Chiński Płaskowyż Lessowy permakultura w dużej skali

Napraw­dę war­to zoba­czyć co moż­na zro­bić z kom­plet­nie zde­wa­sto­wa­nym terem, i jak za pomo­cą eko­sys­te­mo­we­go (per­ma­kul­tu­ro­we­go) pro­jek­to­wa­nia i wspól­nej pra­cy całe­go spo­łe­czeń­stwa moż­na w dwa­dzie­ścia lat przy­wró­cić zie­leń całej pro­win­cji. Pła­sko­wyż Les­so­wy w to koleb­ka chiń­skiej cywi­li­za­cji, ogro­my obszar w środ­ko­wych Chi­nach porów­ny­wal­ny z Żyznym Pół­księ­ży­cem (podob­no było to rów­no­le­gły i nie­za­leż­ny ośro­dek naro­dzin rol­nic­twa i udo­ma­wia­nia roślin). Wideo poni­żej poka­zu­je dłu­gą dro­gę rekul­ty­wa­cji i rewi­ta­li­za­cji chiń­skie­go Pła­sko­wy­żu Les­so­we­go oraz innych dzia­łań Joh­na Liu rów­nież w Ruandzie.

John D. Liu, jest zaan­ga­żo­wa­nym w świa­to­wą eko­lo­gię chiń­skie­go pocho­dze­nia ame­ry­kań­skim doku­men­ta­li­stą i akty­wi­stą 1)↓

This is the Full Video of John D. Liu’s pre­sen­ta­tion, Eco­sys­tem Based Adap­ta­tion, The Gre­at Work Of Our Time, that he pre­sen­ted at The Bro­oklyn Com­mons in New York on Octo­ber 21st 2016.
 Find out more info abo­ut John D. Liu­’s and his revi­ta­li­za­tion camps at
www.Commonland.com
 The pre­sen­ta­ion was hosted by Andrew Faust;
www.PermaCultureNewYork.com

Refe­ren­ces
1 taki nie­co bar­dziej zie­lo­ny Ryszard Kapu­ściń­ski albo Tizia­no Terza­ni :) – przyp. red.

Leave a Reply