filmy i kanały

Chiński Płaskowyż Lessowy permakultura w dużej skali

Napraw­dę war­to zoba­czyć co moż­na zro­bić z kom­plet­nie zde­wa­sto­wa­nym terem, i jak za pomo­cą eko­sys­te­mo­we­go (per­ma­kul­tu­ro­we­go) pro­jek­to­wa­nia i wspól­nej pra­cy całe­go spo­łe­czeń­stwa moż­na w dwa­dzie­ścia lat przy­wró­cić zie­leń całej pro­win­cji. Pła­sko­wyż Les­so­wy w to koleb­ka chiń­skiej cywi­li­za­cji, ogro­my obszar w środ­ko­wych Chi­nach porów­ny­wal­ny z Żyznym Pół­księ­ży­cem (podob­no było to rów­no­le­gły i nie­za­leż­ny ośro­dek naro­dzin rol­nic­twa i udo­ma­wia­nia roślin). Wideo poni­żej poka­zu­je dłu­gą dro­gę rekul­ty­wa­cji i rewi­ta­li­za­cji chiń­skie­go Pła­sko­wy­żu Les­so­we­go oraz innych dzia­łań Joh­na Liu rów­nież w Ruandzie.

John D. Liu, jest zaan­ga­żo­wa­nym w świa­to­wą eko­lo­gię chiń­skie­go pocho­dze­nia ame­ry­kań­skim doku­men­ta­li­stą i akty­wi­stą 1)↓

This is the Full Video of John D. Liu’s pre­sen­ta­tion, Eco­sys­tem Based Adap­ta­tion, The Gre­at Work Of Our Time, that he pre­sen­ted at The Bro­oklyn Com­mons in New York on Octo­ber 21st 2016.
 Find out more info abo­ut John D. Liu­’s and his revi­ta­li­za­tion camps at
www.Commonland.com
 The pre­sen­ta­ion was hosted by Andrew Faust;
www.PermaCultureNewYork.com

Refe­ren­ces
1 taki nie­co bar­dziej zie­lo­ny Ryszard Kapu­ściń­ski albo Tizia­no Terza­ni :) – przyp. red.

Gospodarstwo BioBabalscy mistrz Mieczysław w filmie Grzegorza Łapanowskiego

Pań­stwo Babal­scy od 1986 roku pro­wa­dzą eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo we wsi Pokrzy­do­wo, poło­żo­nej 12 km od Brod­ni­cy. Na 9 hek­ta­rach upra­wia­ją zbo­ża – żyto oraz sta­re odmia­ny psze­ni­cy: orkisz, pła­skur­kę, samo­pszę, tak­że warzy­wa i owo­ce (pan Mie­czy­sław zgro­ma­dził w sadzie 80 odmian jabłoni).
 Poza upra­wą i hodow­lą (kury zie­lo­no­nóż­ki, kro­wy czer­wo­ne pol­skie) od 1991 roku Babal­scy zaj­mu­ją się pro­duk­cją eko­lo­gicz­nych maka­ro­nów z mąki razo­wej pszen­nej, żyt­niej, orki­szo­wej, owsia­nej, jęcz­mien­nej, gry­cza­nej, a nawet gro­cho­wej. W asor­ty­men­cie tak­że znaj­du­ją się płat­ki zbo­żo­we, kasze, mąki i otrę­by wytwa­rza­ne z eko­lo­gicz­nych surowców.

stro­na inter­ne­to­wa: Bio­Ba­bal­scy

Książę Karol i ogrody Highgrove

The gar­den at High­gro­ve embo­dies The Prin­ce­’s envi­ron­men­tal phi­lo­so­phy: that it is bet­ter to work with Natu­re than aga­inst it 1)↓

The Roy­al Gardens

Refe­ren­ces
1 pra­co­wać z Natu­ra a nie prze­ciw niej – dokład­nie o to cho­dzi w per­ma­kul­tu­rze, sło­wa Bil­la Mol­li­so­na. wiel­ki sza­cu­nek dla księ­cia Karo­la za jego zaan­ga­żo­wa­nie w prak­tycz­na filo­zo­fię życia.

Wspólnota Bagnaia Fragment utopii – dokument w trzech częściach

Film przed­sta­wia wło­skie gospo­dar­stwo eko­lo­gicz­ne i komu­nę miesz­kań­ców zało­żo­ną po „rewo­lu­cji” 68 roku w Toska­nii, w oko­li­cach Sieny.

Cie­ka­wost­ka: na począt­ku była to komu­na kato­lic­ko-komu­ni­stycz­na…  1)↓ War­to obej­rzeć ze wzglę­du na opis rela­cji mię­dzy­ludz­kich, spo­sób zarzą­dza­nia wspól­ną wła­sno­ścią, pro­ces podej­mo­wa­nia decy­zji i wycho­wy­wa­nie dzie­ci (alter­na­tyw­na edu­ka­cja). Film po wło­sku z pod­pi­sa­mi angielskimi.

Bagna­ia – frag­ment uto­pii – część 1

część 2

część 3

Refe­ren­ces
1 chrze­ści­jań­sko-toł­sto­jow­ska -.- moż­na powiedzieć