­miast w pamię­ci żad­ne­go śla­du o ich nazwie. Takie wła­śnie odmia­ny gro­ma­dzi­my, wyszu­ku­je­my u kolek­cjo­ne­rów, ścią­ga­my z zagra­ni­cy i z pry­wat­nych kolek­cji. Dla naszej szkół­ki waż­ne są war­to­ści zwią­za­ne z pro­duk­cją, wyko­rzy­sta­niem oraz ura­to­wa­niem przed zapo­mnie­niem roślin rodzą­cych owoce.
   Zebra­li­śmy kolek­cje wie­lu gatun­ków roślin owo­co­wych. Naszą pasją jest pozy­ski­wa­nie odmian jabło­ni, gru­szy, pigwy, dere­nia, cze­re­śni, oliw­ni­ka, mor­wy, gło­gów, nie­szpu­łek, jabło­ni ozdob­nych i wie­lu innych. To, jak sta­re lub mało zna­ne odmia­ny rosną, owo­cu­ją, jak sma­ku­ją z każ­dym sezo­nem dostar­cza nam nowych spo­strze­żeń. Sta­re, przed­wo­jen­ne czy też mało zna­ne odmia­ny drzew owo­co­wych nie powin­ny zostać zapo­mnia­ne. Mają one wie­le zalet któ­re potra­fią zasko­czyć nie­jed­ne­go doświad­czo­ne­go sadownika.

  Dłu­ga tra­dy­cja pro­duk­cji sadow­ni­czej obec­nie prze­pla­ta się z dzia­łal­no­ścią szkół­kar­ską. W kolek­cji posia­da­my kil­ka­set odmian roślin dają­cych jadal­ne owoce.
   Naszą dość nową „zajaw­ką“ jest per­ma­kul­tu­ra – uczy­my się i powo­li wdra­ża­my ją w życie.

  Znaj­du­je­my się w miej­sco­wo­ści Michrów, w oko­li­cach Tarczyna.
   Zapraszamy! 🙂

  Podolskie Łąki Kędzierzyn-Koźle, Rybarze | Iwo Podloch

  W 1926r mój pra­pra­dzia­dek The­odor Podol­ski zało­żył u brze­gu Odry naprze­ciw Koziel­skie­go por­tu zakład remon­to­wy napra­wia­ją­cy bar­ki. Przy rodzin­nym warsz­ta­cie funk­cjo­no­wa­ło gospo­dar­stwo rol­ne sku­pio­ne na hodow­li bara­nów. Dziś w tej post­in­du­strial­nej prze­strze­ni trwa nie­ustan­na rewitalizacja ;-)
  Inspi­ra­cją był dla mnie film Dobry Rok (każ­de­mu pole­cam). Wte­dy zama­rzy­łem o wypro­wadz­ce z dala od miej­skie­go zgieł­ku żyjąc w zgo­dzie z ryt­mem natu­ry. Chce­my zaj­mo­wać się eko­lo­gicz­ną upra­wą, wol­ną od che­mii, naj­chęt­niej z tra­dy­cyj­nych odmian.
   Gdy­by nie „kobie­ca ręka“ i kre­atyw­ność mojej żony nic by nie było ani z wypro­wadz­ki na wieś, ani same­go gospo­dar­stwa. Dla­te­go trzy­maj­cie pro­szę kciu­ki za jej pomysł i naszą pracę.
   Pozdra­wiam Iwo