grządka KeyHole (dziurka od klucza)

frag­ment pro­jek­tu Rebel Garden

Na zbli­że­niu widać frag­ment pro­jek­to­wa­ne­go ogro­du Kamy i Tom­ka :) z pięk­nie zakrę­co­ny­mi grząd­ki Key­Ho­le Bed.. Poza tym wał reten­cyj­ny, o któ­rym będzie w kolej­nym poście pro­mu­ją­cym pod­ręcz­nik „Ogród Gai”. Zachę­ca­my do wspar­cia. Kup i udo­stęp­nij infor­ma­cję o pla­no­wa­nym wydaniu :)
_________________
Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia „Ogro­du Gai” po pol­sku: https://permakultura.edu.pl/ogrod-gai/

..gdzie rów­nież moż­na kupić książ­kę ze wspar­ciem: https://permakultura.edu.pl/produkt/ogrod-gai-cena-ze-wsparciem/

____
link na Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma w Brze­zin­kach: https://permakultura.edu.pl/warsztaty-permakultury-w-brzezinkach/

Leave a Reply